ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ergonomi, LMU057

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning.
Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»3 16%
Cirka 25 timmar»5 27%
Cirka 30 timmar»6 33%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 3.16

- mer vid bestämda perioder» (Cirka 30 timmar)
- Det har tagit mycket tid utöver föreläsningarna med olika projekt.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»4 22%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 38%
Målen är svåra att förstå»4 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- inte läst» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- Om målen hade varit mer specifik hade det varit lättare att uppnå den vilket gör målen rimliga..men det upplevs inte så i detta fall....» (Ja, målen verkar rimliga)
- Möjligtvis rimliga om de hade behandlats mer ingående.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»3 23%
I viss utsträckning»7 53%
Ja, i hög grad»1 7%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.15

- Väldigt luddiga frågor. Svårt att använda kunskapen man fått under kursen (det lilla man faktiskt lärt sig). Hade svarat i princip samma om jag hade fått göra tentan i början av kursen.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Det har varit väldigt svårt att följa någon tråd i kursen och förstå var man igentligen skall lära sig. Allt verkade välldigt godtyckligt.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var något vimsiga ibland och lite väl tidsoptimistiska vilket gjorde att det kändes som att vi inte fick med oss hela den tänkta kakan. De var dock underhållande och stimulerande.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»12 66%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 3.11

- Väldigt mycket text. Få illustrationer. Uselt register.» (Ganska liten)
- Boken var väldigt utförlig och tydligt upplagd till sin struktur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 3.16

- Det mesta dök upp på kurshemsidan, vilket var bra. Dock var allt väldigt rörigt upplagt.» (Ganska dåligt)
- Väldig rörigt utdelat material på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- läraren skriver knappt ngt i tavlan, så det ger ingen antekningsmaterial. Han pratar istället genom powerpoint- detta gör att han går för fort fram, så det är ändå omöljlig att hinna anteckna. power pointen läggs sedan upp på hemsidan i miniformat som man kan knappt läsa och det finns ingen röd tråd i powerpointen för att man ska kunna förstå..det är liksom bara bilder.... (dessa negativa powerpoint gäller alltså bara på hans lektioner..de andra lärare inom kuresen har bra undervisningsmaterial.)» (Ganska dåligt)
- utdelat material är ofta mer stressande då det tappas bort och man inte håller koll på vad som delats ut. hemsidan var bra disponerad med en mapp innehållande tentarelaterat mtrl.» (Ganska bra)
- Gott om material på kurshemsidan, jättebra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»2 11%
Ganska dåliga»3 16%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»5 27%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3

- tvetydiga svar.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»7 38%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Grupparbete brukar fungera bra i vår klass. Dock led gruppen av en enorm motivationsbrist p.g.a. oklara direktiv, vilket inte gynnade arbetsprocessen något vidare.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 16%
Hög»8 44%
För hög»7 38%

Genomsnitt: 4.22

- Projekt, lab och tenta» (Hög)
- Hade fungerat bättre om vi hade fått klara direktiv.» (Hög)
- Hög eftersom det fanns så fruktansvärt mycket att läsa in och det var svårt att sålla och veta vilket som var viktigt och förväntades kunna.» (Hög)
- Det var väldigt många moment i kursen. Två relativt stora arbeten som inte gavs någon lektionstid, labbar och mindre inlämningar samt en tenta gjorde att det blev många långa dagar i skolan.» (Hög)
- För hög ambition att fylla kursen med innehåll. Borde vara mer precicerat på tex, antingen arbete eller tenta. Borde utföras färre meningslösa deluppgifter och satsa på få rejäla som ger värdefull kunskap till tenta eller arbete. Bra däremot med deluppgift i rapporten.» (För hög)
- Projektet om studentarbetsplatsen var aldeles för stort och det gavs ingen lektionstid till att jobba med projektet. Lektionstiden var full av föreläsningar och miniprojekt. Mitt förslag: ta bort alla miniprojekt och lägg all tid på föreläsningar och det studentarbetsplatsen istället. Miniprojekten känndes helt meningslösa.» (För hög)
- alldeles för många projekt utöver föreläsningarna» (För hög)
- Det blir väldgit jobbigt att ha ett projekt samtidigt som senare även komemr en tenta på kursen. Det fanns inga lektions tider för att göra arbetet på, utöver det så förekom det del uppgifter/inlämningar under kursens gång. mycket tid fick läggas ned på arbetet och gav inte mcyekt tid för att läsa i boken» (För hög)
- Även om en del projektmoment hade kortats ned från tidigare år var det fortfarande något för mycket för att kunna göra ett bra jobb.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 22%
Hög»11 61%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 3.94

- Hållfasthetsläran har fungerat smärtfritt, men ergonomin satte ett högt tryck över lag.» (Hög)
- Ergonomin tog för mycket tid, så att det var svårt att hinna med den andra kursen.» (Hög)
- anledningen att det är för hög är att man inte vet vart/hur man kan avskärma sig..så man är ju tvungen att läsa de tusen sidor han rekomendera.. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»5 27%
Godkänt»7 38%
Gott»2 11%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 2.83

- Önskemålet är om han kan förbättra sina mål och förtydliga de. Han borde sätta sig ner och beräkna de tid som behövs för att göra uppgifter så han får humm om vad det innebär... » (Mycket dåligt)
- Färre små grejer och satsa på att göra det man gör mer grundligt. Skippa tentan och ha ett ordentligt projekt i stället. Mer tydligthet vad projektet går ut på. » (Dåligt)
- Jag tycker att ergonomi är ett väldigt intressant ämne, men kursens upplägg var mycket flummig och rörig och gjorde så att kursen blev tråkig och jobbig.» (Dåligt)
- mycket kluvet» (Godkänt)
- Kursen består av så många olika delar, hämtar kunskap från så många ämnen att det är svårt att greppa.» (Godkänt)
- variation i form av föreläsning, projektuppgifter, laborationer och studiebesök. Kul att variera lärararna med» (Gott)
- En intressant och givande kurs som gav inspiration till fördjupat arbete inom området. Det var bra med ett par olika lärare med olika inriktningar men det var synd att en tänkt gästföreläsare inte kunde dyka upp som det var tänkt. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektdelen»
- Kurslitteraturen- den var mycket välskriven. Föreläsningen på TD. Projektet och delprojektet. Möjligen utökat till att ersätta tenta. Thomas hade en del givande diskussioner under sina föreläsningar.»
- Studiebesöket på Volvo och Projektet.»
- Projektet: Studenternas arbetsplats. Volvobesöket(mycket givande).»
- Projektet om studentarbetsplatsen.»
- Projektet med en undervisningssal var bra.»
- Projektet om att förbättra studiemiljön»
- kurslittaturen»
- Designprojektet»
- Projektmomenten är bra men bör kanske styras upp mer så att de inte tillåts svälla ut för mycket.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreslå studenterna att göra projektet på en sal som skulle behövas göras om. Typ designverkstan eller J122. »
- Inläsningen till tentan på 400 rekommenderade sidor var för mycket.»
- Ha dugga istället för tenta. kändes lite mycket att både göra ett projekt, (som alla studenter lägger hög nivå på) och läsa till en tenta.»
- Sätt ihop del 1 och del 2 till ett kontinueligt projekt. Inte så många småuppgifter. Färre överheadpresentationer. Tydligare direktiv.»
- Ta bort alla miniprojekt. Bättre sammarbete mellan de olika lärarna och föräläsarna. Försök få en bättre koppling mellan de olika delarna innom ergonomin. »
- Tydligare upplägg där man talar om att "nu arbetar vi inom detta området och här finns dessa och dessa metoder som vi tycker ni ska kunna". Förklara metoderna och dylikt genomgående så att man förstår att det är viktigt. Det kom en 10p-fråga på tentan som berörde ett område som jag inte hört talas om men som jag fick veta att en av föreläsarna nämnt i förbifarten på en föreläsning. Tydligare struktur och upplägg!»
- Jag tror att alla elever la ner väldigt mycket tid på projektet. Sätt upp som mål med delar ur ergonomin som skall vara med i arbetet, tex att man skall använda vissa riskhanteringsmodeller etc. Nu hamnade stort fokus på designdelen istället. Ge arbetet mer poäng också, 30 poäng av 100 var ganska lite sett till det arbete man la ner.»
- Tydligare instruktioner från Hans. Prokektet borde väga tyngre på betyget och vi borde få lektionstid till projekten med. Och vi borde få tydligare instruktioner om vad tentan handlar om.»
- antingen arbetets värde eller mindre del uppgifter och kanske mer lektions tid för att arbeta på arbetet.»
- Studiebesöket på Volvo, som jag hade inbillat mig skulle ge mig mer, kan inriktas mer mot den rena ergonomiska biten och om det inte funkar kan man kanske välja ett annat företag.»
- Föreläsningar utan sammanhang och utan röd tråd. Tydliga mål och tydliga projekt hade varit bra. Tex självstudier i boken uppdelat i grupper kunde vara intressant. - Dvs. Om man fick presentera olika områden för varandra i klassen.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Svårt att under föreläsningen få en bra uppfattning om vad det är som är viktigt av det som föreläsaren säger. Borde tynga mer på att detta och detta är viktigt osv.»


Kursutvärderingssystem från