ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS vt13 - Fysik, del B, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 99
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

99 svarande

Högst 15 timmar»14 14%
Cirka 20 timmar»31 31%
Cirka 25 timmar»27 27%
Cirka 30 timmar»18 18%
Minst 35 timmar»9 9%

Genomsnitt: 2.76

- Gått på alla föreläsningar och laborationer. Men sen många timmar sista veckan inför tentan» (Högst 15 timmar)
- Svarade för fysik del B på förra enkäten. Denna gäller därför projektkursen i fysik.» (Högst 15 timmar)
- Bra föreläsningar och material gjorde att man inte behövde lägga många timmar per vecka.» (Cirka 20 timmar)
- oftast aningen lägre » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

98 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»3 3%
75%»14 14%
100%»80 81%

Genomsnitt: 4.75

- Ej deltagit i övningar.» (50%)
- Gått på alla föreläsningar utan 1, och alla laborationer. Men inte gått på övningstillfällena eller gjort övningarna i boken då jag tyckte dessa skiljde sig för mycket gentemot tentan.» (75%)
- På föreläsningarna men inte så många exercise-tillfällen.» (100%)
- Missat max 5 föreläsningar» (100%)
- varje föreläsning och varje övningstillfälle (utom ett kanske)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

98 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 24%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»59 60%

Genomsnitt: 3.11

- Jag minns inte målen, men de vi har lärt oss och det vi fick prov på stämde överens. » (?)
- Kollar inte så noga på mål, kommer inte ihåg vad målen var.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Arto var väldigt noga med att visa och förklara målen både i början och i slutet av kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Milan Friesel hade en specifik genomgång för kursens olika del-laborationer, vilket var bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

84 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»80 95%
Nej, målen är för högt ställda»4 4%

Genomsnitt: 2.04

- Jag tycker de var för lätt men tror de var lagom åt andra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Man får jobba med att förstå ämnet bara» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

85 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 5%
Ja, i hög grad»75 88%
Vet ej/har inte examinerats än»5 5%

Genomsnitt: 3

- Tyckte det var mycket grafer på tentan, sådant som vi inte gått genom fullt lika mycket. Boken har inted heller mycket graf-uppgifter så att man kan öva. Min kunskap finns i annan typ av frågor» (I viss utsträckning)
- En väl utformad tentamen - lite lurigt med rimligheten på vissa uppgifter dock.» (Ja, i hög grad)
- Examinationen innehöll delar av hela kursen.» (Ja, i hög grad)
- Genom labbrapport och gruppredovisning på 10-20 min.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

99 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»10 10%
Ganska stor»29 29%
Mycket stor»58 58%

Genomsnitt: 3.44

- Vi har laborerat själva samt har haft tillgång till två handledare under labbtillfällen, mycket bra! » (Mycket liten)
- Jag lär mig mest av att räkna uppgifter och då fråga om de är nått jag inte förstår.» (Ganska liten)
- Men det är delvis mitt eget fel. Jag har inte varit motiverad nog att koncentrera mig på alla föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Ibland saknades struktur på föreläsningarna, vilket gjorde det stundtals väldigt svårt att hänga med. » (Ganska stor)
- Kunde varit bättre. Arto var ofta ganska svårförståelig under föreläsningarna och det krävdes mycket energi att ens hänga med i hans exempel. » (Ganska stor)
- Bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Arto har varit en utomordentlig föreläsare, han kunde inte bara lära ut saker och ting i ett stabilt tempo men gjorde även ämnet intressant och roligt.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare och väldigt bra övningsledare.» (Mycket stor)
- Väldigt bra undervisning och bra med exempel uppgifter efter varje teoridel. Väldigt kul med praktiska demostrationer» (Mycket stor)
- Hade inte funkat utan föreläsnignar. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

99 svarande

Mycket liten»6 6%
Ganska liten»19 19%
Ganska stor»43 43%
Mycket stor»31 31%

Genomsnitt: 3

- Behövde inte ens köpa fysik B boken för denna kursen. Kändes som att föreläsningens nivå var mycket högre än den i boken och att tentan byggde endast på föreläsnings innehåll och inget av det som stod i boken.» (Mycket liten)
- Använt den för uppgifternas skull, men har svårt att förstå texten.» (Ganska liten)
- Det mesta som krävdes för labbet kollades upp med internet. Ex. elpriser etc..» (Ganska liten)
- Frågorna i böckerna är viktiga för mig, sen om man inte har någon att fråga kan man leta efter svar i boken.» (Ganska stor)
- Inför tentan lästa jag alla kapitel gundligt, och det är nog det som räddade mig efter ett par veckor av stark omotivation.» (Mycket stor)
- Dock räcker kanske inte boken till när det gäller tenta frågor» (Mycket stor)
- Boken hjälpte mycket!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

98 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 7%
Ganska bra»32 32%
Mycket bra»59 60%

Genomsnitt: 3.53

- Hemsidor är svåra att surfa sig fram på/till. Gäller allmänt.» (?)
- Lars får lära sig att använda datorer så att han kan ändra i bevislistor och veckoplanering utan att använda märkpenna.» (Ganska dåligt)
- Studentportalen överlag är rätt buggig.» (Ganska dåligt)
- Vi blev hänvisad till en sida med enbart svår engelska som innehåller ett flashprogram men programmet fungerar inte på skolans datorer. Förutom detta har det funkat bra. Pingpong var lite klurig i början då detta är nytt för oss.» (Ganska dåligt)
- Är VÄLDIGT rörigt på kurshemsidan och var väldigt oklart att vi skulle göra ett extra häfte med kondensator. Under utdelat material är det snårigt. Öhl får städa lite..» (Ganska bra)
- Fungerade OK» (Ganska bra)
- Jag tyckte det var väldigt rörigt i början av kursen då man blandade ihop denna kurs och den valbara kursen och det var helt omöjligt att förstå vad som var vad när det gällde labbar osv» (Ganska bra)
- Beroende på att hela student portalen varit nere så man inte kommit åt materialet» (Ganska bra)
- Arto hade struktur på sina utdelade filer. Vilket andra lärare haft svårt med.» (Mycket bra)
- Mycket bra material på kurshemsidan, allt man behövde för att klara kursen och extra. Allting var uppladdat i god tid och uppdaterades hela tiden.» (Mycket bra)
- Riktigt bra uppdaterat på kurshemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

99 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 5%
Ganska bra»31 31%
Mycket bra»40 40%
Har ej sökt hjälp»23 23%

Genomsnitt: 3.81

- Vår exercise-ledare gav inte så tydliga svar på hur man skulle tänka och vilket sätt man skulle lösa uppgifter.» (Ganska dåliga)
- Även om övningsledaren John, som hade grupp 4, kan ha varit duktig så saknade han pedagogiken att lära ut så de flesta övningstillfällen gav inte så mycket.. Marston Johnston som vi hade i projektkursen var mycket arrogant och var negativt inställd till att hjälpa oss. Visst är en del av projektet att lokalisera själv men svårighetsgraden gjorde att man inte hade en aning om resonemang. Då var det inte så gi ande att få höra - "THAT"S NOT AN INTELLIGENT QUESTION TO ASK" av lärare. En annan grupp blev t.o.m. Påhoppade personligt av honom vilket gör att han inte är så passande för tjänsten! Har även vatit i kontakt med Kiki angående Marston.» (Ganska dåliga)
- Jag tyckte inte att övningstillfällena gav något då jag inte tyckte att övningsledaren kunde hjälpa till på ett bra sätt. han förklarade dålkigt och verkade osäker. » (Ganska dåliga)
- Övningsledaren var inte påläst och visste inte vad vi läste just nu.» (Ganska bra)
- Har kunnat fråga mina klasskamrater, men har haft svårt att ställa frågor under föreläsningen då jag känt att föreläsaren blivit irriterad, vilket gjort att jag känt mig dum.» (Ganska bra)
- Det har varit många som behövt hjälp under övningarna. Detta har gjort att övningsledaren inte alltid kunnat hjälpa till med alla ens frågor.» (Ganska bra)
- Ibland kunde frågorna som ställdes utav mig och andra i gruppen få ett väldigt avancerat och ofta svårförståeligt svar. Föreläsaren har varit väldigt kunnig i sitt område men måste kanske förstå att eleverna inte har samma förståelse och förkunskaper som han själv. » (Ganska bra)
- Det fanns alltid en övningsledare på övningstillfällena, men det var knappt att det fanns någon tid att fråga mer än en fråga då kön var så lång. Kanske två övningsledare hade varit bättre. » (Ganska bra)
- Arto inte lika duktig på svarandet av frågor. » (Ganska bra)
- Vi har varit väldigt få på våra övningar så man har fått mycket tid var att fråga.» (Mycket bra)
- Både övningsledare och undervisande lärare har varit väldigt dedikerade och hjälpvilliga.» (Mycket bra)
- Labbladarna tog sig tid för frågor, mycket bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

98 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 10%
Mycket bra»81 82%
Har ej sökt samarbete»7 7%

Genomsnitt: 3.96

- Vi hjälper varandra mycket bra.» (Mycket bra)
- hade aldrig gått utan dem.» (Mycket bra)
- Det som gett mest när man inte fattat något» (Mycket bra)
- Jobbat mest i grupp. Övriga studenter har man mycket liten kontakt med.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

99 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»61 61%
Hög»33 33%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.34

- Jag tyckte inte kursen var svår men kanske var lagom mycket för andra.» (Låg)
- Man får jobba hårt inom alla kurser helt enkelt» (Lagom)
- Många uppgifter så man hann knappt se på de extra som Arto delade ut.» (Hög)
- Anledningen är att jag har svårare för fysik än matte. En föreläsning eller en timma bara för lite repetition av mekaniken hade varit till stor hjälp!» (Hög)
- En av de svårare kurserna, men det inte för svår.» (Hög)
- "Lagom" hög. » (Hög)
- Många tal och mycket nytt! » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

99 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 4%
Lagom»60 60%
Hög»32 32%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 3.34

- I förhållande till tidigare läsperioder kändes läsperiod 3 ganska tacksam! » (Låg)
- Lägre än de föregående» (Lagom)
- Inte värre än första perioden. » (Hög)
- Med projektkurs redovisningen veckan före tentamina blev det lite kort om tid för tenta-plugget.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

99 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»17 17%
Gott»42 42%
Mycket gott»39 39%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen var sammantaget nyttig och intressant. Anser dick att arbetsbördan akulle kunna ökas något.» (Godkänt)
- Bra att kunna om elektronik.» (Gott)
- Arto var en riktigt bra föreläsare!» (Gott)
- Bra kurs, ganska intressanta labbar, mycket bra övningsledare.» (Gott)
- Väldigt rolig kurs» (Gott)
- Hade varit VÄLDIGT bra om man hade kunnat göra mer verklighetsanknytningar till det vi lärde oss. Förklara gärna noggrannare vad vi använder resistorer, induktorer, kondensatorer med mera. » (Gott)
- Jättebra lärare, en av de bästa jag någonsin haft.» (Mycket gott)
- Arto har varit riktigt bra som föreläsare! Stort plus för hans sammanfattningar som lagts upp på hemsidan samt kul att han håller lektionerna intressanta genom att blanda in lite experiment och videoklipp. » (Mycket gott)
- Bra föreläsningar. Det är trevligt att Arto visar lite bilder/filmer och "leksaker" som visar upp lite hur elektromagnetism kan yttra sig i verkligheten, det var uppfriskande.» (Mycket gott)
- Roligt ämne, utomordentlig föreläsare, stabilt tempo - 10/10 would do again.» (Mycket gott)
- Lärorikt och omfattande. Arto är kunnig men övningsledarnas kunskaper varierar i vanlig ordning.» (Mycket gott)
- Jag förstod, och uppskattade speciellt de små demonstrationerna. » (Mycket gott)
- Bra inledande kurs för labb och rapportskrivning/redovissning.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna gav en hel del och övningar där man kan fråga om hjälp med uppgifter.»
- Arto var riktigt bra, pedagogisk och tydlig.kul att han visade lite "exempel" från verkligheten!»
- Experiment och laborationer.»
- Lärarens engagemang»
- allt»
- Laborationerna!! Väldigt bra!»
- Referenser till de gamla böckerna precis som till de nya.»
- Det är mycket intressant när Arto hade med sig lite prylar och gjorde lite verkliga experiment så man får se det man räknar på i verkligheten och hur det verkligen fungerar. Det är mycket bra för få en bred förståelse och se samband som finns osv. Mycket intressant och kul!»
- De bra förklaringarna och lektionsexperimenten.»
- allt»
- Arto var GRYM! Jättekul o lärorikt att se lite experiment han gör ibland. Bra med labbar också, enklare att få teorin kopplad till praktiken.»
- Bra föreläsare (Arto)! Kul med experiment och labb.»
- Laborationer är alltid ett bra sätt förstå teorin! »
- Han var bra i början av kursen, men borde fortsatt så hela kursen. »
- Arto bör finnas kvar, samt hans sätt att undervisa. »
- Bra och kunnig föreläsare - Arto!»
- Laborationerna, kursens innehåll.»
- Allt har varit bra, allt har fungerat. Arto gör ett suveränt jobb med sin kurs och jag förstår varför så många basårare (inklusive jag själv) vill läsa mer fysik!»
- De roliga experimenten på föreläsningarna»
- Excercise-övningarna»
- Utformningen av tentamen»
- Föreläsaren»
-
- »
- Artos sätt att flika in med underhållande och lärorika experiment under föreläsningar.»
- belastning och kursinnehåll»
- samma föreläsare»
- Experimenten»
- Arto!»
- Labbar och demonstrationer»
- Arto som lektor. Hans föreläsningar var intressanta och pedagogiska.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingenting speciellt.»
- Föreläsaren bör inte undvika eleverna då de försöker ställa frågor.»
- inget »
- Mer info om grupper och sådant det var VÄLDIGT få som hade uppfattat vilken grupp man hörde till och vad som var projekt och vad som var fysik.»
- Snyggare kurshemsida»
- Attityden mot "dumma" frågor under föreläsningarna.»
- inget»
- Mekaniklabben bör ligga med delkurs A.»
- Lite mer engagemang och glöd i läraren. Han är ju trots allt där för att vi ska lära oss och inte för att han ska lära sig gå igenom allt så fort som möjligt. »
- Boken är luddig»
- Någon ytterligare laboration kan läggas till.»
- Ingenting!»
- Laborationerna skulle nog flyta på bättre och kännas mer givande om föreläsaren närmre går igenom utförandet av labben och vad vi förväntas lära oss under laborationen. »
- Bättre struktur på föreläsningarna, tydligare genomgångar på tavlan.»
- Mer tydligt i början av kursen angående labbar och shema»
- Aarto»
- Kurslitteraturen. Tycker att det borde skrivas en bok inriktad för tekniskt basår så som det finns för matematiken.»
- Byta ut Marston Johnston från projekten.»
-
- »
- Tydligare instruktioner kring lösningsgången för tentauppgifter.»
- litteraturen, med tillägg som passar tentan. Bokem är bra, men räcker inte alltid till då mer ingående förklaringar och exempel/uppgifter behövs»
- fler övningsledare!»
- Fler gruppövningar och på bättre tider.»

16. Övriga kommentarer

- Nöjd med Arto, hjälpledarna och tentamen, inga klagomål»
- Bästa kursen hittills»
- Arto borde prata mycket högre så man hör eller så vore det bra med en mygga och högtalare så de högst upp hör. Han borde även skriva upp "grundformler" innan han går igenom ett tal. »
- Tack för mig!»
- Har bara positivt att säga om denna kurs! Tycker att jag har lärt mig mycket och allt har fungerat suveränt, föreläsningar, information, besvaring av frågor och oförutsedda situationer har skötts jättebra. Arto är en fantastisk föreläsare som ger oss både teoretiskt och praktiskt förståelse för det som ingår i kursen. Kör på i samma stil! »
- Artos extrauppgifter var övermänskligt svåra. En av uppgifterna från FÖRSTA veckan var samma som den sista uppgifter på fysikdelen av matte- och fysikprovet. Dock kom inget av den kalibern på tentan, så det är väl inget att klaga på egentligen. »
- Jag funderade lite på den skriftliga tentamen som avslutade kursen. Maxpoängen var 25, medan maxpoängen på tentamen i fysik del A var 40 poäng. Detta gör att marginalen för att "plocka poäng" ser väldigt olika ut. Jag kan inte säga att jag föredrar det ena över det andra men samtidigt tycker jag att det hade varit bra med lite kongruitet tentorna och för den delen, kurserna, emellan.»
- Bra kurs i sin helhet.»
-
- »
- I det stora hela, en väl genomförd kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.2
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från