ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekatronik för M2, SSY060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-28
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Jonas Fredriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»10 24%
Cirka 20 timmar»16 39%
Cirka 25 timmar»12 29%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.24

- Har läst kursen innan.» (Högst 15 timmar)
- Skrev bara om tentan.» (Högst 15 timmar)
- IKOTen tar för mycket tid.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket arbete med ikot under perioden» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»2 4%
25%»2 4%
50%»4 9%
75%»14 34%
100%»19 46%

Genomsnitt: 4.12

- Gick på en räkneövning i tentaveckan.» (0%)
- Skrev bara om tentan.» (0%)
- Har valt att inte gå på vissa övningar» (75%)
- alla föreläsningar inga räknestugor.» (100%)
- Lite tråkigt att det var föreläsningar samtidigt som charm.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 17%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 60%

Genomsnitt: 3.24

- Kursens mål är för kortfattade för att e en tydlig ledning om vad som krävs» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kunde vara mer detaljerad.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»37 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- målen är dock otydliga på denna punkten, framgår ej klart vilken nivå som ställs på förståelsen!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har man som jag läst Naturvetenskap på gymnasiet har man relativt dålig förkunskap om elektronik och ellära, detta försvårar kursen en aning.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 30%
Ja, i hög grad»23 57%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.75

- Vissa utvalda delar testades i stor utsträckning. Kanske vore lämpligare att examinera på fler delmoment i kursen.» (I viss utsträckning)
- asså själva tentan är ganska lätt mot vissa saker som gås igenom, framförallt transformatorn och det med mikrodatagrejjer på slutet som är lite orelevant eftersom det inte testa på examinationen» (I viss utsträckning)
- Dock är det underligt hur man kan ställa en fråga som inte egentligen har med mekatronik att göra på tentan. Jag tänker på den första frågan som hade varit med i Ny teknik. Hela den frågan gick ut på att man skulle ställa upp en matematisk formel, vilket i sin tur inte kräver någon form utav specialkunskap i mekatronik (förutom vad parallell- och seriekoppling är), utan är mest en fråga om logik. För att kunna få full pott så skulle man ställa upp den korrekta matematiska formel, vilket är underligt eftersom vi aldrig i kursen har tränat på det logiska tänkandet som krävdes för att lösa uppgiften.» (Ja, i hög grad)
- Examinationen var bra på så vis att den testade kunskap utan att behöva krångla till det för mycket. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»6 14%
Ganska stor»22 53%
Mycket stor»11 26%

Genomsnitt: 3.02

- Var ej på några föreläsningar eller räkneövningar, då jag bara skrev om tentan.» (Mycket liten)
- Bra föreläsningar, tar inte åt mig mest på just föreläsningar så det är därför jag skriver lite, inte för att dom inte var bra.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»8 19%
Ganska stor»22 53%
Mycket stor»9 21%

Genomsnitt: 2.92

- bokens uppgifter är ganska orelevanta om man jämför med tentan, ett bra alternativ var dom extrauppgifterna som låg ute men kanske i för liten utsträckning» (Ganska liten)
- Bra bok!» (Ganska stor)
- När man väl orkade läsa den engelska texten förstod jag att boken var till riktigt stor hjälp på tentan.» (Ganska stor)
- Boken var riktigt bra! Läste den när jag var sjuk i en vecka och efter det så kunde jag allt kändes det som!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 31%
Mycket bra»27 65%

Genomsnitt: 3.63

- Varför inte lägga ut lösningar till tentan dagen efter?» (Ganska bra)

9. Hur fungerade föreläsningarna?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»21 52%

Genomsnitt: 3.45

- Var ej på föreläsningarna.» (?)
- Deltog aldrig.» (Mycket dåligt)
- Tycker tempot var för högt, hellre mindre innehåll och lugnare än att pressa sig igenom allt för saken skull.» (Ganska dåligt)
- Själva föreläsningarna har varit bra, det som varit negativt är dock att de dragit över tiden nästan varje gång vilket varit stressande när vi haft andra lektioner efter.» (Ganska bra)
- Går lite snabbt ibland» (Ganska bra)
- Jonas var väldigt bra på att föreläsa. Speciellt när man jämför med resten av föreläsarna på Chalmers.» (Mycket bra)
- Jättebra upplägg, och i allmänhet jättebra föreläsningar som var lätta att förstå och hänga med i.» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsningar, materialet kändes relevant. Mycket att skriva, men tempot var oftast bra, ibland något högt vid mycket info.» (Mycket bra)

10. Hur har övningarna fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»17 44%
Mycket bra»17 44%

Genomsnitt: 3.31

- Gick bara på en, den var OK!» (?)
- Ingen aning» (?)
- Deltog aldrig» (Mycket dåligt)
- bra övningsledare, mkt klokt att köra dubbla pass med samma ledare. » (Ganska bra)
- Några mer räknestudor skulle uppskattas» (Ganska bra)
- Bra övningsledare som var likvärdiga.» (Ganska bra)
- Övningsledaren hade inte riktigt koll på ämnet, men annars bra.» (Ganska bra)
- Båda två övningsledarna är väldigt begåvade och duktiga.» (Mycket bra)
- Patrik är väldigt pedagogisk och hans övningar är alltid välstrukturerade och tydliga!» (Mycket bra)
- Tummen upp till Claes!» (Mycket bra)
- Bra och pedagogiska!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»13 31%
Mycket bra»17 41%
Har ej sökt hjälp»8 19%

Genomsnitt: 3.73

- 2 dagar innan tentan fanns ingen och då menar jag ingen personal alls till förfogande.» (Ganska dåliga)
- Några mer räknestudor skulle uppskattas» (Ganska dåliga)
- BRA med extrainsatta räknestugor!!! Fortsätt så» (Ganska bra)
- Mer räknestugor hela kursen vore bra.» (Ganska bra)
- Var hos övningsledaren Claes vilken är en av de mest hjälpsamma övningsledarna jag träffat på under min tid på Chalmers. :)» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»33 82%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.87

- Fått bra och mkt hjälp av mina vänner, utan dom hade jag inte klarat godkänt, om jag nu gjorde det :)» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 7%
Lagom»26 63%
Hög»11 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Förutsatt att jag klarat tentan.» (Lagom)
- Vet ej.» (Lagom)
- Egentligen var den inte för hög men det upplevdes som lite för mycket då man hade två andra kurser att fokusera på också, varav en av de upptog 90 % av ens tid. Inte för att man själv valt det utan för att det krävdes så mycket tid för att färdigställa de steg som krävdes för en godkänd delrapport. IKOT:en tog verkligen alldeles för mycket av ens tid och stundtals var jag helt uppgiven.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 29%
Hög»14 34%
För hög»15 36%

Genomsnitt: 4.07

- Vet ej» (Lagom)
- IKOT tog mycket tid.» (Hög)
- Massor att göra på slutet, obalanserat.» (Hög)
- Pga IKOTen har arbetsbelastningen varit alldeles för hög, då den har tagit mest tid pga alla obligatoriska moment, trots att den poängmässigt sett borde ta minst tid.» (För hög)
- Ikot tog upp alldeles för mycket tid. » (För hög)
- labbar, inlämningar, obligatoriska moment - det har varit FÖR mycket att hålla reda på under denna läsperioden!!!» (För hög)
- IKOTEN! » (För hög)
- Kommunikationen mellan kurserna kunde varit betydligt bättre. I slutet av perioden kom flertalet tunga inlämningar på varandra och situationen kändes ibland rätt hopplös. Det skulle vara bra att tidigt få veta när inlämningsuppgifter i samtliga kurser förväntas genomföras så att arbetet lättare kan planeras.» (För hög)
- läste även mekanik 1 och kompliteringskursen som tog lite väl mycket tid» (För hög)
- Mestadels IKOT:en som bidrog till detta. Enligt ovan, det vill säga: Egentligen var den inte för hög men det upplevdes som lite för mycket då man hade två andra kurser att fokusera på också, varav en av de upptog 90 % av ens tid. Inte för att man själv valt det utan för att det krävdes så mycket tid för att färdigställa de steg som krävdes för en godkänd delrapport. IKOT:en tog verkligen alldeles för mycket av ens tid och stundtals var jag helt uppgiven.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 12%
Gott»18 43%
Mycket gott»18 43%

Genomsnitt: 4.31

- Kursen har varit väldigt rolig!» (Mycket gott)
- Alltid kul med ämnen av ny sort som vidgar ens vyer, jag hade t.ex. aldrig fattat att elektronik i grunden handlar om programmering.» (Mycket gott)
- :D» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningar Labbar»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Extrainsatta räknestugor i tentaveckan är kanonbra!»
- Labbarna, övningsledarna och examinator.»
- Andra laborationen, lätt att förstå vad man skulle göra. Fick bättre förståelse för hur en likströmsmotor fungerar.»
- Jonas Fredriksson»
- Inlämningsuppgift 2»
- Bra labbuppgifter, i rätt tid.»
- Extrainsatta räknestugor»
- Det mesta»
- bra lärare och bra föreläsningar»
- Föreläsningarna var grymt bra. Intressanta och mycket lärorika. Ska jag vara ärlig gick jag in med en negativ inställning till Mekatronik då jag aldrig gillade elläran på gymnasiet men den uppfattningen ändrades totalt. Jag gillade verkligen kursen och skulle gärna läsa mer Mekatronik. :D Både Jonas och Claes var utomordentligt bra. Laborationerna var jättelärorika och uppskattades. Bra att tillämpa praktik till teorin. Ger bättre föståelse.»
- Föreläsningsupplägget med repetion och lärandemål. Och Pspice.»
- Labben med motorn var bra då man fick prova att koppla ihop komponenter själv, i min grupp tror jag att det var många som inte hade gjort detta förut.»
- Vet ej»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgift 2 kändes lite för krävande. Den tog mycket tid samtidigt som det var mycket annat att göra.»
- Lite mer praktiskt förståelse.»
- Kommer inte på något så här på rak arm»
- Någon dugga med bonus till tentan tkr jag bör vara aktuellt»
- Första laborationen tyckte jag var rakt dålig, vi har läst Hållf, och det är något alla borde kunna på M. Jag hade sett fram emot att lära mig om själva komponenten än hur en balk böjs ut. »
- Första laborationen, ha en bättre genomgång innan man startar labben. Blev ,ycket väntetid eftersom det var många som hade frågor och det fanns endast en lärare.»
- Labbar är viktiga och det är alltid viktigt att arbeta vidare på dessa! »
- Inlämningsuppgift 1 och inför en dugga»
- man borde ha en dugga så inte all fokus går till ikot»
- Strukturen på labbarna. Både med hur man kollar att man gjort de förberedande uppgifterna och själva innehållet i dem! Kändes inte som att man fick med sig så mycket från dem, kan bero på tiden de låg på med man är inte så effektiv sent på kvällen. »
- Kände inte att labbarna gav något»
- Lägg in duggor! Dels får man en inblick vad man bör bli bättre på, samt så sporras man att jobba mer. Underligt att inte labbarna har fått någon egen ruta, trots sin stora del av kursen. Skriver det här istället, Den andra labben fann jag mycket givande, men den första kan man tänka om hur den bör omstruktueras. Vi fick vänta en timme på för att ledaren skulle gå igenom förberedelseuppgiftern (eftersom han gick igenom det gruppvis). Innan dess kunde man inte ens påbörja labben, vilket innebar att man slösa bort en stor del av tiden man skulle kunna ha lagt på labb-arbete istället.»
- Fler räknestugor»
- Upplägget mot slutet av peridoen, mycket jobb i samtliga 3 kurser sista veckorna gjorde att de sista veckorna blev otroligt tunga.»
- labbarna var ganska flummiga, många kan inte så mycket om elektronik och därför borde det varit mer strukturerade labbar och bättre genomgångar innan tillfällena»
- Bättre instruktioner på lab 1 hade varit bra. För stora lab-grupper, svårt att få hjälp och ingen bra information för att sätta igång om man inte vet hur man kopplar sen innan.»
- Labben med trådtöjaren tycker jag var ett typexempel för labbar på chalmers. Man lär sig inget mer än det som står i det förberedande häftet. Att så läsa av siffror på en display och räkna ut värden med dem ger inget mer än vanliga uppgifter. »
- Vet ej»

18. Övriga kommentarer

-
- Dessa kursutvärderingar är rätt dumma att fylla i innan man fått betyget. »
- Bra kurs med en bra föreläsare!»
- ikot har tagigt myket tid»
- Föreläsaren drog alltid över tiden, både på rasten och efter föreläsningens slut. Det borde absolut ändras till nästa år då detta är respektlöst mot åhörarna som kanske inte har mer än en kvarts rast och behöver den tiden.»
- 2415536415 min svarskod »
- En mer förkalanarde kursbok eller extra blad som ger en väldigt grundlägande förståelse för att sedan gå mer på djupet.»
- Skrev bara om tentan och deltog aldrig i andra aktiviteter under kursens gång.»


Kursutvärderingssystem från