ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik, KVM091, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»16 26%
Cirka 20 timmar»8 13%
Cirka 25 timmar»20 33%
Cirka 30 timmar»9 15%
Minst 35 timmar»7 11%

Genomsnitt: 2.71

- Har inte kunnat stattsa alls på kursen.» (Högst 15 timmar)
- Har satsat mer på komplexen» (Högst 15 timmar)
- Kursen började bra men när det fanns ganska stora kunskapshål (dvs sånt inte vi i tm lärt oss) kände jag att kursen inte motiverade den tid kursen egentligen krävde» (Cirka 25 timmar)
- mycket mer de sista två veckorna, svårt att säga hur mkt» (Cirka 25 timmar)
- Kanske mer» (Cirka 30 timmar)
- Har lagt mer än 35 timmar.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»2 3%
25%»2 3%
50%»6 10%
75%»15 25%
100%»35 58%

Genomsnitt: 4.31

- Föreläsningarna gick för fort fram (med ppp) och var inte strukturerade och gav mig därför inget» (50%)
- Har satsat mer på komplexen» (50%)
- Slutade gå på föreläsningar då jag insåg att racet var kört... Hade velat fortsätta men då man bara fattade mindre o mindre var det ingen idé» (75%)
- Har skippat några räkneövningar» (75%)
- Det är mer än 75% men var lite sjuk i början så missade några tillfällen, mestadels räkneövning» (75%)
- Alla föreläsningar.» (75%)
- MIssat något enstaka tillfälle, men nära 100%» (100%)
- Riktigt bra undervisning, både föreläsningar och övningar.» (100%)
- Nästan» (100%)
- Kanske närmare 90%» (100%)
- bra föreläsningar, ännu bättre övningslärare (jocke)» (100%)
- Varit på samtliga föreläsningar och räkneövningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 46%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 28%

Genomsnitt: 2.35

- Lyckas inte ens hitta dem när jag försöker» (Jag har inte sett/läst målen)
- läste dom aldrig, men tyckte ändå det var rätt tydligt vad det var tänkt att vi skulle lära oss/prestera» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har skummat igenom målen, men inte satt mig in i dem ordentligt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte lagt tid på att läsa målen så mycket. så känner inte till kursen särskilt väl» (Jag har inte sett/läst målen)
- Inte sett » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målens formuleringar kräver delvis förkunskaper som alla studenter inte har.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vad jag minns så var de väl rätt tydliga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»28 73%
Nej, målen är för högt ställda»9 23%

Genomsnitt: 2.21

- inte läst» (?)
- Fast det hade varit bra med en inledande föreläsning med grundläggande kemibegrepp alternativt en kortare sammanfattning av viktiga begrepp och principer vi förväntas kunna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är säkert rimliga om man har förkunskaperna...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Även om det kan vara lite extra krångligt för oss TMare så är det antalet poäng själiga. Ganska lagom.» (Ja, målen verkar rimliga)
- I synnerhet då vi i TM2, med undantag av statistikkursen, inte haft någon kurs som givit förkunskaper för denna.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Eftersom målen är att klara tentan så är 4.5hp alldeles för lite för så mycket jobb.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var ett problem med att kursen inte anpassades till TM. Man behöver inte sänka kraven, men anpassa kursen diskursmässigt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 22%
Ja, i hög grad»16 35%
Vet ej/har inte examinerats än»19 42%

Genomsnitt: 3.2

- Målen guidar inte tillräckligt mycket» (I viss utsträckning)
- Eximinatioen borde inhålla uppgifter som är mer relevanta till övningsuppgifterna. » (I viss utsträckning)
- Svårt att säga, men man kan nog utan större problem klara tentan utan att kunna speciellt mycket, misstänker jag. Kan man bara lite hur man räknar med cykler, härleda ett uttryck och något till, så kan man med lite tur klara sig.» (I viss utsträckning)
- Tentan var lurig.» (I viss utsträckning)
- Jämfört med äldre tentor man gjorde för att öva inför tentamenstillfället kändes den tentan som var i år svårare.» (I viss utsträckning)
- Tentamen kändes inte heltäckande.» (I viss utsträckning)
- För lite tid på tentan i förhållande till uppgifternas svårighetsgrad.» (Ja, i hög grad)
- Dessutom inte sett målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Behövs en förberedande föreläsning anpassad för ditt utbildningsprogram?

60 svarande

Ja»20 33%
Nej»40 66%

Genomsnitt: 1.66

- Det hade varit fruktansvärt användbart med en introföreläsning där man definierade begrepp som man inte har lärt sig/inte kommer ihåg från gymnasiet.» (Ja)
- ja» (Ja)
- Om vi verkligen ska ha denna kurs igen, vilket jag avråder ( fattar inte varför vi inte läste vektorfält som förra året...), krävs mycket mer genomgång av kemibegrepp och dyl...» (Ja)
- En liten introduktion för TM med grundläggande begrepp och liknande kunde nog ha varit bra.» (Ja)
- Helt klart, de begrepp som repeterades för andra studenter gick i rasande fart för oss på TM.» (Ja)
- Räcker med en två-timmars föreläsning, och även om det inte hinner täcka så mycket så är det ändock ett tecken på god vilja.» (Ja)
- Gärna något grundläggande om entropi/entalpibegreppen» (Ja)
- Behövs mer än en där vi tex lär oss den grundläggande kemin som de andra programmen har pluggat i ett år.» (Nej)
- Kan tänka mig att TM behöver...» (Nej)
- Men TM verkar behöva det. » (Nej)
- Vi läser ju lite termodynamik i kemikursen.» (Nej)
- Nja, behövs och behövs, det kanske kunde varit givande, för att introducera alla de här grejerna som Gibbs energi, entalpi, entropi, Helmholtz grejs och sånt så att man i alla fall känner igen det när det tas upp i kursen. Men det är inte så svåra grejer så man borde kunna följa med ändå om man koncentrerar sig lite.» (Nej)

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»16 27%
Ganska stor»26 44%
Mycket stor»10 16%

Genomsnitt: 2.66

- Har inte varit där för dom har varit väldigt tråkiga, handlat om kemi, ej det jag vill läsa» (Mycket liten)
- övningarna och att själva sitta å räkna ger mest» (Ganska liten)
- hade gärna sett fler räkne-exempel, "generella fallet"» (Ganska liten)
- Relativt liten, men det hjälper ju för förståelsen när man får det förklarat för sig, man är koncentrerad på föreläsningar. Jag antecknade knappt, kändes ovärt med tanke på boken och att det var så mycket power point.» (Ganska liten)
- Jag har i stort sett klarat tentan genom att göra många gamla tentor» (Ganska liten)
- Den sista föreläsningen borde vara en grundligare repitition, inte "hitta vad som inte är med". Det var lite mellanstadiestil på det upplägget» (Ganska stor)
- Jag har lärt mig mycket av dom, men jag är inte säker på om de hjälpte mig med tentan. » (Ganska stor)
- Generellt tycker jag att man lär sig mindre om föreläsaren har power point, eftersom man inte blir lika motiverad att hänga med och anteckna» (Ganska stor)

8. Skulle du föredra föreläsningar som presenterar delar av stoffet i lugnare tempo (och lämnar annat till självstudier) framför dagens översiktliga presentation av (nästan) allt material?

58 svarande

Ja»21 36%
Nej»37 63%

Genomsnitt: 1.63

- Både ja och nej, läraren måste ju solla så att föreläsningen kan hållas i lagom tempo men samtidigt är det inte bra om viktiga delar utelämnas.» (?)
- En felaktigt formulerad fråga. Det föreligger inte nödvändigtvis en konflikt mellan att presentera stoffet på ett bättre sätt och att studera hemma. Det går att presentera stoffet på ett mjukare sätt, utan att behöva lämna annat till självstudier. Det handlar bara om infallsvinkel.» (?)
- se fråga 2.» (Ja)
- Ja om de viktigase delarna valdes ut och togs i lugnare tempo.» (Ja)
- Blir bara väldigt många långa invecklade och snabba definitioner och härledningar som man inte hänger med alls på. Är då vettigare att lägga lite mer tid på det som kan uppfattas som svårt för kursen är inte jättesvår enligt min mening. Dock svårt att hänga med när allt går i alldeles för hög takt.» (Ja)
- Om ni menar mindre härledning, ja» (Ja)
- Jag kände att det blev väldigt mycket att hålla reda på mot slutet och det krävdes stor koncentration under föreläsningarna för att hänga med.» (Ja)
- Det skulle hjälpa med vissa lite lugnare genomgångar av de svåraste delarna. » (Ja)
- Jag tycker inte detta är den enda lösningen, fler föreläsningar i veckan är en bättre lösning, det blir ett tjockare schema, men då får alla en större chans att klara kursen.» (Ja)
- Hoppas verkligen att ni kommande år försöker hjälpa de tekniska matematiker som läser kursen på ett bättre sätt inledningsvis så att man känner sig välkommen redan från början.» (Ja)
- få med så mycket formler och fakta som möjligt så får man smälta det under självstudierna» (Nej)
- Det blir oftare svårare att få överblick över vad man förväntas kunna när inte så gott som allt material presenteras på föreläsningarna. Dessutom upplever jag att tempot på de flesta föreläsningar varit rimligt.» (Nej)
- Jag tycker det är bra att ta det övergripligt på föreläsningarna och lite "djupare" på övningstillfällerna.» (Nej)
- Men ibland får man svårt att koppla ihop det som man går uigenom på föreläsningarna och med övningsuppgifterna» (Nej)
- Jag tyckte att boken var rätt svår att förstå, så skulle inte vilja att något av det kommer på tenta utan att ha haft en genomgång på det. Genomgångarna fick boken att inte verka lika svår» (Nej)
- Tror inte det, man behöver ägna sig åt självstudier, och då hjälper det att ha fått något förklarat för sig om ämnet. Nu blev det väldigt mycket självstudier om sånt man inte hade en susning om dock PGA labbarna, lite knasigt.» (Nej)
- Anser att föreläsningarna varit bra. Mycket tid för självstudier finns inte.» (Nej)

9. Bör föreläsningarna i högre grad än idag behandla tillämpningarna på bekostnad av teorin?

60 svarande

Ja»34 56%
Nej»26 43%

Genomsnitt: 1.43

- Jag lär mig mycket hellre att använda min kunskap än att veta teori som jag aldrig kommer använda.» (Ja)
- Tilllämpningra i form av typuppgifter som går grundligt igenom, har saknat det på övningarna» (Ja)
- Ja det tycker jag absolut. Känner det är viktigare att kunna använda formlera än att veta exakt hur man härledde dem.» (Ja)
- Tillämpningarna är väl också någon form av teori när man sätter saker i ett praktiskt sammanhang.» (Ja)
- Tillämpningar på tavlan ger oss en möjlighet att kolla om vi förstått teorin.» (Ja)
- Alltså tilllämpningsexempel är alltid bra så man kan se vad ens kunskaper kan användas till.» (Ja)
- Jag tycker att det var för lite exempel som togs vad det gäller hur man ska räkna. Visst är teorin viktig men om man inte vet hur man ska tillämpa den blir ju inte det så bra heller. Teori kan ofta vävas in i bra exempel.» (Ja)
- möjligtvis, svårt att säga» (Ja)
- Det behöver inte betyda att teorin blir sämre. MER EXEMPEL ÖNSKAS» (Ja)
- Ibland är det för mycket härledningar på vissa föreläsningar som man kunde läst sj, och gjort lite mer uppgifter på föreläsningarna» (Ja)
- Teori kan man alltid läsa sig till på egen hand.» (Ja)
- Kände det ganska svårt att veta vad man ska göra härnäst när man räknade uppgifter. Ska man kolla det i tabeller, räkna...?» (Ja)
- Det vore lättare att förstå och kunna relatera till teorin om fler konkreta exempel i verkligheten gås igenom.» (Ja)
- När teorin gås igenom förstår man ändå inte så mycket, det är ju ändå tillämpningarna som är viktiga. » (Ja)
- men samtidigt är det viktigt att tillämpningarna är väl motiverade» (Ja)
- det är bättre att ta tillämpningarna på övningstillfällena.» (Nej)
- Det här vet jag inte riktigt vad jag tycker om... Det medför lite vad som menas med tillämpningar. Om det är att visa bilder på hur det ser ut i verkligheten och lite sånt, i så fall tycker jag inte att det ska vara mer av det. Men är det exempel som menas, så kanske. Men jag tycker inte att någon teori ska lämnas till studenterna själva att förstå direkt från boken.» (Nej)
- Det känns som att det är viktigt att få teorin förklarad, tillämpningarna har man på labbarna och när man räknar. Man orkar inte läsa lika mycket teori själv, man bara lär sig hur man gör och vad som är vad, och är inte så noga med teorin, i min mening.» (Nej)
- Tillämpningen får man mycket av på räkneövningarna. För att kunna tillämpa behövs teorin.» (Nej)
- Men föreläsningarna bör behandla teorin på ett annat sätt, och framförallt innehålla mer exempel. Detta behöver inte ske på bekostnad av teorin, varför jag anser frågan dåligt formulerad.» (Nej)
- refererar till förra svaret» (Nej)

10. Till hur stor hjälp var räkneövningarna/räknestugorna för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»11 18%
Ganska liten»17 28%
Ganska stor»12 20%
Mycket stor»19 32%

Genomsnitt: 2.66

- inte besökt» (?)
- Det är för många räkne-exempel på övningarna, helst skulle nån bytas ut mot enbart Konsultationstid. Exempel finns i böckerna och uppgifterna som gås igenom på övningarna är ofta svåra och långsökta.» (Mycket liten)
- Slutade gå på övningarna ganska tidigt då de inte gav något. Övningsledaren kunde vara mer engagerande och sluta föra dialog med tavlan.» (Mycket liten)
- Allt för stor del ägnades åt långsam räkning på tavlan. Det blev för lite tid kvar då man kunde räkna själv och ha möjlighet att fråga» (Mycket liten)
- Var inte helt nöjd med min räkneövningsledare, grupp 1, känner att han kunde gjort en större ansträngning.» (Ganska liten)
- Räkneövningledaren var för dåligt förberedd och höll inte så bra genomgångar. Borde åtminstone ha lösningar till alla uppgifter som står som rekommenderade.» (Ganska liten)
- Även här har det varit ganska löjligt om man skall säga så, man försöker hänga med men sen ur himlen så hittas någon konstig formel som enbart behandlar denna typen av problem och den ekvationen står kanske i en bok man inte ens har.» (Ganska liten)
- Övningsledaren var inte så bra och verkade osäker på sin sak. Övningsgrupp 4. » (Ganska liten)
- Inget personligt, men vår räkneövningsledare kunde inte svara på alltför många frågor och kunde nog ha varit lite bättre förberedd. Det blev lite så att man bara tyckte att man förlorade tid på att gå dit.» (Ganska liten)
- Övningsledaren skrev mest av uppgifter på tavlan utan att i större grad förklara hur och varför han gjorde som han gjorde. Det fick man fråga i efterhand och ibland fanns inte tiden till. Jag var iofs. dålig som inte bad honom berätta mer utförligt vad han gjorde etc. Så här ligger bollen lite hos mig också...» (Ganska liten)
- Det har gått mycket långsamt och man har tappat bort sig under dem. Däremot var de lösningar som man fick ut väldigt bra, de lärde jag mig mycket ifrån.» (Ganska liten)
- Jag var inte på så många, räknestugor är bra, men det var lite slött tempo på dem jag var på.. Hade gärna sett mer genomgång.» (Ganska liten)
- Mycket duktiga räkneövningsledare.» (Ganska liten)
- Joakim som räkneledare har verkligen gjort ett bra jobb :) Ett stort plus till han.» (Mycket stor)
- Joakim Kärnbratt är en kanonbra övningsledare.» (Mycket stor)
- det vore bra med en extra räknestuga, där inga exempeltal gås igenom, en gång i veckan utöver övningstillfällerna» (Mycket stor)
- Det var här man lärde sig.» (Mycket stor)
- kanonbra, bästa räkneövnigarna hittills! joakim va mkt bra!» (Mycket stor)
- Det var där jag lärde mig mest. Anna var riktigt bra för TM» (Mycket stor)
- Min räkneövningsledare Anna Reymer har verkligen varit till stor hjälp när det gäller inlärningen av kursen. » (Mycket stor)

11. Bör räkneövningarna/räknestugorna delas upp per utbildningsprogram?

57 svarande

Ja»30 52%
Nej»27 47%

Genomsnitt: 1.47

- Spela ingen roll» (?)
- En räkneövning för matematiker kan koncentrera sig på kemin och förståelsen för denna medan kemister kan ägna sig mer åt matten.» (Ja)
- Men det blev i stort sett så automatiskt då man valde att vara i samma grupp som kompisarna.» (Ja)
- Då vi i TM behöver gå igenom mer kemigrejer och Kemisterna behöver mer matematik (enl. utsago från räkneövingsledare).» (Ja)
- Svår fråga, känner själv att det inte spelar någon större roll, tänker mest på att matematikerna kanske skulle vilja ha lite mer kemitänkande frågor att ställa vilket är onödigt för oss som redan löst Kemi i årskurs ett.» (Ja)
- Det kunde nog vara en bra ide så kunde man fokusera på olika saker. TM kanske t.ex hade svårare för kemin, medan vi inte behövde lika många steg i härledningar och matematiska saker.» (Ja)
- Det skulle vara bra, särskilt om övningsledaren är lite inläst på det den gruppen som den har. Jag fick bilden av att mycket matte förklarades som var rätt självklart och inte så svårt för oss som går matte, medan viss kemi kunde gås igenom väldigt fort.» (Ja)
- Känns segt att behöva behöva lyssna på "grundläggande" kemi när vi redan läst det ganska mycket. TM behöver nog mer hjälp med kemin och vi mer med räknandet kanske?» (Ja)
- Det var ju ganska uppdelat. Det märktes ändå viss skillnad på TM-grupper och kemi-grupper t.ex.» (Ja)
- Olika program kan nog tänkas ha svårigheter i olika saker. » (Ja)
- På detta sätt kan mindre fokus lägga vid beräkningstekniska moment som TM klarar sig utan, och kan snarare ge TM ett begreppskomplement till föreläsningarna.» (Ja)
- ingen åsikt» (Nej)
- Jag tror att de flesta var med på de övningar där mestadelen av det egna programmets studenter var och att det "automatiskt" blev en uppdelning» (Nej)
- Det är bra med blandat, för då kan man hjälpa varandra med olika delar.» (Nej)
- kf och k, är inga problem att blanda i vilket fall som helst. Vi är på samma förkunskap.» (Nej)
- Det blir uppdelat ändå.» (Nej)

12. Till hur stor hjälp var projektuppgiften för din förståelse av motsvarande kursmoment?

59 svarande

Mycket liten»10 16%
Ganska liten»22 37%
Ganska stor»22 37%
Mycket stor»5 8%

Genomsnitt: 2.37

- onödigt plotta i matlab bidrar inte till förståelsen så mycket anser jag » (Mycket liten)
- Den bestod ju i stort sett bara av plottning i Matlab.» (Mycket liten)
- enda man gjorde var att skriva ett enkelt matlab program. inget som man inte gjort innan...» (Mycket liten)
- Kan uppleva att den kom en aning för tidigt, man hade inte den överblick över materialet som krävs när man gjorde den.» (Ganska liten)
- Handlade mest om att skriva många rader i MATLAB.» (Ganska liten)
- Den var inte särskilt stor och det var mycket dålig respons från bobo» (Ganska liten)
- Mycket arbete för ganska lite lärdom.» (Ganska liten)
- Den var ganska bra, men rätt lätt, det var givande att se på graferna hur det fungerade, och jämföra data etc. Man fick ju allt givet, så var det bara att stoppa in i MATLAB och plotta i princip.» (Ganska liten)
- Men den var bra att göra, och det var kul att få tillämpa lite matlab» (Ganska liten)
- tyckte man lärde sig mycket under projektets gång.» (Ganska stor)
- labbar och projektuppgift hjälpte förståelsen väldigt mycket» (Ganska stor)
- Den var mycket givande.» (Mycket stor)
- Väldigt bra projektuppgift, var dock svårt att få hjälp och studioledarna kändes stressade.» (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Jämvikt mellan ånga och vätska hos binära vätskeblandingar" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

56 svarande

Mycket liten»6 10%
Ganska liten»12 21%
Ganska stor»32 57%
Mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.67

- Jag hade den måndag lv 2. Det var allt för tidigt!» (Mycket liten)
- Tidig labb, sen teori, Jag hade inte mycket koll på vad jag gjorde i labben, förståelsen kom först efter teorin och en hel del övningsuppgifter.» (Mycket liten)
- Gjorde denna laboration mycket tidigt och förstod ingenting, hade inget sammanhang att sätta det i, så teorin fastnade inte då på labben heller, och bidrog därmed inte till förståelse då teorin faktiskt gicks igenom.» (Mycket liten)
- Eftersom jag gjorde den laborationen först, förstod jag inte mycket av den. » (Ganska liten)
- Låg för tidigt i kursen, skulle gett mycket mer om den legat senare.» (Ganska liten)
- Gjorde denna labb alldeles för tidigt (första veckan) för att kunna få mycket förståelse.» (Ganska liten)
- Det var den första labben jag gjorde. Det var en bra labb, men jag hade varit bättre om den kom samtidigt som teorin om raoults lag m.m. Jag förstår dock att alla inte kan ha labben just då. » (Ganska liten)
- Hade dock själv ganska svårt att ta in begreppet azeotrop och varför det inte går att gå förbi den punkten.» (Ganska liten)
- Den var jobbig och tog tid, enda där man behövde lämna in rapport.» (Ganska liten)
- Det var många frågor som skulle besvaras efter labben och det gjorde att man fick tänka till och reflektera över det man gjorde. Bra.» (Ganska stor)
- Fick den tidigt (långt innan vi gått igenom aktiviteter) så det var lite svårt att undvika en retur på den labben =) » (Ganska stor)
- Bra labbhandledare, förklarade teorin väl så att man fattade nåt..» (Ganska stor)
- Gillar labbar, de ger en stor inblick i verkliga problem som man kan anpassa all teori till.» (Ganska stor)
- Den redde ut ativitetsbegreppet rätt bra» (Ganska stor)
- Alla labbarna var det moment som lärde mig mest.» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp var laboration 2 "En gasjämvikts temperaturberoende" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

56 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»18 32%
Ganska stor»32 57%
Mycket stor»3 5%

Genomsnitt: 2.62

- Hade den första veckan så saknade de förkunskaper som krävdes för att få förståelse.» (Mycket liten)
- Utrustningen på labben började strejka och den kunde inte genomföras korrekta för nån av grupperna. Detta ledde till att värdena ej kunde användas för den fortsatta räkningen och det tänkta resultatet med labben blev mer eller mindre förklarat utan bakgrund.» (Ganska liten)
- Fast det var nog den roligaste laborationen. » (Ganska liten)
- Labben misslyckades totalt. Vi fick inget vakuum. Däremot så lärde man ju sig en del av förberedelseuppgiften.» (Ganska liten)
- Det som är mest givande är att man inte har nån aning om vad man ska göra så om man går in seriöst för den förberedande uppgiften så lär man sig väldigt mycket.» (Ganska liten)
- Se kommentar 13» (Ganska stor)
- Eftersom vi hade den labben redan LV2 förstod man inte så mycket.» (Ganska stor)
- Se fråga 13» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Laboration med värmepump" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

56 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»10 17%
Ganska stor»33 58%
Mycket stor»10 17%

Genomsnitt: 2.89

- Missade den labben.» (Mycket liten)
- hade denna laboration tidigt i kursen och förstod inte så mycket» (Ganska liten)
- Laborationen kom så tidigt att i alla fall jag inte hade börjat förstå tillräcklilgt mycket ännu.» (Ganska liten)
- Övriga i gruppen "tog över", vilket ledde till att jag tvungetvis inte behövde lära mig något för att klara laborationen.» (Ganska liten)
- Som sagt, det som ger något är att man måste läsa på så ofantligt mycket innan.» (Ganska liten)
- Se fråga 13» (Ganska stor)
- Grym labbhandledare» (Ganska stor)
- Se kommentar 13» (Ganska stor)
- Just då var det svårt att hänga med. Men när man tänker tillbaka på labben så förstår man mer och mer.» (Ganska stor)

16. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Laboration i energibalanser" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

56 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»13 23%
Ganska stor»33 58%
Mycket stor»7 12%

Genomsnitt: 2.78

- Hade den lite för tidigt för att kunna riktigt förstå vad som händer. » (Mycket liten)
- hade denna laboration tidigt i kursen och förstod inte så mycket» (Ganska liten)
- Laborationen kom så tidigt att i alla fall jag inte hade börjat förstå tillräcklilgt mycket ännu.» (Ganska liten)
- Övriga i gruppen "tog över", vilket ledde till att jag tvungetvis inte behövde lära mig något för att klara laborationen.» (Ganska liten)
- labbarna var allmänt bra » (Ganska stor)
- Samma som för labb 3» (Ganska stor)
- Se kommentar 13» (Ganska stor)
- Rolig labb.» (Ganska stor)
- Denna gjorde jag först och lärde mig således massor av nytt som jag sedan kunde sova igenom när det gicks igenom på föreläsning veckor senare.» (Ganska stor)
- Se fråga 13» (Mycket stor)
- bra labbar, underlättade förståelsen av de olika kursmomenten» (Mycket stor)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»15 25%
Ganska stor»30 50%
Mycket stor»11 18%

Genomsnitt: 2.8

- Riktigt dålig bok... På tok för dyr och ostrukturerad » (Mycket liten)
- Formeluppslagsverk, inget mer.» (Mycket liten)
- Till litteraturens försvar kan sägas att jag inte gjorda särskilda stora försök i att använda den.» (Mycket liten)
- Har inte räknat särskilt mycket.» (Ganska liten)
- Boken kan vara lite svår att navigera i, hitta rätt formler.» (Ganska liten)
- Boken är svårgenomtränglig med sin massiva svart-vita tryckstil, som innehåller väldigt mycket information.» (Ganska liten)
- Väldigt svårsmält.» (Ganska liten)
- Exemplena i E-L var bra, och det var skönt att ha kursboken som formelsamling på tentan. Däremot så tycker jag att den förklarar teorin så att jag inte förstår. » (Ganska liten)
- Har varit bra och intressant bok. Saknar dock att det inte finns facit till uppgifter, har varit en stor apparat att hitta svar etc. på vissa frågor. Har blivit att man räknat uppgifter från gamla tentor / övningshäfte istället.» (Ganska liten)
- Boken var bra att ha sen när man hade gått igenom det en gång på föreläsning. Då tyckte jag att den var rätt bra. Men svår att förstå i sig.» (Ganska liten)
- Inte läst så mycket i boken» (Ganska liten)
- Dock bra som referensmaterial.» (Ganska liten)
- hyfsat bra kurslitteratur» (Ganska stor)
- Eftersom man behövde ha med den på tentan är det klart man hade användning för den- Den var dock för grå» (Ganska stor)
- Den har jag använt väldigt mycket, har inte räknat så mycket utan mest verkligen försökt lösa de förberedande uppgifterna, och lyckats oftast. För alla labbar blir det många kapitel man ska ha koll på, boken hjälper mycket, men det är jobbigt att alla formler är utspridda(Vilket inte är så konstigt eftersom det bara är formler, formler och mer formler).» (Mycket stor)

18. Till hur stor hjälp har utdelat material (sammanfattningar etc) varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»17 28%
Ganska stor»25 42%
Mycket stor»13 22%

Genomsnitt: 2.79

- Antalet definitioner i kursen är alltför många och förståelsen för ämnet kan bara grundas på att man lär sig behandla varje problem utifrån några olika grundantaganden. En sammanfattning på 20 sidor med bara formler är nästintill värdelöst om man inte har fotografiskt minne.» (Mycket liten)
- Sa inte så mycket...» (Mycket liten)
- Med tanke på att man fick ha boken på tentan så använde jag den istället oftast, det var lite trevligt att ha stoffet lite kompaktare, men jag använde det inte så mycket.» (Mycket liten)
- upptäckte att det fanns lösningsförslag till uppgifterna vecka 6 :( » (Ganska liten)
- Bortsett från lösning av uppgifter.» (Ganska liten)
- utnyttjade inte smf så mkt som man kunde ha gjort» (Ganska liten)
- Det sättet som sammanfattningar var formulerade, och det fokus som sammanfattningarna hade, stämde dåligt överens med vad som krävdes i tentauppgifter.» (Ganska liten)
- Sammanfattningarna var relativt matnyttiga.» (Ganska liten)
- blev lite för mycket material att hålla reda på och sålla ut viktig information var svårt, hade hellre sett en beräknings-sammanfattningshjälp i anknytning till teorin i boken, än en ren teori-sammanfattning» (Ganska liten)
- Mycket mer kompakt och läsvänlig än litteraturen.» (Ganska stor)
- Jättebra att man får kopia av power-pointen på föreläsningen eftersom det annars är väldigt mkt stress kring att få ner allt som läraren skrivit upp på varje sida och att man lätt glömmer av att skriva ut det själv» (Ganska stor)
- Mycket bra att det fanns lösningsförslag till de flesta uppgifter och till tentorna. Man lärde sig mycket av dem.» (Ganska stor)
- Bra sammanfattningar.» (Ganska stor)
- Sammanfattningarna jättebra men _väldigt_ kompakta!» (Ganska stor)
- Bra sammanfattningar från Nikolas föreläsnigar.» (Mycket stor)
- verkligen jättebra sammanfattningar och bra uppgifter i övningshäftet. bra med lösningsgångar» (Mycket stor)
- Sammanfattningarna var väldigt bra!» (Mycket stor)
- Speciellt de utdelade lösningarna. Sammanfattningarna var också krångliga att förstå innan föreläsningen hade varit. Men anledningen till att jag tyckte det var krångligt kan ha varit att jag inte är van att läsa sådan text och inte kopplar allt rätt med en gång.» (Mycket stor)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»5 8%
Ganska bra»32 53%
Mycket bra»20 33%

Genomsnitt: 3.15

- Hemsidan tar ca en timme att ladda» (Mycket dåligt)
- Hemsidan har varit svår att komma in på många gånger under kursen.» (Mycket dåligt)
- webbsidan var otillgänglig stor del av tiden, mycket frustrerande! det är dock inte fel på själva materialet utan servrarna..» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan låg nere väldigt ofta» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan har varit långsam och ibland legat nere. Har dock funkat bra när den legat uppe!» (Ganska dåligt)
- Det utdelade materialet var bra. Men det kan ha varit bra att verkligen understryka att det är olika labbar så inte alla börjar med den förberedande uppgiften för lab 1 med en gång. Sedan har webbsidan ofta inte gått att få upp, det är synd när man behöver något. Jag antar att det är pga studieportalen, men det skulle kanske vara bra att lägga upp en opersonlig hemsida någonstans som man kan komma åt när studieportalen krånglar. Jag hade problem med den några gånger.» (Ganska dåligt)
- Svårt att få tag i utdelat material om man missat att få det på föreläsningen. Svårt att veta vilket material man hade fått och vilket man saknat.» (Ganska dåligt)
- Lite problem med attanmäla sig till grupper i början, men annars funkade det bra» (Ganska bra)
- Webbsidan var bra. Men det var ofta något fel som uppstod som gjorde att man inte fick tillgång till den.» (Ganska bra)
- Hemsidan gick inte att komma in på ibland, men när den väl fungerade gjorde den det bra.» (Ganska bra)
- Jodå.» (Ganska bra)
- Vid några tillfällen låg sidan nere. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 13%
Ganska bra»27 45%
Mycket bra»13 21%
Har ej sökt hjälp»12 20%

Genomsnitt: 3.48

- För dålig räkneövningsledare som hade svårt att svara på frågorna.» (Ganska dåliga)
- För lite tid till detta på räkneövningarna» (Ganska dåliga)
- På räkne stugorna hann man inte ställa frågor» (Ganska dåliga)
- Våran övningsledare var dåligt förberedd och kunde inte svara på alla frågor, även när det var det momäntet vi skulle gå igenom den övningen.» (Ganska dåliga)
- Där hjälpen har getts av räkeövningsledare.» (Ganska bra)
- Lätt att få hjälp antingen på övningar eller av föreläsarna.» (Mycket bra)
- Dock gärna en till räknestuga i veckan med extra tillfälle att be om hjälp.» (Mycket bra)
- Det kändes som att man hade mycket frågor kring labbarna. Jag har ej sökt hjälp för att jag inte orkat, jag frågade litegrann på räkneövningarna.» (Har ej sökt hjälp)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»21 35%
Mycket bra»35 58%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.66

- Kursen har, trots räkneövningar och annat som erbjudits, krävt mycket räknande på egen hand. Har inte hittat personer jag kan arbeta bra med i grupp.» (Ganska dåligt)

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»17 28%
Hög»29 49%
För hög»11 18%

Genomsnitt: 3.83

- Har inte direkt ansträngt mig då jag tyckte kursen var helt meningslös för min utbildning» (Låg)
- Det är mycket material som gås igenom på kort tid och även fast det är relativt simpla saker som behandlas utvidgas varje område till något ofantligt så fort tillämpningarna börjar behandlas.» (Hög)
- Mycket hög i början av kursen men ändå bra att det låg fler föreläsningar i början. » (Hög)
- Underskattade kursen i början. Allt fokus låg på komplexen.» (Hög)
- Mycket att lära och hålla koll på.» (Hög)
- svårt att ta in så många sidor på så kort tid» (Hög)
- Jag tycker det vore bättre om man drog ner på kursens omfattning och istället lärde sig vissa delar ordentligt istället för att kunna många moment halvdåligt.» (För hög)
- För hög med tanke på att vi i TM inte har de nödvändiga kemikunskaperna...» (För hög)
- Kursen var helt enkelt För mycket. Den tog väldigt mycket tid.» (För hög)
- Alldeles för mycket för 4.5hp. Tempot på Nicolas föreläsningar var alldeles för högt» (För hög)
- Kanske inte så konstigt eftersom det kändes som om jag redan från början låg efter.» (För hög)

23. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»15 25%
Hög»27 45%
För hög»16 27%

Genomsnitt: 3.98

- Spenderade tyvärr mest tid på andra kursen» (Låg)
- Får dock skylla mig själv som inte tar tag i saker och ting lite tidigare.» (Lagom)
- definitivt högre i slutet, som vanligt :)» (Lagom)
- Laborationerna tog mycket tid.» (Hög)
- Mycket nära att hamna på för hög när man viktar in Komplex Analysens höga arbetsbelastning» (Hög)
- Tur att vi hade en relevant kurs för vår utbildning under läsperioden iaf så man hade motivation att plugga något..» (Hög)
- Den här kursen tog rätt mycket plats så jag gjorde inte lika mycket i den andra kursen den här perioden» (Hög)
- Komplex...» (För hög)
- Komplexen är också en svår kurs (som jag har försummat eftersom jag har lagt för mycket tid på denna kurs)» (För hög)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Dåligt»4 6%
Godkänt»27 45%
Gott»21 35%
Mycket gott»4 6%

Genomsnitt: 3.28

- Jag förstår inte varför vi på TM ska läsa en termokurs för kemister.» (Mycket dåligt)
- Kursen är tråkig. Teorin är lite intressant, men största delen av tiden går åt till ointressant faktainlärning och onödiga obligatoriska moment. Vi fick retur på vårt projekt för att vi skrev i Latex och lämnade in som pdf, det skulle tvunget vara skrivet i Word. Vad är det för konstiga påhitt?» (Mycket dåligt)
- Inte kursen i sig, föreläsarna gjorde en mycket god insats, och jag är övertygat om att kursen är jättebra för kemister. Det jag motsätter mig är dock beslutet att TM ska läsa denna kurs, den var en pina för oss utan kemistbakgrund, och det verkar mycket vettigare att låta oss läsa Termodynamik med F, då det är en kurs anpassad för en förkunskap liknande vår.» (Mycket dåligt)
- Vill hellre att nästa års tm skall läsa vektorfält» (Dåligt)
- Genom att plugga tentor så kan jag ha klarat tentan, men inte genom att jag har fått någon djupare förståelse för kursen.» (Dåligt)
- Jag har ändå tyckt att det har varit intressant.» (Godkänt)
- Termodynamiken som innan kändes som något jobbigt blev mer förståeligt och intressant efter den här kursen» (Gott)
- Kursen har varit väldigt bra, men jag tycker inte att tentan speglande den särskilt väl.» (Gott)
- Det känns som man kan ha användning av det senare inom kemitekniken.» (Gott)
- ibland/ganska ofta en rätt tung kurs, dock viktig» (Gott)
- Men det är mycket» (Gott)
- Har varit bra variation under kursens gång. Mycket intressant.» (Gott)
- Intressant med cykler och sådant, men som sagt bestämde jag mig för att satsa mer på andra kursen.» (Gott)
- Man lärde sig mycket och det var ganska intressant, vet ej om det är bra eller dåligt såsom det är med labbarna dock, för mig funkade det då jag lärde mig väldigt mycket själv.» (Gott)
- En trevlig och intressant kurs samtidigt som det har varit mycket att göra. » (Gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet.»
- laborationerna»
- Labbarna»
- övningarna»
- Allt, kan inte komma på något konkret som skulle behöva lyftas bort»
- Att nytt material inte gås igenom lv 7.»
- Övningsledare Joakim Kärnbratt»
- Inget»
- Det utdelade häftet med lösningar»
- Upplägget på föreläsningarna samt laborationerna.»
- Det utdelade materialen specciellt sammanfattningarna. Upplägget är bra.»
- sammanfattningen i slutet. labbarna (men kanske se till att all utrustning fungerar?). »
- Räkneövningarna och laborationerna. Dessa var viktiga för inlärningen.»
- Det var bra att det lagts upp så att inte alltför mycket ny information kom i slutet av kursen.»
- Räknestugorna»
- Att det finns mycket uppgifter och möjligheter att ställa frågor»
- Föreläsningarna.»
- Föreläsningarna»
- Bra sammanfattning och goa föreläsare!»
- Övningslektionera»
- Matlabben.»
- Det mesta.»
- uppdelning av kursen mellan lennart och nikola fungerar bra. »
- Laborationerna»
- Föreläsarna. »
- Kursen. Det är en viktig kurs med en bra grundtanke och infallsvinkel.»
- Räknestugorna»
- Räknestugorna absolut!»
- labbar, projekt»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter under kursens gång där man ska härleda fram olika saker som gås igenom är nog en bra idé. Detta då det är svårt att komma ihåg alla definitioner och dylikt när man inte behöver (boken får tas med på tentan). Förståelse är ett måste för att kunna räkna uppgifter i ämnet då varje uppgift behandlas olikt.»
- Att teknisk matematik läser den»
- Föreläsningsformerna»
- Minska kursens omfattning.»
- inte varit missnöjd med något»
- tm borde läsa vektorfält!!»
- Inkluderingen av TM i kursen.»
- Bättre räkneövningsledare, gärna fler räkneexempel på föreläsningarna alternativt en övningsledare som är bättre på att förklara och göra tankegången tydlig.»
- Tycker framförallt att vi på tm ska få en förberedande föreläsning där begrepp inom kemin definieras. Jag tycker inte om att ha så mycket powerpointföreläsningar som vi har haft i år, det går alldeles för fort och man lär sig inte mycket alls. Känns överlag inte som jag har lärt mig mycket på föreläsningarna. Det jag har lärt mig har varit självstudier.»
- Byt tillbaka till vektorfält»
- Lugna ner tempot på föreläsningarna, skippa vissa härledningar alternativt ta dem lite långsammare så man kan hänga med i tänket och inte bara skriva av.»
- Labbarna ger inte mycket då man inte förstår vad man gör om de ligger för tidigt. De tar bara tid och ökar därför stressen.»
- Det var för lite tid på tentan. Uppgifterna var inte för svåra, men tog för lång tid för att det skulle ha gått att göra dom ordentligt. »
- Ibland går föreläsningarna lite för fort och fokus hamnar på att skriva av tavlan istället för att förstå. Lite långsammare tempo, så man hinner tänka.»
- Powerpoint-presentationer är inte så optimala att ha på morgonen. »
- Kanske skulle vara bra med någon inlämningsuppgift som man kan få något enstaka bonuspoäng för? Inlämningsuppgifter brukar vara en bra motivation enligt min erfarenhet.»
- Mer tillämpningsexempel på föreläsningar»
- TENTATIDEN! 4 timmar räcker omöjligt till en så omfattande kurs, särskilt inte som man ska ha tid att slå i litteratur också. 5 timmar är mer rimligt.»
- Räkneövningarna.»
- Inga eller åtminstone mindre Powerpointföreläsningar»
- Tiden på tentan var för kort,»
- Fler grundläggande övningsuppgifter. Man han inte förstå vad saker och ting var innan man skulle börja räkna relativt avancerade uppgifter på det. Detta gjorde att det var svårt att vara i fas. lägga labbarna i fas med föreläsningarna (om möjligt). Man hade inte så mycket koll på vad man gjorde de första labbarna när man inte hade gått igenom teorin, detta gjorde labbarna väldigt förvirrande.»
- Föreläsningarna borde inte vara så hårda på teori. Kemisk termodynamik har varit väldigt mycket härledningar och dyl. Föreläsningarna har inte speglat de rekommenderade uppgifterna.»
- Räkneövningarna»
- Inser att det antagligen är svårt, men att ha de mer "krävande" labbarna tidigt kändes ganska tungt men inlämningsuppgifterna.»
- Försöka lägga labbarna senare i läsperioden. Vissa labbar hade man inte fått någon teori bakom innan. Förberedande uppgifterna kunde vara väldigt otydliga och ta onödigt lång tid.»
- Många av Nikolas lektioner kändes lite luriga eller snabba, det blev inte så intressant att titta på tavla efter tavla med partiella derivator. Vid närmare eftertanke kanske man kan skippa lite teori, eller förklara hur det funkar när man deriverar och integrerar olika grejer, det tog många veckor innan jag förstod.»
- Bättre förklaringar av teorin, inte bara en härledning utan även en förklaring krävs ofta. »
- Om det är möjligt att man kan ha lagorationer efter att man har gått igenom det man bör kunna»
- Mer tid under tentamen. Tiden räckte verkligen inte till vid skrivningen. Var konstant stressad under 4 timmar och hann ändå inte räkna så mycket som jag önskade på samtliga uppgifter. Tycker inte att man ska behöva bli underkänd eller inte nå sina personliga mål på grund av tidsbrist på tentamen.»
- Kursen bör anpassas till de nya studiegrupper som tillkommit, på ett sätt som inte verkar ha skett i år. En förändring av presentationen av materialet.»
- Fler föreläsningar»
- mer HP till labbarna och projektet, göra provet mindre?»

27. Övriga kommentarer

- kursen var bra om man är intresserad av denna typ av kurs. Mig passade den tyvär inte, för mycket kemiska begrepp och för lite beräkningar. Hade helst sett att tm läste en annan kurs tex vekotoranalys och klassisk fysik, men själva kursen var väll ok »
- Trevlig kurs i allmänhet med jordnära föreläsare.»
- Vad är det för fånig idé att inte alla gamla tentor ska vara tillgängliga? Vilken studieteknik som är bra är individuellt och det finns ingen anledning att omöjliggöra den metod som passar vissa av oss. Åtminstone jag fick slut på uppgifter (rekommenderade övningar och tentatal), och jag vet att jag inte är ensam om det. Att räkna gamla tentor är ett bra sätt att plugga och det minskar dessutom tentaångest eftersom man får koll på vad som väntar (och om man kan det eller ej).»
- Ett praktexempel på pedagogiskt upplägg, det gillas av studenter!»
- bra kurs och bra föreläsningar. mkt bra räkneövningar :)»
- Jag känner mig väldigt missnöjd över att ni lyssnade så dåligt på TM på kursutvärderingssamtalet, speciellt med tanke på utformingen av de tillagda frågorna»
- Jag gillade kursen, läste dock komplex analys samtidigt vilket krävde mycket tid från min sida, lite synd eftersom termodynamiken är en såpass viktig och rolig kurs. För min del har det blivit att ingen av kurserna fått den tid de behövt och båda mina försök på tentamen och uppgiftsräkningar blivit halvdana. Upplevde att många kursare skippade den ena kursen helt och bara satsade på den andra (ofta skippade termodynamiken för att klara matematiken), vilket borde ses som en varningsklocka eftersom en kurs man inte alls hängt med i är väldigt svår att ta igen.»
- Tentamen var väldigt svår, trots att man lagt ner väldigt mycket tid och tyckte att man förstod det mesta av kursen. »
- Tråkigt att utvärderingen innehöll ett par märkligt formulerade frågor, som ställde saker i motsats helt utan anledning. (Fråga 8 och 9)»
- Anna Reymer har varit en mycket bra räkneövningsledare.»


Kursutvärderingssystem från