ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-1 Matematisk analys, MVE045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»14 35%
Cirka 20 timmar»8 20%
Cirka 25 timmar»13 33%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.17

- Jag kom efter i början och kände att det va orealistiskt att läsa kursen efter det.» (Högst 15 timmar)
- mycket återkommande från diskret, så behövdes inte lika mycket plugg här» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»1 2%
25%»7 17%
50%»3 7%
75%»6 15%
100%»22 56%

Genomsnitt: 4.05

- Varit på lite, men är nog närmare o än 25 procent.» (0%)
- Andra kurser överlappade, så jag nedprioriterade denna kursen.» (25%)
- För hög takt under föreläsningarna, mycket få andra verkade hänga med.» (25%)
- Var bortrest under 2 veckor» (75%)
- alla föreläsningar, få övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 41%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 28%

Genomsnitt: 2.38

- Målet "kunna använda MATLAB för problemlösning" uppfylldes dock aldrig eftersom det inte ingick några övningar med MATLAB (ingick inte i kursen över huvud taget). Vi gick även igenom komplexa tal, vilket inte stod med bland målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 18%
Ja, i hög grad»17 53%
Vet ej/har inte examinerats än»9 28%

Genomsnitt: 3.09

- Mycket svårare tenta än tidigare» (I viss utsträckning)
- Mycket svårare än tidigare.» (I viss utsträckning)
- Examinationens innehåll testade målen, men svårighetsgraden minskade nyanseringen i väldigt hög grad.» (I viss utsträckning)
- Tentamen kändes lite som ett stickprov, tillsammans med duggan kändes väl examinationen mer komplett, men duggan var ju inte obligatorisk å andra sidan.» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svårare än tentorna som fanns att träna på kurssidan.» (Ja, i hög grad)
- Har ej sett målen» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Men jag tror det.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»14 35%
Mycket stor»11 28%

Genomsnitt: 2.87

- Eftersom jag inte deltagit i den...» (Ganska liten)
- Frågar man får man känslan av att man är dum, och att det är helt självklart. Täcker tavlan när han skriver.» (Ganska liten)
- Examinationen var nästan enbart på utvecklingar av det vi hade lärt oss och därför var inte undervisningen till så stor hjälp» (Ganska stor)
- Det är svårt att hänga med resonemangen och anteckna samtidigt.» (Ganska stor)
- Lektionerna var bättre än boken. Bra innehåll.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»9 23%
Ganska stor»15 38%
Mycket stor»12 30%

Genomsnitt: 2.92

- Boken var på engelska, undervisningen på svenska. Gick inte igenom de engelska termerna i undervisningen » (Mycket liten)
- Har använt mig av andra källor mest.» (Ganska liten)
- Det var en hel del ord i Calculusboken som jag var tvungen att slå upp för att veta vad som menades. I övrigt var väl inte Calculus fantastisk i sina förklaringar. När jag diskuterade kursen med en kompis på ett annat program fick jag se deras bok, vilken var på svenska och hade väldigt mycket bättre förklaringar. Det kändes lite tråkigt att vi inte hade den då.» (Ganska liten)
- Var mycket bra kurslitteratur dock i min smak för mycket bevis och för få exempel på föreläsning. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»20 51%
Mycket bra»15 38%

Genomsnitt: 3.25

- Hade liten användning av det material som fanns» (Ganska dåligt)
- Det är skönt att alla mattekurser vi har haft såhär långt har snarlika hemsidor och följer samma standard av tillgänglig information.» (Ganska bra)
- De utdelade tentamina som man kunde använda för att öva sig på påminde mycket lite om den tentamen som sedan skulle genomföras. Detsamma gällde den dugga vi hade i Lv4. Även om vi skall kunna hela kursen så övar de flesta studenter mycket med tidigare tentamina, och att sedan ändra allt inför den "skarpa" känns något vilseledande.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»17 43%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.53

- Kunde fråga bra på övningarna och föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Läraren svarade mer än gärna på frågor» (Mycket bra)
- Bra övningspass» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»21 53%
Har ej sökt samarbete»8 20%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 46%
Hög»21 53%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Blev dock ganska tung att läsa parallellt med ett projekt» (Lagom)
- Lagom för mig, hade läst mycket detta tidigare.» (Lagom)
- Jag har inte jobbat särskilt mycket då jag hade andra åtaganden som gick före men annars hade det funkat bra» (Lagom)
- Högt tempo på föreläsningarna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 33%
Hög»18 46%
För hög»8 20%

Genomsnitt: 3.87

- Läste endast denna kurs och en distanskurs» (Lagom)
- projektkurs samtidigt. Man fick välja och satsa på projektkursen eftersom man kan tenta om matten senare om tentan gick dåligt» (För hög)
- Eftersom den här kursen gick samtidigt som Software engineering projektet var det svårt att hinna med matten. Det gjorde tyvärr att matten fick lida, vilket var väldigt synd.» (För hög)
- Kursen i Software Engineering kunde inte tidsplaneras pga. bristen av tydliga mål. Detta gick ut över arbetsmängden i denna kursen.» (För hög)
- Sitter med i NollKIT och StyrIT så lp1 var väldigt jobbig.» (För hög)
- Den andra kursen krävde mycket mer tid än halvtid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»2 5%
Godkänt»14 35%
Gott»17 43%
Mycket gott»5 12%

Genomsnitt: 3.58

- Oväntat svår. Om man pluggade på de förra årens tentor tänkte man "Det här ska nog gå bra", men tentan som kom var på en helt annorlunda, MYCKET högre, svårhetsgrad. Samma med duggan.» (Dåligt)
- Se 14, 15, 16.» (Godkänt)
- Rolig och intressant kurs. Minus för material och examinationen» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hela kursens upplägg. Övningspassen är särskilt bra.»
- De bra föreläsningarna! »
- Duggan, den behövs för att motivera studenterna att studera under första delen av kursen också.»
- Tid till att ställa frågor»
- Bra med övningar!»
- Duggan, Han sammanfattningar om det viktigaste under kursen.»
- Inte så mycket att säga här.»
- duggan»
- Övningarna och föreläsningarna var mycket bra. Bevara dem!»
- Bra föreläsningar i allmänhet.»
- Boken, bra med övningstillfällen»
- Kursinnehållet.»
- De bra föreläsningarna, särskilt "skämten" :).»
- Kumlins glada humör och roliga inflikningar under föreläsningarna, dessutom var det som togs upp mycket intressant och det togs upp lagom mycket så att man förstod, det gäller då framförallt i början av kursen, senare blev det sämre (se nedan). Jag tyckte personligen även att kurslitteraturen var väldigt bra. Listan över de rekommenderade övningsuppgifterna, de var väldigt bra. Innehållet var i övrigt väldigt intressant.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Funderar på om det hade varit bättre med inlämningsuppgifter istället för dugga.»
- Peters handstil, hans anteckningar på tavlan är i många fall oläsbara.»
- Boken. »
- Mer beskrivna förklaringar i lösningarna till äldre tentor. Dessa var rätt svåra att följa om man inte är expert på omskrivningar och specialfall.»
- Jag lär mig mycket mer på exempel än på bevis. Men förstår att bevis är viktiga.»
- Tentan var för svår i förhållande till kursens innehåll. Svårare än tidigare års tentor.»
- Håll svårhetsgraden konsekvent mellan tentorna.»
- Tentan»
- vet inte»
- Lite mer strukturerade övningar. Inte bara att man kommer dit och räknar. Kanske genomgång i slutet/början?»
- Ibland var föreläsningarna ur fas med uppgifterna som var inplanerade för veckan, vilket gjorde att de till en början var svåra att göra.»
- Ökat fokus på vilka problem man kan lösa med det man lär sig under föreläsningarna. Kanske utgå från problemen istället för bevisen i större utsträckning.»
- Lite mindre uppgifter att göra per vecka.»
- Tentorna i denna kursen är otroligt mycket svårare än vad de behöver vara för att visa att man kan matten, det som testas i tentan är om du kan finna alla mattematiska/algebraiska trick, missar man ett trick så tappar man alla poäng, borde kanske vara tvärt om, att man kan får extra poäng om man hittar tricken.»
- Jag tycker att det behövs bättre anknytning till boken på föreläsningarna. Att föreläsaren nämner vilket kapitel/exempel som han går igenom.»
- Att koppla föreläsningar till boken bättre, men det var bra som det var men kunde vara bättre. Dock så var det väldigt mycket att göra sista/näst sista veckan, lite bättre planering behövs alltså.»
- Föreläsaren måste lära sig att inte prata in i tavlan hela tiden.»
- Föreläsningarna framför allt. Power Points och fler nytänkande och lättilgängliga metoder att undervisa.»
- Bättre bok, gärna på svenska, annars en med bra förklaringar. Kanske kunde man få en ordlista om man tvunget ska ha en engelsk bok? Alternativt att man får lära sig bägge termerna på föreläsningarna?»
- Sänk takten på föreläsningarna något. Hellre fler, som man kan hänga med på. Låt den skarpa tentamen åtminstone påminna om de som delats ut i övningssyfte.»
- Tentan bör inte vara så svår, det var en väldigt stor skillnad mellan svårighetsgraden på tentan de föregående åren och detta, dessutom räckte inte tiden till att fundera över alla uppgifter även om man lagt ner väldigt mycket tid på att plugga inför den. Tentan hade varit rimlig om vi haft 6h på oss att skriva den, nu krävde den att man direkt såg en lösning på alla problem (utan betänketid) och att man sedan kunde beräkna lösningarna direkt. Normalt kräver dock varje uppgift, särskilt av den svårighetsgraden, i alla fall 10-15 min betänketid över hur man ska angripa problemet. Tentan innehöll saker vi gått igenom, men var orimligt svår då vi inte gått igenom dem så grundligt (varken i boken eller på lektionerna). Vidare låg föreläsningar inte i fas med schemat (hamnade efter) och vi hann knappt med att gå igenom allt i kursen på föreläsningarna, trots att de alltid gick över tiden med 5-15 min. Dessutom var det många saker vi inte gick igenom särskilt grundligt (jämfört med hur grundligt vi gick igenom saker första halvan av kursen då föreläsningarna låg bättre i fas). I början lades fokus på sådant som alla gått igenom i gymnasiet, om man ska gå igenom allt som gicks igenom på våra lektioner på ett bra sätt borde man ha lagt mindre fokus på det som är repetition för studenterna och i stället mer fokus på det nya.»

16. Övriga kommentarer

- Som någon som har svårigheter med denna sorts matematik skulle jag uppskatta om föreläsaren inte hoppar över steg i beräkningarna. Eventuellt också inte lägga ner för mycket tid på bevis.»
- Tentan var överdrivet svår det här året och många av uppgifterna kändes till och med svåra att förstå. Årets tenta stämde inte överens med de övningstentor som vi fått öva på.»
- Bra kurs men skulle gärna se att uppgifterna som du går igenom på föreläsningarna är kortare så det blir lättare att hänga med.»
- Det läraren(Peter kumlin) kan tänka på är att: -ibland när han skriver på tavlan( vilket han är väldigt snabb på) så skymmer han det han skriver genom att stå ivägen. Det gör det svårt att hänga med när man antecknar. Men annars tycker jag han varit en bra föreläsare och övningsledare.»
- överlag OK»
- Ibland gör Peter uträkningar/förklaringar muntligt istället för att skriva ned dem. Den kan då vara svårt att hänga med, skulle vara bättre att dessa blir nedskrivna på tavlan.»
- En väldigt rolig och intressant kurs.»
- Föreläsningarna, som för övrigt var dåliga, var det enda sättet att lära sig vad man skulle kunna inför tentan.»
- Det hade varit bra om Kumlin kunde skriva lite tydligare, eftersom det var svårt att se vad som stod. Om man hamnat efter under lektionen (när det gäller att skriva av vad som skrivs på tavlan så att man kanske missar att lyssna i 20 sekunder) var det väldigt, väldigt svårt att förstå sammanhanget och vad som hänt efter det. Det hjälpte då inte att Kumlin stod så att han ofta dolde det som stod på tavlan (när han skrev det). Kan vara något att tänka på, men inte lika viktigt som det som togs upp i fråga 15. Jag tycker personligen att det borde finnas ett alternativ till Beta som man kan ha med sig till tentamen, alltså någon liten formelsamling som finns på kursens hemsida som innehåller vissa definitioner och satser som man går igenom OCH som står i Beta samt de Taylorutvecklingar man gått igenom. Då slipper man ha med sig hela boken och ändå ha en bra sammanfattning, + att det är billigare om man inte äger boken innan (även om den används i senare kurser). Detta är inte jätteviktigt, men en personlig åsikt.»


Kursutvärderingssystem från