ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Kommunikation, LSP013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»12 85%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.21

- Man la ned relativt mycket tid med tanke på att det var en 3hp kurs.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt mycket för så lite poäng» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 21%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 38%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 15%

Genomsnitt: 2.38

- kommer ej ihåg» (?)
- Väldigt spretig kurs. Jag vet fortfarande inte vad syftet med den egentligen var.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 58%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»1 8%

Genomsnitt: 2.5

- Som sagt så hajjar jag inte kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»5 41%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.83

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»8 66%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.33

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»3 25%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 2.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»2 16%
Ganska dåliga»4 33%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»4 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Vi var två av tre som jobbade» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»5 38%
Hög»3 23%
För hög»4 30%

Genomsnitt: 3.76

- Sannirlikt var den hög för att jag inte visste var målet var. Visst, den handlade om att skriva en rapport och presentera den men det var väldigt otydligt med ramar och handledning.» (Hög)
- I förhållande till antalet poäng som kursen innefattade så var det alldeles för mycket arbete och separata delmoment med deadlines som gjorde att arbetbelastningen totalt under perioden blev genomgående väldigt hög! » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 16%
Hög»4 33%
För hög»6 50%

Genomsnitt: 4.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»4 30%
Dåligt»4 30%
Godkänt»3 23%
Gott»1 7%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 2.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att veta vad som krävdes. Sen var det svårt att få kontakt med lärare» (Dåligt)
- Målet med kursen är ju att man ska få ökade kunskaper i engelska. Fast med detta upplägg tycker jag tyvärr inte att det uppnås. Kursen ligger på två perioder och samtidigt som man har två andra kurser, detta göra att denna kursen får mindre fokus. Dessutom fokuseras hela kursen på att göra ett grupparbete med muntlig presentation vilket endast kan ge en trea i betyg. Detta arbete klarar man av med de tidigare kunskaperna man har, alltså ger inte detta så mycket. För högre betyg kan man gör ett frivilligt grammatiktest och med tanke på att man behöver pluggtiden till de andra kurserna så hamnar detta lite till sidan.» (Dåligt)
- Vi fick dock aldrig feedback på våra muntliga redovisningar.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen i sig är ingen dum idé.»
- Kommunikationen mellan elev och lärare. Bättre förberedelser innan föreläsning. Visste inte vad som skulle komma och mycket repetition.»
- Läraren, »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägg och mål.»
- Lätta upp stämningen något. Inte skriva en helseriös rapport om nått man är ointresserad av. Tycker man lika gärna kan få skriva om varsin seriefigur och använda wikipedia som källa. Det är ju engelska som ska skrivas och pratas, inte att sätta sig in i nått som mam tvingades att komma på på 5 snabba minuter. »
- Bättre material»
- Bättre grammatikundervisning»
- Maybe this course should be incorporated into another course, instead of doing an extra report for this course, we"d simply do a report for an experiment (maybe in tillverkningsteknink) in english instead.»
- Jag tycker att man borde ändra fokus, kanske mer på grammatikdelen och göra ett mindre grupparbete istället. Sedan borde den ligga under en läsperiod och inte tillsammans med mer än en annan kurs.»

16. Övriga kommentarer

- Vi hade i huvuduppgift att skriva en rapport, men när vi skulle få feedback så hade läraren (Sarah) inte läst igenom rapporten så det tillfället var ganska onödvändigt. Keith hade mer koll på läget.»
- Förstår inte innebörden av denna kurs, känns mer eller mindre som ett rent slöseri med tid. Fick ingen ökad kunskap av det engelska språket efter denna kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.3
Beräknat jämförelseindex: 0.32


Kursutvärderingssystem från