ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära fk, LMU111

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»3 16%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»5 27%
Minst 35 timmar»3 16%

Genomsnitt: 3.05

- Mycket arbete med inlämningsuppgifter, samt uppgifter i boken. Tog lång tid att både förstå och svara på dessa.» (Cirka 25 timmar)
- bra med inlämningar som ger bonuspoäng» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»0 0%
75%»3 16%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.5

- Skippade några föreläsningar i slutet, då de inte var särskillt givande.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 44%

Genomsnitt: 3.11

- Har inte läst målen, men föreläsaren har visat dem flera gånger under kursens gång, inför eller efter varje avslutat kapitel om jag inte minns fel» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»8 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 2.81

- Alldeles för tidskrävande frågor. Det var inte många som hann svara på alla frågor.» (Ja, i hög grad)
- För kort tid på tentan...» (Ja, i hög grad)
- I och med att i testades både med inlämningsuppgifter och tentamen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.05

- Lärt mig extremt/ovanligt lite på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Det var mycket härledningar och gick ganska fort fram. » (Ganska liten)
- Dock saknar jag mer praktiska exempel i kursen, samt variationer i en uppgift. t.ex. "om balken i stället sett ut så här så skulle vi behöva lösa den med..."» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»8 47%

Genomsnitt: 3.41

- Många tal gick inte att lösa förens man läst föreläsningsanteckningarna. Boken är ganska svår att förstå men känns ovärderlig i kommande arbetsliv. saknar en engelsk-svensk ordlista för de vanligast förekommande termerna i boken.» (?)
- Bra bok.» (Ganska stor)
- Boken var föresnad, fick den inte förän läsvecka 3, det är mycket dåligt. Gert följde boken så det hade man användning för, den fick ju även vara med på tentan.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»14 77%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.61

- Men har man inte haft en perfekt formulerad fråga har man inte heller fått ett riktigt vettigt svar!» (Ganska bra)
- Det skulle behövas någon typ av räknestuga. Visst har man kunnat frågat Gert på raster osv. mne jag tror att räknestuga skulle vara uppskattat. » (Ganska bra)
- Gert var både hjälpsam och lättillgänglig under kursens gång.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Sena kvällar=griniga elever» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 22%
Hög»13 72%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.83

- Hade jag bara lämnat in hälften av inlämningsuppgifterna hade arbetsbelastningen varit precis lagom. Nu lämnade jag in alla, och tillsammans med mekanik fk blev det väldigt hög arbetsbelastning denna lp.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»3 16%
Hög»6 33%
För hög»8 44%

Genomsnitt: 4.16

- Mek. uppgift tog mkt tid» (Hög)
- Mekanik forts. och Hållfasthet forts. har verkligen sugit musten ur en.» (För hög)
- Värta läsperioden hittills.» (För hög)
- Minst lika mycket arbete i mekanik fk som i denna kurs gav inte många lediga stunder.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»5 27%
Gott»8 44%
Mycket gott»3 16%

Genomsnitt: 3.66

- Jag vet faktiskt inte vad jag har lärt mig.» (Dåligt)
- Enda frågetecknet efter kursen är hur mycket av den man faktiskt kommer att använda i framtiden?» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Litteraturen. Inlämmningsuppgifterna och bonuspoängen. »
- Gert ger ett seriöst intryck utan att vara genomtråkig i sitt sätt som vissa andra lärare...»
- Det mesta!»
- Frågorna man lämnade in, gav en hel del att räkna de talen, man lärde sig att vända och vrida på formlerna.»
- Allt. Lösningar av uppgifter på tavlan är ovärderliga.»
- Fet är stor fördel att få boken i tid, då häner man meb bra från början och kan sitta och markera i boken under föreläsningarna. Inlämningsuppgifter som ger bonuspoäng var bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna bör innefatta mer konkret vad som menas med allt man får lära sig. Ex.vis så kan det vara nyttigare att tydligt förklara för elever vad saker betyder och har för innebörd istället för att härleda en 10sidor lång ekvation. Man bör kunna ha möjlighet att diskutera om felen man gjort på inlämningsuppgifterna. Samt att bonuspoängen bör kunna följa med även till åtminstone EN omtenta!!»
- Räknestugor! »
- Konsultationstid/övningstillfälle behövs. Vore även bra om fler föreläsningstillfällen fanns så att inte föreläsningarna har så högt tempo som de har haft.»
- Kanske lite mer noggrant räknade övningsuppgifter istället för så noga härledda formler…, Ibland gick det väldigt snabbt på genom gången av vissa uppgifter…, dela ut lösblad med uppgiften så man kan följa med utan att pennan börja glöda kanske kunde vara något?»
- Mindre tidskrävande tentafrågor.»
- Inget»
- Lägg in en en extra lektion på läsperioden i stället för att skriva extremt fort på tavlan.»
- Härledning av ett tal som inlämningsuppgift känns ganska onödigt, lägg vikten på något annat.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs som dock kan kännas lite teoretisk, känns som att man borde läsa ytterligare en hållf. kurs där man tillämpar kunskaperna på mer verkliga problem»
- Föreläsaren är mycket öppen och man kan verkligen hålla en dialog med honom. En kvalité som saknas hos många!»
- När kursen är färdig efter första lektionen sista veckan tycker jag att Gert kan ställa upp och ha typ räknestugor på de sista lektionerna.»
- Mycket bra kurs!»
- Mycket skrivande som enbart var översättning av boken, men bra för att då fick man en förklaring på svenska om det var något man inte fattade.»
- Fler praktiska exempel. Gärna erfarenheter som föreläsaren själv har från arbetslivet. Övningstillfällen i slutet av läsperioden och innan tentan hade varit önskvärt.»


Kursutvärderingssystem från