ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling, Lp 2 Ht2013, DIT011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-12-17 - 2014-01-25
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Åsa Samdell»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»9 36%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»7 28%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.76

- det hade räckt med 3 labbar under den lilla tiden som vi hade för labbarna.» (Cirka 30 timmar)
- Fick lägga väldigt mycket egen tid pga att jag tyckte att föreläsningarna inte var så bra.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»4 16%
25%»3 12%
50%»5 20%
75%»4 16%
100%»9 36%

Genomsnitt: 3.44

- Jag var på två föreläsningar i början. Föreläsaren var omständig och kunde inte bryta upp koncepten i, för mig, logiska och begripliga delar. Denna föreläsningsserien från Stanford var ovärderlig: http://www.youtube.com/playlist?list=PL84A56BC7F4A1F852» (0%)
- Föreläsaren tar ej upp ämnen som hjälper oss att lösa våra laborationer på ett korrekt sätt. Kodstilen på föreläsningarna strider mot bl. a Javas Kodkonvention. » (25%)
- Läraren var inte subjektiv och pratade om samma bitar flera veckor. » (25%)
- slutade gå när jag tappade intresset för innehållet.» (50%)
- Gick till hälften av kursererna innan jag förstod att Läraren sätt att förklara saker var inte det bästa sättet för mig att lära mig.» (50%)
- Var på alla föreläsningar och två räkneövningar.» (75%)
- Jag har varit på alla laborationer och på övningstillfällerna men har inte deltagit på så många föreläsningar för att jag tycker tyvärr att dem inte har givet mig så mycket kunskap.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 40%
Målen är svåra att förstå»3 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.24

- Har inte hitta kursmålen på kurshemsidan» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tycker att det ska så mer direkt vad det är för mål med kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»14 66%
Nej, målen är för högt ställda»5 23%

Genomsnitt: 2.14

- Jag förväntade mig att kursen skulle hålla lägre nivå rakt igenom efter de två första laborationerna. Så var dock inte fallet. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen kan vara lite lägre ställda för att det är lite ont om tid att uppfylla målen på framför allt när man läser två kurser och när man för lära sig så mycket på egen hand.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vet inte hur man tar bort svar.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Att döma av tentan så är målen inte rimliga i förhållande till föreläsningarna» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»8 36%
I viss utsträckning»7 31%
Ja, i hög grad»5 22%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.04

- Det var alldeles för "långa" uppgifter på för kort tid för att hinna med alla. Alla kurskamrater som jag pratat med håller med om detta. Problemet var inte att det var för svårt, utan för lite tid. Det känns som att personen som skapat tentan har suttit vid en dator, medan vi måste använda papper och penna vilket tar mycket längre tid. Man skulle behöva ca 1 timma per uppgift. Och kanske 30 minuter för första uppgiften.» (Nej, inte alls)
- Tentan var hemsk. Vi blev tillsagda att vi fick ta med java böcker till klassen, så länge de blev godkännda, lärarens bok var fick man ta med. Sedan när tentan kom hade den inget att göra med det vi lärde oss under kursen. T.ex var en uppgift att vi skulle göra så att man kan skriva kommando i "kommandraden", tydligen så hade bara läran nämt detta i förbi farten på en lektion, men hur han sa det hade han gått igenom det väll. En annan sak som störde mig om tentan var inte att den bara var om de "grundläggande" kunskaper i java man kan tänka sig testas på vid en introduction kurs, men flera om inte alla uppgifter hade olämpliga "klurigheter" som man var tvunga att fixa och gjorde som man blev mycket långsammare med att lösa uppgifterna.» (Nej, inte alls)
- Många av de objektorienterade konceptet glömdes bort till förmån för att producera swingkod.» (I viss utsträckning)
- Tentan saknade den del där enbart baskunskaperna testades. Den borde varit utformad för att ta redan på om studenten lärt sig grunderna i objekt-orienterad programmering. Istället innehöll varje fråga någon twist eller krävde mer avancerade kunskaper. Det borde funnits en egen del, eller ett par frågor för just grunderna. Exempelvis: Vad är en klass? Vad är ett objekt? Hur använder man sig av objekt? Vad är variabler och instansvariabler? Hur fungerar metoder och konstruktorer? » (I viss utsträckning)
- Tycker nog att det skiljer sig lite från kunskapen som man får på föreläsningar å annat och den kunskapen som krävs på tentamen.» (I viss utsträckning)
- Labbarna testa målen mycket bra medans tentamen på slutet av kursen hadde en för hög ribba.» (Ja, i hög grad)
- Alla tyckte tentan var jättesvår tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»10 40%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.12

- Föreläsaren förvillar mer än lär ut. Nästan samtliga jag pratade med upplevde mer att man lärde sig mer av att inte vara där. » (Mycket liten)
- Ej deltagit» (Mycket liten)
- Den undervisningen som har varit bra är övningstillfällerna som har varit en gång i veckan och en del av laborationerna. tyvärr har inte föreläsningarna givit mig något alls.» (Mycket liten)
- Läraren hade absolut ingen kontakt med handledarena eller den aktuella labbarna, han körde helt och hålet sitt eget race medans vi behöve deseprat veta saker för labbarna. » (Mycket liten)
- Lite för långsamt tempo och mycket upprepning. Annars väldigt bra.» (Ganska liten)
- Jan borde inte undervisa» (Ganska liten)
- Laborationerna har varit bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»11 45%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.5

- Hade inte kursboken.» (?)
- Boken var precis värdelös.» (Mycket liten)
- Boken är en bedrövligt skriven tegelsten. Beskrivningarna är omständiga, nästan lika långrandiga som föreläsningarna, med fördelen att man kan hoppa framåt så fort man önskar. Jag ogillar de försvenskade termerna, de gör det svårare när man försöker lära sig från flera källor.» (Mycket liten)
- Kursboken (Skansholm) är förlegad och förvirrande. Boken fokuserar för mycket på "coola grejor" istället för att lära ut koncept, möjligheter och begränsningar inom oop och Java. Bra bok för gymnasiet men inget för högre studier.» (Ganska liten)
- Angående programmering så brukar jag titta på kod exempel som finns på internet och leka med den koden. Kursliteraturen var bra för att förstå sig på terminologi.» (Ganska liten)
- Litteraturen är skriven på svenska» (Ganska liten)
- Den kurslitteratur som tillhör kursen har var bra i viss utsträckning mestadels till laborationerna som hjälp att slå upp vissa saker.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3.04

- Tycker det finns rum för förbättring, kanske ett forum där man kan diskutera oklarheter osv.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan är fullt fungerande, men går det att ändra på bakgrundsfärgerna? » (Mycket bra)
- Jag har knappt märkt av denna delen. Precis som det ska vara när det går smidigt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»5 20%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»8 32%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.36

- det var svårt för handledarna att hinna med att hjälpa alla» (Ganska dåliga)
- Handledarna var jätte bra men det var för få handledare» (Ganska dåliga)
- Inte tillräckligt med handledare på labbarna» (Ganska dåliga)
- På labbarna gick det utmärkt. Handledarna var, trots att de var underbemannade, professionella, trevliga och pedagogiska. Frågeställningar på föreläsningen gav däremot mina klasskamrater icke-svar som "det behöver du inte lära dig".» (Ganska bra)
- Jag behöve hjälp med en uppgift en gång, jag frågade läraren och han "hjälpte" mig och lämnade min kod med flera fel meddelande och i hans syn punkt så var den "klar".» (Ganska bra)
- Studenterna som arbetat under våra laborationspass (Alexander och Emelia) har varit mycket hjälpsamma. Jan har antagligen varit tillgänglig efter föreläsningar eller via mail.» (Mycket bra)
- Man har lätt kunnat söka hjälp från framför allt handledarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»14 56%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 3.76

- Jag var tvungen att göra alla labbarna ensam de kunde hjälpa till med att fixa folk» (Mycket dåligt)
- Svårt att arbeta med min labbpartner» (Ganska dåligt)
- På grund av att vi använde Git. Det borde läras ut som kollaborationsverktyg innan man börjar koda gemensamt.» (Mycket bra)
- Samarbetat med en annan person som jag kände, vilket det inte var några problem med.» (Mycket bra)
- jag har fått mycket hjälp av de övriga studenterna som har läst kursen innan eller liknande kurser. vi har kunnat samarbeta bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»13 52%
Hög»6 24%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.56

- Att döma av tentan så har jag inte övats tillräckligt och jag har lagt ner mycket tid på den här kursen.» (För låg)
- Tredje labben kom lite som en chock (då de två första var relativt enkla). Kanske vore en (rolig?) idé att försöka fortsätta bygga på samma program/lab i de tre av (ev. alla fyra) labbarna.» (Hög)
- Mycket att göra specialt lab tre var jätte tidigt och mycket att göra» (Hög)
- Labbarna var realistiska men tentat krävde mycket mera.» (Hög)
- tycker tyvärr att det har varit väldigt hög belastning detta beror nog framför allt på att man har fått lära sig det mesta själv. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 48%
Hög»6 24%
För hög»6 24%

Genomsnitt: 3.68

- Jag läser fristående kurser.» (Hög)
- Vi hade linjär algebra samtidgt som java, båda krävde rätt mkt tid.» (Hög)
- eftersom vi har läst två kurser och den andra dvs mattekursen var det väldigt hög belastning med tre stora moment. Sedan var det mycket med denna kursen, tyvärr. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»4 16%
Dåligt»6 24%
Godkänt»6 24%
Gott»5 20%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det känns som om kursen har ett väldigt icke-teoretiskt approach. Sålänge koden kompilerar så är det okej. Våra handlerare var dock striktare och lärde oss vad man bör tänka på.» (Mycket dåligt)
- Sämsta jag har varit med om i universitetsvärlden. Riktigt dåligt» (Mycket dåligt)
- Java var inte ett programmerings språk som jag har planerat att lära mig eller använda mig utav. Ingen vet vad framtiden» (Dåligt)
- läraren la för mycket tid att förklara enkla koncept och för liten tid av de svårare koncepten. Boken var för mycket text jämfört vad den förklarade.» (Dåligt)
- sådär. Jan känns lite virrig och boken är inte bra alls» (Godkänt)
- Känns som att kursen håller hög kvalité. Hade inte planerat in mycket tid till denna kursen och var tyvärr tvungen att prioritera ner den. » (Gott)
- Tentan är en skandal. Det motsvarar inte , vad lärde oss.» (Gott)
- Pedagogisk föreläsare, som var inspirerande och behaglig lyssna på. Det märktes att kursboken var skriven i samma anda och var även den mycket bra. Fantastiskt duktiga handledare, som var hjälpsamma, tydliga och lätta att diskutera med. Ett speciellt tack till Alexander (som jag hade mest kontakt med) för ditt otroliga engagemang!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Man bör ha fler hjälp klassar och mer folk som hjälper»
- Föreläsaren.»
- Labbarna var bra. Övningarna var bra. Föreläsningarna var också bra men kunde haft högre takt.»
- Laborationernas upplägg, men med fler handledare, eller mer interaktion med handledare»
- Laborationer. De var ett mycket bra sätt att prövas på gällande kapitel.»
- Alexander och emelia bör verkligen bevaras, de gjorde ett otroligt bra jobb, lärde mig mer från dom än vad jag vad jag gjorde från förläsningarna.»
- Gör om kursen från grunden.»
- Att det finns laborationer, och att man arbetat två och två på dessa. Utvärderingen borde finnas kvar.»
- Det som har varit bra med kursen har varit upplägget av de olika momenten. Att vi har haft ett övningstillfälle och de olika labbarna. Handledarna har varit till väldigt stor hjälp.»
- Behåll Alex som handledare»
- Jan»
- Handledarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteratur borde uppdateras till en bra bok, gärna engelsk, som man även kan använda i uppföljningskursen.»
- Kanske ändra planeringen för laborationerna och lägga mer tid till lab 3. dvs. mindre tid till de två första labbarna så att tempot är lite mer jämnt.»
- lararen borde ge något svårare examplar än enkla och jätte svåra tenta frågor»
- Byt ut koden i föreläsningsexemplen och de filer man skulle använda i labbarna till engelska.»
- Tentamen, beroende på hur rättningen går till. Det var den första tentan som jag har skrivit som jag inte hann titta på alla uppgifter till.»
- Högre fart och material på engelska istället för svenska. Det är väldigt konstigt att skriva kod på svenska.»
- Mer hjälp på laborationer, bättre förklaring om målet för varje lab, och inte dolda svårigheter. Tenta är för långt, det är nästan omöjligt att klara alla delar. »
- Mer hemuppgifter som är formade så att man kan lära genom repetition. (Övningar på lektion blir för tidknappt)»
- En annan lärare bör verkligen införas, jag tycker inte att Jan har gjort ett jätte bra jobb med denna kursern, till skillnad från handledarna som gjort ett jätte bra jobb. Jan är inte tydlig i sina föreläsningar, t.ex. att vissa saker är på svenska och sedan att han inte använder {}, jag vet att detta ej behövs men det gör allt så mycket tydligen.»
- Byt till "Ralph Bravaco - from the ground up" boken. Den har dom på chalmers och den e begriplig.»
- Tentan borde vara mer genomtänkt. Det är inte meningen att det ska vara ett klurigt test, utan något som kollar om man lärt sig kursinnehållet.»
- Jag tycker att det kan bli bättre med kurslitteraturen och föreläsningarna kan också bli bättre. Inte massa onödig information om saker som man inte ska kunna, kanske lite mer kompakt information så att det inte bli massa nytt i slutet utan dela upp det bättre.»
- Byt ut Jan»
- Ta bort Jan, han är dålig på att förklara saker, hans tenta va helt borta och cyklade genomfört med det vi lärde oss under kursens gånga, han hade ingen kontakt med handlarena och därmed labbarna. »

16. Övriga kommentarer

- Föreläsaren kallade C för ett funktionellt språk, vilket innebär att han borde uppdatera sig på programmeringsparadigmer.»
- Vet inte än hur det fungerar med att lämna in labbar i efterhand men det vore ju gött om det fanns information om det så man kan planera in ngt sånt t.ex. i samband med omtentamen.»
- Kunna fixa labbpartner»
- ++ Alexander and Emilia -- Tenta uppgifterna och Jan Skansholm»
- Jans undervisningar är inte i nivå med vad vi förväntas lära oss. Man drunknar i detaljer och textbokskunskaper. Extremt understimulerande för den som kommer till universitetet och förväntar sig att få något att sätta sina tanke-tänder i. Jag förväntar mig en ursäkt för den här oredan // Alexander Reinthal»
- Tentamen var lite för svår för att vara en grundkurs i programmering det är många nya i kursen som aldrig har programmerat innan och då blir denna kursen väldigt svår och det är lätt att det är många som tappar intresset och kanske tyvärr hoppar av. I övrigt så har det varit roligt kunskap att lära sig.»
- Väldigt dålig kurs, kan vara bättre med en bättre lärare»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.96

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.96
Beräknat jämförelseindex: 0.49


Kursutvärderingssystem från