ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht10 Realtidssystem, LET624

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»11 39%
Cirka 20 timmar»6 21%
Cirka 25 timmar»6 21%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.28

- nästan ingenting utöver labbförberedelserna» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»3 10%
75%»6 21%
100%»17 60%

Genomsnitt: 4.35

- för mycket om länkade listor och för lite om CAN som är en större del av kursen/tentan.» (100%)
- till inget vettigt, får ingen info om vad man bör kunna varje vecka eller vilka mål som finns, ingen info om vad man ska läsa, om man frågar läraren så säger han att man ska "bara veta att det finns"/allmänt» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 29%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 37%

Genomsnitt: 2.74

- Jag har läst målen men kommer inte i håg vad det stog i det. » (?)
- vet inte ens vad man skulle kunna, inga direkta direktiv jämfört med övriga kurser jag läst» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- CAN-delen av tentan ger stor del av poängen men inte gick man igenom det så bra under lektionerna. Vad blev det, endast en inte väldigt genomgående lektion om detta? Dock kunde man ju läsa boken...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 32%
Ja, i hög grad»16 64%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.72

- Det kändes som att poängen på de grundläggande uppgifterna var väldigt få till skillnad mot övningstentor med kanske 20 poäng på de fyra första frågorna..» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.35

- Föreläsningarna gav inte jättemycket. Labbarna mycket mer.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»6 21%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»6 21%

Genomsnitt: 2.46

- Köpte ej boken.» (Mycket liten)
- Boken meningslös» (Mycket liten)
- boken helt värdelöst» (Mycket liten)
- det finns många fel i boken som borde rättats eller åtminstone påpekats. facit till boken saknas men det finns lösningar på nätet fast detta sades aldrig.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»9 32%

Genomsnitt: 3.17

- Labbhandledning (på papper och lärare) mycket dåligt, man fick gissa sig fram» (Mycket dåligt)
- Pingpong strulade vid flertalet gånger, informationen från lärare va bra.» (Ganska dåligt)
- svårt att hitta ibland på kurshemsidan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»3 10%
Ganska dåliga»4 14%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»10 35%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 3.35

- under lektionen kunde man ställa sina frågor men förutom det var enda möjligheten till att ställa frågor via mail. varför hölls ens lektionerna på lindholmen?» (Mycket dåliga)
- läraren finns aldrig på sitt kontor i lhm, bara drar från föreläs lr labb direkt, mkt dåligt!, det skulle ha varit till stor hjälp om han kunde vara på lindholmen på dagarna» (Ganska dåliga)
- Viss skillnad i lab-handledarnas pedagogiska kompetenser och kunskap. Hur bra hjälp man fick var därför beroende av vem man frågade.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 17%
Lagom»18 64%
Hög»5 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- på slutet av kursen, nämde han vad man skulle kunna inför tentan vilket var otroligt mycket, endå har läraren enbart nämnt att man ska kunna lite allmänt, vilket ej stämmer» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»16 59%
Hög»7 25%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.44

- DAT075 var väldigt krävande» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Dåligt»3 10%
Godkänt»9 32%
Gott»11 39%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.07

- tyckte inte man fick en genomgång av själva kärnan för uppgifterna vi fick göra utan hoppade in i uppgifterna utan att förstå grunden. LAB pm var felskrivet, ostrukturerat och fick uppgifterna att kännas svårare än vad de faktiskt var. läraren höll med. kurslitteraturen var svårbegriprig och hade motsägelsefull fakta. facit till svåra uppgifter fanns inte med. det var dessutom bara examinatorn som kunde besvara på frågor om kursen och labbarna. den andra läraren kunde inte mycket. besvarade labfrågorna väldigt kort och ytligt. kändes inte som att han förstod mycket själv. » (Mycket dåligt)
- värsta kurs jag läst» (Mycket dåligt)
- Fick efter en stunds diskussion med Peter en viss lab godkänd. Detta för att trots att vi inte hade gjort som det var tänkt så hade vi ändå visat att vi förstått uppgiften samt gjort en snygg lösning. Nästa lektion begär plötsligt Sven att få se uppgiften. Vi påpekar att vi redan fått den godkänd, men han insisterar. Han tycker inte att den är godkänd och vi har inte tid kvar på lektionen för att föra samma diskussion med honom också. Han tittar sedan i pärmen, ser att vi fått godkänt, och STRYKER godkänningen utan att ens höra med Peter. Detta tycker i alla fall jag inte är ok. Är det inte meningen att lärare på kursen ska sammarbeta och acceptera varandras beslut? » (Dåligt)
- Kursen borde vara valbar. Digitalteknikkurserna och MOP räcker för att ge en allmänbildning om datorsystem på låg nivå. Den här kursen är bara intressant för de som vill inrikta sig mot inbyggda system.» (Dåligt)
- känns inte som kursen innehöll så mycket nytt jämfört med tex MOP kursen.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget»
- Labbar»
- Bättre kursmatrial.»
- övningstillfällena där man går igenom tal.»
- labbarna var mycket bra, vissa stavfel m.m. i labbpappren. ändra i labbhandledningarna om du vet var felen är inte bara lägga ut ett dokument som det står var felen finns någonstans. svårt att veta om man missar en lektion där du tar upp detta.»
- labtillfällena var många och räckte gott och väl»
- bra fråga»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- labb assistent »
- Sammarbete mellan lärare, man fick ofta olika svar beroende på vem man frågade, och det var ofta VÄLDIGT stor skillnad mellan lärare om vad som ansågs godkänt och inte. Det var även stor skillnad på hur mycket hjälp man fick av respektive lärare. LabbPMet tyckte jag ibland hade luddiga formuleringar och uppgifter. Lektionerna gav lite grand men kunde ha givit mycket mer.»
- mer engagerad labb-ledare (sven)»
- Uppdaterat labbpm och mer intressanta labbar»
- Fokus på schemaläggning»
- mindre copy/paste på labbarna vore bra för då förstår man lite bättre vad man håller på med.»
- lärarna»
- lektionerna kändes inte som om det gjorde mycket nytta till labbarna. bättre genomgång om vad vi ska tänka på när man gör labbarna. »
- fler lärare som kan hjälpa till. bättre lab pm. försöka göra undervisningen lite mer intressant. facit till frågorna i boken!»
- tydligare mål och vad man ska kunna, ex bör han säga vad man ska läsa i boken efter varje förläs, och även gå igenom tydligare vissa moment "inte bara bläddra igenom snabbt på ppt:n"»

16. Övriga kommentarer

- avsnittet om CAN tog inte upp någonting som inte redan tagits upp i MOP.»
- De två laborationshandledarna hade olika åsikter om vad som var korrekt, jag och min partner fick göra om en uppgift som vi fått godkänt eftersom den andra handledaren inte tyckte den var bra nog.»
- inget»
- lektionerna kändes som om de inte var viktiga medans labbarna kändes som om de var hela kursen. detta återspeglades inte i tentamen där mer än 50% var frågor som vi gick igenom på lektioner. Kan vara pga när man kör lektioner på power point så känns det att det man går igenom där inte är så relevant. genomgångar på tavla känns alltid viktigare.»


Kursutvärderingssystem från