ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Logistikens grunder, SJO180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»2 13%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»3 20%

Genomsnitt: 3.2

- Mestadels tid gick åt eget arbete.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 13%
75%»6 40%
100%»7 46%

Genomsnitt: 4.33


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 46%

Genomsnitt: 3.26

- Väldigt tydliga» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kursen var grundläggande, alltså var den anpassad till oss som ej har några förkunskaper inom logistik ämnet.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 46%
Ja, i hög grad»7 46%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.6

- Vi hade ingen tenta, men ett omfattande inlämningsarbete istället.» (I viss utsträckning)
- Ja, frågorna i böckerna eller de indivduella uppgifterna gick väldigt väl hand i hand med vad som togs upp på lektionerna» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 53%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.6

- Läraren satt mest bara med boken i handen och gick igenom bilderna. VI hade lika gärna kunnat läsa hela kursen själva nästan. » (Ganska liten)
- hade gärna fått lite extra information på de lektionerna, extra ljuspunkter som skapat större förståelse» (Ganska liten)
- Lektionerna var mycket hjälpsamma för min del. Det hade varit svårt att förstå figurer och logistik system genom att endast läsa ur boken.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»8 53%

Genomsnitt: 3.46

- Logistikböckerna känns lite trista och gammaldags» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»4 26%
Ganska dåligt»9 60%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Logistikens grunder använde inte ngn hemsida» (Mycket dåligt)
- Det fanns ingen kurshemsida» (Mycket dåligt)
- Kursen var inte upplagd på ping pong och inga kursreprestenanter blev utsedda. » (Ganska dåligt)
- Det var inte så mkt material överlag.» (Ganska dåligt)
- Vi hade inget på pingpong alls. Det vi fick utdelat var bra. » (Ganska dåligt)
- Pingpong var obefintligt. Kanske inte behövdes? Men alltid bra om alla papper finns där ifall man skulle tappa bort något. » (Ganska dåligt)
- Vi hade ingen kurshemsida vilket var lite tråkigt, men det behövdes egentligen inte. Men hade nog varit bra ändå» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»3 20%

Genomsnitt: 3.6

- Läraren har känts stressad och upptagen» (Ganska dåliga)
- Vi hade en extra lektion varje vecka till frågor. Jag drog nytta av dessa tillfällen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»10 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Grupparbetena och de indivduella uppgifterna känns gammaldags och som de borde förnyas lite» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»6 40%
Hög»7 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Mycket omfattande inlämning, men det var bra.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»6 40%
Gott»7 46%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.53

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att det inte var tentor som examination, kändes roligt att göra ngt annorlunda»
- Farid och upplägget med redovisning och inlämningsuppgifter.»
-
- Hemtenta var lärorikt!»
- Eximinationsmodellen, alltså att inte ha en tentamen utan inlämningsuppgifter och redovisningar.»
- Ingen tenta, utan tre uppgifter inom olika områden. Svara på frågor, presentation, och räkneuppgift.»
- Läraren och hans undervisnings-sätt! Presentationen vi gjorde!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nya indivudella frågor, nya uppgifter»
-
- Jag är skeptiskt till kursboken, jag tycker inte den var särskilt pedagogiskz»
- Jag saknade webbsida (pingpong) för kursen. Det hade varit underlättande att även ha föreläsningsmaterial mm. på webben.»

16. Övriga kommentarer

- kunnig men stressad lärare»
- Var besviken när jag fick veta att det skulle vara inlämningsuppgifter och redovisning eftersom att jag hatar sånt. Men så här i efterhand förstår man att det var bra att man gjorde det.»
-


Kursutvärderingssystem från