ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialval- och tillverkningsmetoder V10, LMS588

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»8 44%
Cirka 20 timmar»7 38%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- fanns inte mycket att göra, precis lagom » (Högst 15 timmar)
- Man hade velat att lägga ner mer tid men alla arbeten i andra kursen tog så mycket tid!!» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»1 5%
75%»4 22%
100%»11 61%

Genomsnitt: 4.33

- försovit mig för det mesta eller inte orkat» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»3 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 33%

Genomsnitt: 2.83

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.68

- Jättekonstig tenta med frågor jag inte ens kunnat fantisera fram möjliga svar till» (Nej, inte alls)
- Lärarna sa att det skulle vara bokens frågor och de typfrågorna som finns på hemsidan som skulle vara tentafrågor, men så var det inte! Hade de inte påstått det, så hade man lagt ribban högre liksom !» (I viss utsträckning)
- alla frågor kom inte från boken as you promised » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»11 61%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.77

- Mest powerpoints. Sådana får man ändå gå igenom själv igen. » (Ganska liten)
- bra föreläsare » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»10 55%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.72

- Litteraturen va INTE värd pengarna» (Mycket liten)
- overhead bilderna va tillräkliga» (Ganska liten)
- Inte boken dock. Dyr och onödig.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»14 77%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 3

- Det lades ut jättemycket på kurssidan dagen före tentan, detta kunde gärna lagts ut nån vecka tidigare.» (Ganska bra)
- många av kursmaterialen dök upp på hemsidan vid lunch tiden dagen innan tentan, inte schyst :( » (Ganska bra)
- allt fanns där. fast det kunde varit lite mer organiserat» (Ganska bra)
- Använd gärna mappar och strukturera upp erat utdelat material efter ex. föreläsare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»5 27%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.33

- Det varierade dock mellan föreläsare. Per och Peter svarade väldigt bra!» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.94

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 88%
Hög»1 5%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.16

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 22%
Hög»10 55%
För hög»4 22%

Genomsnitt: 4

- Miljö å energi kursen var mycket krävande pga alla projektarbete, dessutom hade man ju ett projektarbete för material kursen också.» (För hög)
- miljö och ernergiteknik tog upp aldeless för mycket tid» (För hög)
- känns som man läst tre kurser..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»12 66%
Gott»4 22%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- bra kurs - dålig lärare» (Dåligt)
- Materialdelen hade varit mycket mer intressant om man hade läst konstruktion först! Materialdelen var väl inte så väldigt bra upplagd heller. Vi skulle behövt mycket mer uppgiftslösning i klass! » (Godkänt)
- nyttiga knskaper som kan tillämpas på olika sätt» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Materialarbetet, även om detta kan utvecklas något, var lite oklart vad som egentligen skulle göras. Ena stunden skulle avancerade beräkningar användas och sedan helt plötsligt "sunt förnuft".»
- lärarna, boken»
- Per och Peter...»
- den roliga inlämnings uppgiften»
- Att vi gemensamt med föreläsaren räknar igenom ett par uppgifter som vi gjorde i slutet av kursen, men hade gärna sett att vi gjorde det under hela kursens gång.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ny examinator»
- mer räknaövningar, inte bara de sista 2 veckorna...»
- Undervisningen var något opedagogisk till en början, det verkade som allt redan skulle vara "självklart". Blev bättre med tiden dock. »
- att bara ha en lärare istället för tre olika. »
- Det är inte dumt att ha böcker till skärandebearbetning och plasticering delen. »
- Mycket mer övning i grupp!! Tydligare genomgång av fackuttryck som styrka etc. Kopplingen mellan ord och variabler.»
- Göra mera exemple på tavlan och eftersom kursen så bredd man skulle uppskatta att de säger vilka delar är viktigaste!!»

16. Övriga kommentarer

- konstigt att lägga ut 8-10 nya dokument dagen innan tentan, borde lagt ut under respektive kursmoment självklart.....»
- tyckte det var dåligt av Pär att lägga ut nytt material dagen innan tentan, som visade sig ha stor betydelse. jag såg inte detta fören två dagar efter tentan!!»


Kursutvärderingssystem från