ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Arbetets rum VT 09, AIP015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-20 - 2009-05-04
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Utvecklat erfarenheter och insikter i arbete med projekt i tidiga skeden. Hur väl uppfylldes detta mål?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»24 58%
Mycket bra»17 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.41

- Lite svårt att greppa vad arbete med tidiga skeden egentligen innebär. » (Bra)
- Det känns ju alltid subjektivt, och svårt att få en helhetsbild av arbetet på projektplatsen.» (Bra)
- Bra föreläsning i anknytning till detta. » (Bra)
- för få design processer, bjud in någon från teknisk design!» (Bra)
- Framförallt det grundliga förarbetet i ritsalen gav den insikten. » (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Tillägnat sig kunskaper och insikter om designprocesser och programarbete i tidiga skeden.
Hur väl uppfylldes detta mål?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%
Bra»23 56%
Mycket bra»16 39%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.31

- Det är tydligt att "insikter om designprocesser" syftar på en bredd inom hur en designprocess kan gå till. Jag upplever det dock som att det har varit en väldigt enkelspårig väg där det har lämnats väldigt liten plats för egna vägar.» (Mycket dåligt)
- Det var väldigt stora grupper att arbeta gemensamt i.» (Bra)
- hade gärna fått kunskap om fler alternativa metoder» (Bra)
- Spelen var ett bra och roligt sätt att lära sig om designprocessen.» (Bra)
- hade velat ha lite mer handledning om de olika opresenterade designprocesserna.ö» (Bra)
- Gäller inte dessa två första mål i stort sett alla kurser på denna utbildning?» (Bra)
- Stor fokus på tidiga skeden i lärandemålen, ändå jobbade vi inte så mycket med detta. Skulle också vilja veta vilka förstudier man gör inför en ombyggnation i verkligheten, nu gjorde vi i alla fall ett väldigt omfattande arbete.» (Bra)
- Intressant och bra att få arbeta på en mängd olika sätt och därmed utveckla sin "repertoar".» (Mycket bra)
- Det fanns mycket tillgänglig bra information om olika metoder, och om betydelsen av de tidiga skedena» (Mycket bra)
- Jag har tidigare i utbildningen saknat kursmoment som tar upp just olika sätt att tänka kring designprocess. Bra! funktionsblommor och konstlabbens upplägg stärkte kursen.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Utvecklat insikter och färdigheter i arbete med relationer mellan verksamhetsutveckling och rumsliga konfigurationer. Hur väl uppfylldes detta mål?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»29 70%
Mycket bra»12 29%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29

- förstår inte riktigt målet, rumsliga konfigurationer?» (Bra)
- Vi fokuserade nog i vårt projekt med Sjöfartsmuseet mest på att utveckla de rumsliga konfigurationerna, och kanske för lite på hur verksamheten kan utvecklas, och för lite på samspelet däremellan.» (Bra)
- Det var mycket fokus på teorier och studier samt verkliga exempel, gav ett sammanhang, jag upplevde det som något högtravande och vinklat från arkitektens intressen, saknade brukarens vittnesbörd.» (Bra)
- låter lättare än vad det är!» (Bra)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Tillägnat sig kunskaper om olika arbetsmiljöaspekter inom arbetslivet. Hur väl uppfylldes detta mål?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 17%
Bra»24 58%
Mycket bra»10 24%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.07

- Jag har nog koll på ungefär vilka olika aspekter man bör beakta, men fortfarande väldigt dålig koll på hur. Och framför allt ganska lite konkreta kunskaper i området.» (Dåligt)
- jag uppskattade textseminariet» (Bra)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Reflekterat över arkitektprofessionens potential för utveckling av arkitektur för verksamheter. Hur väl uppfylldes detta mål?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Bra»22 55%
Mycket bra»17 42%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4

- kan inte erinra mig någon specifik diskussion kring detta» (Vet ej)

6. Lärandemål 6

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Visualiserat och presenterat ett utvecklingsprojekt för en verksamhetsbyggnad. Hur väl uppfylldes detta mål?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Bra»15 36%
Mycket bra»24 58%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.53

- Man glömde bort för vem man presenterade och det hade varit lämpligt att göra en specifik presentation för arbetsplatsen och en annan för kritiktillfället.» (Dåligt)
- Mycket bra att få mer information om layout, verkligen välbehövligt!» (Mycket bra)
- Varför tycker vi så mycket om renderingar...!? » (Mycket bra)
- spännande att arbeta mot en verklig arbetsplats» (Mycket bra)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»40 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Tycker man ska kunna ställa högre krav på det slutliga resultatet.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Hade behövt mer tid att läsa!» (Ja, målen verkar rimliga)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

41 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 5%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»36 94%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.94

- Kursen känns som ett steg tillbaka. Vilket är synd. Det finns en fin potential. Denna känsla beror nog på att tempot varit lågt och att grupparbetet då hela ritsalen arbetar ihop har varit en katastrof. » (För litet omfång i förhållande till poäng)
- för lite tid till det egna projektet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Däremot låg mittkritiken lite väl tidigt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

9. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 9%
Bra»23 56%
Mycket bra»14 34%

Genomsnitt: 3.24

- Inte dåligt men det kunde varit bättre! Kanske har blivit ihopblandat med lite andra uppgifter med som vi fick information sent om. Om man ska blanda samma kurser kan det bara bra att informera om alla uppgifter i samma häfte om det går. T.ex blev ju byggnadsvårdskursens uppgift bortglömd eftersom vi endast fått den på papper första veckan av projektet och den fanns inte att hitta på studieportalen.» (Dåligt)
- Jag upplevde en brist i tillgängligheten av information. » (Dåligt)
- Inga separata scheman tack! Schema ska finnas i entrén när man kommer på morgonen. Då vill man inte att det ska stå, se separat schema...» (Dåligt)
- Lite oklart om vad som egentligen skulle ha gjorts till mittkritiken. Detsamma gäller inlämningens omfattning, hur mycket man skulle skriva t.ex. » (Bra)
- Mycket utförliga instruktioner. KursPMet lite FÖR utförligt, svårt att ta in.» (Bra)
- Jag kan inte komma på någon som är i närheten av Mats då det gäller att komma ut med information. Hatten av, » (Mycket bra)

10. Kursen har samverkat med två andra kurser: Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utveckling samt konstlaborationer A. Har detta utvecklat ditt projektarbete?

(ambitionen har varit att ni skall se och utveckla olika sammanhang mellan problem, metoder och arbetssätt och att detta skall vara av värde för projektutvecklingen i Arbetets rum. Utveckla gärna med kommentarer och ev förslag till förbättringar)

40 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I begränsad utsträckning»18 45%
I ganska hög utsträckning»14 35%
Ja, i mycket hög utsträckning»7 17%

Genomsnitt: 2.67

- Byggnadsvårdskursen fungerade inte alls, den samverkade inte med arbetats rum, och var dåligt strukturerad i sig. konstlabbarna var bra och utvecklande.» (?)
- Tyckte båda dessa kursdelar var tveksamma. Att göra spel och att dansa gav mig inga verktyg alls för att hjälpa mig i det övriga arbetet. Delen om byggnadsvård försvann lite för att den bakades in med övriga kursen. Tycker det borde vara mer en egen kurs och gärna litet större.» (Nej, inte alls)
- Byggnadsvårdsutflykten hade svag anknytning till byggnadsvård och mer inriktad på textilindustrin.» (I begränsad utsträckning)
- mer kraft och fokus hade kunnat läggas på dessa två kurser om de inte gått parallellt. vi hade kunnat haft i uppgift att ta häsyn till/redovisa hållbarhetsaspekter ändå, även om byggnadsvårdskursen avslutats innan arbetets rum kursen började. » (I begränsad utsträckning)
- Konstlab med att göra en funktionsblomma var jättebra uppgift! Speluppgiften var också en jättekul uppgift! Lena Hopsch uppgift i konstlab och sen skriva en forskardagbok var onödig och inte alls lärorik. Dansa va kul. Byggnadsvårds kursen var urdålig! Jag kolla på textil och inte alls på byggnadsvård. Det finns bättre saker att lägga pengar på. De dagarna blev en stor besvikelse hos mig och övriga i klassen. Jag hoppas att kursansvariga tänker igenom kursen för att utforma den på ett annat sätt. Det känns som mycket slöseri med pengar. » (I begränsad utsträckning)
- Vad var Byggnadsvårdskursen bra för?» (I begränsad utsträckning)
- dansövningen kändes ganska långt ifrån den designprocess vi jobbade med. spelen var lärorikt för att prova en tydlig designmetod, inte så mycket för den direkta förståelsen av verksamheten.» (I begränsad utsträckning)
- Konstlaborationerna var kreativa och frigörande men byggnadsvårdskursen var undermålig. Som grupp fick vi en fråga under kritiken om vi inte hade haft någon byggnadsvårdskurs, som resultat av att vi förde tveksamma resonemang kring hur man kunde förhålla sig till en gammal byggnad. Jag tyckte att den frågan bekräftade min inställning till den kursen. Det är något jag är väldigt besviken över.» (I begränsad utsträckning)
- Konstlaborationerna föll fint in. Det är de första konstlaborationerna där jag kan se en tydlig koppling till en kurs. Man kunde laborera med delar som skulle bli viktiga i arbetets rum. Kursen Byggnadsvård, bebyggelse och hållbar utvecklings koppling känns dock väldigt oklar. Men det har nog mest med upplägget på kursen i sig att göra. Jag tror att kopplingen skulle kunna fungera fint.» (I begränsad utsträckning)
- Momentet horisontala och vertikala rum i Konstlab A var givande och påverkade vår arbetsprocess på ett positivt sätt.» (I begränsad utsträckning)
- Bra samarbete men hade som sagt varit bättre med tydligare administration» (I ganska hög utsträckning)
- Byggnadsvården mer än konstlaborationen.» (I ganska hög utsträckning)
- Jag efterlyser mer konstlaborationer i allmänhet men kanske inte nödvändigtvis i samband med arbetets rum. Den konstlabb som fanns var fullt relevant att ha kopplat till arbetets rum dock.» (I ganska hög utsträckning)
- Konstlabben fyllde en väldigt viktig funktion i arbetet med arbetsplatserna. Det blev också ett sätt att skissa. skissa med kroppen. Jag tycker att det är en bra ambition att länka samman byggnadsvårdskursen och arbetets rum MEN jag tycker att byggnadsvårdskursen höll för låg nivå. En del föreläsningar hade för låg kunskapsnivå. Genom att bearbeta själva byggnaden som ett moment i kursen gav större kännedom om just byggnaden men jag upplever inte att jag har fått tillräckligt hur man hanterar en äldre byggnad. Vad finns det för att aspekter omkring detta? Hur man bygger till eller ändrar. Jag hade önskat en större diskussion kring detta istället för en installationsföreläsning som var svår att förankra till det egna arbetet. Vi behöver verktyg för att bemöta sådana här situationer. Inte en "kunskapsföreläsning" som man kan läsa i en bok. Jag känner inte att jag har lärt mig särskilt mycket om byggnadsvård.» (I ganska hög utsträckning)
- Ja spelen var bra. Byggnadsvården kunde varit bättre. Det hade varit kul att få se bra exempel på hur man har förhållt sig till gamla byggnader när man byggt till. Det hade varit kul med lite mer info om hur man faktiskt skulle göra för att redovisa material som man för till eller tar bort från sin byggnad. Något tillvägagångssätt känner inte jag till att vi har fått. Sen så hade det varit kul att åka till Köpenhamn istället för Borås. Även om första dagen med MA var helt ok. Andra dagen kändes dock mer som en pensionärsutflyckt till lite olika hembyggdsgårdar med kafferast. Och varför all denna fakta om textilindustrin. Det var ju trevligt men vad hade det med våran skola att göra?» (I ganska hög utsträckning)
- Den första konstlabveckan var bra, den andra (spelet) avbröt arbetet och med två veckors uppehåll var det svårare att börja "på riktigt". Ibland kändes det som man bara kretsar rund verksamheten utan att få på riktigt ta i. Spelveckan hade vi kunnat ha först efter inlämningen. Byggnadsvårdskursen och arbetets rum flyter ihop. Svårt att veta vad som är vad.» (I ganska hög utsträckning)
- Lite svårt att se kopplingen till byggnadsvårdskursen, och uppgiften till inlämningen blev bortglömd och borde ha poängterats mer och integrerats i arbetet på ett bättre sätt. » (Ja, i mycket hög utsträckning)
- Ja jag tycker det har varit av stort värde, kan ha varit än mer närvarande i projektets fortlöpande, hade gärna blivit påmind efterhand om dess inholl och värde för den här kursen.» (Ja, i mycket hög utsträckning)
- Det var skönt med små avbrott i projektet, avbrott som faktiskt är knutna till projektet och hjälper oss att utveckla våra idéer ännu mer! Mer sånt!» (Ja, i mycket hög utsträckning)
- ALLT BIDRAR PÅ NÅGOT SÄTT» (Ja, i mycket hög utsträckning)

11. Bedöm (och kommentera) den handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet? Ange i kommentaren vilken ritsal du har arbetat i.

40 svarande

Mycket dålig»1 2%
Dålig»5 12%
Bra»19 47%
Mycket bra»15 37%

Genomsnitt: 3.2

- Ritsal 5 Mycket otillräckligt engagemang under hela processen från handledare. Gav ingen inspiration, energi eller uppmuntran. Struntade i vad vi gjort när denne var borta, men som var viktigt för oss i vårt arbete. Dåligt att denne inte var där under hela processen - det gav oss dålig kommunikation, både i fråga om handledardialog och mellan oss i gruppen. » (Mycket dålig)
- Oinspirerande, stel, odynamisk. Ritsal 1.» (Dålig)
- Ritsal 4. För mycket fokus har lagts vid resultatet som vi skulle visa upp för arbetsplatsen vilket i många fall har fått vår egen process att fungera sämre. Handledningen tog inte tillvara på tankar och idéer utan gav råd som drog ned kreativiteten.» (Dålig)
- Ritsal 1: Marie Strid Marie var duktig handledare i se senare faserna av projketet men gav ingen bra feedback på tidiga koncept och idéer. Hon fällde en del osmidiga personliga kommentarer till personer i början av kursen som irriterade folk i ritsalen.» (Dålig)
- ritsal 5 vår ritsalsassistent har varit bra men ibland betonar han sina egna ideer och lösningar lite för mycket. Man kan ge handledning och förslag på ändrningar utan att få det att låta som "om det hade varit mitt projekt hade jag gjort såhär"...» (Bra)
- Handledningen kunde fungerat bättre vad gäller den gruppinriktade delen.» (Bra)
- ritsal 3 - svårt att hinna få synpunkter på ett såpass komplext projekt på bara 30 min, kanske skulle handledaren bett oss definiera våra huvudspår/ledord tidigt i processen så hade man kunnat följa upp lösningen mot det, hade blivit lite mer fokus på lösningen som helhetsgrepp» (Bra)
- (Bra)
- ritsal 2, peter fröst Peter var mycket kunnig och positiv. Kanske hade han kunnat driva på oss ta våra idéer längre, i slutändan var det ganska många projekt som var näst intill likadana.» (Bra)
- Ritsal 1. Hade varit bra med ännu mer feedback. Mycket tid gick åt att vi bara presenterade vad vi gjort.» (Bra)
- ritsal 5. Vi har fått inspireration och intressanta diskussioner.Kunde varit mera konkret i vissa hänseenden. Saknade ledarskap och hjälp i den inledande inventeringsuppgiften. Trots utsvävanden har vi varit glada att ha en handledare som kommer in med lite tempo och glöd.» (Bra)
- Ritsal 3» (Bra)
- Tycker att det har fungerat bra med handl. i ritsal 3. Fått den hjälp vi behövt.» (Bra)
- jag har arbetat i ritsal 5. mikael ekegren har varit en bra handledare- rak och tydlig. jag tycker att det är slöseri med kursens pengar att ha en extra handledare som går runt på alla ritsalarna. det gav inte mig mer än om jag bara haft mikael.» (Bra)
- Ritsal 1. Det har fungerat bra och funnits mycket tid för handeledning. » (Bra)
- (Bra)
- Ritsal 1» (Bra)
- (Bra)
- mycket handledartid. bra! ritsal 1» (Bra)
- Peter Fröst(ritsal 2) gav oss handledning. Var givande. Skulle dock efterlysa fler handledningstillfällen.» (Bra)
- Bra med workshop (ritsal 2).» (Bra)
- Ritsal 4, handledare Anna Törnqvist. Anna var bland de bästa handledare jag haft, jag tror alla tyckte så. hon kunde uppmuntra, säga till när det behövdes och hittade kärnan i varje projekt. hon fick verkligen ordning i vår virriga ritsal.» (Mycket bra)
- Anna Törnquist är en ärlig, rak och sympatisk handledare som man får stort förtroende och respekt för. Hon är intresserad och vill rikta in allas arbete på rätt spår. Hon berömmer och kritiserar i lagom dos. Anders som kom sporadiskt i ritsalen tycker jag har alldeles för konstiga resonemang och kommentarer. Det är svårt att ta till sig vad han menar. Han pratar en massa men poängen är otydlig. Det kan vara trevligt att han är engagerad och glad men han handeleder inte och utmanar en inte till nya tankar.» (Mycket bra)
- ritsal 2» (Mycket bra)
- Ritsal 2. Otroligt engagerad och insatt handledare!» (Mycket bra)
- Mycket bra handledare!» (Mycket bra)
- Ritsal 5. Mikael har varit engagerad och gett konstruktiv kritik. Bra!» (Mycket bra)
- Ritsal ett. det har varit sakligt och konstruktiv, handledaren har varit väl insatt i våra projekt, och tillgänglig.» (Mycket bra)
- Ritsal 1. Marie är sympatisk och duktig på att uppmuntra.» (Mycket bra)
- (Mycket bra)
- Jag satt i ritsal 5 och hade Mikael Ekegren som handledare. Jag tycker att han var en bra och engagerad handledare. » (Mycket bra)
- ritsal 2. Peter Fröst har varit fantastisk» (Mycket bra)
- ritsal 3» (Mycket bra)
- Beröm åt Anna Törnqvist.» (Mycket bra)

12. Det var sex föreläsningar i kursen. Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

(föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni har arbetat med i projekten, några var tänkta att vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande och vilka som varit tveksamma. Ange gärna hur många föreläsningar som du har varit med på)

41 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»0 0%
Föreläsningarna gav ganska lite»6 14%
Föreläsningarna gav ganska mycket»30 73%
Föreläsningarna gav mycket»5 12%

Genomsnitt: 2.97

- Närvarade på alla föreläsningar» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Väldigt ojämnt. Tre föresläsningar om arbetsprocessen av Nina, Anna och Peter var givande,konstruktivt och med tempo. Presentationsföreläsning var också viktig. I övrigt tycker jag att det har varit jättelåg nivå på kunskapen, lågt tempo och lärare som inte kunnat ge svar på enkla konkreta frågor!» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Jag var med på de flesta av föreläsningarna, dessvärre har jag ingen ro i kroppen och orkar sällan lyssna en längre stund om jag inte blir fångad direkt. Föreläsningen om "Layout och presentationsmaterial" var väldigt bra och gav oerhört mycket för min egen del.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Jag var med på samtliga föreläsningar och kommer faktiskt inte ihåg speciellt många av dem. Bara att de om Hilliers teorier och filosofier inte gav mig speciellt mycket.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- svårt att komma ihåg föreläsningarna nu.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Jag har deltagit på samtliga föreläsningar. Johan Lintons föreläsning var ganska intetsägande.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Det har varit en del upprepning, men istort kan jag inte erinra mig om något speciellt överflödigt.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- jag har varit på alla föreläsningar men minns inte vilka som tillhör arbetets rum eller byggnadsvård. Den föreläsning jag vill lyfta fram var den med Anna Törnqvist. Jag tyckte att det var otroligt skönt att diskutera process och jag tyckte att hon hade en tydlig och inspirerande föreläsning. Introduktionsföreläsningar med Mats var bra som en introduktion och mer intellektuell diskussion kring arbete och rum. Ljud- och ljusföreläsningarna var väldigt värdefulla! De andra kommer jag inte ihåg. » (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- jag var med på alla» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Tycker det är mycket märkligt att Matts inom ramen för kursen gav en föreläsning om rum han redan gett en gång (i ettan har jag för mig). De timmarna kunde jag lagt på annat.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Kommunikation, text och layout - bra föreläsning och mycket användbart. Bä,rkraft och verksamhetsbyggnaders arkitektur - inspirerande. » (Föreläsningarna gav mycket)
- 6.» (Föreläsningarna gav mycket)

13. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla insikter och kunskaper om relationer mellan verksamheter, rum och arkitektur?

41 svarande

Mycket liten betydelse»2 4%
Ganska liten betydelse»26 63%
Ganska stor betydelse»12 29%
Mycket stor betydelse»1 2%

Genomsnitt: 2.29

- Intressant litteratur, men inte använt den så mycket i projektet.» (Ganska liten betydelse)
- Svårt att veta.» (Ganska liten betydelse)
- jag känner att man inte kunnat förankra litteraturen helt i något verkligt, men det kan vara en erfarenhetsgrej.» (Ganska liten betydelse)
- Texterna var intressanta som seminarieunderlag, men väldigt översiktliga.» (Ganska liten betydelse)
- En del av texterna var mycket spännande och lärorika, vissa var otroligt svårlästa.» (Ganska stor betydelse)
- Jag tycker det har varit positivt med en del teori som komplement till vårt praktiska arbete. essäformen gav insikter i olika frågeställningar. Även "när karaktären krackelerar" var spännande att diskutera.» (Ganska stor betydelse)
- seminariet hade nog blivit bättre om det hade varit handlett» (Ganska stor betydelse)
- texterna väckte mycket intresse och många intressanta frågeställningar.» (Mycket stor betydelse)

14. I kursen låg ett heldags litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariedagen?

(tala gärna om i kommentarer hur seminariet genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

40 svarande

Seminariedagen gav väldigt lite»3 7%
Seminariedagen gav ganska lite»14 35%
Seminariedagen gav ganska mycket»13 32%
Seminariedagen gav väldigt mycket»10 25%

Genomsnitt: 2.75

- gav kanske inte så mycket i direkt relation till kursen, men i arkitekturdiskussionen överlag» (?)
- lite flummmiga frågor. det var väldigt lätt att sväva ut i disskussioner som frångick ämnet mycket. en del texter var lite svårtolkade.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- lite för stor omfattning på texterna, spretigt och stor volym att läsa in. hade nog blivit bättre utfört om gruppen skulle deltagit i något slutseminarium/diskussion med handledare efteråt. vi noterade lite löpande allteftersom seminariet fortskred men det var svårt att hålla fokus hela långa dagen. ändå planerade vi innan, delade upp texterna med en huvudansvarig per text osv» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Märkliga texter som var svåra att ta till sig och relatera till. » (Seminariedagen gav ganska lite)
- Få hade läst texterna mer än ytligt och deras varierande svårighetsgrad gjorde det ibland svårt att diskutera texterna, utan diskussionen kretsade mest kring assoccierade saker.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Det var intressanta texter och jag ser det som ett viktigt inslag, genomförandet var lite lamt, och hade lätt för att ebba ut. Kanske redan formulerade fårgor hade varit till hjälp, om inte en handledare bitvis under dagen. Bra gruppstorlek.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Kommer inte ens ihåg den... men jag vet att jag var med.» (Seminariedagen gav ganska lite)
- seminariet hade nog blivit bättre om det hade varit handlett» (Seminariedagen gav ganska lite)
- Den var bra. » (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Det var trevande i början, när vi tillkämpat försökte diskutera det som "förväntades" av oss. Sedan spann vi loss och började diskutera samma frågor, men utifrån vad som intresserade oss. Det gav väldigt mycket! Vad gäller den skriftliga sammanfattningen så tyckte jag flera hade en sorglig tendens att ägna sig åt "ordbajsande" på hög nivå, dvs. att skriva nåt långt och mångtydigt som låter bra, utan att ens försöka formulera sig kärnfullt. Kanske för att man inte inser att det är för ens egen skull man sätter sina tankar på pränt? Jag tycker ändå det är bra att man får redovisa skriftligt vad man diskuterat, och det är nog bra att göra det i grupp, om inte annat för att besserwissers som jag ska lära sig att anpassa sin ambitionsnivå. :-)» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Det var givande och meningsfullt. Roligt att det ges uttrymme för diskussion schemalagt.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- bra med krav på skriftlig sammanfattning men diskussionen i vår grupp gick in i andra intressanta arkitekturfrågor. Kanske hade man kunnat ha ett krav på den skriftliga sammanfattningen men med mindre krav på exakt vad den ska innehålla. Så länge det är relaterat till seminariefrågorna borde det vara bra.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Seminariet gav utrymme för en diskussion på ett mer teoretiskt plan som annars inte hade förts.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)

15. Ni har kunnat utnyttja "specialkonsultationer" (ljud, inredning). Har det varit till hjälp i projektarbetet?

(ange om du har utnyttjat möjligheten till specialkonsultationer och vad det har handlat om)

40 svarande

Nej, inte alls»14 35%
Ja, till viss hjälp»21 52%
Ja, till stor hjälp»5 12%

Genomsnitt: 1.77

- vår grupp glömde bort ljudkonsultationen och inredningskonsulationen var alldeles för kort för att det skulle ge nåt. De flesta ägnade den kvart man hade åt att försöka beskriva sitt projekt och det man ville åstadkomma och sen var tiden slut.» (?)
- Ljudet missades helt och inredningskonsulatationen låg alldeles för sent in i projektet.» (Nej, inte alls)
- De va väldigt trevligt att komma dit och prata men det kändes mer som en genomgång av en projekt. Han hade inte den mest uppdaterade informationen av inredning som finns ute på marknaden. Han sa heller inte så mycket.» (Nej, inte alls)
- inredning gav viss hjälp. utnyttjade inte ljud.» (Nej, inte alls)
- Hade inte tid att utnyttja specialkonsultationer» (Nej, inte alls)
- Vi gick till inredningskonsulten. Innan vi hade hunnit förklara vad vi ville uppnå var tiden slut, kändes bara som slöseri med tid.» (Nej, inte alls)
- Tyvärr har vi inte gjort det, vi lade tiden på att finslipa planritningen och göra snygga renderingar. Hade jag gjort om arbetet nu så hade jag absolut tagit chansen att lära mig mer om detta!» (Nej, inte alls)
- Vi har delvis nyttjat dessa möjligheter. Man har inte tid att undersöka så ingående exempelvis ljud. Men man får verktyg att skapa sig en uppfattning.» (Nej, inte alls)
- Våran grupp utnyttjade aldrig detta. Hade säkert varit bra men det var lite jobbigt att man var tvungen att komma till inredaren, varför kunde inte inredaren komma hit? Ljudet använde vi oss inte heller av tyvärr.» (Nej, inte alls)
- vi var för stora grupper på inredningskonsultationen och hade allt för kort tid för att det skulle ge något alls.» (Nej, inte alls)
- Bra initiativ att det finns. » (Ja, till viss hjälp)
- Jag tror att det skulle ge mer att ha föreläsningar av akustikern och inredningsdesignern.» (Ja, till viss hjälp)
- ljudkillen var hjälpsam men det blev allmänt hållna diskussioner eftersom mötet var gemensamt för ritsalen och ingen grupp hade bestämt sig för lösning. inredningskosultationen frös inne eftersom 1. vår ritsal hade inte möjlighet att få en egen gemensam tid utan vi fick splitta oss på övriga grupper, alltså svårt att veta om det skulle vara gemensamma frågeställningar ö h t 2. vi hörde att grupperna tidigare under veckan fått dela upp sig på plats och sedan fått vänta på sin tur och flera timmars väntetid kändes inte realistisk i projektets slutskede, hade varit bättre att ta inredningskonsulten till skolan.» (Ja, till viss hjälp)
- Tiden till inredningskonsultationen var alldeles för knapp, och det var dåligt planerat att alla grupper i ritsalen skulle dit samtidigt och därefter sitta och vänta på sin tur. » (Ja, till viss hjälp)
- Inte alla har varit relevanta, men de som har varit det har varit givande, absolut en möjlighet som ska finnas tycker jag. Det kan vara svårt att hitta relevans då man inte har ställts inför de frågor som specialkonsultationerna berör innan tillfället ägt rum. Kunde anonserats bättre, det var lite rörigt, med osäkerheter kring var när och hur.» (Ja, till viss hjälp)
- Fick konsultationer av akustik-killen (på arbetsplatsen vi jobbat med). Egentligen vet jag inte om det gav så mycket, för vi valde sedan i vårt projekt att inte behandla ljud så mycket.» (Ja, till viss hjälp)
- Ljud ja. inredning nej.» (Ja, till viss hjälp)
- vi i vår grupp missade ljudkonsultationen MEN ljud och ljus föreläsningarna gav jättemycket. Jag tycker att det var en viktig lärdom att ta med sig hur man som arkitekt bäst samarbetar med dessa professioner. "Föreskriv inte typ av armatur utan typ av ljus"» (Ja, till viss hjälp)
- intressant som orientering, » (Ja, till viss hjälp)
- Trevligt, men inte till någon större hjälp. » (Ja, till viss hjälp)
- Samtalet med inredningsarkitekten var alldeles för kort. Vi hade en kvart per grupp och hann därmed inte med speciellt mycket.» (Ja, till viss hjälp)
- Inredningsarkitekten hade inte mkt att komma med. » (Ja, till viss hjälp)
- Hade behövt dubbelt så mycket tid för inredningskonsultationer. » (Ja, till viss hjälp)
- Speciellt akustiken var bra. Vår detaljeringsgrad var för låg för vettiga råd från inredaren.» (Ja, till stor hjälp)
- Va kul att få lära sig lite mer inom dessa ämnen» (Ja, till stor hjälp)

16. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna)

40 svarande

Kritikdagarna var inte bra»2 5%
Kritikdagarna var ganska bra»8 20%
Kritikdagarna var bra»21 52%
Kritikdagarna var mycket bra»9 22%

Genomsnitt: 2.92

- Kunde bara delta vid ett tillfälle men jag tyckte inte att det gav mig mycket. Tycker att det var för mycket solsken och för lite konstruktiv kritik. Alla var väldigt snälla och det var ju kul men jag vill lära mig mer! » (Kritikdagarna var inte bra)
- Det var jättekul att presentera projektet för verksamheten. Synd bara att inte läkarna kommenterade nåt om något projekt. Tvärkritiken var inte givande. Syftet förstår jag och det är bra men när en person kritiserar ens projekt som inte har läst in sig på projektet blir det inte givande. Inte heller seriöst eller givande när kritikerns egna projekt inte är helt utarbetat. Dessutom har den här personen en nedlåtande attityd på tjejernas arbete i klassen. Jag tycker det är provocerande att en sån här person får godkänt som är sen med sin inlämning och inte har ett utarbetat projekt. De flesta i klassen arbetar väligt hårt med sina inlämningar, har höga ambitioner och arbetar flera timmar/ dag med sina projekt. Jag tycker med flera att genomarbetade projekt ska bli godkända och inte ett projekt som har missat att utföra en del punkter i projektet och dessutom inte spenderar tid till att utföra projektet utan gör det i sista sekund. Det är inte heller kul att lyssna på en presentation till ett sånt arbete. Jag har inte brytt mig om detta tidigare men efter dessa kritikdagar tycker jag det är synd att det ska få dra ner utbildningens nivå och rykte, vilket det kommer resultera till. Jag tycker inte att det ska finnas möjlighet att kunna glida igenom den här utbildningen. » (Kritikdagarna var ganska bra)
- Tvärkritiken blev alldeles för stressad och gav inte så mycket, eftersom det var svårt att sätta sig in tillräckligt mycket i de andras arbetsplatser. Väldigt tråkigt att höra sin egen ritsals alla projekt två gånger. Man kunde kanske lyssna på hälften, eftersom det ändå var på två dagar?» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Det var inte bra att det var så lång tid mellan inlämning och kritik. Alla var oengagerade och tänkte mer på nästa projekt. Det var svårt att få upp intresset för att presentera på ett bra sätt och bearbeta redovisningarna för varje grupp åhörare. Ritsalskritiken - fungerade bra. Våra kritiker var dock väldigt snälla och gav mer beröm än konstruktiv kritik till samtliga. Tvärkritik - fungerade inte bra. Det var omöjligt att förstå andras grund i projekten, hur verksamheten påverkades av förändringen och vad gruppen egentligen har gjort för verksamheten. För kort tid för att både presentera problematiken kring nuvarande situation och våra lösningar. Kritik på arbetsplatsen - inte så bra. Kommentarerna gav inte så mycket vilken var ganska väntat men vi hade kunnat få ut något av att öva inför "riktiga beställare". Kanske hade detta funkat bättre om vi bara hade varit ett eller två projekt som presenterades i taget. » (Kritikdagarna var ganska bra)
- jag tycker kritiken var väl inläst. Riktade sig främst på detaljer och presentation, missade de lite större dragen. det tyckte jag var synd» (Kritikdagarna var ganska bra)
- det var mycket lärorikt!» (Kritikdagarna var ganska bra)
- blev väldigt mycket krtik, men samtidigt var det intressant att få olika infallsvinklar belysta från olika kritiker.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Som alltid, var kvalitén på kritik väldigt varierande. Ibland gick kritikerna in i små små detaljer och ibland kommenterades inte ens uppenbara brister (inga handikapptoaletter på sjukhusavdelningarna, motsägande visualiseringar). Kritikerna skulle behöva en kurs i vad konstruktiv kritik betyder. Det var bra med elevkritik (att få datoren i tid hade hjälpt till).» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Bara haft presentation hos arbetsplatsen än så länge med det kändes väldigt givande och meningsfullt att ha presentationen för någon som verkligen bryr sig och kan ge synpunkter ur ett mer verkligt perspektiv.» (Kritikdagarna var bra)
- nyttigt att få vinkla presentationen för att passa beställaren MEN trist att vi inte fick ngn egentlig feedback från dem. tvärkritiken känns lite överflödig, mkt pga tidsbrist eftersom sex förslag på knappt tre timmar ger väldigt lite tid för diskussion. det tredje tillfället var mkt bra, otroligt intressant med synpunkter från yrkesverksamma arkitekter» (Kritikdagarna var bra)
- Kul att få ta del av andra ritsalars arbete, men tiden var för knapp för att man skulle hinna sätta sig in i det och diskutera. Hade varit intressant att sätta sig ner med en grupp från verksamheten och diskutera förslaget mer ingående, blev lite för ytligt. Bra med inbjuden kritiker och handledare. » (Kritikdagarna var bra)
- Mycket bra kritik gavs och många generella problem togs upp. Som sista presentation upplevde jag att det, som alltid, blev mycket mindre tid i slutet. Även om bakgrund och vissa generella saker tas upp tidigare under dagarna upplever jag fördelningen av tid mycket ojämn när det dessutom inte specificeras vilka generella problem som gäller just vårt projekt på just det sätt vi tillämpat det. » (Kritikdagarna var bra)
- Så klart väldigt långdraget men de olika delarna var givande, lärarkritiken i synnerhet. Var väldigt nöjd med den tydliga och ärliga kritiken vi fick av Anna och Joachim. Tog upp flera intressanta allmänna frågeställningar så att det var intressant hela tiden. Avslutningsdiskussionen/föreläsningen blev kaka på kaka och bar upprepning.» (Kritikdagarna var bra)
- MEN! Det hade varit bra om man kanske hade kunnat slå ihop några av kritiktillfällena med varandra, att höra samma projekt tre gånger blir lite väl långrandigt. Däremot hade vi en väldigt bra kritiker under "ritsalkritik"-tillfället. Mycket konstruktivt och bra!» (Kritikdagarna var bra)
- bra att möta arbetsplatsen. det blev lite mastigt med elevkritiken. man hinner inte riktigt sätta in sig i projekten för att ge ordentlig kritik. det var i och för sig kul att se vad de andra ritsalarna landat i.» (Kritikdagarna var bra)
- Att redovisa sitt projekt tre gånger blev lite för mycket. Två gånger är lagom!» (Kritikdagarna var bra)
- Det var bra kritik. Ingående och tydlig. Sen blir jag lite överraskad av att bli hårt kritiserad för något som inte direkt har kommit upp i mittkritiken eller under handledningen. Folk har olika uppfattning antar jag.» (Kritikdagarna var bra)
- jag tyckte det blev för mycket med redovisning tre gånger. Arbetsplatsen och ritsalskritiken hade räckt gott. Eftersom studenterna från de andra ritsalarna ej var insatta i förstudierna och vilka villkor som gällde vid ombearbetning blev kritiken ganska meningslös, då bara fick kritik på presentationens utseende, layout osv, istället för projektets kontext.» (Kritikdagarna var bra)
- Kul att få presentera samma projekt flera gånger och få olika syn/kritik. Ibland kan en kritikers ord upplevas som lag och det är bra med en mer nyanserad kritik med från flera personer med olika utgångspunkter (elev, arbetsplats, arkitekt)» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Kritiken var mycket bra, men jag hade helst haft arbetsplatsredovisningen sist.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Vi var dåligt förberedda på att anpassa våra presentationer till de olika åhörargrupperna. Annars - bra! Kul att få se vad de andra ritsalarna jobbat med och hur de jobbat. Och vi har fått bra och tydlig kritik. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Bra att en extern arkitekt var med. Tydligare handledning (ritsal 1) behövs vad en extern kritiker behöver för att kunna sätta sig in i projektet. Vi fick stark kritik på att materialet var för torftigt, det borde handledaren ha uppfattat och påpekat då hon var mycket engagerad i vad det gemensamma materialet skulle innehålla.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Det var bra att få presentera för flera grupper, både som presentationsövning och för olika respons.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Som sagt, mer info och vetskap om vem man skulle presentera för när man arbetade med presentationsmaterialet. I övrigt väldigt bra och givande. Kanske att man ska ha det närmre inpå att man avslutat projektet.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Va jätte bra upplägg och bra att vi fick se varandras men att största delen låg inom varje ritsal. » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Mycket insatta kritiker, fantastiskt!» (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

17. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet?

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den om gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

41 svarande

Mycket svag insats»0 0%
Svag insats»1 2%
Ganska god insats»13 31%
Mycket god insats»27 65%

Genomsnitt: 3.63

- Jag har försökt göra mitt bästa. I det större grupparbetet var det svårt att se vad som behövde göras och en del arbete föll kanske därför bort. Men utifrån tid och intresse har jag gjort mitt bästa.» (Ganska god insats)
- Gjorde mitt jobb inom gruppen som fungerade ganska bra.» (Ganska god insats)
- Jag tycker det har varit ett kul projekt och att det har varit lättarbetat. Men egentligen skulle det vara bra med någon mer gästföreläning i grupparbete av den typ som Jakob hade. Att försöka lära sig olika metoder för hur man kan lösa ett grupparbete som inte fungerar eller gå segt.» (Mycket god insats)
- Roligaste kursen hittills.» (Mycket god insats)
- om med insats menas engagemang och deltagande i kursens föreläsningar och i själva projektet» (Mycket god insats)
- Jag har väl som vanligt jobbat bra, min stora utmaning är att fokusera på rätt saker och skära ner på det onödiga. Det har jag också blivit lite bättre på under projektet, tycker jag.» (Mycket god insats)
- Jag upplever att jag varit delaktig i lika stor grad som de andra i min grupp, beslut har fattats efter diskussion.» (Mycket god insats)
- Jag är iaf nöjd.» (Mycket god insats)
- vi arbetade på! Vi var två i gruppen och jag kan känna att vi inte hann komma lika detaljerat som ex de med sjukhuskorridorer. Det blev ändå tydligt att detta inte heller var kravet. kanske skulle förtydligas att olika projekt kommer olika långt även i förhand?» (Mycket god insats)
- Det har varit en inspirerande kurs då vi har jobbat mer ute i verkligheten och det fick i alla fall fått mig att jobba lite mer.» (Mycket god insats)
- Jag tycker att jag har jobbat på riktigt bra. Och jag tycker att min grupp fungerade bra.» (Mycket god insats)
- det har varit en jätte intressant kurs!» (Mycket god insats)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»21 51%

Genomsnitt: 3.36

- Trots många "krissamtal" på mitt initiativ har kommunikationen och arbetsfördelningen fungerat mycket dåligt.» (Mycket dåligt)
- I ritsalen gick det ganska bra, men grupparbetet har varit ett ganska ångestladdat projekt.» (Ganska dåligt)
- En av personerna i gruppen var mycket frånvarande och arbetsbördan blev då stor för oss som var här.» (Ganska dåligt)
- Den inledande fasen med programarbete var ett skämt. Vår ritsal hade extremt svårt att samordna ett arbete i så stor grupp. Hade varit bättre med mindre grupper, kanske hälften.» (Ganska dåligt)
- I ritsalen har det gått väldigt bra, mycket berodde nog på Mikael, vår handledare, som snabbt strukturerade upp det och fick igång oss med olika uppgifter. I projektgruppen har det fungerat hyfsat men det beror mer på personkemi än något annat, vi hade svårt att hitta våra roller i gruppen och i början gick arbetet rätt segt, sedan när en i vår grupp åkte bort gick det mycket bättre, även om arbetsbördan blev lite hög den sista veckan.» (Ganska bra)
- det funkar dåligt att göra så stora grupparbeten som i ritsalen, skapar bara massa irritation.» (Ganska bra)
- Svårt att jobba i en såpass stor grupp som det tidigare arbetet innebar.» (Ganska bra)
- Det är alltid svårt att arbeta med nya människor som alla har olika arbetsmetoder. Mycket slit men grupparbeten ger i slutändan mest tycker jag. Projektet rör sig framåt snabbare och fler perspektiv bearbetas.» (Ganska bra)
- Vi har sammarbetat bra, och haft god relation, men ibland famlar man, om än gemensamt.» (Ganska bra)
- I slutskedet av utförandet av förslaget för ombyggnationerna så var det stressigt och svårt att kommunicera med ens arbetskamrater, alla frågor som man tidigare lagt åt sidan pga meningsskiljaktigheter kom till ytan och det blev tydligt vad man egentligen ville. Det var visserligen väldigt lärorikt.» (Ganska bra)
- ritsalen har fungerat bra ihop. projektgruppen har också fungerat bra. varje grupparbete leder till nya insikter om hur man själv reagerar i olika samarbeten. Slitigt ibland men oftast bra.» (Ganska bra)
- Det var svårt med förarbetet när hela ritsalen skulle jobba ihop. Det var svår kommunicerat men sedan när vi jobba i mindre grupper fungerade det jätte bra. » (Ganska bra)
- Vi fungerade väl som ritsal i det inledande arbetet om Östra sjukhuset. Projektgruppen fungerade helt ok den också.» (Ganska bra)
- I projektgruppen har alla varit engagerade och lyssnat på varandra, det har funkat väldigt bra. I ritsalen har vi haft bra stämning men samordningen i de gemensamma uppgifterna kunde ha varit bättre. Det är en lärdom vi tar med oss.» (Mycket bra)
- Äntligen har jag fattat grejen! :):):):)» (Mycket bra)
- Vår projektgrupp har varit den bästa jag någonsin jobbat i. Jag har känt att man verkligen kunnat säga precis vad man tycker och tänker, alla har varit lyhörda. Detta ledde ju i sin tur att vi fick till ett riktigt bra projekt, enligt mig. Välarbetat! Arbetet med hela ritsalen flöt på ganska bra också, dock är det jobbigt att arbeta i en så pass stor grupp. tillslut så orkar man inte bry sig och det slutar med att man bara gör det man absolut måste, och inget mer.» (Mycket bra)
- vi fick bra hjälp av handledaren och hade go stämning» (Mycket bra)
- Fantastisk grupp!» (Mycket bra)
- Otroligt bra! Mycket bra kommunikation inom gruppen - inspirerande!» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 9%
Gott»22 53%
Mycket gott»15 36%

Genomsnitt: 4.26

- Mitt intryck hade säkert kunnat vara "mycket gott" om det hade varit så att den första delen hade varit av ett annat slag. Att arbeta 18 personer i en grupp för att ta fram information om byggnaden var som att dra ett ankare efter sig. Jag tror att man hade fått ut mycket mer av arbetet i tidiga skeden om man hade fått arbeta med alla delar. Varför inte bilda mindre grupper? Jag tror att en mindre grupp hade gjort det bra mycket bättre och fått med sig en större mängd kunskap än som det nu blev.» (Godkänt)
- Viktig och lärorik kurs, det skulle vara kul att i trean ha ytterligare en arbetsplatsorienterad kurs. » (Gott)
- Som med tidigare projekt lämnar man även detta med känslan av att man famlat i ovisshet och seden på sista dagen blir varse allt man "borde tänkt på"» (Gott)
- Jag var inte helt förbered på vad kursen skulle innebära, men nu i efterhand inser man hur mycket man lärt sig och hur viktigt det är att tidigt vara drivande och sätta handen till plogen, de tidiga skedena är väldigt viktiga.» (Gott)
- jag uppskattar kontakten med Mats och Nina. Jag tycker att de aktivt söker feedback för olika kursmoment och strävar efter att göra kursen bättre. Jag tycker att det är otroligt viktigt som kursansvarig.» (Gott)
- bra struktur och tydlig planering. kändes skönt att inte behöva ödsla tid på att fundera över schema o dy.l» (Gott)
- Bra samordnat, bra kursprogram + info. Mycket kunskap på lite tid.» (Mycket gott)
- Helt underbar kurs. För första gången på denna utbildningen kändes det som att läraren brydde sig om oss och vår tid. Vi fick gott om tid, man kände sig i princip aldrig stressad, man visste precis vad man gjorde och vad man ville uppnå med projektet. Det krävdes inga sena kvällar på ritsalarna för att bli färdig mer projektet, vilket uppskattas! » (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det gedigna förarbetet i ritsalarna. Funktionablommorna»
- Presentationen hos arbetsplatserna och samarbetet med byggnadsvård och konstlaborationerna»
- Det har varit väldigt lärorikt att jobba mot en realistiskbeställare, bra gensvar i från arbetsplaten. »
- funktionsblom- och speluppgiften.»
- cristel kopps föreläsning»
- Möjligheten att själv kunna bestämma vad man ska lära sig under projektet.»
- verksamhetsutredningen gemensamt i ritsalen prao-tiden på arbetsplatserna designmetodik föreläsningarna»
- De intressanta olika arbetsmiljöerna och verklighetsanknytningen.»
- det mesta!»
- Den inledande analysen som ritsalen gjorde av byggnad och verksamhet.»
- Föreläsningen om "Layout och presentationsmaterial".»
- Dans med Gun Lund.»
- inslag med designprocess. samarbete med konstlabbens uppgift rörelse i vertikala och horisontella rum. »
- layoutföreläsningen»
- verkighetsanknytningen»
- Allt!»
- Att få en verklig arbetsplats och relativt mycket handledartid.»
- Det var intressant att konstlabbarna hade med kursen att göra, men samtidigt var fristående. Detta gjorde att man arbetade med projektet, men ändå fick en paus från det.»
- Det mesta.»
- den frekventa och välbehövliga hjälpen från assitenterna»
- jag tycker det mesta varit bra. kursens upplägg i stort har varit bra, även föreläsningarna.»
- kontakten med verksamheterna. super att få designmetodik.»
- Mötet med en arbetsplats. Mikael Ekegren som kritiker och föreläsningen om workshops på arbetsplatser. »
- Känslan av ett verkligt projekt med undersökning av arbetsplats med mera. »
- Kontakten med verksmaheterna och den stora variationen med intressanta/relevanta projekt från många olika verksamhetsområden.»
- Den nära kopplingen till verkligheten.»
- Olika arbetsplatser för olika ritsalar var jättebra! Man får se olika arbetsplatser i tvärkritiken. »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer tid till grupparbetet. »
- Annan inriktning på utflykten i byggnadsvårdskursen»
- Ta bort boråsresan, Om möjligt ha redovisningar innan påsklovet.»
- Tvärkritiken.»
- ritsalsgrupparbetet»
- Handledningen bör vara mer som kritiken, alltså inte bara heja på utan även ge konstruktiv men hård kritik.»
- Inslaget av byggnadsvårdskursen, och för lite tid till själva projektet!»
- ta bort tvärkritik eller färre grupper och längre tid. uppsamlingen efter sista kritikdagen kändes väldigt utdragen och upprepningen av designmetodföreläsningarna kändes helt överflödigt.»
- vet ej...»
- Byggnadsvårdskursens inlämningsuppgift.»
- Kritikdagarnas upplägg.»
- Mer uttrymme åt Gun Lund»
- byggnadsvårdkursen. studieresan till borås gav inte särskilt mycket. textilindustri i all ära men resan var inte särskilt förankrad till kursens moment. Jag tycker inte heller att man på högskolenivå ENDAST ska se ett kontors projekt. jag förstår att detta har med ekonomi att göra men jag tycker att det är bättre att strunta i en sådan resa och ägna pengar åt något annat. pinochio kanske är mer intressant som diskussion snarare än att gå ut och klämma på honom. »
- litteraturseminariet»
- Gruppindelningen i den första delen av kursen. hela ritsalen - nenejnej. Grupp om tre - jajaja»
- byggnadsvårdskursen kunde bli lite mer spänstig. resa till större metropol än borås, och med mer arbetsplatsanknytning. »
- Inget särsklit.»
- Kritiken med arbetsplatsen kunde varit lite mer uppstyrd, kanske lite att tänka på punkter till arbetsplatserna innan kritiken?»
- Byggnadsvårdsdelen. »
- litteraturseminariet bör vara lärarledd samt innehålla mer och framförallt mer relevant litteratur»
- kritiken. Det blev för mycket med tre tillfällen. tvärkritik utan utomstående kritiker gjorde att man fick ganska meningslös respons på projektet.»
- Vissa förläsningar som var väldigt filosofiska om t.ex. Ben Hilliers teorier. Det är klart en smaksak men gav inte mig speciellt mycket.»
- Storleken på program-grupperna. Jag tycker att Marie försökte men inte var en tillräckligt inspirerande handledare.»
- Jag jobbade med arbetsplats: mölndals sjukhus. En tråkig byggnad med oengagerad personal.»
- Spelet ska flyttas till slutet på kursen. Det var en rolig vecka men avbröt arbetet. Tiden mellan inlämning och kritik var alldeles för lång.»

22. Övriga kommentarer

Här skriver du om sådant som du tycker är väsentligt att förmedla om kursen, men som inte har tagits upp i föregående frågor.

Tack för din medverkan - kommande årskurser uppskattar din insats!

- Tack själv. Bra jobbat och en eloge till Mats som gjort en utförlig och väl genomtänkt kurs.»
- Anna Törnqvist och Joakim Kaminsky var ett väldigt bra kritikerpar som kompletterade varandra. Det är så viktigt med bra kritiker. Lägg resurser på det! Respekt är något ömsesidigt. Då jag som medlem i klassen känner att jag behandlas som en mellanstadieelev tappar jag respekten för personen som bemöter gruppen. Marie Strid- vi är vuxna. Bemöt oss så.»
- Skönt med projekt där man först i en större grupp samlar information innan man sätter igång med det "ritkiga" projektet!»Kursutvärderingssystem från