ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12/13-4 Matematik och samhälle - slututvärdering, MVE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-16 - 2013-06-01
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 13%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 56%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 20%

Genomsnitt: 2.83

- Mål av typen att studenten efter fullgjord kurs ska "visa viss förmåga", "redogöra för och diskutera", "visa viss kunskap om och förståelse för" eller "identifiera och problematisera" det ena och det andra är ju kanske ofrånkomliga i en MTS-kurs, men jag är ju personligen mer förtjust i de mål, huggna i sten, som brukar kunna förväntas av tekniska och mer rent matematiska kurser. Kursplanen överlag ger en tämligen rättvisande bild av kursens innehåll, men formuleringarna under rubriken "Organisation" skulle må bra av att stramas upp en aning och göras lite mer sakliga. Examinationskriterierna är föredömligt lättförståeliga.» (Målen är svåra att förstå)
- Tycker målen kunde va mer riktade mot pedagogik och att hjälpa adepter.» (Målen är svåra att förstå)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»24 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.96

- Kursen ställer fullt rimliga krav på matematisk allmänbildning, som jag tror de flesta deltagare har. Det ställdes inga uttalade kvalitetskrav på den faktiska pedagogin, men det tror jag inte vore varken möjligt eller kanske ens önskvärt. Jag hade gärna sett hårdare krav på akademisk stringens i essä-uppgifterna, för jag upplever att många ingenjörer behöver all träning de kan få i att formulera sig själva i icke-teknisk skrift.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen känns som att de dikterar vilken inställning jag ska ha till vissa saker efter avslutad kurs, och en sak jag fått ut är orientering kring vad man kan tycka om dem. Jag ska "övertygande kunna uttrycka mina motiv och drivkrafter i att arbeta samhällsentreprenöriellt med matematik" men efter kursen, efter att ha testat mentorskapet, så tycker jag inte att jag är rätt person att göra just det. Har jag då misslyckats med kursen? Jag har genomfört mitt mentorskap och är nöjd med det, men vill inte göra det mer i framtiden. Jag har inga motiv och drivkrafter jag kan berätta övertygande om.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»20 71%
Ja, i hög grad»4 14%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.21

- Jag tycker generellt att uppgifter som går ut på att man ska författa en essä eller liknande blir mer ett test på om man kan använda svenska språket eller inte. Jag tycker inte att jag kan lika mycket som jag gav sken av att kunna. Dock vet jag inte hur man skulle kunna examinera det på ett annat sätt.» (I viss utsträckning)
- Så långt som känns rimligt» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Hur viktigt har mentorskapet varit för kursen?

30 svarande

helt oviktigt»0 0%
oviktigt»3 10%
varken eller»1 3%
viktigt»10 33%
mycket viktigt»16 53%

Genomsnitt: 4.3

- Enligt min mening skulle det kunna gå att hålla isär de två. Det mesta i kursen har svag eller ingen koppling till hur man agerar som mentor.» (oviktigt)
- Känns som att kursen och mentorskapet inte har en tydlig koppling utan är två skilda företeelser.» (varken eller)
- Känns som att man tagit hjälp av kurstillfällena medvetet/omedvetet.» (viktigt)
- Jag tror att mentorskapet är vad som fick de flesta intresserade av kursen från första början. Mentorskapet är kursens raison d´,être. Föreläsningarna (och maten) är att betrakta som en önskvärd bonus.» (mycket viktigt)

5. Hur viktig har kursen varit för att utveckla ditt mentorskap?

30 svarande

helt oviktig»2 6%
oviktig»6 20%
varken eller»6 20%
viktig»16 53%
mycket viktig»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Kan inte komma på något jag har lärt mig i kursen som jag har haft nytta av på mina mentorsträffar.» (helt oviktig)
- Kick-offen var nyttig» (oviktig)
- Endast modul 1 har varit bidragande och där i begränsad grad.» (oviktig)
- Lite tips i början men annars inget.» (oviktig)
- Den första modulen - mycket! De andra - inte alls.» (varken eller)
- Förutom modul 1 (som var väldigt bra) tycker jag varken kursen har varit särskilt viktig för mentorskapet eller tvärtom.» (varken eller)
- Jag skulle gärna se mer innehåll som anknyter till mentorskapet. » (viktig)
- Första hemtentan fick mig att komma igång ännu mer hur jag bör strukturera mig. Man kan alltid förbättras!» (viktig)
- Modul 1 viktig, med de andra modulerna på köpet.» (viktig)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen, dvs både föreläsningarna och seminarierna,varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»17 56%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 2.93

- Ibland känner jag att tillfällena har varit bra och givande (typ universeum-mannen), men annars har det varit ganska torftigt. » (Ganska liten)
- Vissa av föreläsningarna har varit väldigt inflytelserika på mitt sätt att se på matematik och läraryrket. Vi kommer väl kanske till mer specifika frågor om föreläsningarna längre ned.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»7 23%
Ganska liten»11 36%
Ganska stor»12 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Det enda kurslitteraturen har varit bra för är att ha något att referera till i inlämningsuppgifterna.» (Mycket liten)
- Lundin, Lampert och Mouwitz var bra texter som jag kände mig lite upplyst av. När jag har tid (i sommar) kommer jag läsa igenom Lundins avhandling, för hans idéer fick jag verkligen mersmak av. Klart konstigast av alla texter var Whitney. Den bestod nästan uteslutande av påståenden. Seriöst! Nästan varenda mening var av formen "P är Q." Texten Collins ger jag inte heller mycket för. En hoper luddigt sagda och luddigt tänkta formuleringar utan substans. En detalj jag tyckte var rolig är att texten, som är från 2008, tog upp Fannie Mae som exempel på good2great-företag! Skön timing, där: http://i2.cdn.turner.com/money/galleries/2012/fortune/1205/gallery.500-stock-losers.fortunefannie_mae.png» (Ganska liten)
- Stundtals mycket läsning. Viss text var tydligen inte av lika stor vikt, men det kom fram efteråt tyvärr» (Ganska liten)
- Litteratursemenarierna var kanske det som var intressant» (Ganska liten)
- Särskilt Lampert var väldigt läsvärt, och skulle varit intressant även utanför kursen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»18 60%
Mycket bra»5 16%

Genomsnitt: 2.9

- Kurshemsidan var VÄLDIGT svår att ta sig till och systemet med en separat googleinloggning var otympligt. Jag var periodvis tvungen att logga ut från min gmail för att logga in på min Intize-mejl. Framtida år borde ni försöka att ha en hemsida på antingen PingPong eller math.chalmers.se.» (Mycket dåligt)
- Genrellt lite information ocf ofta sent. Framför allt modul 3. » (Ganska dåligt)
- Information kunde många gånger kommit ut tidigare, dålig kommunikation mellan kursadministratörerna ibland.» (Ganska dåligt)
- Materialet laddades upp sent och det var ofta svårt att hitta information. » (Ganska dåligt)
- Inget att klaga på förutom att det ibland kan vara svårt att komma åt det man vill ha. Finns det ens någon vettig anledning till varför det ska krävas lösenord för att komma åt vissa saker?» (Ganska bra)
- Bra att mycket information går över mail och hemsida. Viss info dröjde dock väldigt med att komma upp, och ibland finns inte ens en status på saker.» (Ganska bra)
- Vid ett par tillfällen fungerade det inte att få ner material från kurshemsidan» (Ganska bra)
- Uppskattat om vi meddelats att läsa kursmaterial inför kurstillfället TIDIGARE än 2-3 dagar innan. Gärna en vecka innan. » (Ganska bra)


Föreläsare

9. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Lar-Åke Kernell - Möte mellan människor

27 svarande

Mycket ointressant»0 0%
Ointressant»3 11%
Givande»17 62%
Mycket givande»7 25%

Genomsnitt: 3.14

- Minns inte riktigt» (?)
- Kul, men vad sa han egentligen...» (Givande)
- Jag har för mig att jag tyckte den var bra, men jag kommer inte ihåg riktigt vad den handlade om. Det var den med något om att vänta på bussen, va?» (Givande)

10. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Bengt Andersson - Matematikdidaktik och bråk.

29 svarande

Mycket ointressant»0 0%
Ointressant»4 13%
Givande»13 44%
Mycket givande»12 41%

Genomsnitt: 3.27

- Lekfullt. » (Givande)
- Alltså, det är verkligen svårt att komma ihåg vilken föreläsare som hette vad eller som talade om vad, så här långt efteråt. Jag har för mig att han var en gymnasielärare som talade om svårigheten med att lära ut bråkräkning till elever och olika sätt att förklara multiplikation. Var det han som talade om begreppsbilder? Det var enormt upplysande.» (Givande)
- Den här föreläsningen hjälpte mig oerhört mycket i mitt mentorskap eftersom den lyfte viktiga och relevanta frågor på ett intressant sätt.» (Mycket givande)

11. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Jana Madjarova - Matematikundervisning

29 svarande

Mycket ointressant»4 13%
Ointressant»4 13%
Givande»9 31%
Mycket givande»12 41%

Genomsnitt: 3

- Helt klart den sämsta föreläsningen eftersom fokus inte låg på matematikundervisning utan på själva matematiken.» (Mycket ointressant)
- Kopplar dåligt till den nivån som våra adepter är på, och ger mig ingen hjälp i mitt mentorskap.» (Mycket ointressant)
- intressant att veta, men ingen tillämpning alls. För specifika frågeformuleringar.» (Ointressant)
- Kändes som hon inte riktigt hade förberett sig.» (Ointressant)
- Bengt och Jana blev lite för mycket att ta tilsammans. De överlappade för mycket och det blev att vi diskuterade väldigt triviala saker i flera timmar. Jana har klart mer potential än vad som visades.» (Givande)
- Mycket fokus på matte, borde prata mer om hur man förmedlar kunskap än vad som är matematiskt korrekt. » (Givande)
- Strukturerat och bra, som det brukar vara när Jana föreläser.» (Mycket givande)
- Madjarovas föreläsning kommer jag ihåg vartenda ord av. Jag hade gärna sett väldigt många fler föreläsningar med henne.» (Mycket givande)
- kommer mycket gärna och lyssnar på den nästa år. helt grymm föreläning.» (Mycket givande)

12. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Sverker Lundin - Vad har skolan gjort med matematiken?

30 svarande

Mycket ointressant»2 6%
Ointressant»5 16%
Givande»15 50%
Mycket givande»8 26%

Genomsnitt: 2.96

- Intressant ämne, men dåligt presenterat.» (Ointressant)
- Bra.» (Givande)
- Bra att få ett annat perspektiv. Dock otroligt förvirrande. Texterna vi fick att läsa behöver korrekturläsas.» (Givande)
- Intressant, men för generell och svepande - man förstod inte vad han ville ha sagt ibland» (Givande)
- Tyvärr missade jag den här föreläsningen, men jag var på upphämtningstillfället. Tyvärr kändes väl diskussionen vi fick igång lite tafatt trevande. Jag kände själv att jag hade svårt att formulera en vettig iakttagelse om ämnet, utan att först gå och fundera på det ett tag. Kanske hade det lämpat sig bra för en essä?» (Mycket givande)

13. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Lars Mouwitz - Matematikfilosofi

29 svarande

Mycket ointressant»5 17%
Ointressant»6 20%
Givande»15 51%
Mycket givande»3 10%

Genomsnitt: 2.55

- Minna inte riktigt» (?)
- Den timmen får jag aldrig tillbaka....» (Mycket ointressant)
- Fruktansvärt långsamt. » (Mycket ointressant)
- Hans text var bra och tankeväckande, men jag tycker inte att han riktigt tillförde någonting i sin föreläsning.» (Ointressant)

14. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Fredrika Lagergren-Wallin - Matematik i samhällsvetenskap

29 svarande

Mycket ointressant»5 17%
Ointressant»4 13%
Givande»19 65%
Mycket givande»1 3%

Genomsnitt: 2.55

- Minns inte riktigt» (?)
- Hon ville lyfta fram hur enormt viktig matematiken är för samhällsvetenskapen, men hon verkade så obevandrad i matematik att hon hade svårt att motivera exakt varför det var så. Därigenom kanske hon motbevisade sig själv, en aning. Vissa idéer hon berörde, såsom statistik och nätverksteori, hade kunnat bli underlag för en toppenföreläsning i händerna på någon mer lämplig.» (Mycket ointressant)
- Kul, men lite flummigt.» (Givande)
- Den mest intressanta delen, kändes inte som den hade mycket med mentorskapet att göra dock.» (Givande)

15. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Anders Björkdahl - Retorik

27 svarande

Mycket ointressant»3 11%
Ointressant»7 25%
Givande»14 51%
Mycket givande»3 11%

Genomsnitt: 2.62

- Alldeles för mycket övningar utan att fått någon bakgrundsteori.» (Ointressant)
- Kommer inte riktigt ihåg.» (Givande)
- Vet inte om det här va Universeum-mannen, men i så fall väldigt bra!» (Mycket givande)

16. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Lucus Gren och Suvi Panas - Intize organisationskultur

27 svarande

Mycket ointressant»5 18%
Ointressant»7 25%
Givande»13 48%
Mycket givande»2 7%

Genomsnitt: 2.44

- Missade denna.» (?)
- Dåligt förberedd presentation.» (Mycket ointressant)
- Missade denna» (Ointressant)
- MTS?» (Ointressant)
- Bra. Jag gillade beskrivningen av kulturlöken. Det var intressant att få höra lite om hur olika idéer vuxit fram i organisationen Intize. Kanske borde de lyft fram alternativa beskrivningar av en organisations tillkomst, mognad och fall än den deterministiskt endimensionella modellen de talade om? Det är lätt hänt att man ser vad man letar efter, när man försöker beskriva en organisationskultur, så ju fler beskrivningar, desto bättre.» (Givande)
- Har inte sett den än.» (Givande)
- En skön omväxling att få höra Intizes historia och konflikter som funnits ( som fortfarande finns kvar mer eller mindre). Börja nästan känna att föreningen är för bra för att vara sann. » (Givande)

17. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Wen Xuan - Chalmers läxhjälpsprojekt

29 svarande

Mycket ointressant»8 27%
Ointressant»14 48%
Givande»6 20%
Mycket givande»1 3%

Genomsnitt: 2

- Har nog missat den.» (?)
- Otroligt ointressant. Känns jättekonstigt att bara ha henne där för att berätta om vad de gör och sedan visa bilder på dem där de pekar ut människor som vi inte vet vilka de är. Skulle kunna ha varit intressant att diskutera skillnader och likheter mellan dem men detta var bara en katastrof.» (Mycket ointressant)
- Det kändes mest som reklam för Chalmers läxhjälpsprojekt» (Mycket ointressant)
- Gav väldigt lite. Kändes mer som reklam för deras organisation.» (Mycket ointressant)
- Missade denna» (Ointressant)
- Kändes mer som att hon försökte göra reklam och få oss intresserade av att gå med» (Ointressant)
- Det var väl okej.» (Givande)
- Har inte sett den än.» (Givande)

18. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Katja Avenstam - Värderingar och drivkrafter

28 svarande

Mycket ointressant»4 14%
Ointressant»7 25%
Givande»15 53%
Mycket givande»2 7%

Genomsnitt: 2.53

- Det var föreläsningen där man skulle prata om vilka associationer man fick inför vissa ord, va? Den hade jag ingen behållning alls av.» (Mycket ointressant)
- Har inte sett den än.» (Givande)
- Deltog ej på denna.» (Givande)

19. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Lejla Mundzic - Utvärderingar

29 svarande

Mycket ointressant»5 17%
Ointressant»5 17%
Givande»15 51%
Mycket givande»4 13%

Genomsnitt: 2.62

- Fuölatändigt irrelevant för kursen! Varför kunde hon inte hjälpa oss utvärdera kursen istället?» (Mycket ointressant)
- Jag förstår inte alla vad den här föreläsningen hade med resten av kursen att göra. Den var dåligt förberedd, ineffektiv och kändes meningslös.» (Mycket ointressant)
- Det är ett väldigt viktigt ämne och första delen av föreläsningen var bra, men diskussioner i smågrupper där varje grupp ska presentera för hela klassen leder nästan oundvikligen till att man sitter i en timme och lyssnar på saker man kom på själv innan man började kursen. Hade varit bättre med konkreta exempel som visade på svårigheter och vikt i att kunna forma/tolka utvärderingar.» (Ointressant)
- Den här föreläsningen missade jag, tyvärr. Jag väntar på upphämtningstillfället.» (Givande)
- Lite "kaka på kaka"/ upprepning. Istället för att låta alla presentera sina idéer kunde grupperna redovisat olika delar, eller en sak av kategorierna.» (Givande)
- Möjligen lades väl mycket tid till något som bara är lite relaterat till kursen. Utvärderingar är viktigt och bra att lära sig, men ingår det specifikt i denna kurs?» (Mycket givande)

20. Vad är ditt omdöme om föreläsningen med Dennis Olsson - Sammanfattning av kursen

27 svarande

Mycket ointressant»0 0%
Ointressant»9 33%
Givande»17 62%
Mycket givande»1 3%

Genomsnitt: 2.7

- Kastades floskler hej vilt, men tanken är god.» (Ointressant)
- Det var en bra avslutning och jag uppskattade middagen på J.A. Pripps. Överhuvudtaget uppskattar jag att Matematik och Samhälle (MVE370) är en kurs som håller sina deltagares magar fyllda.» (Givande)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»15 50%
Har ej sökt hjälp»7 23%

Genomsnitt: 3.96

- Svårt att få svar på mail.» (Ganska bra)
- Det är bra att det alltid har funnits kontoret att gå till, när jag undrat något.» (Mycket bra)

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»20 68%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.75

23. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»25 83%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- Jag förväntade mig att det skulle vara 7.5 lättförtjänta HP, men både undervisandet och föreläsningarna tog ganska mycket tid och kraft i anspråk.» (Hög)

24. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 68%
Hög»5 17%
För hög»4 13%

Genomsnitt: 3.44

- Olika för olika läsperioder. Det kändes som att det var mer att göra nu på våren än i höstas.» (?)
- Svår fråga eftersom det sträcker sig över tre läsperioder. Intetsägande svar eftersom folk från olika årskurser, olika program, svarar på den.» (Lagom)
- Ganska hög under LP 4» (Lagom)
- LP2 hade jag extremt mycket att göra med mina övriga kurser. LP3 och LP4 har varit mer hanterbara.» (Hög)
- Som förväntat.» (Hög)
- år två på kf är inte att leka med.» (För hög)


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»5 16%
Godkänt»7 23%
Gott»12 40%
Mycket gott»4 13%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen fick mig att bli mindre motiverad under mina mentorstimmar. Istället för att bara få vara den mentor jag är skulle jag nu börja vara på ett speciellt sätt.» (Mycket dåligt)
- Tycker som sagt det borde fokuserats på adepter och matte hjälp mer än det gjordes.» (Dåligt)
- Först mycket bra. Sedan gick det spikrakt neråt! Har till exempel svårt att se relevansen i många förelä» (Dåligt)
- Hade säkerligen fel förväntning av kursinnehållet. De senare modulerna kändes inte tillräckligt relevanta för mentorskapet.» (Godkänt)
- Det kändes som ett väldigt meningsfullt användande av min tid att undervisa gymnasieelever i matematik. Flera av föreläsningarna gick jag ifrån, utan att ha antecknat ett ord. De föreläsningar som var bäst gjorde väldigt stort intryck på mig. Det kändes bra att ha en kurs där man var tvungen att skriva essäer, för det är något jag saknar i de flesta av mina andra kurser.» (Gott)
- Över alla mina förväntningar!» (Mycket gott)
- Jag är väldigt glad över att ha fått möjligheten att läsa en givande och bra MTS-kurs.» (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Modul 1 var mest relevant.»
- Lundin och Madjarova som föreläsare. Mattetalet. Tre essäer att skriva.»
- Föreläsningsstrukturen»
- Modul 1 och 2»
- mentordelen»
- De bra föreläsarna, standarden på dessa»
- Mentorskapet.»
- Bra med mat på föreläsningarna, hade varit jobbigt med fokus så pass sent på dagen annars.»
- Engagemanget och entusiasmen hos intize personal.»
- Modul 1 och 2, speciellt examinationen på modul 2 när vi gick ut och pratade på skolor.»
- Modul 1!»
- Dennis och Solveig»
- Jättebra hem inlämningsuppgifter som kan göras på loven! »
- Variation av föreläsare! Strukturen på två hemtentor och däremellan ett mattespech »
- Modul 1»
- janas föreläsning samt matematikdidaktik och bråk.»
- Mentorskap + modul 1»
- De första föreläsningarna om matematikdidaktik.»
- Den stora variationen på ämnen.»
- Engagemanget hos föreläsare och ledare.»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den ambitiösa nivån.»
- Modul 3 kändes inte så genomtänkt. »
- Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det här, men jag hoppas ni förstår vad jag menar när jag säger: lite färre "varma" föreläsningar och lite fler "kalla" föreläsningar. En "varm" föreläsning definierar jag som en föreläsning som siktar på att studenterna ska gå därifrån med en viss känsla eller åsikt. En "kall" föreläsning är en föreläsning som siktar på att studenterna ska gå därifrån med en viss idé.»
- Inlämningsuppgifterna kan förbättras, kan göras klarare vad det är som ska göras. »
- Modul 3 och 4»
- sluta säga om allting och utforma föreläsningarna så att de innehåller information som ej är uppenbar sedan innan.»
- Lite snabbare rättning och bättre information kring rättningen. Den första inlämningsuppgiften tog så lång tid att få rättad att jag trodde jag hade blivit underkänd när jag inte hörde något.»
- Lektionerna bör endast syfta till utbildning i mentorskap, ledarskap och hur man lär ut matematik.»
- Anonyma uppsatser bör införas, känns konstigt att diskutera hur organisationskulturen i Intize är när de är de som ska godkänna uppsats. Merparten av föreläsningarna bör ses över.»
- Mer matte pedagogik för aktuell målgrupp.»
- Modul 3. Denna modul var klart sämre/mindre givande än de andra två. Känns än mer frikopplad från resten av kurser och mentorskapet»
- Alla andra moduler. Skulle vara jättespännande med mer didaktik till exempel och jämförelse mellan undervisningsformer. Som det är nu kändes kursen väldigt hattig.»
- Varm mat som "middag" tack, typ som expresslådorna som finns på fredagslunchen. Eller iallafall varierad mat..»
- Information om textdelar som man kan skumma igenom. Information om sista hemtentan bör ha kommit tidigare! Hade planer på att omtentera under lovet men tiden blev för knapp då vi helgen till lovet fick hemtentan utdelad. Specialbaguetter bör alltid sorteras ut tydligare så ingen annan tar den.»
- Modul 3»
- visst onödigt långt förberedande material till föreläsningar.»
- Få föreläsarna att förbereda sig lite granna i alla fall.»
- Utvärderingsmodulen, den kändes meningslös och ogenomtänkt.»
- Se till att alla föreläsare vet vad de ska prata om.»
- Bättre rutiner för rättning och returer (snabbare)»

28. Övriga kommentarer

- Bra att en riktigt uttömmande kursutvärdering är en del av kursmålen. Jag tycker alla kurser borde ha utvärdering som ett obligatoriskt moment.»
- Första modulen känns som den modul som känns relevant. Resterande upplevs som om de bara är med för att uppfylla MTS-kriterium? Om det inte är så bör de verkligen ses över. Övrig kommentarer i relation till Kurs-pm och Chalmers policydokument: Informationen om vad som krävs för godkänt i kursen ska stå klart och tydligt från kursens start. Vilka uppgifter som ska vara ska inte hittas på lite godtyckligt under kursens gång. Att skriva godkända inlämningsuppgifter är inte tillräckligt (Men bättre än att man ska ha gjort de obligatoriska momenten som det stod i början). Det är sedan länge ett önskemål från kåren att obligatoriska moment ska ge högskolepoäng. Det väldigt olyckligt att man inte får några poäng alls bara man har missat en del av kursen. Detta blir ännu mer problematiskt för de som påbörjar kursen i januari (då kursen faktiskt börjar) då dessa får vänta till läsåret efter på sina poäng.»
- Se till så att det är tydligare (via studentportalen) att kursen börjar i LP2 och det är lite synd att man inte har någon chans att ta igen en modul förrän året efter! »
- Bra kurs! Glad att jag valde den»
- Om ni vill behålla upplägget på vissa lektioner med smågruppsdiskussioner som presenteras inför klassen bör grupperna ges olika uppgifter, och gör dem gärna mer specifika»
- Efter Sverker Lundins föreläsning reagerade jag starkt på att Samuel Bengmark, efter att Sverker lämnat föreläsningssalen, inför klassen tydligt kritiserade allt Sverker sagt och dessutom gjorde narr av honom. Att inte hålla med om vad en inbjuden föreläsare tycker är förstås helt okej, men jag ser inte varför examinatorn för kursen sedan känner ett behov av att totalsåga allt som sagts och dessutom vilja skratta åt det tillsammans med klassen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från