ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Matematisk analys D, TMV170

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»3 23%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.61

- Uppskattningsvis mellan 25 och 30 timmar i veckan.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»2 15%
50%»0 0%
75%»4 30%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4.23

- Har haft föreläsningar i företagsekonomi som jag gått på. Går endast på föreläsningar eftersom jag helst räknar själv.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 38%

Genomsnitt: 2.76

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det går förståss väldigt snabbt fram och blir lite ytligt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.63

- Tentamen testade inte om man verkligen förstått kursinnehållet, utan endast om man lärt sig hur gamla tentor ser ut och om man lärt sig lösa vissa typer av uppgifter mekaniskt.» (Nej, inte alls)
- Ja, jag gillar formen på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 2.92

- Sätter ganska liten för att jag inte gått på mycket. Föreläsningarna har varit bra dock.» (Ganska liten)
- Oerhört bra lärare som på ett pedagoiskt sätt beskriver de olika härledningarna mm.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.69

- Jag har knappt öppnat boken.» (Mycket liten)
- Uppgifter ur kursboken har naturligtvis varit nyttiga, men utöver det har kursboken inte varit så användbar. » (Ganska liten)
- Tror knappt jag behövde läsa i boken, utan lärde mig det jag behövde för att klara alla uppgifter genom att gå igenom det som sades på föreläsningarna.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»6 46%

Genomsnitt: 3.38

- Bra kurshemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.84

- Bra handledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»6 46%
Har ej sökt samarbete»5 38%

Genomsnitt: 4.23

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 92%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Eftersom det var så många övningstillfällen och dessutom med handledare under dessa, var det lätt att ligga i fas och få hjälp.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 15%
Gott»8 61%
Mycket gott»3 23%

Genomsnitt: 4.07

- Materialet gås igenom snabbt och väl översiktligt. Jag har nog helt andra mål än den typiske D-studenten dock.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gruppövningarna, Föreläsningarna»
- Räkning av svåra tal i stor grupp.»
- Göran»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentamen bör göras svårare och mindre förutsägbar.»
- Inget vad jag kan komma på.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra föreläsare»
- Förstklassig föreläsare, men väldigt förutsägbar tentamen. Bra handledare vid gruppövningarna, generöst med bonuspoäng för MATLAB-uppgifter. Föreläsaren bör använda dator vid MATLAB-föreläsningarna.»
- Tack»


Kursutvärderingssystem från