ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-2 Teknisk Kommunikation, FSP025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-19
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»17 40%
Cirka 20 timmar»8 19%
Cirka 25 timmar»5 11%
Cirka 30 timmar»8 19%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 2.38

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»2 4%
75%»7 16%
100%»32 74%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

41 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»13 31%
Vet ej, målen är svåra att förstå»2 4%
Målen är för lågt ställda»3 7%
Målen verkar rimliga»20 48%
Målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.95

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Här avses grammatikprovet, skrivuppgiften och den muntliga presentationen. Kommentera gärna!

42 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»5 11%
Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»23 54%
Ja, i hög grad»12 28%

Genomsnitt: 3

- Kursen var ej nödvändig då den inte lärde mig någonting som jag kan ha använding av i framtiden. Kursen var väldigt tidskrävande och med tanke på att man har lagt ner all tid på projektet och att det inte ens blev betygsatt. Det finns viktigare ämnen som man skulle vilja lägga ner tid på.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Tycker att den muntliga presentationsdelen fungerade väldigt dåligt. För mig som aldrig har hållit en presentation inför folk på engelska (knappt på svenska) på gymnasiet/högstadiet fungerade det inte bra. Hade gärna sett att man skulle fått bättre hjälp på att förbereda sig när man inte har någon kunskap av det sen tidigare. Har heller inte hållit någon längre presentation på svenska inför folk och tycker att det är lite obehagligt att hålla en presentation när man inte vet hur man ska göra eller lägga upp det. Därför borde man ha haft fler övningar på detta i stället för projektbiten. För jag antar att det här är en väldigt viktig egenskap som man måste ha med sig både under resten av Chalmerstiden och arbetslivet.» (Nej, inte alls)
- Min uppfattning om vad som krävdes av mig gjorde att jag inte fyllde upp mitt potentiella betyg på ett sätt som gör mig nöjd.» (I viss utsträckning)
- Själva rapporten var det som tog mest tid men spelade in minst i betyget. Ändring tack!» (I viss utsträckning)
- 30+ timmar avser vad jag skulle ha lagt ner om kursen gått under en läsperiod...» (Ja, i hög grad)
- Det var väldigt bra att det var olika sorters moment, ger en bättre bild av hur bra personen presterar tror jag.» (Ja, i hög grad)
- Uppfattade att det var skillnad på målen för grupp A och grupp B. Grupp B arbetade hårdare, i strävan mot samma godkänt som grupp A inte arbetade lika mycket för. Detta är en personlig åsikt. Detta kunde man också se på de färdigställda rapporterna.» (Ja, i hög grad)
- Dessa tre prov utgör olika delar av språkanvändning/kommunikation, bra avvägning.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Hur väl fungerade EngOnline/grammatikundervisningen

43 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Ganska dåligt»12 27%
Ganska bra»21 48%
Mycket bra»6 13%

Genomsnitt: 2.67

- Vill ej lägga tid på att träna glosor och grammatik när man kommit in på sin utbildning som handlar om helt andra saker. Det tar tid från det man vill läsa och första lp är det bättre att komma in i studierna än att läsa engelska som man redan läst mycket i gumnasiet.» (Mycket dåligt)
- För många och för tråkiga engelska lektioner» (Ganska dåligt)
- Det var svårt hitta bland menyerna» (Ganska dåligt)
- Det begränsade antalet uppgifter gjorde att jag lärde mig svaren efter några omgångar vilket gjorde att det inte var ett lika bra arbetsverktyg.» (Ganska bra)
- Vi fick väldigt bra med information om engonline, att man skulle försöka öva på det varje vecka och det var bra att vi gick igenom olika grammatikdelar varje vecka fram tills grammatiktentan.» (Ganska bra)
- Detta verktyg var väl helt okej, men användes väldigt lite.» (Ganska bra)
- Använde den knappt.» (Ganska bra)
- Mycket bra överlag!» (Mycket bra)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 20%
Ganska bra»19 44%
Mycket bra»14 32%

Genomsnitt: 3.06

7. Vad tycker du om projektuppgiften?

43 svarande

Mycket dålig»5 11%
Ganska dålig»7 16%
Ganska stor»19 44%
Mycket stor»12 27%

Genomsnitt: 2.88

8. Vad tycker du om projektets omfattning?

43 svarande

För litet»0 0%
Lagom»21 48%
För stort»22 51%

Genomsnitt: 2.51

9. Hur väl har det fungerat att arbeta efter projektmodellen LIPS?

43 svarande

Mycket dåligt»7 16%
Ganska dåligt»13 30%
Ganska bra»19 44%
Mycket bra»4 9%

Genomsnitt: 2.46

10. Hur väl fungerade handledningen kring projektet?

43 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»12 27%
Ganska bra»17 39%
Mycket bra»11 25%

Genomsnitt: 2.83

11. Hur bra har inslagen om gruppdynamik fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»6 14%
Ganska dåligt»10 23%
Ganska bra»24 57%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.52

12. Allmäna kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Nej.»
- LIPS har inte kommit till användning över huvudtaget och ingen har jobbat efter denna modell. Helt onödig tid att behöva skriva en projektrapport i början av terminen eftersom denna aldrig användes vid senare tillfällen. Istället låg fokus på att skriva en vanlig teknisk rapport och jag ser inget sammanhang med LIPS modellen över huvudtaget. Har heller inte upplevt att mötena om gruppdynamik har varit givande, mer långa och utdragna och det är väldigt självklara saker som tas upp. Inget som är nytt för någon skulle jag tro.»
- Alldeles för dålig hjälp i engelskan, tycker att hela kursen känns en aning oseriös. Man borde fokusera på engelskan och kanske till och med lägga in en del som fokuserar mer på presentationsteknik, både på svenska och engelska. För som jag i alla fall upplever det är folk som är tekniskt kunniga oftast inte några större språkbegåvningar sen tidigare, så mer övningar på sådant skulle vara bättre än projektdelen. »
- Jag tycker att det var bra att vi hade en projektmodell, i vår grupp lyckades vi lägga upp arbetet bra tack vare den, vi behövde inte sitta särskilt mycket med arbetet sista veckorna. Dock tog den här kursen väldigt mycket tid från att studera kretsen, det var väldigt synd och jag tror även att det syns på kretstentan, det faktum att Bill sänkte betygsgränsen t.ex. Jag tycker dessutom att det var väldigt olika resultat också från de olika delgrupperna, det känns som att våran delgrupp (som hade lektion på onsdagar) hade bättre handledning och att arbetena kändes mer genomarbetade än när jag fick läsa arbeten från den andra delgruppen. Dvs, det kändes som det ställdes högre krav på våran grupp, både på gott och ont. Men stort credd till Jens endå, det utvecklade nog oss alla (i onsdagsgruppen) att ha honom som handledare eftersom han ställde höga krav. Jag blev väldigt nöjd med vårt arbete.»
- Lärare och handledare var mycket duktiga, undervisningen intressant och givande.»
- Väldigt rörigt ibland om vad som egentligen gäller. Tydligare information behövs.»
- Inslagen om gruppdynamik upplevde jag ofta som inte fullt relevanta till undervisningen. De var ofta trevliga lektioner men uppfattade det inte som effektiv inlärning.»
- Har mest klagomål kring lips. Vi var tvungna att följa lips-modellen men fick väldigt dåliga instruktioner på hur detta skulle göras. Vår grupp gjorde projektet på vårt sätt och sedan när vi var färdiga gjorde vi i ordning projektplan etc. Det är nog inte poängen. Tyckte det var väldigt otydligt hur lips skulle användas. Ett par timmar undervisning i detta vore inte helt fel.»
- Mycket virrig kurs med dålig röd tråd. Extremt hög "gymnasie-känsla", dvs kravlöst, slappt, bakåtsträvande. För mycket småskit som ska göras som saknar mening mitt i ett stort projekt som borde vara mer ämnesspecifikt. »
- Jag har hört att ping pong har krånglat för flera andra, men inte för mig»
- Tycker att projektdelen var helt okej, men engelskdelen kändes rätt onödig då jag läste samma sak i gymnasiet.»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»18 41%
Mycket bra»18 41%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 3.34

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

42 svarande

Sänkas markant»7 16%
Sänkas lite»21 50%
Förbli densamma»14 33%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.16

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

43 svarande

Sänkas markant»5 11%
Sänkas lite»22 51%
Förbli densamma»15 34%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.27


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Dåligt»11 25%
Godkänt»17 39%
Gott»9 20%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 2.86

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Skriva en rapport på högkolenivå.»
- Jens och becky, underbara lärare»
- Projektuppgiften»
- Projektet»
- LIPS-mallen»
- De engagerade lärarna! Det känns verkligen som en välplanerad kurs, men som tyvärr inte känns planerad för bara 7,5hp (se kommentar nedan).»
- Engelska undervisningen tycker jag ha funkat väldigt bra! »
- Själva uppgiften»
- jag gillar jobba med ETT projekt, inte ha engelska, psykologi o såna andra saker vis sidan om, och dessutom i samma kurs..»
- Engelskadelen, men med mer fokus på presentationsteknik och skrivuppgifter. »
- Grammatikövandet inför tentan, ha kontinuerlig handledning varje vecka, jobba efter LIPS-modellen.»
- gruppdynamiktsnacket, och just grupparbete. Det kan vara oerhört frustrerande men jag har lärt mig massor både om mig själv och om andra. Dessutom bra med en projektmall så man kan få pröva på hur ett projekt organiseras.»
- Projektet var kul!»
- De element som är mest relaterade till korrekt användning av engelska.»
- Grupparbete. Det känns som att det är väldigt bra att ha ett grupparbete första terminen.»
- Inget.»
- ping pong»
- Projektdelen»
- Projektgrupperna över huvud taget. Det var ett väldigt bra sätt att lära känna varandra när man just hade börjat. Sen var ämnet väldigt aktuellt och intressant:)»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer undervisning om delarna i projektet då de som inte hade några förkunskaper inte förstod var de skulle börja med när de väl fått uppgiften. och även så att man får ett perspektiv på hur projektet skall läggas upp. Som det ser ut nu ligger all undervisning runt engelskan.»
- Inte ha engelska parallellt med en stor rapport som redan tar överdrivet med tid i proportion till dess poäng.»
- Belastningen, projektet tar mycket tid om man skall möta kraven»
- Projektuppgiften behöver bli mindre och engelskadelen behöver vara ännu mer integrerad i projektuppgiften.»
- Skulle vara bra om man fick ägna mera tid åt projektet under skoltid. Då minskas pressen något eftersom det gick väldigt mycket tid utanför skoltid åt kursen som i sin tur gick ut på de andra pågående kurserna. »
- Högre ställda krav på rapporten. Har personligen sett många slutrapporter och konstaterat med tanke på Chalmers rykte att dessa varit, ursäkta ordvalet, rena skiten sett till engelska språket och rapporterna i sig som tekniska rapporter. Nu har det i och för sig funnits riktiga pärlor till rapporter, dock har ett flertal slutrapporter blivit alltför "snällt" godkända i min egen åsikt.»
- Sänk kraven för kursen. Jag tyckte innehållet var jättebra och ambitionen att blanda teknisk engelska och rapportskrivning med ett projektarbete är en bra idé som jag tyvärr inte tycker kan klämmas in i en 7,5hp kurs. Planeringen för projektarbetet var bra (man visste för varje vecka vad som skulle göras) men för det övriga arbetet kom alla inlämningsuppgifter oplanerat. Det hade varit bra med ett schema över alla inlämningsuppgifter (typ critiques, summaries, grammar inlämningar) så att även detta kan planeras in i tid!»
- Att ta bort engelska delen,som faktiskt kommer att försvinna. att ta ner belastingen, det kändes som om vi hade in 15 poängs kurs. »
- Antingen skippa LIPS eller låt oss använda oss utav den. Inte bara köpa boken och läsa i den... »
- Gruppdynamiksövningarna»
- kursen i helhet, man vet inte ens vad den handlar om, för utspritt.»
- Att man har projekt och engelska i samma kurs»
- ping pong, tydligare instruktioner»
- Projektdelen kan man flytta från kursen. Det kommer man ändå lära sig i senare kurser. Det kändes väldigt oseriöst. Man lärde sig inte särskilt mycket ändå.»
- Inte lika mycket "surprise"-inlämningar, de kunde dyka upp ofta, med små skrivningar som skulle göras, t.ex. skulle vi skriva en critique. Jättebra att öva på egentligen, men kretsen lider av att kursen tar mer tid än vad den ger i poäng.»
- Rapporten skall väga tyngre»
- Det har varit för mycket arbetsbelastning, en idé vore att slopa någon del i kursen. Dock är det synd om engelskan uteblir, för det har gett väldigt mycket att ha undervisning SAMT att skriva korrekt på vårt andra språk.»
- Planera projektets utformning efter bedömd tillgänglig tid. Då vårat program hade tre kurser samtidigt, trots att de individuella momenten i kurserna krävde oproportionerligt mycket arbete, hann man inte med allt enligt önskan.»
- Instruktioner om hur vi ska använda lips»
- Allt.»
- Engelska delen. Jag kände inget behoav av den alls.»
- Betydligt tydligare struktur för hur projektet skall läggas upp och genomföras, med tydliga parametrar och mål.»
- Engelskdelen»
- Jag tycker att engelskundervisningen var ganska lam och därför att närvaron under dessa timmar inte ska vara obligatorisk utan att man skall kunna få sitta hemma och jobba med utdelat material på ping pong.»

19. Övriga kommentarer

- Nej.»
- Jag vet att fler än jag diskuterat detta, men för många har teknisk kommunikation fått gå före kretsanalysen hela hösten. På sätt och vis hade det varit mycket enklare att ha FSP025 kursen under 1 läsperiod och krets under 1 läsperiod så att man slipper prioritera bort en kurs (det är jobbigare att balansera 3 kurser samtidigt än 2).»
- roligt arbete.»
- Kursen var inte speciellt givande eller lärorik. Att jobba med projektarbeten är inget nytt och projektets omfattning var allmänt långtråkigt och utdraget. Kändes dessutom inte som om kursen gick på "halvfart" när vi fick mer uppgifter att behandla än i våra matematik kurser som gick på "helfart".»
- Väldigt rolig kurs, många olika saker att göra vilket håller det intressant, men försök minska på "små-uppgifterna". Kursen tar för många timmar i veckan. »
- Jag hade inte velat välja bort denna kurs, men den var för stor. Den gav mycket.»
- Nuff said.»


Kursutvärderingssystem från