ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO570

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-09-19
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»8 53%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»3 20%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.2

- Har undvikit föreläsningarna så långt det har gått. Ett rent skämt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»1 6%
25%»2 13%
50%»2 13%
75%»3 20%
100%»7 46%

Genomsnitt: 3.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»6 40%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.46

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»7 50%
Nej, målen är för högt ställda»6 42%

Genomsnitt: 2.35

- Dock känns det ibland som om lärarna skjuter över huvudet på oss, vi är ingenjörer inte biologer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi har inget intresse i exempelvis alger o fosfaters cellstruktur..» (Nej, målen är för högt ställda)
- alldeles för mycket. Ett antal obligatoriska föreläsningar en omfattande tenta och inlämningsuppgift. För teoretiskt och kursen speglar inte direkt det faktiska arbetet ombord. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»1 7%
Vet ej/har inte examinerats än»8 61%

Genomsnitt: 3.23


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.2

- Sämsta någonsin.» (Mycket liten)
- Väldigt olika från lärare till lärare» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Vilket kursmaterial?» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 26%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.13

- Rörigt på pingpong, dålig struktur» (Ganska dåligt)
- Power point fanns på ping pong.» (Ganska bra)
- Instuderingsfrågorna skulle ha delats ut tidigare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»3 20%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»3 20%
Har ej sökt hjälp»6 40%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt samarbete»5 33%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»4 26%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.66

- Vid seminarie momentet har det krävt för lycket tid. Att vi skall läsa och förstå en facktext på engelska för biologer.» (Lagom)
- Hög på slutet » (Hög)
- Se fråga 4.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»5 33%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.6

- Läste bara denna kursen. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»4 26%
Dåligt»6 40%
Godkänt»5 33%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.06

- Det enda som har känts relevant är Marinflocs föreläsning. Resten känns som repetition av tidigare kurser. Exempelvis förbränningen där vi blev matade med NOx och SOx från olika motortillverkare.» (Mycket dåligt)
- Antagligen den sämsta kursen vi läst under de här fyra åren. En långsam gammal gubbe som står och svamlar om musslor och alger och fan vet allt. Riktigt tröttsamt att behöva låna pengar av CSN för att gå här och slösa bort sin tid på nåt så totalt värdelöst. Skicka tillbaks honom till GU. Ska man nämna något positivt är det gästföreläsarna från Marinfloc som var mycket bra.» (Mycket dåligt)
- ointressant och irrelevant» (Dåligt)
- Vi saknar förkunskaper i biologi o delvist kemi» (Dåligt)
- Kursen i stort känns totalt ointressant. Viss kännedom om sjöfartens miljöpåverkan skadar ju inte men kursen går för djupt på fel ställen. » (Dåligt)
- Väldigt spretigt, några delar var bra men det mesta var riktigt dåligt.» (Dåligt)
- Se fråga 4. » (Dåligt)
- Rätt ointressant kurs. Tycker den är aldeles för ingående på detaljer för vårat ändamål. Alla fattar väl att man inte ska förorena miljön i onödan.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Marinfloc-dagen»
- Allt som hör till JUST Sjöfartens miljöpåverkan,Vad som påverkar »
- Marinfloc besöket var det mest givande under hela kursen»
- Ingenting.»
- Marinfloc»
- Gästföreläsningarna framför allt Marinfloc.»
- De konkreta delarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer sjöfartsrelaterat»
- LCA kändes inte som något för oss. Ta bort marinbiologin, vi läser till Ingenjörer!»
- Ta bort biologi biten hellt, det är irrelevant för en sjöingenjörs utbildning, vi vet redan att levande varelser påverkas negativt- hur de påverkas biologiskt eller molekulärt kan man läsa själv på GU »
- Mer inriktning till sjöfart och inte för avanserat på biologi nivå som vi aldrig kommer ha någon som helst anändning för i arbetslivet varken till sjöss eller i land»
- Ta bort kursen.»
- För mycket djupgående biologi.»
- Minska omfånget och koncentrera på det väsentliga. Det är också pinsamt när det kommer hit gästföreläsare som vi ska lyssna på i nån liten skitsal istället för en riktig föreläsningssal.»
- Själva miljöbiten. Lägga mer vikt på hur utsläpp reduceras och inte vad som händer i exempelvis snäckdjurs fortplantningsorgan.»
- Mycket repetition på lastkursen,vore bra om man slapp gå på "samma föreläsning" flera ggr.Ta bort de luddiga delarna, mycket innehållslöst ordbajs. »

16. Övriga kommentarer

- Överlag bra föreläsare men kursen känns flummig.»
- Byt inte ut en ekonomikurs mot miljökurs bara för att det ingår i skolan policy! Behåll kurser som är till nån nytta!»
- måste revideras»
- Total katastrof!»


Kursutvärderingssystem från