ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3-4 10/11 Engelska, LSP021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-04-01 - 2011-05-01
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) använda sig av strategier för att formulera och strukturera CV och personligt brev på engelska
2) presentera sig själv och sina meriter i intervjusituation i samband med arbetsansökan
3) presentera ett tekniskt projektarbete skriftligt i rapportform
4) presentera ett tekniskt projektarbete i poster och muntlig posterpresentation


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 32%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 35%

Genomsnitt: 2.61

- Vad jag kommer ihåg!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fattar inte vad vi engelska, får inte in det i utbildningen alls, förutom att man måste göra presentationer på engelska som vi ändå inte får hjälp med.» (Målen är svåra att förstå)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 10%
Ja, målen verkar rimliga»20 71%
Nej, målen är för högt ställda»5 17%

Genomsnitt: 2.07

- Jag kan tycka att CV-skrivande och intervju-övningen var rätt menlös. Den biten hade jag gärna haft på svenska, om den ska vara en del av undervisningen överhuvudtaget. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Däremot är det konstigt att samarbetet är så dåligt mellan lärarna i engelskan och den kurs som man applicerar engelskan på. Tydligare uppgifter om hur omfattande rapporten skall vara nästa gång! Är väl bra om lärarna tycker samma sak?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men aningens onödiga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Beroende på förkunskaper kan målen vara för högt ställda» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är en vääääldigt liten och obetydlig kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»9 30%
I viss utsträckning»13 43%
Ja, i hög grad»5 16%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.06


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»19 55%
Ganska liten»8 23%
Ganska stor»7 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.64

- Jag slutade gå på övningarna tillslut. Det var mest flum och lite verkstad. De gick mest igenom hur vi skriver rapporter, vilket jag tycker är kunskap som vi vid det här laget redan borde ha! Och tanken med små diskussionsövningar är god, men det blir aldrig något bra av det därför att vi elever inte är tillräckligt engagerade. » (Mycket liten)
- Rapportskrivningar vi faktiskt gjort förr! Sen verkar ju ingen kunna det vi behöver lära oss, fackspråk. » (Mycket liten)
- Tyckte inte att undervisningen var relevant med uppgifterna, lite för låg nivå.» (Mycket liten)
- Inte mycket lärarledd undervisning.. och inte obligatoriskt...» (Mycket liten)
- Kändes inte som man fick särskilt mycket feedback. Kändes som lärarna först sa att detta SKALL göras. Sen när väl tiden kom så var det att man KUNDE, om man ville. Sen var det väldigt lite feedback på det man nu lagt ner tid på att göra.» (Ganska liten)
- Bra med mycket handledning. » (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»18 52%
Ganska liten»11 32%
Ganska stor»5 14%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.61

- Vi hade ingen kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Kurslitteratur?» (Mycket liten)
- hade ingen literatur» (Mycket liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Ganska dåligt»5 14%
Ganska bra»23 67%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.67

- inget bra, tyvärr» (Mycket dåligt)
- Lite dåligt med information ibland, den kom för sent och var iblend lite otydlig. Man visste inte riktigt vad man skulle göra ibland. » (Ganska dåligt)
- Bra med info inför varje föreläsning.» (Ganska bra)
- Alltså, kursen innehöll rätt lite material i största allmänhet... Men det som fanns nådde ut.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»3 9%
Låg»10 30%
Lagom»15 45%
Hög»2 6%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 2.75

- Jag la inte ner någon energi eftersom jag inte fattade hur.» (För låg)
- Man gjorde ju inget. Belastningen kom på de andra kurserna.» (Låg)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»15 44%
Mycket bra»8 23%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.5

- Kändes inte som det fanns tid för hjälp, det var bara nya saker som skulle göras hela tiden. Aningen stressat upplägg.» (Ganska dåliga)
- Om man hade frågor om rapportens upplägg. Frågor om tekniska termer viftades bort» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»25 73%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»24 70%
Hög»7 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget »
- Tycker inte något var bra med detta upplägg. Ska denna "kurs" finnas så få vi inrikta den mot bygg!!! »
- Redovisningen på engelska är bra. Även om många tycker det är läskigt.»
- Kanske rapporten men annars inget.»
- Inget från denna kursen.»
- Att ge exempel på cv som man kunde titta på var bra.»
- Träning på att presentera ett arbete på engelska.»
- Arbetssökardokument är bra att kunna producera på engelska också, men frågan är hur användbart det är i vår bransch... »
- Inget»
- Bra inslag med CV:t. Bra att man får det korrektur läst och tips på förbättringar etc.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Engelskan och projektkurserna måste samspela mer. Trots att kurserna ska vara en del av varandra upplevde jag det som att lärarna inte hade planerat kurserna tillsammans?! Det är också intressant att vi har undervisning i engelska, där lärarna aldrig går igenom byggtermer med oss! Om det nu nödvändigtvis måste finnas en engelskakurs, så kan den väl åtminstone rikta in sig mot bygg-engelska? Engelska har vi läst sen grundskolan... vad jag vill veta är vad fönstersmyg heter på engelska och hur jag förkortar förråd och städrum på en engelsk planritning. För att inte tala om vad olika entreprenadformer och ritningsbeteckningar/namn heter på engelska! Vad heter en fasadritning? Hur skriver man plan 1? Vad kallas en byggherre på engelska? Vad heter en totalentreprenad? »
- Ta bort kursen! Den fyller inget syfte och är extremt oproffessionellt genomförd. Den lämpar sig inte för en högkvalitativ chalmersutbildning. Pinsamt löjlig kurs och lärarna saknar kompetens»
- Ge eleverna ordlistor för fackord för byggbranschen. Vet att en student hittat en ordlista som vägverket sammanställt. Den hade hjälpt oss mycket i rapporten och postern!»
- Allt! Föråldrad cv-mall, dålig förberedelse för "intervju", mycket lite hjälp ang. fackspråk, en ordbok kanske??? »
- Hela kursen.»
- Mycket tydligare med samarbetet mellan kurserna. Man visste inte vad man skulle göra. Mer fokus på viktiga ord relaterade till byggingejör, typ klassiska glosor.»
- CVskrivande. Kursen är dålig och ger nästan ingenting av värde. Bättre om vi elever faktiskt fick träna på ord som vi behöver, istället för att skriva CV på engelska, som merparten av oss inte ens kommer behöva.»
- Förtydliga vilken kurs som redovisningen skall göras i. Det bör vara en kurs där vi ändå redovisar och inte vara en ytterligare redovisning som det blev i Husbyggnad. Det måste finnas en bättre dialog mellan de olika kurserna, nu är det ingen som vet något bestämt»
- Bör undervisningens nivå höjas. vissa saker som gicks genom var för självkalra och hade inget med kursens egentliga mål tror jag. De var iaf inget hjälp för redovisningen. Bör ha lite mer lektioner tex om engelsk tekninska begrepp och ord, då vi redovisar och skriver ett teknisk rapport. »
- BYT LÄRARE!! Vi förväntas lära oss teknisk engelska, men ingen ger oss undervisning i teknisk engelska och ingen vägledning på det området heller! Och kvalitén på lärarnas språk kan ifrågasättas: jag som student vill inte uppleva att jag har ett bättre språk än min lärare! Särskilt inte som det inte är mitt modersmål! »
- Tycker inte att engelskakursen tillför så mycket under denna perioden. Lärde mig mer av den engleskan vi pratade med de utländska studenterna. Kändes som att det blev lite dubbelarbete. Till nästa år: om kursen ska finnas kvar behövs bättre samordning mellan kurserna så vi inte behöver redovisa samma sak tre gånger!»
- Allt. Denna var precis som den förra engelska kursen värdelös. Man lärde sig inget nytt utan använde bara tidigare kunskap. Slå ihop engelska kurserna och gör nått vettigt av dom, tex lära sig fackord mm.»
- Man bör jobba ännu mer med att få in engelskan, främst uppsatsen, som en del i de andra kurserna. På så vis skulle man slippa känslan av att ha ett extra "onödigt" arbetsmoment att klara av. Samma sak gäller med biblioteksuppgiften.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Det är helt absurt att ha en kurs som inte lär en någonting inte tillför någonting eller har några krav för att klara.. Ta bort eller gör större i nuvarande form är den helt meningslös.»
- Det är underligt att vi tvingas läsa 1.5hp mer än vad som faktiskt krävs för en termin (2x 7,5hp projekt, 1.5hp engelska och 15hp examensarbete)... Är engelskan verkligen nödvändig?»
- Koncentrera er på färre uppgifter och gör dem grundligare istället. Visst är det bra med att ta upp lite av varje men det stärker nog inte studenternas kunskap lika mycket.»
- Rätt menlös kurs. Har väldigt lite samband med kurserna "projektarbete produktion" och "projektarbete anläggning". »
- Helt meningslös kurs.»
- Denna kurs skulle inte medföra något extra arbete vad jag förstod utan det skulle vara hjälp och integreras i de andra kurserna. Men Det blev ett extra moment då alla inte behövde skriva en rapport i någon annan kurs och den rapport som gjordes då kändes mycket onödig. Samt att det var svårt med grupper då alla inte förstod var de skulle vara och att grupperna ändrades pga olika kursval m.m.»
- Krävs en stor förbättring för att kursen ska kännas meningsfull»
- Kursen känns väldigt onödig, har inte direkt lärt mig något nytt utan det blev bara en massa onödiga och jobbiga moment som inte gett mig något...»
- Dåligt kursupplägg!»
- I assignment 2 ställs en fråga där det frågas efter vad jag tycker, det är då alltså omöjligt att svara fel. Även om jag har fel rent tekninskt sett så frågas det ju efter mitt tyckande, därför bör frågan omformuleras. Om inte bör frågan ge full poäng oavsett svar»
- Bör höjlas undervisningsnivå.»
- Lektionsundrvisningen var inte obligatorisk, på gott och ont... Vi var hemskt upptagna med andra kurser så då var det praktiskt, men vi hade vunnit mer på mer styrda och obligatoriska moment...»


Kursutvärderingssystem från