ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-1 Grundläggande säkerhet, SJO112

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-24 - 2012-11-18
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»28 54%
Cirka 20 timmar»10 19%
Cirka 25 timmar»2 3%
Cirka 30 timmar»8 15%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 1.98

- Vågar inte spekulera» (?)
- Jag gjorde bara det som var lagt som lektion, inget arbete hemma. » (Högst 15 timmar)
- endast varit på de obligatoriska lektionerna. inte studerat något hemma» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 1%
75%»1 1%
100%»51 96%

Genomsnitt: 4.94

- alla lektioner var obligatoriska» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 20%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»31 58%

Genomsnitt: 3.15

4. Jag upplever, efter avslutad kurs, att jag kan…,

Matrisfråga

- Hade varit bättre med mindre grupper på Remmaren.»

tillämpa grundläggande kunskaper i personlig säkerhet och ha socialt ansvar vad avser marin miljö och skydd, samt överlevnadsteknik i händelse av fartygs övergivande
53 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 7%
Ja, det kan jag»30 56%
Ja, med god marginal»19 35%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.28

tillämpa första hjälp i händelse av olycka eller sjukdom ombord
53 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 1%
Ja, det kan jag»30 56%
Ja, med god marginal»21 39%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 1%

Genomsnitt: 3.41

ingripa och genomföra grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord
53 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 5%
Ja, det kan jag»30 56%
Ja, med god marginal»20 37%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.32

ta befälet på en räddningsfarkost, hantera maskin i räddningsfarkost eller räddningsbåt samt sköta och tillämpa en räddningsfarkost
53 svarande

Nej»1 1%
Delvis»5 9%
Ja, det kan jag»29 54%
Ja, med god marginal»17 32%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 1%

Genomsnitt: 3.22

första hjälpen på överlevande och hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg, använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation, signalerings- och pyroteknisk utrustning
53 svarande

Nej»0 0%
Delvis»8 15%
Ja, det kan jag»27 50%
Ja, med god marginal»17 32%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 1%

Genomsnitt: 3.2

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»45 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Att jag svarar att de var för lågt ställda kan i mitt fall vara högst personligt då jag tidigare läst en hel del anatomi och fysiologi och till stor del kunde det mesta sedan tidigare.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Mer drillning hade varit önskvärt, det här kommer släppas från minnet fort» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Förstod målen och tror man minst fått en inblick i vad som ska göras vid en nödsituation, tyckte målen var rimliga med andra ord.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Hoppsan, råkade trycka, svaret bör vara "vet ej".» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»12 25%
Ja, i hög grad»8 16%
Vet ej/har inte examinerats än»26 54%

Genomsnitt: 3.2

- Var ingen tenta» (Nej, inte alls)
- Tentamen uteblev på sjukvårdsdelen men i övrigt har övningstillfällena varit bra. » (I viss utsträckning)
- Vi testades smått på plats, men då var kunskaperna färska. Vi hade ingen tenta. En uppföljning hade varit bra så småningom. » (I viss utsträckning)
- Det blev ingen skriftlig tentamen i år?» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vi fick ju ingen tenta.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- P.g.a. att alla inte fick tillgång till kursboken blev tentamen inställd.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- examineringen uteblev men hade det varit en examiation så skulle jag tro att den kontrolerade mina kunskaper inom området.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»25 47%
Mycket stor»24 45%

Genomsnitt: 3.37

- Jag kunde som sagt det mesta sedan tidigare, men föreläsarna var mycket bra och pedagogiska och det märktes att de var intresserade av att ALLA skulle förstå och lära sig.» (Ganska liten)
- Han som skulle lära oss att köra livbåt va ingen bra lärare.» (Ganska stor)
- Allt i den här kursen lärdes på plats. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»22 42%
Ganska liten»21 40%
Ganska stor»8 15%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.76

- Jag läste ingen kurslitteratur utan nöjde mig med kunskapen som gavs genom föreläsningarna.» (Mycket liten)
- All kunskap från föreläsningar» (Mycket liten)
- Har inte haft nån kursliteratur.» (Mycket liten)
- Sjukvårdsboken är bra skriven men jag har lärt mig mest genom de praktiska övningarna. I brandsäkerhet och ute på Remmaren använde vi oss inte av någon kurslitteratur.» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»11 21%
Ganska bra»26 50%
Mycket bra»14 26%

Genomsnitt: 3.01

- Det faktum att alla i klassen inte fick tag i sjukvårdsboken är ett stort minus.» (Ganska dåligt)
- Använde mest boken» (Ganska dåligt)
- Det har inte funnits särskilt mycket sådant material» (Ganska dåligt)
- Ej applicerbart i den här kursen, i min mening. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»8 15%
Ganska bra»16 30%
Mycket bra»17 32%
Har ej sökt hjälp»11 20%

Genomsnitt: 3.54

- Vill inte blanda ihop äpplen och päron här. De flesta lärarna var alldeles utmärkta. Vill ej blanda ihop samtliga. Tyvärr dras snittbetyget av de lärarna som var ovilliga att hjälpa.» (Ganska dåliga)
- jag sätter Ganska bra efter som den ansvariga läraren på remmaren inte var bra utan var mycket nedlåtande. Men det skall Tilläggas att övriga lärare var KANONA.» (Ganska bra)
- under lektionstid var det bra men gjorde det aldrig via nätet så det vet jag inget om.» (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»7 13%
Mycket bra»42 79%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.81

- Inga som helst konstigheter.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»8 15%
Lagom»41 77%
Hög»3 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- På Remmaren var en av lärarna lite väl på dåligt humör/sträng vilket gjorde att man ibland kände sig dum eller att det blev för svårt.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 15%
Lagom»41 77%
Hög»4 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»26 49%
Gott»17 32%
Mycket gott»10 18%

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sjukvårdsutbildningen var jättebra och bra lärare! Tyckte dock att de som hade hand om de andra två delarna, brand och räddningsfarkoster, var lite omotiverade och verkade ganska trötta på att ha elever hos sig! Det kunde varit bättre!» (Godkänt)
- Lars Lundström på Remmaren och Dan Eklund vid HLR (osäker på efternamnen) gjorde ett mycket gott intryck.» (Godkänt)
- Hur mycket det än tar mig emot att säga det så vore det nog bra med en tenta så man minst får sätta sig på prov (skriftligt).» (Godkänt)
- Instruktören på remmaren hade dålig attityd och var dålig på att lära ut. Han tog ingen hänsyn till att alla inte hade varit bakom en ratt på en båt tidigare utan var ganska otrevlig och ohjälpsam mot elever som inte hade erfarenhet.» (Godkänt)
- Kursen är godkänd men det finns utrymme för förbättring...» (Godkänt)
- Praktiska delen fungerade gott, den teoretiska får godkänt pga svårt att veta vad man skulle plugga in sig på.» (Gott)
- Jag lärde mig mycket men vissa saker kunde göras bättre, främst gällande livbåtsutbildningen. » (Gott)
- Det var roligt.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna»
- Läraren som vi hade i Hållö, som hade det mer praktiska av sjukvården var jättebra! Lärde mig mycket!»
- Allt.»
- Kursen är perfekt sammansatt. Livbåtsövningar, brandövningar och HLR är precis vad vi behöver lära oss under första läsperioden.»
- Lärarna på Sjukvården, samt den som var huvudansvarig på Remmaren. Ytterst kompetenta lärare med bred kunskap. »
- Föreläsarna. Mycket duktiga.»
- det praktiska»
- Brandutbildningen var bra, sjukvårdsutbildningen var bra. Praktisk kunskap är alltid bra så allt som innefattar att använda materielen (lysraket, brandutrustning, livbåtar) är toppen. »
- Läraren i sjukvårds labbarna!!!!»
- alla praktiska moment»
- Små grupper. Det gör att man kan ta in saker mycket bättre, samt att det skapar ett gott samarbete.»
- hållö»
- De praktiska momenten, tror folk snappade upp som mest på dem.»
- allt»
- Ambulans mannens pass som vi hade i Hållö var kanon. Små och bra klasser samt vättiga föreläsningar.»
- HLR-delen var bra, och de praktiska momenten i brand-delen.»
- Allt bör bevaras då alla moment är krav.»
- Praktiska momenten »
- Karholmen! Bland de roligaste jag har varit med om i en skola av lärande syfte.»
- Allt i kursen är viktigt»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- info om tentan!»
- överlevnadens upplägg»
- Personalen på karholmen samt remmaren bör få utbildning i pedagogik och ej bli uppretade/irriterade när folk ställde frågor och behövde hjälp. Stundtals kunde de (utbildarna) vara riktigt dryga. »
- Det var väldigt mycket dötid på remmaren, då alla var tvugna att göra alla moment och vi fick sitta mycket o vänta på vår tur. Kanske går att få ett bättre upplägg på det.»
- Inget.»
- Jag saknade samma sak på både brandövningarna som på livbåtsövningarna: korta utvärderingar efter varje litet moment. En lärare som säger "det där var bra, men nästa gång ska du tänka på att göra så". Jag upplevde att lärarna inte hjälpte oss att utvecklas.»
- Läraren som var huvudansvarig för Karholmen och även den av lärarna som var ansvarig för Räddningsfarkosterna på Remmaren. Har lyckligtvis förträngt deras namn, men maken till arroganta och ohjälpsamma lärare har sällan skådats. Ibland på gränsen till rena elakheter. Glöm heller inte att se till att det går att få tag i kurslitteraturen.»
- Mer tålamod hos lärarna under moment som kan vara påfrestande. T ex brandövningar med mask samt båtkörning på remmaren.»
- Jag upplever att brandteorin och övningen på Karholmen kunde varit långt mycket bättre. Framförallt undervisningen, föreläsaren och dennes attityd. Jag fick ett mycket oprofessionellt intryck utav detta. »
- Teoripassen (sjukvårddelen) bör vara kortare men gärna fler.»
- Livbåtsutbildningen. Mycket väntetid och en till synes relativt oerfaren undervisare som mest ville bli klar fort hellre än att lära ut bra, och som även blev frustrerad och arg vid enkla frågor (den yngre snubben, den lite äldre som jobbat i flottan verkade jättebra men honom hade vi knappt). »
- Innehållet i brandteori kursen, jag ser hjärna med brandteori och mindre semester bilder !!!!! Arbetstempot och pedagogiken på remmaren var inte mycket att ha, hade varit kul om läraren hade visat hur man ska gör innan han gnäller på att folk inte kan.»
- antingen obligatoriska föreläsningar eller tenta, inte bägge.»
- Mycket besviken på ledarskapsutbildningen vid säkerhetsfarkost hanteringen. Kräver någon som kan lära ut på ett bra sätt. »
- att se över vad det är för lärare på remmaren (Ställa sig frågan är han lämplig som lärare där!!!)!!!»
- Alla borde få chans till böckerna, men jag antar att det har mer med kokboken att göra.»
- remmaren var väldigt luddig och instruktören kan allt lägga mer energi på att göra övningarna bra för folk som inte har erfarenhet sedan tidigare. Kändes väldigt professionellt.»
- Det vore bra med mindre grupper på Remmaren då det blev väldigt mycket väntetid. Gör någonting åt föreläsningen i brandteori t.ex. byt ut föreläsaren och/eller förkorta tiden med 6 timmar.»
- Brandutbildningen på övningsplattan var delvis oseriöst genomförd. Ganska mycket fokus låg på att genomföra övningarna så snabbt som möjligt så att vi skulle kunna sluta flera timmar tidigare, bägge dagarna. Säkerhetstänket var delvis bristande, då övningsledare och i viss mån deltagare blev exponerade för kraftig rök. Tänker då främst på momentet när en pulversläckare förevisades kunna släcka en pölbrand i en container. Vidare utsatte sig deltagarna för direkt fara när dom stod böjda över pölbranden och tömde ner en pulversläckare i den. Hade lätt kunnat skvätta brinnande hydrokarboner upp på dom. Upplägget när vi åkte runt i livbåten hade kunnat förbättras tycker jag, onödigt att alla ska sitta i båten hela tiden då det skapar lite irritation och att folk tröttnar.»
- Det uråldriga video materialet samt att inte sitta en halv dag och kolla på dem. Mera praktiska moment när det gäller livräddning till sjöss»
- Han som kom och undervisa om brand på skolan var inte bra, bla för mycket strö tid(prat). »
- Byt livbåts-lärare. Han va inte bra.»

17. Övriga kommentarer

- Är inte bra på att ha idéer om förändringar.»
- Både Jonas Boogh på Karholmen och Marcus (?) på Remmaren var under all kritik. Jonas höll en osammanhängande teoriföreläsning, som varade en hel dag, trots att han bara hade material för två timmar. Varje av de tre dagarna hade han bråttom hem, och försvann ca två timmar innan utsatt tid. Marcus saknade kompetens att utbilda oss. När någon gjorde fel på livbåtsövningarna, kunde han aldrig säga "gör sådär istället", utan istället blev tipset bara "skärp dig".»
- Man ska inte skriva något negativt man inte kan stå för, var det ngn som sa, så jag tänkte stå för min kritik av ovan nämnde lärare. mvh Per Bjerke - elevnr 3»
- Brandteorin kunde gott och väl ha kortats ner till en halv dag, teoribiten fick fyllas ut med privata bilder m.m. Inte alls vad jag förväntat mig av den föreläsningen. Tråkigt bemötande och bristfällig undervisning på Karholmen förbättrade inte uppfattningen. Övriga delar i blocket var bra, mycket duktiga föreläsare på HLR-delarna. Även övningstillfället på Remmaren hade bra upplägg. »
- onödigt med obligatoriska föreläsningar om det ändå ska vara tenta på kursen. bra med de praktiska lektionerna»
- Mycket roligt och bra med praktiska moment. Gjorde att andra kurser blev lättare. Ger mycket när man gör saker på riktigt, inte bara i en lektionssal.»
- Tack & hej för den här gången!»
- Föreläsningen om brandteori är den absolut sämsta föreläsning jag varit på, någonsin. Det var antagligen olämpligt att ha schemalagt en heldag, då föreläsaren endast hade relevant material för maximalt en timme. Resten av tiden användes åt löst prat om saker som inte hade med ämnet att göra, bl.a. en medioker genomgång av studieteknik och ogrundade påståenden om skillnader mellan kvinnors och mäns hjärnor. Föreläsaren var även i akut behov av en grundläggande datorutbildning och nonchalant gentemot elever som försökte hjälpa honom med datorn. När föreläsaren väl sa något som faktiskt hade med brand att göra läste han innantill upp det som stod i PowerPoint-presentationen och sa inte mycket mer utöver det, vilket anatgligen berodde på att han inte förberett sig överhuvudtaget. Samma kunskap hade vi kunnat få genom att själva läsa igenom PowerPointen. Till sist nådde det hela en farsartad nivå då dagen avslutades med ett bildspel med föreläsarens privata foton föreställnande honom själv omgiven av snygga brudar. Jag sågar inte föreläsningen för att vara elak, men att en föreläsare är såpass dåligt förberedd, och dessutom allt annat än ödmjuk, är inte acceptabelt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.69

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.69
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från