ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12, lp4 Säkerhetskommunikation på engelska, FSP075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-15
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»14 87%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- Förstår inte riktigt hur den här kursen kan vara på 3,5 poäng och Teknisk nav. som man lagt ner väldigt mycket tid på är 4,5. Kan inte säga att den gett speciellt mycket förutom att jag lärt mej ett par nya ord men hade kursen bara handlat om det hade vi ju kunna fått en glosbok första lektionen istället. Den borde kanske ingå i ROC istället eller nånting sånt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»2 12%
75%»3 18%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.37


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 37%
Målen är svåra att förstå»3 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 12%

Genomsnitt: 2.18

- Trodde det handlade om en muntlig kurs, då all övning var muntlig. Blev lite förvånad när vi fick reda på (2veckor innan) att sista passet var en skriftlig, inte muntlig, tentamen. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- vetej» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»9 64%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- Hade hellre sett en muntlig tentamen än den skriftliga som var, där handlade det ju mest om att ha nött sina glosor. Inte faktiskt kunna kommunicera på engelska.» (I viss utsträckning)
- vet ej» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»7 43%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»2 12%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Inte alls» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.18

- Vilken litteratur ? Vilket material ?» (Mycket liten)
- MarEng är bra dock» (Ganska liten)
- Inte vart så mycket material, men vissa av datorprogrammen och övningarna gav en del.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»3 18%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 2.81

- Bra struktur på Ping-Pong, någonting som andra lärare borde ta efter och lära sig av.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»4 25%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»2 12%
Har ej sökt hjälp»6 37%

Genomsnitt: 3.31

- Calle verkade ha koll men inte riktigt de andra två» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»5 31%
Har ej sökt samarbete»4 25%

Genomsnitt: 3.75

- ingen verkar ha brytt sig så mycket» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»2 12%
Låg»6 37%
Lagom»6 37%
Hög»0 0%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 2.62

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»2 12%
Lagom»5 31%
Hög»4 25%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 3.5

- Nästan på gränsen till för många saker den här perioden. Många småsaker i ROC som tog tid samt tre till ämnen.» (Hög)
- För många kurser samtidigt samt det har varit kurser som har varit svårt att få grepp om vad som ingår och hur studierna ska läggas upp.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»3 18%
Dåligt»4 25%
Godkänt»8 50%
Gott»1 6%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Flumkurs, jag har inte lärt mig någonting på lektionerna. Hade lika gärna bara kunnat få en lista med ord som skulle pluggats in till en tenta istället. Okunnig lärare som lärt ut direkt felaktiga uttal av vissa engelska ord.» (Mycket dåligt)
- sitta och klicka på glosor kan man göra hemma, vilket var allt vi gjorde» (Mycket dåligt)
- Vad är egentligen syftet? Att sitta och tala in i en dator för att sedan lyssna på sig själv är totalt meningslöst för mig. Det hade varit bättre att få en gloslista med ord som man fick dugga av vid varje pass.» (Dåligt)
- Gav inte speciellt mycket» (Dåligt)
- Bra kurs förutom detta med tentamen.» (Godkänt)
- Kursen verkar lite onödig då den uppkommer i andra kurser och innehållet i den lär man sig ändå.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt pratande, speciellt med andra personer. »
- Ingenting»
- inget»
- inget»
- Calle»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- För mycket flum! Känns inte som om det var en riktig kurs. Sitta i en datasal och repetera glosor, inte direkt skitnödvändigt»
- Lite tydligare om att det är skriftlig tenta, eller rent utav en muntlig "uppkörning" i labbet.»
- Gör om hela kursen.»
- Mer rollspels liknande senario istället för att läsa rakt upp och ner från ett papper »
- allt, ge tydliga riktlinjer för vad som förväntas på tentamen. avskaffa 100%-gränsen. Mer konstruktiva lektioner»
- Omstrukturering av kursen. Vad är det egentligen man ska gå ut? Att sitta och tala in ord som man får lyssna på är inte givande. Att få göra rapporteringar och samtal med bla VTS är bra men borde kanske göras i radiolabbet för att få en bättre känsla för vad man gör. 100% på tentan, vad är egentligen syftet med det? Känns som att ingen riktigt vet vad målet är och därför sätter man 100% utan att egentligen ha tänkt igenom varför. Jag ser ett potential inom kursen men då måste en omstrukturering göras.»
- Se ovan»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.43

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.43
Beräknat jämförelseindex: 0.35


Kursutvärderingssystem från