ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Språk och kommunikation (AE1), LSP035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-05-26
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Eriksson Ann-Marie»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp

1. Vad är ditt övergripande intryck av kursen?*

Kursen består av tre delkurser: svenska, engelska och uttryck. Vilket är ditt sammantagna intryck av SoK som helhet? Du kan välja flera alternativ.

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

övervägande positivt»5 45%
övervägande negativt»0 0%
otydlig»7 63%
arbetsintensiv»5 45%
för enkel»0 0%
för svår»0 0%
relevant»2 18%
ointressant»0 0%
användbar»4 36%

- Lite för mycket arbete utifrån antal poäng. Värdefulla redskap som getts en.» (övervägande positivt, otydlig)
- Engelskan var väldigt bra! Men den svenska delen har känts lite otydlig och som att föreläsningarna inte riktigt har kompletterat och hjälpt till för våra skrivuppgifter. Ibland har föreläsningar känts som att det bara är något som gås genom på tavlan men inget mer.» (övervägande positivt, otydlig)

2. Lärandemål: till vilken grad har kursen hjäpt dig att nå lärande målen?*

Efter kursen ska studenterna kunna:
- uttrycka sig väl och agera på ett medvetet sätt i fackspråkliga och akademiska situationer på svenska.

- ta till sig, och formulera sig på ett medvetet sätt kring, ett dagsaktuellt fackspråkligt och/eller akademiskt innehåll på engelska.

- arbeta utifrån ett reflekterande och processinriktat förhållningssätt till texter, textproduktion och muntliga presentationer.

- iaktta, formulera och presentera tankar kring sitt eget skrivande och skrivutveckling

Till vilken grad bedömer du att du har uppnått lärandemålen?

11 svarande

100%»1 9%
80%»5 45%
60%»4 36%
40%»1 9%
20%»0 0%
inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har fått stor hjälp med att strukturera presentationer och rapportskrivning, välja väsentlig fakta och skriva utifrån mottagare.» (80%)

3. Vilka förmågor och/eller kompetenser upplever du att du utvecklat under kursen? Kryssa för de förmågor du anser dig ha förbättrat under kursen:*

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Akademiskt skrivande3.2
2.Språkanvändning3.3
3.Texmedvetenhet3.4
4.Kritiskt tänkande4.4
5.Kommunikations-förmåga4.6
6.Svenska5
7.Engelska5.7
8.Ansvar6

4. Vilket innehåll tycker du har fungerat bra / har du varit nöjd med?

Du kan välja flera alternativ.

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kurslitteraturen»4 36%
Föreläsningarna»2 18%
Övningarna ( klassrum)»1 9%
Presentationer och diskussioner»10 90%
Skrivuppgifter»6 54%
Responsarbete»5 45%
Handledning»1 9%
Samlingen»1 9%

- Responsarbetet har inte fungerat särskilt bra, ofta får man en rapport som endast betsår av rubriker att göra responsarbete på vilket inte är speciellt utvecklande» (Presentationer och diskussioner, Skrivuppgifter)

5. Vilket innehåll har du saknat eller är det något du önskar skulle få mer plats i kursen?

- Handledning, mer tid bör avsättas. Tydligare responsarbete. Något långa föreläsningar»
- Mer respons från lärare, kommentarer och kritik på inlämnade uppgifter»
- Respons ifrån lärare under hela resan gång. Skulle vara bra med respons efter varje avslutad uppgift, istället för endast efter utkast som er mer eller mindre färdig ställda.»
- Tydligare formulering kring vad som examineras genom vilket moment.»
- Hur man använder sig av ett så kort och koncist språk som möjligt. Det känns inte som att vi har fått någon konkret feedback för våra presentationer och rapporter. Vi vet inte vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt. Eller hur vi ska kunna göra saker bättre. Hur vi ska tänka.»

6. Hur har de olika skriv- och presentationsuppgifterna påverkat ditt sätt att lära dig Teknologi respektive Husbyggnadsteknik?

Jämför t.ex. med andra kurser där det också finns skriv-/presentationsuppgifter men inget särskilt stöd för detta arbete.

- arbetet har skett mer effektivt, och strukturmässigt jämfört med andra kurser, men dessa kurser har även fått mycket hjälp av SoK»
- Det har inte varit någon större skillnad på dessa kurser och kurser där vi inte fått handledning i sok.»
- Jag tror att det har gynat mitt lärande»
- Jag har lärt mig hantera formatet kring rapportskrivning och argumentation.»
- Tycker att det ibland snarare tar fokus från det tekniska, även om det höjt kvaliteten på rapporterna. »
- Inte så väldigt mycket. Men jag vet inte hur mycket jag hade lärt mig på annat sätt ändå.»

7. Har väl har kursen SoK passat dig och ditt sätt att lära? Förklara och motivera gärna

Markera ett eller flera alternativ.

11 svarande

Bra»4 36%
Vet inte»5 45%
Dåligt»2 18%

Genomsnitt: 1.81

- Relativt bra, men mycket beror på andra klasskamrater och det har inte alltid fungerat så väl.» (Bra)
- Mellanbra, tror jag har lärt mig mer än vad jag tror.» (Vet inte)
- Känndes att det var väldigt mycket nytt i höstas, men nu på våren känns det som att inte riktigt allt lyckades fastna. Så mer utspritt eller repetition nu under våren» (Vet inte)

8. Tycker du att du har gynnats eller missgynnats på något sätt av kursen?

- Gynnats, mer eftertänksam vid skrivprocess»
- nej.»
- Nej»
- nej»
- Varken eller. Men jag tycker det hade kunnat göra mer och bättre. Det kändes ibland som att det var gymnasiet igen. En snabb repetition i början för att sedan gå djupare in på tekniska rapporter, kritiskt tänkande osv.»

9. Vad anser du om examinationsformerna?

Delkursen svenska examineras genom projektuppgiften "Det stora huset", delkursen engelska genom en grammatiktenta och en muntlig presentation, och delkursen "Uttryck"genom en individuell skrivuppgift i form av en essä.

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Enkel»0 0%
För enkel»0 0%
Tydlig»1 9%
Otydlig»4 36%
Rättvis»4 36%
Orättvis»3 27%
För omfattande»3 27%
Tillräckligt omfattande»2 18%
Tillräckligt svår»6 54%
För svår»0 0%

- Mycket uppgifter görs i grupp och därför kan jag känna att jag ibland skulle klarat mig bättre om jag fått andra förutsättnignar för gruppen, t ex genom att välja gruppmedlemmar själva.» (Orättvis, Tillräckligt omfattande, Tillräckligt svår)
- Väldigt många olika moment som är svårt att hålla koll på. » (Otydlig, För omfattande, Tillräckligt svår)
- Engelska var bra och rättvis där jag känner att ni har mycket att grunda betyget på, medan de andra delkurserna känns luddiga och därför även orättvisa, främst i uttryck.» ()

10. Vad upplever du som det mest positiva respektive mest negativa med kursen SoK?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Hårt arbete med text bearbetning. Vilket har lärt än mycket. Omfattande kurs som tar mycket tid. »
- Det mesta var positivt men för mycket av betyget beror på grupparbeten!»
- Posetiva är att man får jobba så mycket och ingåend med skriv procesen medans jag tycker att engelska tenta skulle kunnas läggas upp på ett annat sätt»
- Lyckades starta en utveckling av ens skrivande. Dåligt med respons under resans gång.»
- Mycket tid att förbättra sitt skrivande, jag har fått en god uppfattning över vad som skall ingå i en teknisk rapport. Ibland har dock punkter vi skall åstadkomma presenterats där man ej kan få en förklaring av vad det innebär, vilket har fått kursen att kännas otydlig. Det har även upplevts vara en väl stor arbetsbörda i kursen. »
- Postivit. Variationen av engelska och svenska Negativt. Handledning och vägledning för att utvecklas.»

11. Vilka förändringar av kursen föreslår du?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Att få välja gruppmedlemmar själva då detta påverkar betyget så mycket, man jobbar inte bra tillsammans med alla.»
- Tydlig respons efter varje större inlämning. Dra ner på de små inlämningarna för det känns som att man inte får ut någonting av dem ändå. »
- Jag vet faktiskt inte. Mindre föreläsningar och mer diskussioner i klassen. Vilken nivå ligger folk på när de börjar? Vad kan studenterna, vad kan de inte? Det går att effektivisera kursen och göra det mer intressant och konkret. Även om tekniska saker är trevligt så ska vi också bli bättre på kommunikation. Och den kanske lättar utvecklas genom små uppgifter. Något som engelskans skrivuppgift. Små uppgifter på svenska med olika inriktningar. Till exempel press release för en nybyggnad eller produkt. »

12. Övriga kommentarer

Kommentera gärna andra saker som du tycker att vi behöver veta om kursen här!

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.45


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.45
Beräknat jämförelseindex: 0.29

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från