ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöfarteekonomi, LNC340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-14 - 2008-11-14
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

15 svarande

Högst 5 timmar»3 20%
Cirka 10 timmar»6 40%
Cirka 15 timmar»6 40%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- En vanlig vecka. Tiden innan tentamen har mer tid används.» (Högst 5 timmar)
- Mindre i början och en hel del mer i slutet.» (Cirka 10 timmar)
- Väldigt lite i början och mycke på slutet» (Cirka 15 timmar)
- Mkt runt arbetet. » (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.86

- läser som extrakurs men har försökt delta så mycket som möjligt. » (75%)
- Varit lite sjuk med halsfluss men gjort så gott jag kunnat.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 66%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 26%

Genomsnitt: 3.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Att läraren ger en tydligare inblick i hur mycket man måste fördjupa sig i ämnet är ett måste för denna kurs, då vi elever kände att den var väldigt(!) bred.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 53%
Ja, i hög grad»4 26%
Vet ej/har inte examinerats än»3 20%

Genomsnitt: 2.66

- upplevde tentan som lätt i förhållande till övningsuppgifter och föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- Många frågor var svåra att förstå.» (I viss utsträckning)
- Tyckte examinationen inte tog med så mycket som vi skulle läsa på.» (I viss utsträckning)
- Skulle kanske ha prioriterat endel andra saker att fråga om, men stort sätt bra.» (I viss utsträckning)
- En bra tentamina!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»10 66%

Genomsnitt: 3.66

- Jag tycker att vi tog för lång tid på fartygstyper i början. Vi hade ju precis haft introkursen. Vissa föreläsare gick för fort fram, stressade igenom sina föreläsningar och trodde att vi kunde mer än vad vi har gott igenom.» (Mycket stor)
- Fredrik är en mycket bra lärare som får ämnet att bli väldigt intressant. » (Mycket stor)
- eftersom jag ej läst i boken så är min kunskap baserad på anteckningarna under lektionen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»8 53%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Jag lärde mig mycket av böckerna men vid examinationen fick man inte visa detta.» (Ganska liten)
- Har inte läst en rad i Maritime Economics och hoppas på att den skall användas i fler kurser. Den var int billig! » (Ganska liten)
- bra att powerpointpresentationer läggs ut.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.53

- Tycker att chalmers överlag är otroligt dåliga på att lägga ut hänvisningar till vilken kurslitteratur som kommer användas, informationen kommer alldeles försent.» (Ganska bra)
- lite sen med att lägga ut powerpoints, borde varit före föreläsningen så man kunde antecka direkt i. Upplever som fristående kursare att man inte får någon direkt information som de andra anses veta iom deras intro på programmen. Fick fråga kurskompisar en del om hur saker fungerar.» (Ganska bra)
- Powerpoint presentationerna kunde läggas ut innan lektionen. Fler instuderingsfrågor kunde ha lagts ut på kurshemsidan innan tentamen.» (Ganska bra)
- Skulle dock vara rätt bra om ppt skulle komma upp före lektionen, så har man mer tid att lyssna på detljer och göra egna anteckningar vid sidan om.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.66

- När vi hade schemalagda hjälptimmar fungerade det väldigt bra.» (Ganska bra)
- fanns schemalagd konsultationstid o lärare tillmötesgående i pauser på föreläsningar.» (Mycket bra)
- Det var bara att maila så fick man svar. Mycket smidigt!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- gruppen i grupparbetet var lite haltannde men de som gjorde något fungerade samarbetet mkt bra med. i övrigt har jag inte läst eller tentapluggat ihop med någon. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»11 73%
Hög»3 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- väldigt lagom. kunde varit någon mer övning. » (Lagom)
- Eftersom kursen omfattar ett såpass stort ämne var det väldigt svårt att veta vilken nivå man behövde lägga sig på.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 66%
Hög»5 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- läser ordinarie program på handels o tillsammans blev det lagom =)» (Lagom)
- Svårt att veta. När man inte har något att jämföra med ännu.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 33%
Gott»9 60%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.73

- Kursen är väldigt bred och det är svårt att få grepp om vad som egentligen är viktigt när ingenting är specifikt, bara små grejer att lära sig av varje del.» (Godkänt)
- Fredrik Olindersson gjorde ett jättebra jobb med väl planerade föreläsningar, jag tyckte att föreläsningen om finansiering var för svår» (Godkänt)
- väldigt snällt mot studenterna. man får mycket serverat. » (Gott)
- Har fått en bra översiktlig bild över sjöfartsbranschen. » (Gott)
- Man får en väldigt bra inblick på hur sjöfartsmarknaden i stort fungerar, vilket är väldigt positivt.» (Gott)
- Man lärde sig mycket, men för lite var med på tentan.» (Gott)
- Det är inte lätt att få ihop en kurs om så många olka saker. Det var svårt att få en helhet när det bara skall vara övergripande.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- allt»
- det mesta egentligen. läraren! »
- Befraktningsspel»
- Inblicken i sjöfartsmarkaden. Den ger en väldigt bra inblick och förmodligen är det en väldigt bra start för hela programmet.»
- Kurshemsidan funkar utmärkt.»
- föreläsnings materialet»
- Lektionerna var bra.»
- Befraktningsspelet, lättaste sättet att lära sig hur det fungerar på "riktigt"»
- Befraktningsspelet»
- Tempot»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Korta ner genomgången om fartygstyper»
- snabbare genomgångar. mer grundlig genomgång»
- Fler instuderingsuppgifter och svar till dom. Inte blanda så mycke engelska och svenska, det är okej på lektionerna men inte på utdelat material. KOm upp lite nya saker/ord på instuderingsfrågorna. »
- någon mer övning o aningens svårare tenta kunde man nog klarat... mera räkning! Lite tydligare instruktioner runt ekonomin inför befraktningsspelet. Själva ekonomiföreläsaren var ganska snurrig. »
- Sjörätts delen var allmänt luddig presenterad»
- Att ge klarare mål för hur mycket man behöver fördjupa sig i ämnet.»
- Tydligare frågor på tentan, tror jag missade mycket då jag tog frågorna fel. »
- det förberedande materialet inför tentan (var ej överenstämande med nivån på frågorna som kom på tentan).»
- Inte så mycket kurslitteratur eftersom man ändå inte fick visa vad man kunde på tentan. Som denna tentan var så var det mest lektionerna som styrde.»
- logistikdelen känndes lite konstigt inklämd. Vad hade den med just specifikt sjöfartsekonomi att göra?»
- Gärna få se exempel på gamla tentor»

16. Övriga kommentarer

- De inbjudna föreläsarna var bra men det var svårt att veta vad av det dom pratade om som var viktigt. »
- trodde att kursen skulle inneburit mer ekonomi men var mer allämnbildande om sjöfart o väldigt intressant. »
- Bristande information gällande kurslitteratur. Köpte boken sjöfraktavtal för ca 400kr men har inte behövt öppna den en enda gång.»
- Go for it, men läs fråga 15. De flesta personerna i klassen tyckte samma som mig runt den frågan.»
- För övrigt en bra kurs att börja utbildningen med. Då man får reda på vad det är vi ska syssla med under resten av utbildningen.»


Kursutvärderingssystem från