ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk modellering, KAA051, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»10 45%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»2 9%
50%»5 22%
75%»5 22%
100%»9 40%

Genomsnitt: 3.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 59%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 9%

Genomsnitt: 1.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»7 46%
Ja, i hög grad»3 20%
Vet ej/har inte examinerats än»4 26%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»4 18%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.36

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»7 31%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»6 27%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.04

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 22%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»5 22%

Genomsnitt: 2.9


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 36%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»5 22%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 2.95

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»19 86%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.95

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 13%
Lagom»13 59%
Hög»6 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 36%
Hög»12 54%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.72


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»4 18%
Godkänt»9 40%
Gott»5 22%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.04

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet är bra, man lär sig mkt. Föreläsningarna är bra!»
- Jag tycker att projektet, hydrering ac acetylen..., var väldigt bra och ökade förståelsen på ett bra sätt. »
- Innehållet, men förklara mer av varje sak.»
- Projektet, föreläsarna.»
- Anders Rasmuson!»
-
- Björn! Han var jättebra att ha som handledare i acetylenprojektet. Acetylenprojektet var för övrigt jättbra och lärorikt!»
- De få föreläsningarna vi faktiskt hade.»
- Projektet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Under 10 föreläsningar på en 7.5 hp kurs är ganska orimligt då projektet har väldigt lite med det som examinerats att göra. »
- Man lägger väldigt mkt tid på projektet. Jag hade önskat att man hade frilagt detta så att man kunde få högskolepoäng för projektet och högskolepoäng för tentan. »
- Övningarna (måndag förmiddag)kändes ofta oplanerad och allmänt röriga. Det vore bra om det tydligt stod o kurshäftet vilka uppgifter som ska lösas för hand och vilka du behöver använda dator till.»
- Kanske skulle kolla över projekten och göra dem mer lika varandra. Det ena är väldigt omfattande och tar upp flertalet olika situationer medan det andra bara fokuserar på en sak.»
- Gör så att projektet ger bonuspoäng upp till godkännt, eller ta bort bonuspoängen helt och hållet. Lägg in fler föreläsningar och fler räkneövningar. Fler och mer tentarelevanta uppgifter att räkna hemma. Mer ledning i hur man ska gå till väga för att man ska lösa problemen i kaffekoppsprojektet. Vissa saker fick man inte reda på förrän Rodmar kapade en vid fotknölarna vid presentationen. Det var väldigt otydliga instruktioner om hur rapporten skulle skrivas och vad som skulle vara med i den.»
- Det hade varit bra om gamla tentor med lösningar och lösningar till iaf några övningsuppgifter hade funnits tillgängliga på kurshemsidan. Övningarna var bäst när övningsledaren skrev på tavlan och förklarade mer än vad som gjordes på power point användes.»
- Känns som att kursen hade kunnat vara lite mer ingående, lite svårare uppgifter och kanske nåt moment till. Hade absolut gått att få in mer teori i kursen utan att det hade blivit övermäktigt!»
- Bättre röd tråd genom kursen och föreläsningarna »
- Lite senare tenta? Efter att kandidatrapporten skulle in så hade vi bara fyra dagar på oss att plugga inför tentan. »
- Fler räkneövningar och demoövningar som inte involverar MATLAB.»
- Övningsledaren var under all kritik ock lyckades verken göra det intressant eller förståligt.»
- Vill få tillgång till gamla tentor med lösningsförslag. Projektet tar en lite för stor del av totala undervisningen. »
- Mer räknestugor/uppgifter så man lär sig. Ex: kom några lätta uppgifter av handledare, men när man skulle räkna själv fanns det bara extrema uppgifter vilket gjorde att man inte kunde lösa dem. Övningsledaren kan gå igenom uppgifterna lite snabbare. behöver inte ta en timma till en sak som egentligen kan ta 20-30 min. Mer och bättre föreläsningar. Det var så mycket som kunde gås igenom på ett bättre sätt, som tex val av polynom. Regressionsanalysen på tentan var inte något som gicks igenom ordentligt på varken föreläsning eller övning. Det gicks igenom bra i matlab men det får man inte ha på tentan.»
- Lägg upp gamla tentatal på hemsidan MED lösningar. Ha ett bättre och bredare utbud av rimliga och relevanta räkneuppgifter, kanske i form av gamla tentatal, med lösningar och hänvisningar till föreslagna uppgifter tillgängliga. De som var föreslagna i år var ganska få och ganska övergripande, man lärde sig inte särskilt mycket på dem. Skulle man dessutom kunna göra om projekten hade det varit ett stort plus. 3 år på civilingenjörsutbildning och sedan få simulera en kaffekopp, känns inte riktigt relevant. Jag tycker att GKT inspirerade 2 veckors assignments med inlämning av kort rapport och matlab kod hade varit bättre. Varje sådan assignment skall vara ett lite mer omfattande problem, likt GKT, som tar upp en huvuddel i kursen. Tex diffusion i katalysator och detta kopplat med reaktion och diffusion på ytan, där tidskonstanter bestämmer om något kan anses pseudo steadt state. Eller populationsbalans över lite mer komplicerade poulationer. Väldigt ofta i kursen så är uppgiften att ställa upp en diffekvation, men nästan aldrig att lösa den, DET är fel och kan rådas bot på med dessa assignments!»

16. Övriga kommentarer

- Mindre tid på projektet som faktiskt inte tar upp nästan något nytt sen transporten, bara sitta och matlaba utan att använda sig av i kursen viktiga begrepp som tidskonstant och modellförenkling osv. Rodmar kanske inte borde vara med längre. »
- Hur ska man lära sig att räkna sådana tal som kommer på tentan egentligen? Det är få övningstillfällen då uppgifter gås igenom. Det finns inte lösningsgångar. Det är svårt att hitta någon som vill hjälpa en. Det är många tal som man behöver räkna för att klara tentan. Har ni inte möjlighet att ha fler lärarledda övningstillfällen så får ni ordna lösningsgångar istället. Det är svårt att lära sig från ingenting. Dessutom så undviker ni att studenters egengjorda lösningsgångar som många gånger är fel cirkulerar, något som gör att vi lär oss fel.»
- Bra kurs och Björn, handledare i acetylenprojektet, var bra.»
- Muhammad var ingen bra handledare. Han hade dålig koll och hade (av vad jag såg av det han gjorde) väldigt dålig koll på hur man skriver bra kod i matlab, vilket jag tycker att en handledare i ett projekt där man använder matlab borde ha.»
- Projektet är jättebra men det är lite svårt att få anknytning till resten av kursinnehållet. Dessutom hade det vart bra att ha lite fler föreläsningar och övningstillfällen där man kan sitta och räkna och be om hjälp när man kör fast.»
- Jag tycker att det fanns för få räkneuppgifter på de olika momenten och det hade varit bra om ngt facit funnits.»
- Som helhet tycker jag att kursen är mycket bra! till skillnad från kmv/miljökurser så känns det som att detta är ett område som verligen behövs läsas och som ger väldigt mycket. Stor eloge till doktorand Björn Lundberg som varit mycket hjälpsam !»
- Spretig kurs där ingen föreläsare tycks lägga ner särskilt Mycket själ/tid. Hoppar mycket mellan olika avsnitt »
- Regressionsdelen blir udda och känns lite utanför kursen. För övrigt är det nog den roligaste kursen jag har läst på Chalmers.»
- Upplägget på kursen är tyvärr ganska värdelöst, hur ska vi kunna ha en tenta när vi i princip inte har en enda räkneövning utan MATLAB i hela kursen? Det känns som att allt fokus ligger på projektet och sen slänger de in en tenta på saker vi inte har räknat på alls bara för att. Och nej det funkar verkligen inte.»
- Borde ligga i lp 3 och lägga pphs-kursen i lp 4»
- Tanken med kursen är toppen och borde bevaras, dock behövs det läras ut på ett bättre sätt. Bättre uppgifter (dvs inte bara "lätta" på övning och sen svåra för självstudier). »
- En kurs med goda förutsättningar som sedan inte riktigt tas omhand. För lite föreläsningar gör att teorin hastas igenom utan att någon har en aning vad föreläsaren vill ha sagt, och ett kompendium som ibland inte ger så bra förklaringar. Denna kursen borde nivån höjas på, genom att ha mer föreläsningar som noggrannare går igenom teori och metoder för att tillämpa teori, och peka på vad allt verkligen betyder. Allt presenterades så sporadiskt att ingen vet vad som är relevant. »


Kursutvärderingssystem från