ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-4 Kommunikation och ingenjörskompetens, ingenjörskompetensdelen, LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-29 - 2013-09-15
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se kursplanen för denna kurs, klicka här.

1. Har du förstått syftet med denna kurs?

28 svarande

Nej, inte alls»2 7%
Jodå, något»7 25%
Ja, syftet är klart för mig»19 67%

Genomsnitt: 2.6

- Något diffust.» (Jodå, något)

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»4 16%
Ja, absolut»21 84%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»3

Genomsnitt: 2.84

- Det är ett jättebra koncept som borde framhävas i mycket större grad i allmänhet.» (Ja, absolut)

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

28 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentarer nedan)»2 8%
I viss utsträckning»10 40%
Ja, i hög grad»13 52%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»3

Genomsnitt: 2.44

- "ha förståelse av presentationsteknik" - inte mer än innan. Vi fick hålla en presentation men vi fick ingen ny information om presentationsteknik. En kort respons i still med "bara bra men titta mer på publiken" säger inte mycket. Det finns mycket att lära om presentationsteknik men det känns inte som att denna kurs går längre än till "titta på publiken". Jag är något besviken över detta då kursen i gymnasiet var betydligt mer djupgående än detta. Det känns inte riktigt på Chalmers nivå helt enkelt.» (Nej, inte alls (tacksam för kommentarer nedan))
- Jag förstod inte poängen med mycket av kursen. Kollektiv bedömning av stora uppgifter fungerar inte. En vetenskaplig artikel av fyra personer innebär att den inviduella bedömningen försvinner.» (Nej, inte alls (tacksam för kommentarer nedan))
- Kursen hade i princip bara föreläsningar att luta sig mot. Det är bra att kunna ta del av andras erfarenhet, men jag tror att mycket av det kursen strävar efter att förmedla är saker som man vanligtvis lär sig genom praktisk erfarenhet. Jag har dock inget vettigt alternativ att komma med.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker kursen fokuserade för lite på dokument vi ofta kommer att skriva. Till exempel fick vi inga utförliga kommentarer på slutinlämningen av rapporten men en hel del kommentarer på artikeln.» (I viss utsträckning)

4. Hur tycker du att denna kurs ska examineras?

28 svarande

Obligatorisk närvaro fungerar bra»25 89%
Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan)»3 10%

Genomsnitt: 1.1

- Då studiebördan med de två andra kurserna, kommunikationsmedel och projektkursen, är ganska hög som den är är det rimligt att endast ha obligatorisk närvaro som examination. Annars hade det kunnat vara intressant med fler reflekterande inlämningsuppgifter och kanske gruppdiskussioner med obligatoriska förberedelseuppgifter såsom att självständigt läsa en text eller fundera på och besvara några frågor.» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Fungerar men alla föreläsningar liknande varandra alldeles för mycket. Mer variation för att få upp intresse» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Kanske t.o.m kan ha datorförbud under föreläsningarna.» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Så kan man sedan när man är där avgöra om man tycker att det är nyttigt eller inte att lyssna.» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Man lämnar in referat av det som sades under föreläsningen.» (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))
- Personlig inlämning. Skiljer agnarna från vetet. » (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))
- Det är nästan omöjligt, men att ha en presentation i slutet funkar ju.» (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))


Sammanfattande frågor

5. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 14%
Godkänt»3 10%
Gott»13 46%
Mycket gott»8 28%

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen kändes inte särskilt givande eftersom den kändes för "flumig".» (Dåligt)
- Till största delen på grund av det ironiska att det var just en kurs om kommunikation. Kommunikation var oerhört dålig och det blev väldigt svårt att veta när, om och hur något skulle göras och lämnas in. Säkerligen en väldigt viktig kurs men det var väldigt ofta studenterna inte fick information om saker och ting vilket gjorde det svårt att veta vad som skulle göras» (Dåligt)
- Kändes som svenska på högstadiet. Vi togs inte på allvar och de två föreläsarna gav olika svar på samma fråga. Den kollektiva bedömningen var inte bra.» (Dåligt)
- Det är väl intresset som inte finns där riktigt. Jag valde inte IT för att gå den här kursen, vilket inte innebär att den var dålig, men det var inte något jag direkt "ville" göra.» (Godkänt)
- relevanta föreläsare med intressanta tankar och frågeställningar.» (Gott)
- Kul att få en inblick i hur det kan se ut i arbetslivet :)» (Mycket gott)
- Oerhört lyxigt med inspirationsföreläsningar!» (Mycket gott)

6. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheten att få träffa folk som inte tillhör skolan.»
- Matematisk modellering föreläsning och studiebesök.»
- Gästföreläsarna har varit mycket intressanta och givande att lyssna på, så behåll dessa i den utsträckning det är möjligt. »
- Bredden på det som togs upp.»
- Genomgången av skrivprocessen var bra!»
- Stor variation av kursinnehåll.»
- Självreflekterande moment, tidigare teknologers berättelser om sin tid på och efter Chalmers, nuvarande teknologers erfarenheter och insikter, föredrag av personer både från näringslivet och akademin, studiebesök.»
- Gästföreläsarna»
- Engagemanget och välviljan hos Anette»
- Studiebesöket! Det var jättekul att få se en arbetsplats och hur det kan vara på en sådan.»
- Samverkan med projektkursen.»
- presentationen»

7. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att ha all kursinformation på PingPong har inte varit det optimalt då denna inte bjuder på någon speciell funktionalitet (utöver inloggningfönster). För framtida kurser rekommenderas enbart en vanlig webbsida.»
- Finns det alternativ till att mestadels ha föreläsningar så kan det vara värt att överväga.»
- Om målet är att lära ut presentationsteknik så gå faktiskt igenom det. Kurshemsidan var en katastrof! Den är osorterad och otydlig. Inlämningar ligger inte i kronologisk ordning och alla dokument måste laddas ned för att kunna läsas. Det är mycket ansträngande att få den information man behöver.»
- Det var förvisso bra att snIT kom och pratade, men de andra (CESA och CTK, tror jag) var inte lika intressanta och givande, och det känns som att de har gott om tillfällen att presentera sig själva på raster, luncher och särskilda event för de som är intresserade. Självklart är det bra att medvetengöra teknologerna om de möjligheter och aktiviteter som erbjuds av föreningslivet, men det tycker jag kan skötas mycket enklare genom att till exempel kortfattat beskriva dem och dela ut länkar/broschyrer med information.»
- Vet ej»
- Bättre kommunikation. Få lärarna att lära sig använda systemet de hade för att få ut information bättre. (I detta fallet ping-pong)»
- Kanske skaffa större föreläsningssal då alla elever inte fick plats alla gånger. Och med tanke på att det är obligatoriska föreläsningar blir dom då tvungna att sitta på golvet.»
- Individuell bedömning. Ta oss på allvar. »
- det bör handla mer om sitt programmeringsprojekt»
- Fanns inte någon person från spelindustrin (som har vuxit sig stor på sistone)»

8. Övriga kommentarer

- Väldigt lärorik kurs.»
- Att sända ut en stängd kursutvärdering två veckor innan kursslut kanske inte är det bästa sättet att få studenter att svara.»
- Uppgiften om en att analysera kommunikationen på en webbplats borde antingen ha en genomgång om hur man gör en sådan analys på ett bra sätt eller så borde det klargöras att det inte är viktigt att analysen är bra utan att texten är bra.»
- En jättebra kurs som jag hade önskat fortsatte andra året också.»
- Skönt med lite omväxling i studierna med annorlunda kursupplägg. »
- nopp»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.89

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.89
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från