ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Statik och hållfasthetslära 2010/11, MTM021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-15 - 2011-04-01
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Per-Åke Jansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»8 15%
Cirka 20 timmar»12 23%
Cirka 25 timmar»13 25%
Cirka 30 timmar»14 26%
Minst 35 timmar»5 9%

Genomsnitt: 2.92

- Hade behövt ännu mer tid, främst räknestugor. Det är svåra exempel att räkna själv och framför allt väldigt många! » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

< 25%»0 0%
25-50%»2 3%
50-75%»5 9%
>75%»45 86%

Genomsnitt: 3.82

- all.» (>75%)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

Om du svarat "inte alls" eller "någorlunda", ange gärna vad som saknades.

52 svarande

inte alls»3 5%
någorlunda»14 26%
ja»35 67%

Genomsnitt: 2.61

- Bra med uppfräschning från grunden av gymnasiekunskaperna! » (någorlunda)
- Hade behövt vara bättre på att lösa diff.ekv.» (någorlunda)
- Läste en del hållf på gymnasiet.» (någorlunda)
- Tekniska balkteorin var överlägset svårast där jag inte hade någon riktig grund. Blev avancerat med en gång.» (någorlunda)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser statik och hållfasthetslära.

52 svarande

instämmer inte alls»1 1%
instämmer delvis»9 17%
instämmer helt och hållet»42 80%

Genomsnitt: 2.78

5. Har kursens mål framgått?

52 svarande

nej, inte alls»0 0%
någorlunda»4 7%
ja, men kunde varit tydligare»4 7%
ja, tydligt»44 84%

Genomsnitt: 3.76

- väldigt bra att att hela tiden bocka av vad vi skall kunna» (ja, tydligt)
- det var väldigt bra att gå igenom målen på tavlan» (ja, tydligt)

6. Hur begripliga är kursens mål?

51 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 5%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 68%

Genomsnitt: 3.54

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»38 80%
Nej, målen är för högt ställda»9 19%

Genomsnitt: 2.19

- I alla fall efter att man såg tentamen.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

Denna fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»19 39%
Ja, i hög grad»25 52%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.56

- Tentamen var helt värdelös, tryckte på det minst väsentliga i kursen enligt min mening.» (Nej, inte alls)
- Tentamen var inte lik de övningstentor som givits. Och tentan var sjukligt svår.» (I viss utsträckning)
- Kändes inte som att den tog upp de viktigaste momenten, utan några "mindre",t.ex axlialvridning utelämnades helt.» (I viss utsträckning)
- Bra och varierade uppgifter på tentan» (Ja, i hög grad)

9. Vad anser du om examinationsformen (övningsskrivningar och sluttentamen)?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

52 svarande

Dålig»2 3%
Acceptabel»17 32%
Bra»33 63%

Genomsnitt: 2.59

- Man skulle kunna använda maple som man har gjort i linjär algebra istället för övningsskrivningar, man lär sig mer samtidigt som man har inte pressen att prestera just den dag» (Dålig)
- Vissa uppgifter var en hel uppgift fast bara 1 procent av kursen. Skall man ha med så små delar av kursen bör de kanske inte vara lika många poäng som en större mer omfattande fråga.» (Dålig)
- jättesvår tenta! » (Acceptabel)
- Hade gärna sett fler uppgifter av mer "godkänd-nivå" och några svårare som kan ge högre betyg istället för 5 ganska omfattande uppgifter som ska testa olika områden i kursen.» (Acceptabel)
- Mycket bra med övningsskrivningar, behåll dem!» (Bra)
- kanon med övningsskrivningar då man tvingas plugga i tid.» (Bra)
- Kanon med duggor!» (Bra)
- Övningsskrivningarna var väldigt bra» (Bra)


Undervisning och kursadministration

10. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

51 svarande

< 25%»0 0%
25-50%»1 1%
50-75%»7 13%
>75%»43 84%

Genomsnitt: 3.82

11. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»11 21%
Ganska stor»25 48%
Mycket stor»16 30%

Genomsnitt: 3.09

- Har svårt att ta till mig på föreläsningar.» (Ganska liten)
- Per-Åke säger mycket bar saker men såg gärna att han skrev upp mer på tavlan. Jag hade gärna lite tydligare sett hur man löste uppgifterna. Tillvägagångssätt. Hur man snittar en balk och vad som är smartast i de olika fallen.... När man körde fast fanns det väldigt lite hjälp i material etc till hur man skulle gå vidare/tänka. Hade kanske även sett att det fanns ytterligare ett räknestugapass i veckan. En gång är lite för lite.» (Ganska stor)
- hade behöv mer föreläsningar» (Mycket stor)
- Genomgående väldigt bra förläsningar.» (Mycket stor)
- jag tyckte att föreläsningarna var till väldigt stor hjälp, då de var mycket tydliga och man fick en bra bild av vad som var viktigt i kursen. » (Mycket stor)

12. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

52 svarande

< 25%»0 0%
25-50%»6 11%
50-75%»9 17%
>75%»37 71%

Genomsnitt: 3.59

- hade behövt fler räknestugor minst en i veckan helst två! Nästan alla övningar jag varit på har det bara varit taveluppgifter!» (>75%)
- bra lärare, och bra övningar» (>75%)
- Lite för mycket genomgång av uppgifter, man orkar vara aktiv under de första 45 minuter men sedan sitter man bara och skriver av. Hade nog varit bättre med 45 min övning och 45 min räknestuga. Tror att det är många med mig som lär sig bättre av att lösa problem på egen hand än att titta på när någon annan gör det!» (>75%)

13. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»1 1%
Liten»7 13%
Stor»29 55%
Mycket stor»15 28%

Genomsnitt: 3.11

- Tog lång tid innan jag insåg vad dom var till för. Återigen vill jag tydligare ha förklarat för mig hur man ska gå tillväga för att lösa de olika problemen o uppgifterna.. Som tex att stångbäårverk skall lösas med att 1. frilägga knuten, 2 jämvikt, 3 deformationssamband o 4 materialsamband... Samma på resternade olika delar av kursen.. » (Liten)
- Nödvändigt med räkneexempel för att klara av att räkna själv» (Mycket stor)

14. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

52 svarande

< 25%»17 32%
25-50%»2 3%
50-75%»12 23%
>75%»21 40%

Genomsnitt: 2.71

- räknat själv» (< 25%)
- om räknestugorna hade legat på bättre tider hade jag gått på fler!» (< 25%)
- som sagt, FLER RÄKNESTUGOR!» (>75%)
- Väldigt bra möjligheter till att fråga om hjälp» (>75%)
- inte tillräckligt många. » (>75%)

15. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»12 23%
Ganska liten»10 19%
Ganska stor»13 25%
Mycket stor»16 31%

Genomsnitt: 2.64

- men det är ju för att jag inte gått på så många» (Mycket liten)
- har inte varit där, annars är det alltid bra med räknestugor» (Mycket liten)
- har istället gått upp till enskilda lärare när jag haft frågor. det är ju alltid säkert att man har frågor just under räknestugorna.» (Ganska liten)
- Tyckte dock att det var för få räknestugor. Ser hellre att det är lite färre räkneövningar och mer räknestugor.» (Mycket stor)
- Fler räkneövningar i början så att man kommer igång bättre. svårt att räkna på egen hand när man kör fast» (Mycket stor)

16. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av komplexa konstruktioner, dels att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära.

52 svarande

nej, inte alls»2 3%
ja, men kan göras bättre»17 32%
ja»33 63%

Genomsnitt: 2.59

- Det var mest en fråga om hur mycket matlab man kunde, mer fokus kan ligga på mekanikdelen och examinationen av uppgiften var ojämn. » (nej, inte alls)
- Det gick så fort och allt man gjorde var att följa en mall. Så tyckte inte att det gav så överdrivet mycket.» (ja, men kan göras bättre)
- Ett tilläg kan vara att lösa ett hem tal med hjälp av ekv sys i matlab innan projektet börjar» (ja, men kan göras bättre)
- lite synd att det nästan bara var att följa en metod, hade varit roligare om man hade fått tänka mer själv» (ja, men kan göras bättre)
- trevlig, får förståelse för vad som kan beräknas klart roligaste med kursen.» (ja)
- Det bästa som finns, verklighetsförankring.» (ja)
- Mycket bra, det är alltid bra att jobba med en annan människa, om man som jag är ganska "slapp", då tvingas man göra något.» (ja)

17. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften?

52 svarande

mindre än 10»16 30%
10-15»18 34%
15-20»10 19%
20-25»6 11%
mer än 25»2 3%

Genomsnitt: 2.23

- gick fort att genomföra» (10-15)
- borde ha fått mer tid på inlämningsuppgiften, alltså fått den tidigare, nu fick man släppa allt och bara jobba med den.» (15-20)
- Arbetade en hel del på att göra en bra rapport men anser det kunde framstå innan att rapporten varken skulle granskas eller lämnas in, då hade jag kunna lagt mer tid på det relevanta» (20-25)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Mekanik av Grahn och Jansson varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»13 25%
Ganska stor»29 55%
Mycket stor»6 11%

Genomsnitt: 2.71

- Tyckte det var alldeles för få exempel till alla de svåra uppgifterna! Sen så förstår jag inte varför man inte har med lösningsgångar i facit som i hållf. häftet» (Mycket liten)
- Synd att det inte finns några ledningar i facit utan bara svar» (Ganska stor)
- Grahn hade för få exempel och torftigt med innehåll. Jansson kändes ostrukturerad.» (Ganska stor)
- gjorde inte alla uppgifter man borde men gjorde de som gjordes i den löpande texten vilka det fanns en väl beskriven lösningagång på .» (Mycket stor)

19. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»2 3%
Liten»10 19%
Stor»26 50%
Mycket stor»14 26%

Genomsnitt: 3

- Tycker den är svår att förstå. Svårt att läsa sig till kunskap i den.» (Liten)
- Finns mkt nyttig införmation i boken men skulle gärna se fler lösta exempel som man kan gå tillbaka till när man kör fast. Mer ett uppslagsverk än en lärobok... » (Liten)
- Känns tyvärr mer som en formelsamling än en lärobok» (Stor)
- Men den är väldigt jobbig att hitta i tar väldigt lång tid innan man lär sig vilka sidor man ska kolla på.» (Stor)

20. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»11 21%
Liten»12 23%
Stor»18 34%
Mycket stor»11 21%

Genomsnitt: 2.55

- Ingenting !» (Mycket liten)

21. Till hur stor hjälp har utdelade föreläsningsanteckningar och skrifter varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»3 6%
Liten»23 46%
Stor»16 32%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 2.58

- Har inte använt mig av dessa» (?)

22. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurs-PM?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 39%
Mycket bra»31 60%

Genomsnitt: 3.6

- bra uppdateringar efter varje föreläsning» (Mycket bra)


Arbetsklimat

23. Hur trivs du med att studera statik och hållfasthetslära?

52 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Så där»8 15%
Bra»27 51%
Mycket bra»15 28%

Genomsnitt: 3.05

- det var en intressant kurs, bra övningsledare.» (Mycket dåligt)
- Kan vara mycket intressant men är en väldigt svår kurs och inte lätt att på egen hand ta sig vidare och jobba då man kört fast» (Så där)
- Bra. Svår kurs enligt mig och det tog ända tills ungefär näst sista veckan innan jag fick grepp om den.» (Bra)
- Det är nytt och svårt som fan! Varje tal, fall, är unikt så det tar jättelång tid att räkna. Det är kul trots allt, men alldeles för mycket "räkna hemma" uppgifter. Man hamnade efter väldigt fort.» (Bra)
- inte mitt favorit ämne men det tog sig mot slutet.» (Bra)
- Väldigt intressant och jag önskar jag kunde det bättre. Har varit väldigt många frustrerande timmar när man inte vet hur man ska göra för att lösa uppgifter och inte heller vet vart man ska vända sig för att få tag i den information som krävs. » (Bra)

24. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 13%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»22 42%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 3.51

- Undervisande personal säger att de gärna hjälper till men om man fråga något får man ofta ett snäsigt svar gäran så fort som möjligt, så han slipper svara mer på det. Man vill helst INTE gå upp på deras kontor för man vet att bemötandet kommer vara kort och inte speciellt inbjudande. Förutom Anders som har skött sig mycket bra!» (Ganska dåliga)
- ibland lång kö på räknestugor. » (Ganska bra)
- Jag tycker man borde ha fler räknestugor då man kan sitta och räkna halva delen och köra övningsexempel andra halvan och fråga läraren istället för att de bara ska gå igenom tal hela övningarna.» (Ganska bra)

25. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»5 9%
Mycket bra»44 84%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.9

- Maskinare hjälps åt!» (Mycket bra)
- Har varit ett av de viktigaste inlärningssätten i kursen» (Mycket bra)

26. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 28%
Hög»31 59%
För hög»6 11%

Genomsnitt: 3.82

- Alldeles för mycket tal första veckan innan man hann förstå vad man höll på med. » (För hög)
- Otroligt många svåra tal utan exempel och lösningsgångar i mekanikboken. Väldigt tidskrävande!» (För hög)

27. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»19 37%
Hög»27 52%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

28. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»0 0%
Acceptabelt»9 17%
Gott»35 68%
Mycket gott»6 11%

Genomsnitt: 3.88

- jag tyckte kursen var väldigt bra, men jag tyckte att det var lite för högt tempo» (Gott)
- Bra kurs men lite väl många och svåra tal tycker jag.» (Gott)
- bra kurs och bra nivå» (Mycket gott)

29. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räknestugor»
- projektuppgiften»
- Projektet»
- ÖS och inlämmningsuppg, samt Peter Thorstensen.»
- Föreläsningsanteckningar, räkneövningar och räknestugor.»
- Per-Åke som föreläsare och övningsledare. Mycket pedagogisk!»
- Projektuppgift är bra, då får man användning av sina teoretiska kunskaper på "riktigt".»
- Projektuppgiften»
- Föreläsningarna var bra och tydliga och övningstentorna med duggapoäng var bra.. »
- Duggor»
- Övningsledarna + projektuppgiften »
- förläsningarna »
- bra med sammanfattning av föreläsningar på hemsidan! »
- duggorna!»
- Duggorna»
- Övningsskrivningar»
- »
- Tycker kursen är bra som den är»
- räknestugorna»
- Bra föreläsningar. Tydligt visa vad vi ska kunna (mål). Övningsskrivningarna. »
- ÖS Räkneövning»
- Föreläsaren, inlämningsuppgiften, hållf. häftet.»
- jag kan inte klaga på något i denna kurs, mycket bra upplägg, framför allt iom att det var fler veckor än vanliga läsperioder.»

30. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räknestugor. Fler generella exempel på föreläsningarna, för jag tyckte ibland att det var svårt att hänga med.»
- TENTAMEN»
- Inget»
- Mer övningstillfällen med hårdrockskillen med hästsvans. Övningstillfällena borde ändras så att det blir mindre tid att titta på när övningsledaren löser uppgifter och mer tid att själv få lösa uppgifter. Meningen är ju att vi ska lära oss lösa uppgifterna, inte lära oss att se på när andra löser uppgifterna. Ett bra upplägg vore en eller möjligtvis två exempel på tavlan och sedan större tiden av lektionen till att räkna själv och kunna be om hjälp. Om inte detta är möjligt så kan man åtminstone minska antalet exempel som övningsledaren ska gå igenom så att han har tid att förklara och eleverna har tid att tänka efter vad som händer och ställa frågor istället för att bara anteckna stressat.»
- Jag hade uppskattat om en del av räkneövningarna bestod av egen räkning. Halva tiden genomgång och halva egen räkning hade varit bra.»
- Mer räknestugor och mindre demotal..»
- Mer räkneövningar!»
- Jag tyckte uppgifterna på tentan var för stora och tog för mycket tid. det var många krångliga ekvationer. Tycker det är bättre med fler frågor»
- Mer räknestugor»
- Tentamen var svår och kändes atypisk jämfört med tidigare års tentor.»
- Mindre övning mer räknestuga!»
- »
- Vet inte»
- mer hjälp för att förklarar hur man löser uppgifter»
- Jag tror att folk skulle lära sig mer om de inte var nyvakna under föreläsningarna, eftersom det är så mycket info man vill ta in. Per-Åkes föreläsningar skulle, i min mening, göra sig ännu bättre lite senare på dagen.»
- Inget speciellt.»
- Mer omfattande facit på ett par uppgifter i varje kapitel typ som basuppgifterna för mekanik fast för hållf. Alltså så man kan förstå hela sambandet. Ingen uppgift är den andre lik så det tar väldigt mycket på krafterna och sitta med samma uppgift i åtskilliga timmar, trots samarbete»
- Mekanikboken behöver bara lite komplettering och en mindre mer övergripande formelsamling.»
- inget, det var en bra kurs»

31. Övriga kommentarer

- SVÅR TENTA»
- Svår tenta..»
- Stort pluss till övningsledaren Isabelle för hennes engagemang och bemötande + sättet att lära ut och hjälpa till på. »
- Per åke Jansson är en mycket bra föreläsare. Pratar tydligt och har bra kontakt med klassen.»


Kursutvärderingssystem från