ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Engelska för sjöfart o logistik, FSP040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

25 svarande

Högst 5 timmar»16 64%
Cirka 10 timmar»5 20%
Cirka 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»1 4%

Genomsnitt: 1.6

- lektionerna och eng online» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 8%
75%»13 52%
100%»9 36%

Genomsnitt: 4.2


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 32%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 20%

Genomsnitt: 2.48

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- Jag tycker att den gramatik som ska läras inn på den korta tiden kursen är, är alldeles för svår och krävande.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 40%
Ja, i hög grad»7 31%
Vet ej/har inte examinerats än»6 27%

Genomsnitt: 2.86

- vet inte vad målen var» (?)
- It"s hard testing if the students actually have grasped the grammatic theory or if they just have a good ear regarding English. » (I viss utsträckning)
- Examinationen ger lite för liten marginal att klara godkänt. Grammatiken är välgigt petig därför känns examinationen för svår, lite osäker.» (I viss utsträckning)
- Tenta var mycket svårare än tidigare gjorda övningar inför tentan.» (Ja, i hög grad)
- Gramatikprov kommer, de andra innlämningsuppgifterna testade målen bra.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»11 44%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.32

- det har varit bra föreläsningar men lite för mycket info att ta in på så få timmar..» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit mycket bra och förståelig! Varför jag inte använt mig av den särskilt mycket beror på mig själv.» (Ganska liten)
- För att vara grammatik ska lärarna ha en eloge för att lyckas göra föreläsningarna intressanta.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»10 40%
Ganska liten»8 32%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 1.96

- The EngOnline stuff was good, even if I didn"t spend many hours there. Might actually use it some more, if we don"t get thrown out after this course is settled?» (Ganska liten)
- Verkar som att lexikonet borde använts mer.» (Ganska liten)
- boken var värdelös men EngOnline var klockrent» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»15 60%

Genomsnitt: 3.52

- jätte bra att alla powerpoints finns på hemsidan» (Mycket bra)
- Kompendiumet var lite förvirrande i kursens början, med de första uppgifterna. Lägg lite mer vikt på förklaring.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»13 52%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.88

- For lite tid till konsultation utanför lektionstid. (1 timme/vecka)» (Ganska dåliga)
- Mycket engagerade lärare. Jättebra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»9 36%
Har ej sökt samarbete»8 32%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»16 64%
Hög»4 16%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»18 72%
Hög»6 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Mycket mentalt jobbigt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 12%
Godkänt»10 40%
Gott»11 44%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.4

- Nivån var låg och lektionerna alldeles för utspridda. Går att göra denna kurs på 3veckor» (Dåligt)
- Delen där vi fick lära oss skriva uppsatser var givande. Däremot så var det konstigt när man lämnade in "first draft" att man fick kommentarer på vissa ställen. Dessa förändrades till "second draft" och då fick man kommentarer på sådant som inte togs upp på "first draft". Det kändes som lärarna bara letade fel för att. Grammatiken var ointressant och stora delar tycker jag att man borde behärska när man gått på gymnasiet. Vissa delar lärde jag mig på mellanstadiet. » (Godkänt)
- men ett lite konstigt kurs tycker jag. Veldigt mycke gramatik, så var lite som att vara tilbaks på ungdomsskolan. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemtentorna/arbetena»
- Lärarna»
- EngOnline »
- EngOnline, utländska lärare»
- Lärarna»
-
- assignment 2»
- Organisationen och kurshemsidan. Man visste alltid vad som gällde men datum och inlämningar.»
- Lärarnas engagemang. Respons på texter»
- inlämningarna»
- lektionsmaterial som läggs ut på kurshemsidan!»
- Mycket bra att få tillbaka assignments för att sedan få möjlighet att förbättra.»
- Grammatiken»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lugnare tempo, blev stressigt då båda föreläsarna skulle hinna med sin del under lektionen»
- längden på kursen, fler lektioner i veckan»
- Ev. kursmaterial»
- Mindre andel gramatik. Mer shippingrelaterat engelska.»
- Jag tycker grammatik genomgången visserligen är bra, men den är så grundläggande att det känns som att man bör kunna det när man kommer hit. Men visst repetition är aldrig dåligt.»
- asssignment 3, barnsligt ämne, svårt att skriva en bra text.»
- Pauser i föreläsningen för att man ska orka fokusera och koncentrera sig. När uppgiften presenteras är det bra att veta hur dom vill ha den inlämnad. När vi gjorde assignment 3 skulle vi skriva en "first draft". När vi tog med den till föreläsningen för "peer response" fick vi en föreläsning om hur den skulle struktureras. Så det var ju bara att lägga extra tid på att skriva om den. »
- mindre grammatik, mer åt målen? »
- Tentamen»
- Nivån på engelskan i tentamen. Svårt att använda grammatik på ord man inte vet vad de betyder. »
- Sättet att skriva Assignments»

16. Övriga kommentarer

-
- Det kändes onödigt att lägga pengar på ordboken vi köpte. Vi använde den aldrig och ärligt talat hade nog en vanlig uppslagsbok räckt. »
- Kursen borde läggas upp mer inriktad mot sjöfarten!»
- stressig kurs, tycker inte att jag har lärt mig något som jag skulle kunna använda "within international shipping"»
- Ska inte kunna ha 95 % rätt på övningstentan och sedan vara osäker på 95 % på riktiga tentan. Då känns det som att något saknas. Annars en bra kurs där man har lärt sig mycket. »


Kursutvärderingssystem från