ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik, del A, LMA515, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»9 60%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»1 6%
25%»3 20%
50%»1 6%
75%»6 40%
100%»4 26%

Genomsnitt: 3.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 26%

Genomsnitt: 2.2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»5 55%
Ja, i hög grad»1 11%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 2.44


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»9 60%
Ganska stor»1 6%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.73

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 2.93

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 73%
Mycket bra»4 26%

Genomsnitt: 3.26


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 20%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»2 13%
Har ej sökt hjälp»3 20%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»11 73%
Hög»3 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»6 40%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 33%
Godkänt»8 53%
Gott»2 13%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.8

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI-matten var till stor hjälp»
- övnings pass, SI hjälp»
- Bra med en liten kurs att starta med. »
- Att man får ta del av så många gamla tentor»
- SI-Matten»
- SI-lektionerna»
- SI-matten»
- Gillade läroboken, den förklarade oftast bra. SI-matten samt räknetillfällen är viktiga.»
- SI matten är väldigt bra! och övningslektionerna där en lärare fanns att fråga.»
- SI-matten var bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren»
- förbättra föreläsning minst 2 gånger per vecka»
- Bättre föreläsningar. Fler möjligheter till att fråga genom fler räkneövningstillfällen.»
- Sättet föreläsningarna hölls på och mer tips på hur man underlätta arbetet hemma. »
- Föreläsningarna, kurslitteraturen»
- Annan kurslitteratur och bättre förklarande kurslitteratur, möjligen mer genomgående undervisning och svåra exempel.»
- Byt föreläsare»
- Föreläsningarna gick ibland lite snabbt fram. Kanske för mycket som skulle gås igenom på för lite föreläsningstid.»
- det bör vara minst 4h i veckan övningslektion där hjälp av lärare finns att tillgå, inte 2h som i år. det hade varit bättre om SI matten legat efter föreläsningen istället för innan. föreläsningarna gav mig ingenting, opedagogisk lärare. »
- En lärare som har ett lugnare tempo och interagerar mer med eleverna. Försökte man hinna med och anteckna så kunde man inte lyssna.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen är väldigt snabt, intens, literatur ger för lite. Man hinner bara skriva, vad Joakim skrev på tavla, och han gör det med ljus hastighet»
- Vissa delar av tentan stämde inte överrens med det man gjort under kursen. Vissa frågor var också svårare än vad man övat på.»


Kursutvärderingssystem från