ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3-Datorstödd modellering 09/10, MPP067

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-08 - 2010-03-29
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»6 35%
Cirka 30 timmar»3 17%
Minst 35 timmar»4 23%

Genomsnitt: 3.35

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»16 94%

Genomsnitt: 4.94


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 58%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 29%

Genomsnitt: 2.11

- (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Duggan är för svår när endast 3% brukar klara den.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»12 85%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 3

- Längre tid på sig att göra duggan» (I viss utsträckning)
- Examinationen var för tidskrävande, och hanns verkligen inte med under utsatt tid.» (Ja, i hög grad)
- Förutom från programmet Jack.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»12 70%

Genomsnitt: 3.58

- Det var verkligen svårt att vara borta en lektion, man missade väldigt mycket.» (Mycket stor)
- jag har inte lärt mig så mkt på så kort tid!! Håkan äger! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.82

- -ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»11 64%

Genomsnitt: 3.64

- (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»12 70%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- lite räknestugor pga kryssuppgifter» (Ganska dåliga)
- Det var många som frågade hela tiden, så det var svårt för lärarna att hinna med. Håkan kunde väldigt mycket, Hasse var trevlig men kunde i bland inte hjälpa till.» (Ganska bra)
- Kanske en till hjälplärare.Många behövde hjälp under lektionerna.» (Ganska bra)
- Ibland räckte inte hjälpen till. Ftramförallt inte när Hasse inte kunde svara på frågorna. » (Ganska bra)
- (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 4

- (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 29%
Hög»9 52%
För hög»3 17%

Genomsnitt: 3.88

- (Hög)
- För dem (jag) som inte hade någon erfarenhet av CAD program var arbetsbelastningen i vissa stunder för hög. Det krävdes i början att man skulle kunna en del.» (Hög)
- Detta var definitivt ingen 7.5 h-kurs! Arbetet tog väldigt lång tid, och ofta hade man inte tid att ta rast. Detta trots att det ofta sades att raster var speciellt viktiga under den här typen av arbete.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 23%
Hög»9 52%
För hög»4 23%

Genomsnitt: 4

- (Hög)
- Ibland lite för mycket att göra samtidigt, han gick igenom det lite för fort.» (Hög)
- Detta beror framförallt på att Linjär algebran tog extremt mycket av ens tid samtidigt med Datamodelleringen som också var mycket tidskrävande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 23%
Gott»9 52%
Mycket gott»4 23%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»
- kryssuppgifter gav mer för mitt resultat än bara bonuspoäng på tentan»
- Modellera egen produkt»
- jag tycker att allt var kanon bra! riktigt kul att få göra ett projekt. kanske mer av det. »
- Håkan var en bra lärare. PDF filerna var mycket hjälpsamma.»
- Att ha "tutorials" utdelat så man kan sitta själv»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hjälplärare i allt utom Jack där han var bra.»
- *effektivera kryssuppgiftsövningarna så att fokus kan läggas på redovisningen, diskussion och räkneövningar istället för ikryssandet av uppgifter, vilket tog drygt 30 minuter per övning *hålla tiden på föreläsningarna *omdisponera tiden så att räkneövningen blir effektivare, kortare tid till duggor och kryssuppgifter»
- -Det är viktigt med genomgångar, men de var ofta väldigt långdragna och sövande. -Hur viktigt var det med animeringen? Tog bort mycket tid från kontuitetsmomentet som tydligen var viktigt.»
- inget »
- Att han tar det lite saktare»
- Kortare genomgångar. Det sista momentet kunde ägnats mer tid än två dagar före dugga med tanke på hur viktigt det var.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket lärorik kurs.»
- riktigt bra! Håkan vet vad han snackar om! »

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej»
- Nej.»
- nej»
-
- nope»
- nej»
-
- Nej»
- nope»
- Nej»
- nej»
- Ingen jag kommer på.»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- nej»
- nej.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från