ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1 12/13 Geoteknik med grundläggning, VGG022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-20
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 8%
Gott»19 51%
Mycket gott»14 37%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fruktansvärt enformig» (Mycket dåligt)
- Rolig och intressant kurs, osäkerheten i metoderna lyckades förmedlas och att det därför också är viktigt att förstå vad man sysslar med och inte bara räkna.» (Gott)
- Lite rörigt upplägg på föreläsningarna. Mer struktur efterlyses. Göran MYCKET bra lärare!» (Gott)
- Rolig kurs men ibland oöversiktig, kursboken borde överarbetas.» (Gott)
- Kändes som att man fick prova på hur det kan vara att arbeta med geoteknik, gillade upplägget väldigt mycket. » (Mycket gott)
- Väldigt roligt att få läsa en kurs där man får räkna på verkliga exempel, känns "på riktigt"! » (Mycket gott)
- Skönt att läsa något som man på riktigt kan applicera på verkligheten!» (Mycket gott)
- Engagerade lärare och en tydlig röd tråd!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.21


Lärandemål

- Planera, genomföra och tolka en geoteknisk undersökning.
- Förstå jords deformationsegenskaper.
- Utföra sättningsberäkningar för olika typer av byggnader och anläggningar.
- Utföra beräkningar för jordtryck mot stödkonstruktioner samt för stabiliteten av slänter (naturliga och schaktade).
- Känna till beräkningsmetoder för beräkning av bärighet av ytliga fundament
- Överväga stabiliseringsåtgärder för en slänt.
- Överväga alternativa grundläggningssätt.
- Kunna kommunicera med en geoteknisk expert.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 56%

Genomsnitt: 3.18

- Har läst men har ingen uppfattning nu om hur jag tyckte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Man gör samma sak gång efter gång. Svårt att missa vad man ska kunna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»33 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Om tentan testade målen så var de för lågt ställda» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Väldigt få timmar lagda på kursen.» (Nej, målen är för lågt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 18%
Ja, i hög grad»29 78%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.83

- Tentan var väldigt "typad".» (I viss utsträckning)
- otydligt vad som krävdes på tentan för högre betyg. dessutom märkligt att vi skulle räkne på glatt spånt på dimensioneringsövning men på tentan skulle vi inte det....» (I viss utsträckning)
- Vissa av målen testades inte av examinationen men allt som examinerades beskrivs av målen.» (Ja, i hög grad)
- Tycker de största delarna testades vilket var bra!» (Ja, i hög grad)
- Eftersom jag inte läst målen är det lite svår att svara, men min uppfattning är att man får en bra bild av geoteknik» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»5 13%
Ganska stor»19 51%
Mycket stor»11 29%

Genomsnitt: 3.05

- gick inte på någon» (Mycket liten)
- Det hade varit önskvärt med fler räkneexempel under föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte gett så mycket, däremot har genomgången på övningarna varit riktigt bra! (jag hade therese) Där lärde jag mig mest.» (Ganska liten)
- Mycket röriga föreläsningar.» (Ganska liten)
- Kunde varit lite mer strukturerad och skrivit mer på tavlan vad som var viktigt. Ibland satt man och målade av diagram stora delar av föreläsningen och förstod inte vad som var relevant och vad dessa betydde. » (Ganska stor)
- Dåligt att kurslitteraturen är skriven av huvudföreläsaren. Detta gör att föreläsningarna egentligen bara tar upp precis det som står i kurslitteraturen och man får inga alternativa sätt att förklara olika saker.» (Ganska stor)
- Övningsledarnas genomgångar gav ett bra komplement till föreläsningarna. Övningsledarnas genomgångar var mer kontreta och lättare att förstå.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»11 29%
Ganska stor»18 48%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.75

- kurslitteraturen var rörig. otydliga exempel och flera saker förklarades inte ordentligt.» (Mycket liten)
- Otydlig och opedagogisk. Använde google » (Mycket liten)
- Dock otydlig och otillräcklig i många fall!» (Ganska liten)
- Boken användes lite till inlärning men var bra när man räknade! Dock var kompendiet onödigt stort. Mycket av innehållet borde legat som fil på pingpong som man kunde välja att skriva ut stället! Typ lab, extra om slänter osv. Många har iPad, mycket onödigt papper att trycka upp!» (Ganska liten)
- Flera vitala fel i kurslitteraturen. Detta är mycket förvånande eftersom det är femte utgåvan (tror jag).» (Ganska liten)
- Dock ganska många fel i boken, och det hade varit skönt med en mer enhetlig teckenanvändning» (Ganska stor)
- Mestadels dimensioneringsövningen med tillhörande material.» (Ganska stor)
- Dock dåligt att boken inte blivit uppdaterad på ett tag. Det rådde en del osäkerhet över vilka ekvationer etc som egentlgien gällde. Hoppas alla fick det klart för sig till tentan.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»27 72%
Mycket bra»6 16%

Genomsnitt: 3.05

- Uppdaterades inte tillräckligt ofta. Kurshemsidan borde också kommit upp tidigare i terminen så att man hinner förbereda sig lite innan kursstart.» (Ganska dåligt)
- otydligt vad som gällde, tider för redovisning etc.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan släpade efter rätt mycket.» (Ganska bra)
- Enda klagomålet är att kurshemsidan kom upp så sent. Den borde ligga uppe innan kurs start.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»35 94%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- I och med att kursen inte innehåll moment som var svåra att lära sig skulle kanske en lite tyngre teoridel läggas till?» (För låg)
- Lite för segt i början.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»19 51%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.54

- Lång kötid både på räkneövningar och framförallt på jourtiderna.» (Mycket dåliga)
- Jourtiderna kunde varit fler.» (Ganska bra)
- Jag var i Georges grupp och han hade svårt att stoppa studenter och deras fråga. Ibland fick vissa grupper hjälp i en halvtimma. Jag tröttnade och gick därifrån. » (Ganska bra)
- Konsultationstillfällena utnyttjades "lite för väl" av studenterna, svårt hinna få hjälp!» (Ganska bra)
- Bra med schema över frågetillfällen på hemsidan.» (Mycket bra)
- Väldigt bra räkneövningar! Riktigt bra och strukturerade genomgångar av övningsledare-Therese samt att man kunde fråga och få svar som var i ett "språk" som man som student förstod hos övningsledaren.» (Mycket bra)
- Therese var underbar! Anställ henne!» (Mycket bra)
- Dock borde det sista tillfället för konsultation bemannas av två övningsledar. Jorge hade hur mycket som helst att göra!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 24%
Mycket bra»27 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Grupparbetet krockade med andra kurser då alla gruppmedlemmarna läste olika kurser.» (Ganska bra)
- » (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 10%
Lagom»26 70%
Hög»6 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Man vill ju göra skäl för studiebidraget. Läste AE-kurs som andra kurs, kan tilläggas.» (För låg)
- Väldigt låg i början, ganska hög i slutet, totalt sett låg.» (Låg)
- Läste dock 22,5 poäng totalt under denna period» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Dimensioneringsuppgiften va väldigt bra!»
- Dimensioneringsuppgiften»
- Metoden att ha en timmes föreläsning och sen övning»
- Göran. »
- Dimensioneringsuppgidten var jätte bra och där lärde jag mig det mesta i kursen. Therese var en jätte bra övningsledare.»
- Det mesta kan vara kvar. »
- konstruktionsuppgiften»
- Dimensioneringsuppgiften! Den var allt!!! Gjorde inte ett enda annat tal under kursen men upplever att jag lärt mig allt grundligt! »
- Dimensioneringsövningen var väldigt bra och fick en att förstå mer och vara i fas.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Dimensioneringsövningen och genomgången på övningarna.»
- Räkneövningarna och dimensioneringsuppgiften! Laborationen var också bra. Lugnt och trevligt.»
- Uppgiften»
- Therese!»
- Konstruktionsuppgiften och konsutationstiderna.Och Therese som övningsledare.»
- Dimensioneringsuppgiften var väldigt bra! Det var bra upplägg med att den var uppdelad i etapper och det var lagom svårighetsgrad. Ett väldigt bra sätt att lära sig på. Övningarna var också jättebra! »
- Dim uppgiften»
- Minska fokus på konstruktionsuppgiften. Man hade inte många tillfällen där man kunde sitta och räkna individuellt i skolan och ha hjälpen nära»
- Konstruktionsuppgiften var toppen! Eftersom den följde alla kursmoment kändes det som att man hela tiden bearbetade sina kunskaper och det blev lättare att lära sig nya saker och bygga på.»
- göran»
- Laborationen.»
- Tydligare förklaringar. Exempelvis ett register med alla index, koefficienter mm.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör kursen svårare! Mer teori? Studiebesök hade varit roligt»
- Tydligare kursmaterial»
- Det är för kort tid på tentan. Tentan är alldeles för omfattande för att kunna genomföra under 1 tentamens pass. »
- Mer samordning mellan de olika övningsledarna. Vissa räknade väldigt mycket tal på tavlan och i andra gruppe förekom detta kanappt. Då detta är ett ämne som förutsätter ett relativt stort antal antagande och dessa är lätta att missa i boken så hade det underlättat om alla elever fick någorlunda samma utgångsläge vad gäller upplägget på övningarna. Var en otrevlig överaskning när man under tentaplugget konstaterade att man förväntades börja räkna med friktion mellan spont och jord. Detta trotts att ämnet knappt varit på tal i varken föreläsningar eller dim upg. »
- Tydlighet»
- Att lägga upp kurshemsidan i tid.»
- Anbudsdelen i dimensioneringsövningen kändes ganska meningslös. Möjligen att hela kursen kändes lite för ytlig.»
- bättre föreläsningar, väldigt otydligt vad Göran pratade om....»
- Gruppledarna måste prata mer och jobba efter samma mål. George hade små luddiga genomgångar ibland, medan Therese hade superstrukturerade, men korta sammanfattningar av formler och principer! George var snäll och trevlig men han behöver mer struktur tycker jag!»
- Indelningen inför labortationerna. Anmälningen borde gjorts på pingpong!!»
- bättre kurslitteratur. kurslitteraturen behöver vara tydligare. den är hoppig och förklarar inte vissa saker som är viktiga...»
- Vet inte.»
- Mindre diagram på föreläsningarna.»
- Rätta till kurslitteraturen eller byt ut den!»
- Boken. Tydligheten i föreläsningarna kan bli bättre. »
- Redovisningen av dimensioneringsuppgiften. Jag tycker det hade varit bättre att man i två grupper diskuterat lösningsgångar och resultat tillsammans med övningsledaren istället för att redovisa för varandra. »
- Om man lyckas bra på inlärningstentorna borde det ge något tillgodoräknande på tentan. Jag tror fler skulle lägga ner tid på att lära sig saker i tid i så fall.»
- Kursboken»
- Gör kursen lite roligare. Ett studiebesök eller helt enkelt åka ut och få gräva lite istället för att bara välja jordlareföljd efter en karta (dimensioneringsuppgiften). »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Jag tyckte om kursen»
- Bra kurs. Ordningen och innehållet på labbarna kan diskuteras och likaså hur säcken knöts ihop i lutet (om det nu gjordet !?).Annars en intressant kurs med mycket kvar att ge. »
- Övningsledarna var väldigt bra! »
- märkligt att vi hade ett kompendium som innehöll samma saker som boken, onödigt.»
- Bra med dimensioneringsuppgiften, man lärde sig mycket på den. Bra också med korta föreläsningar, mer fokus på att jobba.»
- Rolig kurs. Fick verkligen en bra inblick i vad man kan arbeta med som geotekniker.»
- Hanna var riktigt riktigt bra som övningsledare! :)»
- Labben var intressant och givande, särskilt då man kunde göra det utan att känna att man behövde kunna allt utan snarare gör det av nyfikenhet!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.21
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från