ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht10 Distribuerade applikationer, DAT075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»2 6%
Cirka 20 timmar»3 10%
Cirka 25 timmar»9 31%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»9 31%

Genomsnitt: 3.58

- Arbetsam men mycket givande kurs.» (Cirka 25 timmar)
- Inte mycket i början, men mer sen med projektet» (Cirka 25 timmar)
- Tyckte att kursen gav för lite högskolepoäng med tanke på hur mycket man måste lära sig» (Cirka 30 timmar)
- Började räckna timmarna i slutet och de två sista veckorna uppgick till 120h.» (Minst 35 timmar)
- De sista veckorna var brutala.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»5 17%
75%»14 48%
100%»8 27%

Genomsnitt: 3.96

- Föreläsningarna kändes inte kopplade till laborationerna och projektet, och därför onödiga.» (25%)
- Gick ej på föreläsningarna efter tredje veckan, dock alla labbpass» (75%)
- Det var mycket bra och pedagogiska föreläsningar» (75%)
- Kurskrockar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 24%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 17%

Genomsnitt: 2.58

- Jag har inte läst målen, men beskrivningen till projektet verkar strida mot det vi läst oss i tidigare kurser. Exempelvis så stod det nåt i stil med "more is better" - tidigare så har vi lärt oss att använda rätt verktyg för den givna uppgiften. I denna kursen gjorde vi tvärt om.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kursen skulle heta "Webapplikationer" inte Distribuerade Applikationer, jag trodde det skulle bli typ en applikation som är distribuerad på många datorer/servrar för att använda alla datorns resourcer parallelt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det borde läggas mer fokus på att framhäva att kursen använder Java Enterprise Edition» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vi fick inte se målen mer än i början, kommer inte ens ihåg dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursen omfattar Java Server Faces, vilket ej står i kursplanen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 62%
Nej, målen är för högt ställda»10 37%

Genomsnitt: 2.37

- Målen för projektet verkar rimliga rent tidsmässigt, men _många_ moment känns helt onödiga, och som bortkastat arbete. Se föregående svar.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen borde ha högre poängtal, alt. delas upp i två delar» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen borde ge mer högskolepoäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är, vad jag förstår, en grundkurs. Men det är också möjligt att målen i sig är rimliga men att de översätts till en svårare form i praktiken.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen skulle behöva delas upp i två.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Borde vara 15hp! 7,5 i webbprogrammering och 7,5 i stora system och plattformar.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»9 33%
Ja, i hög grad»17 62%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.59

- Ha en tenta istället» (Nej, inte alls)
- Projektarbete av den här typen är alltid vanskligt. Workshops:en var bra och man måste förstå en hel del för att klara av dem, samtidigt som studenterna kan få direkt feedback på dem vilket ger ökade lärandemöjligheter. Däremot skulle det kunna ge en bättre bild med en avslutande tenta istället för projektarbetet (som i hög grad påverkas av icke fungerande grupper och så vidare).» (I viss utsträckning)
- Var jobbigt att största delen som gav resultat i arbetet hade vi ingen laboration eller undervisning i.» (I viss utsträckning)
- Gillade att man fick se också vad andra gjorde för projekt.» (Ja, i hög grad)
- Han testade gruppen. Jag stod själv för drygt 85-90% av all kodning i vårt grupparbete.» (Ja, i hög grad)
- Projektet + utförda labbar var ju examinationen, så det får man väl säga.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»12 41%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.34

- Jag har inte deltagit i undervisningen. Handledningen under labbarna har varit underbemannad, och labbarna har varit dåligt utformade.» (Mycket liten)
- Svårt att få hjälp, man fick klara sig själv» (Mycket liten)
- Mindre abstrakta säjer och mer konkreta under föreläsningen» (Ganska liten)
- Framförallt lab-lektionerna har varit mycket bra. Skulle behövas en lärare till då tiden inte räckt till för Adam och Joachim» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»9 32%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.21

- Beror på hur man definierar kurslitteratur i det här fallet. Köpte inte kursboken, däremot letade mycket information via nätet» (Mycket liten)
- Kursboken verkar mest namedroppa coola tekniker. det finns en mycket bra tutorial från Sun/Oracle som heter "The Java EE tutorial" som dessutom är gratis. Denna rekommenderar jag istället. Den hjälpte mig förstå JSF.» (Mycket liten)
- Boken ger en bra introduktion, men sedan är det internet som gäller» (Ganska liten)
- Kurslitraturen gick nästan bara om databaser» (Ganska liten)
- Kodexemplen var vitala.» (Ganska stor)
- Boken som rekommenderades var bra.» (Ganska stor)
- Slides och exempelkod endast.» (Ganska stor)
- Enda problemet var att Cremona inte hade boken vid kursstart vilket innebar en väntan på att få boken. Om man då som mig tycker om läsmaterial så sinkar det väldigt mycket. (Samtidigt som det ofta framkommer ny info om kurslitteratur vid första föreläsningen varför man inte gärna köper boken i förväg, förrän man vet att det är rätt bok och att den är relevant).» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 21%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 2.96

- Under ett flertal tillfällen kom det information som sa olika saker. Och viss information kunde bara fås genom att fråga rätt handledare.» (Mycket dåligt)
- Jag förstå inte varför det ska vara så svart att göra en enkel statiskt webbsida med just de informationer som fungerar normalt i alle webbläsare. Använd vanlig HTML och CSS (utan position: absolute, eller overflow:auto, etc.) då fungerar det överallt.» (Ganska dåligt)
- Otydlig och oorganiserad information. Svårt att hitta strukturen i materialet som finns tillgängligt.» (Ganska dåligt)
- För mycket gissande i labbar. Hade gärna haft mer detaljrika och utförliga steg, då informationen på nätet är obefintlig.» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja se ett diskussionsforum där kursdeltagare kan ställa frågor och hjälpa varandra» (Ganska bra)
- Lite sparsamt med nyheter på webbsidan kanske.» (Ganska bra)
- Själva hemsidan funkade OK. Layouten är lite knepig ibland, så visst material inte visas, men den har varit väluppdaterad.» (Ganska bra)
- Slidesen och exempelkoden har varit en jättebra referens under arbetet. Länksamlingen är också bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»5 17%
Ganska dåliga»11 39%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»5 17%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 2.5

- Även om vi var på 3 plats i listan på morgonen då tog det nästan varje gång minst en timme innan man fick hjälp. Därför slutade vi fråga och hackade ihop allt som vi trodde att det kan fungera.» (Mycket dåliga)
- 1,5h i kö för att få svaret på en fråga. » (Mycket dåliga)
- Ofta väntetid på över en timme för att få svar på enkla frågor.» (Mycket dåliga)
- SI-lärare är väl inte så dyra. skaffa flera.» (Mycket dåliga)
- Inga handledare att fråga och sen när det var projekt sa läraren att han inte kunde svara på frågor för det hade han inte tid med» (Mycket dåliga)
- Det tog för långtid innan man fick hjälp, borde vart fler handledare.» (Ganska dåliga)
- Det första jag gjorde när jag kom till labbarna var att skriva upp mig på lappen. Sedan fick jag vänta i drygt en timme för att få hjälp. Jag fick oftast bra hjälp och jag lyckades lösa mitt problem.» (Ganska dåliga)
- Det var alldels för få handledare per för många studenter! Många väntade i över en timme på hjälp.» (Ganska dåliga)
- Under labben var det vissa tillfällen, speciellt labb 4, då det tog för lång tid att få hjälp» (Ganska dåliga)
- För få labbassistenter på labbarna, det tog oftast minst en timme innan man fick svar på en enkel fråga. Detta märktes också på att deadlines för labbarna stort sett aldrig hölls/kunde hållas av majoriteterna av studenterna.» (Ganska dåliga)
- Under labbpassen har det varit dåligt (ofta väntetiden över 40 min, ibland upp mot en timma), och när hjälpen väl har kommit så har det ofta inte hjälpt ändå.» (Ganska dåliga)
- Behöver definitivt ytterliggare assistenter på passen då man fastnade ofta och det tog hemskt lång tid innan man kom på tur att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Var svårt att få kvalitativ hjälp under handledningstillfällen. Mycket folk, få handledare och ojämn kompetens bland handledarna.» (Ganska dåliga)
- För lång väntetid till hjälp på labbtillfällena. Ibland tog det 2-3 timmar att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Märktes att Adam kunde mer än Joachim som ändå är kursledare/examinator. Fler labbhandledare behövs definitivt» (Ganska bra)
- Fullt ockuperade labbsalar = få tillfällen att ställa frågor. Det fungerade dock bra att fråga efter föreläsningar.» (Ganska bra)
- Under labpassen så följdes inte hjälp-listorna till 100% vilket var frustrerande när man varit uppskriven en lång tid och grupper som inte stod på listan fick hjälp för att de ropade på handledaren.» (Ganska bra)
- Lab-tiden har inte räckt till men man har kunnat ställa frågor per mejl och Adam har stannat kvar på sin fritid för att hjälpa oss. Ibland till mycket sent på helgerna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»11 37%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Stor osäkerhet i vad vi skulle göra gjorde att sammarbetet försämrades.» (Ganska dåligt)
- Kompetensglapp mellan mig och min arbetskamrat. Jag fick göra det mesta av jobbet.» (Ganska dåligt)
- Det har gått bra, men gruppmedlemmarna i min projektgrupp har inte varit lika ambitiösa i att lösa uppgiften på ett bra sätt.» (Ganska bra)
- Mycket bra under labbandet, ganska dåligt under projektet, mycket PGA att hälften av gruppen fick lägga all sin tid på labbandet.» (Ganska bra)
- Alla har gått in för kursen till 110%. Folk som tidigare gjort minsta möjliga har i denna kurs jobbat bokstavligen dygnet runt för att få en 5:a» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 14%
Hög»16 57%
För hög»8 28%

Genomsnitt: 4.14

- Den blir vad du gör den till.» (Lagom)
- Om man inte har jobbat met HTML/CSS/JS och databaser innan då är det jäkligt mycket att lära sig.» (Hög)
- Sista labb 4 tog för lång tid, labb 5 borde vara obligatorisk» (Hög)
- Labb 4 och 5 var orimligt jobbiga med tanke på hur mycket det krånglade.» (Hög)
- Väldigt hög i slutet av kursen. Projektet borde starta mycket tidigare.» (Hög)
- Dela upp kursen i två läsperioder med högre poäng. Många verkar ha haft endast 1,5 vecka på sig att göra projektet» (För hög)
- Jag fick dra ner på min ena kurs, för jag skulle inte hinna med att göra klart denna kursen annars.» (För hög)
- Det blev väldigt mycket i slutet med sista workshopen och projektet. Det var tur att många av oss (IT) inte hade något i vår andra kurs under den sista veckan.» (För hög)
- Allt tog tid! Man fick räkna med att felsöka varje grej i flera timmar.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 31%
Hög»13 44%
För hög»7 24%

Genomsnitt: 3.93

- Beror dock inte på denna kursen...» (Hög)
- För mycket att lära sig på för lite poäng. » (För hög)
- Den var hög. Om bådakurserna hade varit bättre planerade ahde det dock kunnat fungera.» (För hög)
- Ber till gud att den parallella kursen blir godkänd.» (För hög)
- Två kurser med för lite personal (läs budget) och dåliga upplägg för labbar och extrauppgifter ställde till det.» (För hög)
- Slutprojektet i distribuerade applikationer tog upp mycket tid när tentamensveckan närmade sig.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»5 17%
Godkänt»7 24%
Gott»10 34%
Mycket gott»5 17%

Genomsnitt: 3.37

- Jag tycker kursen ska dels byta namn, till något som pekar på att kursen handlar om webbdesign och webbsidor. "Distribuerad applikationer" antyder att kursen faktiskt handlar om distribuerade programvaror, som i folkmun innefattar en hel del nätverksprogrammering och liknande. Webbläsare-Webbserver är inte en "distribuerad" miljö i min mening.» (Mycket dåligt)
- Otydliga labb-PM, svårt att få hjälp och centrala kunskapsområden täcktes alldeles för sent i kursen, då dessa skulle ligga till grund för projektet (t.ex. JSF).» (Dåligt)
- Grundtanken är bra. Dock var det otydliga labbanvisningar och svårt att få hjälp.» (Dåligt)
- Hade den hetat "Webbaplikaitoner" så hade den fått "Gott"» (Godkänt)
- Kändes som en mini-projektkurs där man helt enkelt insåg att man ändå måste slå upp och lära sig allt själv.» (Godkänt)
- Lite för många teknologier inblandade, men godkänt som helhet.» (Godkänt)
- Jag har lärt mig extremt mycket i denna kursen, men jag tycker att den gav för lite högskolepoäng.» (Gott)
- Den bästa kursen jag har läst på chalmers. Ämnet är viktigt och Joachim och Adam har varit otroligt passionerade och engagerade. Det har smittat av sig på eleverna.» (Mycket gott)
- Föreläsningarna var bra, men hamnar man efter i labbarna, så är det svårt att vara tillräckligt förbered för att tillgodogöra sig ngt av dem. Kanske några enklare vecko-uppgifter (parallellt med workshopsen)som gör att man får en förståelse i det stora hela, men inte alla detaljer.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att alla visar upp sina projekt till slut.»
- Användandet av Java EE.»
- Workshops.»
- Joachim och Adam»
- Joakim »
- Laborationerna, kanske ha föreläsning samtidigt för att uppnå direkt inlärning»
- Labbarna, men med fler handledare eller länkar till tutorials och liknande så att de som fastnar får hjälp fortare.»
- Projektet.»
- Ett projekt i slutet av kursen, dock i annan form än detta årets projekt.»
- Kanske litteraturen.»
- Labbarna.»
- Det är bra med ett projekt»
- Labbarnas innehåll. Dessa var bra med ojämn arbetsbelastning mellan de första 3 och resterande.»
- Föreläsningar på svenska och mycket labbtid.»
- grupparbetet»
- Roligt med projekt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre HTML och CSS exempel.»
- Använda nåt annat än glasfish!»
- Om kursen ska vara kvar i dess nuvarande omfattning behövs definitivt en höjning av poängantalet. Fler labbhandledare!»
- Individuell examination, jag tyckte att de flesta i min projektgrupp "gled med på en räkmacka" om man säger så. Jag gjorde nästan allt arbete, och vi lär säkerligen få en 4"a i betyg. Jag som GU-student får endast G. Skulle det varit en individuell examination hade jag säkerligen fått 5"a/VG Skrota GlassFish och använd Hibernate med JBoss.»
- Planering och projekt. Om man ska ha ett så pass stort projekt måste man kunna lägga mer tid på det, vilket inte fungerar med de två senare, stora workshops:en. »
- Mer tid! Två kurser. En grundkurs och en fortsättningskurs. Mindre fördjupning i XML (vem använder XSLT nuförtiden?). Större fördjupning i JSF»
- Kursupplägget»
- Föreläsningarna var ganska osynkade med laborationerna. Hade hjälpt en hel del att ha färskt i minnet till labben.»
- Sätt krav på att enbart använda NetBeans 6.7 som fortfarande har stöd för UML, ER och andra användbara pluginer (det sparar studenterna en massa krångel), samt släng ut Glassfish servern och ge oss något som inte kraschar nästan VARJE körning och som det inte tar MINUTER att starta om, kräver manuell städning av korrupt cache med mera.»
- Förtydliga alla labbar/workshops, kanske även förkorta dem. Lägg projekt-vitala föreläsningar tidigare på kursen och ge studenterna möjlighet att börja med projektet tidigare.»
- Skriv om alla labbar, de måste vara enklare att förstå. Använd bättre kursmaterial, "The java EE tutorial" var ganska bra för mig. Ge tydliga läsanvisningar. Det har verkligen saknats i detta års kurs, man kan googla fram lösningen när man sitter hemma och hackar, men i en kurs så vill jag ha tydliga anvisningar. Framförallt så måste material tillhandahållas, och till varje föreläsning och labb så borde det finnas klara anvisningar om vad som ska läsas innan.»
- Tenta.»
- Problemen kring glassfish var oändliga. Prova något annat? Skippa antingen JSP eller JSF, för mycket och onödigt om man skall lära sig båda.»
- Mer handledartid.»
- Släng ut glassfish! Mer fokus på jsf och jpa, mindre på xml och ria. Släpp workshopsen tidigare i läsperioden, jpa och jsf kommer för sent, projektet lider.»
- Kändes som att projektet mest gick ut på att slänga in så mycket tekniker som möjligt.»
- Fixa helt fungerande arbetsmiljö, vi lade ner många frustrerande timmar på att felsöka kod som ej var något fel på. Felet låg i glassfish servern som slumpvis valde om den skulle fungera.»
- Fler handledare och tydligare labbanvisningar.»
- För guds skull byt ut DERBY mot MySQL eller dylikt. Byt också gärna Netbeans mot Eclipse som standard-utvecklingsplattform.»
- Fler handledare till labbtillfällena.»
- Om möjligt lägga laborationerna på mån-, ons- och fredag. Föreläsningsanteckningar på svenska, för att snabba upp inlärningen några procent. »
- Jag tror läraren märkte att de flesta eleverna kom igång för sent med sista workshopen (Java Server Faces). Kanske man kan minska omfattningen på XML-labben (ev exkludera XSLT) och därmed sätta tidigare deadlines på de första fyra workshopparna. Eventuellt minska omfattningen på, eller skippa helt, Java Server Pages.»
- Labbarna bör kortas ner ytterligare till förmån för grupparbetet. Man borde halvera labbarna och köra grupparbetet kontinuerligt under hela kursen så att man hinner planera och strukturera grupparbetet bättre.»
- Möjligthet att få hjälp. Utvecklingsmiljön är bland det buggigaste jag varit med om. I 90% av fallen var det inte man själv som skrivit fel kod utan Netbeans eller Derby eller Glassfish som slumpade fram olika fel. MÅSTE ÅTGÄRDAS!»

16. Övriga kommentarer

- Kursen är definitivt nyttig inför arbetslivet. Kanske bör göra den obligatorisk? Vill se höjning av poängantalet»
- Det där med förkunskaper, vi som inte har läst en massa eller hållt på med webbutveckling på fritiden har det ganska svårt med en sån här kurs. Det vore trevligt om kursledningen hade det i åtanke.»
- Jag har aldrig jobbat så hårt, haft så roligt eller lärt mig så mycket i någon annan kurs på chalmers.»
- Man kan inte slänga in ett projekt istället för en tenta. I min mening var den här kursen i alla avseender dubelt så omfattande som den borde vara. I en normal projektkurs har vi haft ca 4 föreläsningar, 2 obligatoriska labrationer och ett projekt med handledning som går över minst 4 veckor. I den här kursen hade vi ca 8 föreläsningar, 4 labrationer och ett projekt som vi kunde påbörja i läsvecka 6 och som saknade helt handledning. Synd att förstöra ett så roligt ämne så här.»
- Gå igenom high End lösningarna så man kan använda de i slutprojektet»
- En fin 7.5 poängs samling av tutorials i hur man gör en webbapplikation.»
- Upplägget med "Labba så lär du dig" funkar inte. Jag tycker upplägget borde vara: * Läs något material (kursbok exempelvis) om området * Ha några föreläsningar på området, kanske någon demo * SIST: Labb på området.»
- Ställ högre krav på presentationerna, de var inte alls intressanta att lyssna på. Var väldigt ojämn kvalitet och ostrukturerad feedback från handledarna.»
- Den bästa kursen jag gått hittills på chalmers, med mycket engagerade lärare. »
- Himla bra insatser av Joachim och Adam! Bra att OH-bilder fanns tillgängliga innan motsvarande lektionstillfälle, och att de är sid-numrerade så att de är lätta att referera till!»
- Bra kurs! Kunskaper jag kommer att ha nytta av!»


Kursutvärderingssystem från