ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik i kemitekniken, LKT400, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»8 61%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.53

- ca 5h/vecka» (Högst 15 timmar)
- Tar en stund o sätta sig in i Matlab om man vill få ut nått av kursen.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 23%
100%»10 76%

Genomsnitt: 4.76

- Obligatoriskt» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 61%

Genomsnitt: 3.38

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 46%
Nej, målen är för högt ställda»7 53%

Genomsnitt: 2.53

- Egentligen både ja och nej, men nej då förkunskaperna i Matlab är för otillräckliga för att det skall ge någon mening med tanke på kursens innehål(problemlösning)och storlek.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»2 15%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.46

- Mig testade den, men tror knappast att hela min grupp fått godkänt vid individuell bedömning...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3

- Allting var mycket bra förutom projektfas två som verkade helt lösryckt ur kursen. Inledande övningar var på en viss kunskapsnivå, men projektfas två var tusen gånger högre än allt annat.» (Ganska liten)
- Undervisningen med Thomas har varit till stor hjälp, undervisningen med Gunnar har varit till mycket liten hjälp» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.46

- Bra häfte, men det var inte till någon hjälp alls projektet» (Mycket liten)
- Kärlek åt matlabkompendiet!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 3.53

- det var ofta svårt att komma åt kurshemsidan genom studentgate, men det gick genom den gamla studieportalen» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 23%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- Då uppgifterna vi fick var väldigt svåra behövde alla mycket hjälp av läraren så man fick inte den tid med läraren som hade behövts.» (Ganska dåliga)
- Inget fel på Gunnar, men som sagt, att hjälpa en så stor grupp där så många behöver hjälp med Matlab, kräver mer än en person som hjälper till...» (Ganska dåliga)
- Emellanåt helt omöjligt att få hjälp... men ibland fungerade det bra. Varför var Gunnar ensam på alla labbtillfällen?» (Ganska bra)
- fler handledare under projekt vore bra» (Ganska bra)
- oftast var det jättesvårt att få hjälp varje gång det behövdes eftersom vi var många som behövde hjälp och det krvädes mycket tid varje gång han skulle hjälpa någon grupp så han hann inte inbland» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- Slött... vissa sitter och gör annat trots uppmaning att hjälpa till.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 15%
Lagom»7 53%
Hög»2 15%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.3

- Uppgifterna var för svåra i förhållande till våra kunskaper.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 53%
Hög»4 30%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.38


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»3 23%
Godkänt»5 38%
Gott»3 23%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3

- Extremt svår kurs för den nivån vi är på.» (Mycket dåligt)
- För svårt, hade behövt hålla hela kursen på en lägre nivå och lära oss matlab mer grundläggande.» (Dåligt)
- Jag tycker att man hade behövt lite mer tid att kunna klara av de sakerna som förväntades av oss, men det förstod läraren» (Dåligt)
- En lärorik kurs i matlab men tillämpning till kemitekniken var för svår, skulle varit fler och mindre kemitekniksrelaterade projekt istället för en stor. » (Godkänt)
- Bra, informativ kurs!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt som jag lärt mig från kursen, tycker jag ska bevaras.»
- Flera övningsledare. Bra med olika input!»
- Att arbeta i grupper»
- Thomas som lärare och de två laborationsövningarna som var precis lagom svåra. »
- kursen som helhet»
- Gunnar»
- projekten»
- Matlab»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget behöver förändras.»
- Arbetsklimatet under övningar/laborationer.»
- Lägre nivå på projekten»
- Det svåra projektet. Det var på en alldeles för hög nivå jämfört med laborationerna. Mer tillämpningar, de känns väldigt nyttiga. »
- del två i projektet»
- Uppgifter och projekt kan inte vara så svåra. Man måste åtminstone känna att det går att lösa uppgiften på 4 personer utan att läraren ska skriva koden. Allt hopp försvinner ju när inte ens klassens snille hänger med.»
- Mer teori innan labbarna»
- Förkunskaperna inför kursen. Alternativt lägre krav på Matlabmomenten(dock inget att föredra).»

16. Övriga kommentarer

- Har inga kommentarer.»
- va ska vi med mat lab till undrar jag bara?»
- Roligt att lära sig använda matlab»
- Introducera Matlab redan i Analys B och Lin Alg C!! Räcker med en studioövning per kurs. Kan vara att man bara får testa miljön, rita nån kurva och lösa några matriser. Då känner man igen miljön och slipper lägga ner energi på det och koncentrera sig på problemen istället.»


Kursutvärderingssystem från