ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Hållfasthetslära, LMU111

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»2 16%
Cirka 20 timmar»5 41%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 2.41

- Anser dock att 15 timmar per vecka är för lite. Tack vare läraren, så har man insätt detta.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.83

- Nästan alla föreläsningar, har missat kanske två» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 3.58

- Dock inte tydligt nog, hur man skall lära sig detta. Och hur mycket arbete det innebär.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 72%
Nej, målen är för högt ställda»3 27%

Genomsnitt: 2.27

- Verkar som att man utgår i från, att man har 100% friska förkunnskaper. Hade varit nyttigt om man kunde föreslå vilka förkunnskaper som är viktiga och som behöver repeteras. Dette fick man reda på under kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»2 16%

Genomsnitt: 2.91


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 3

- Lärarens möjlighet att förstå och besvara frågor i kursammanhang har också varit till stor hjälp.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.09

- skamligt dyr bok.» (Ganska stor)
- Man saknar mer utförliga lösningsförslag.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%

Genomsnitt: 3.75


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Svårighetsgraden på kursen har gjort att man lättare söker till andra studenter för att jämföra lösningar.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»0 0%
Lagom»1 8%
Hög»9 75%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.75

- Kursen har varit väldigt svår.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»0 0%
Lagom»1 8%
Hög»7 58%
För hög»3 25%

Genomsnitt: 3.91

- Vilket gör att man måste prioritera ned på annat. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»6 50%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den höga matematiska vivån och studietakten, är ändå 3dje året på chalmers kursen ges i.»
- Tillgängligheten att ställa frågor till läraren utanom lektion. Att man har en noga och bra beskrivande lösningsgång för exempeluppgifter under lektion. »
- Mycket bra med inlämmningsuppgifter, vilket gör en mer motiverad att göra talen»
- Bövik»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mindre härledningar»
- Tiden som är avsatt för att genomgå kursens innehåll har varit ganska jämn. Kanske det hade varit fördelaktigt att använda mera tid på kursens svårare delar och mindre tid på dom delar som studenterna har lättare för att förstå. »
- Svårighetsgraden. Kursen har knappt gett mig någon djupare förståelse för hållfasthetslära. Tyvärr mest dribblande med svåra mattematiska uttryck. »
- Jag tycker personligen att det är för mycket härledningar på föreläsningarna som går i ett rasande tempo, vilket gör att det är väldigt svårt att tillgodogöra sig informationen. »

16. Övriga kommentarer

- Kanske behöver kurslitteraturen bytas ut, tror ej det har med läraren att göra. Det känns som ett för stort språng mellan gk och fk. Kursen är säkert nyttig för de elever som satsar på masterexamen men för övriga alldeles för teoretisk och abstrakt»
- Kopplingen till verkliga problem är ofta knapphändig, detta gäller för många kurser som ingår i utbildningen. Det känns ofta som att man kastar sig in i matematiska problem utan att veta vad det är man ska räkna ut..»
- en bra kurs med bra lärare (Gert) och föreläsningar, har man undrat något har det varit lätt att få kontakt med Gert och få svar på frågorna»


Kursutvärderingssystem från