ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekatronik SSY060, SSY060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-07 - 2008-04-27
Antal svar: 88
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

88 svarande

Högst 15 timmar»24 27%
Cirka 20 timmar»34 38%
Cirka 25 timmar»20 22%
Cirka 30 timmar»7 7%
Minst 35 timmar»3 3%

Genomsnitt: 2.21

- la ungefär 40 timmmar totalt under kursen» (Högst 15 timmar)
- Endast föreläsningar och övningar så ca 8-10 timmar» (Högst 15 timmar)
- En lagom tid med tanke på andra projekt som tog mer tid. » (Högst 15 timmar)
- Ej studiemotiverad den läsperioden.» (Högst 15 timmar)
- Tillverkningstekniken och IKOT tog alldeles för mkt tid för att hinna med mekatroniken ordentligt.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt varierande: mycket i början och lite i slutet.» (Cirka 20 timmar)
- Arbetsinsatsen kändes rimlig även om man alltid tycker att man inte riktigt hinner med» (Cirka 20 timmar)
- Jag var på alla föreläsningar men INGET plugg utanför skolan.» (Cirka 25 timmar)
- Närvarande alla föreläsningar, mindre eget studerande» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

88 svarande

0%»5 5%
25%»2 2%
50%»8 9%
75%»14 15%
100%»59 67%

Genomsnitt: 4.36

- använde självstudier förutom labbarna» (0%)
- har missat nån föreläsning och nån räkneövning» (75%)
- Föreläsningarna var bra att gå på, de täckte in de väsentliga delarna.» (100%)
- Bra, tydliga föreläsningar. Om alla föreläsningsanteckningar alltid skulle ligga ute en till två dagar i förväg skulle det vara ännu bättre.» (100%)
- Bra föreläsningar, välstrukturerat och tydligt.» (100%)
- Var några övningar jag missade bara» (100%)
- Var dock bortrest i början av kursen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

86 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 26%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»40 46%

Genomsnitt: 2.91

- Kommer inte ihåg/Har inte läst målen» (?)
- Följde kursinnehållet läromålen så bra?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- borde gått igenom målen ordentligt första lektionen istället för sista innan tentan.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

71 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 4%
Ja, målen verkar rimliga»66 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 2%

Genomsnitt: 1.98

- ...» (?)
- ej läst målen.» (?)
- Enligt fråga 3 kan jag ej yttra mig om detta» (?)
- Med tanke på att man knappt fått lära sig någon ellära i gymnasiet och ändå lyckats få bra betyg så..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock skall betänkas att vissa andra i klassen har saknat vissa grundkunskaper. Det förklarades mycket på en för hög nivå (man hoppade ibland över grunden) som resulterade att man fick förklara för en och annan klasskamrat.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har som sagt dålig koll på målen..» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

77 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»20 25%
Ja, i hög grad»50 64%
Vet ej/har inte examinerats än»6 7%

Genomsnitt: 2.79

- la 40 timmar totalt och klarade kursen» (Nej, inte alls)
- Lätt tenta» (I viss utsträckning)
- Liten del av kursen kom på tentan. Mkt kunskap som inte gick att visa att man har.» (I viss utsträckning)
- Tentan var mer teoretisk än kursen, härledningar utantill kändes inte som det var typiskt för kursen som helhet. Och dessutom irrelevant, men det e ju en annan diskussion...» (I viss utsträckning)
- Mål om pizolektriska givare varken återfanns i undervisningen eller på examinationen» (I viss utsträckning)
- Har som sagt dålig koll på målen..» (I viss utsträckning)
- Lite mycket typ-tal på tentan kanske, den blev något lätt.» (I viss utsträckning)
- ej läst målen , men tentatan var lagom svår» (I viss utsträckning)
- Dock så var vissa frågor kanske av den lite "klurigare" typen.. som var inte så snällt.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var riktigt bra. Bra frågor på många olika, relevanta saker och olika svårighetsgrad.» (Ja, i hög grad)
- Sista gavs alldeles för stor vikt på sista frågan på tentan (10 av 50 poäng). Speciellt när detta var något som vi gick igenom väldigt ytligt. I övrigt var allt bra.» (Ja, i hög grad)
- Det var bra variation på tentatal, de speglade olika delar av kursen.» (Ja, i hög grad)
- Man hade fått förklarat de centrala momenten vilket ledde till att man visste vad som var viktigt. Det är bra!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

87 svarande

Mycket liten»6 6%
Ganska liten»9 10%
Ganska stor»42 48%
Mycket stor»30 34%

Genomsnitt: 3.1

- närvarade inte på föreläsningarna » (Mycket liten)
- Mest tenta-plugg» (Ganska liten)
- Detta på grund av att jag hade vissa förkunskaper sedan tidigare som underlättade.» (Ganska stor)
- Bra labbar!» (Ganska stor)
- Bra exempel, boken var bra att komplement till dem.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar. Att repetitionen ibland tar lika lång tid som själva föreläsningen är bara bra.» (Mycket stor)
- Mkt bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Övningarna var bra, nästan för ingående i vissa fall. Föreläsningarna var lite ojämna. Väldigt mycket genomgång på det som var rellativt enkelt och sen bara nått snabbt hafsverk på riktigt svåra saker. Vi var flera som som såg ut som frågetecken efter en del föreläsningar.» (Mycket stor)
- Menar med detta endast föreläsningarna, labbar och inl. uppgift.» (Mycket stor)
- Stor plus till föreläsningarna och övningarna som har varit riktigt givande.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar, bra föreläsare, bra upplagt. Räkneövningarna var bra, bra handledare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»13 14%
Ganska stor»39 44%
Mycket stor»32 36%

Genomsnitt: 3.12

- Vissa moment var aningens otydliga (krävde förkunskaper). » (Ganska stor)
- bra bok» (Ganska stor)
- Det sista häftet vi fick ut var totalt förvirrande och kändes taget ur sitt sammanhang, läste det flera gånger men fick inget grepp alls om vad som var grejen» (Ganska stor)
- Det beror inte på att Jonas var dålig som föreläsare, snarare att jag hade kunskaperna sedan innan.» (Mycket stor)
- Det var en bra bok som inte gick för djupt, men samtidigt inte för ytligt heller» (Mycket stor)
- Boken var väldigt lätt att förstå, trots att vissa kapitel var lite sega.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

88 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»40 45%
Mycket bra»44 50%

Genomsnitt: 3.43

- Varför inte lägga ut alla PPT från början istället för efter hand? mycket lättare att kunna printa ut allt på en gång istället för efter varje förläsning. anledningen är att printrarna är så J***A dåliga på maskin och krånglar alltid.» (Mycket dåligt)
- Anteckningar....» (Ganska bra)
- Att flytta runt labbarna efter att man anmält sig, det håller inte. Ligger de så ligger de.» (Ganska bra)
- Jag väntar fortfarande på att mitt resultat på kursen registreras i Ladok, så att jag får med det när jag söker ett utbytesprogram nästa läsår. Finns det inte registrerat då, så blir jag mycket irriterad. I övrigt har administrationen varit bra.» (Ganska bra)
- Detta är en kurs där det faktiskt går att få tag på examinatorn även när det inte är föreläsning. Mkt bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

88 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»31 35%
Mycket bra»36 40%
Har ej sökt hjälp»16 18%

Genomsnitt: 3.69

- Räkneledaren var hjälpsam» (Ganska bra)
- Man bör starta en forumliknande sida som alla elever som läser kursen kan ta del av.» (Ganska bra)
- Klas på övningstillfälle och labbarna svarade utmätkt.» (Mycket bra)
- Bra möjligheter på labbarna och övningarna» (Mycket bra)
- Mycket bra övningsledare!» (Mycket bra)
- Det fanns alltid någon man kunde fråga uppe på institutionen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

88 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»16 18%
Mycket bra»64 72%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.75

- Vi har gjort alla uppgifter tillsammans, vilket är bra för om man fastnar kan man oftast lösa de på något sätt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

88 svarande

För låg»3 3%
Låg»5 5%
Lagom»64 72%
Hög»14 15%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.07

- För den som inte var helt borta på ämnet från början.» (Lagom)
- Ibland var det vädligt mycket att läsa, och en del uppgifter var väldigt svåra.» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna tog en hel del tid.» (Hög)
- Hög men ändå okej, sen borde jag lagt ner mer jobb på slutet men det e ju mitt eget fel, inte kursens.» (Hög)
- För mycket labbar/projektupg.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

86 svarande

För låg»1 1%
Låg»6 6%
Lagom»36 41%
Hög»28 32%
För hög»15 17%

Genomsnitt: 3.58

- Läste MTS bara också..» (Låg)
- IKOT tog mest tid. För övrigt rel. låg belastning.» (Lagom)
- ikot...» (Hög)
- Jämfört med andra perioder var den helt okej. Och de veckorna som blev för mycket var inte mekatronikens fel.» (Hög)
- Tillverkningen och IKOT tar ju också en del tid» (Hög)
- Jobbade samtidigt» (Hög)
- Båda kurserna var väldigt omfattande och man har inte haft mycket ledig tid...» (Hög)
- IKOTen tog mycket tid...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

88 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»2 2%
Godkänt»14 15%
Gott»48 54%
Mycket gott»23 26%

Genomsnitt: 4.02

- Lätt kurs. Både under LP och lätt tenta.» (Godkänt)
- Missade första veckan, som nog hade varit nyttig.» (Godkänt)
- Borde inte varit så komprimerad, i såfall mer överblickande i stället. Mer inriktat på vad man som maskinigengör behöver och inte som mekatroniker.» (Godkänt)
- Föreläsningarna och övningarna va bra» (Gott)
- Det var en kul kurs och man fick ju räkna vilket är roligt.» (Gott)
- Roligt med laborationer!» (Gott)
- Lite mycket elektronik och lite lite koppling mellan elektroniken och mekaniken.» (Mycket gott)
- Intressant!!!» (Mycket gott)
- En av de bättre och lärorika kurser jag läst på Chalmers» (Mycket gott)
- Bra föreläsare! Och övningsledare. Mycket bra helhetsintryck av kursen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinatorn»
- Inlämningsuppgifterna»
- Andra inlämningen. Var klurig, men lärde mig mkt.»
- jonas var skojig! behåll honom!!»
- lab 2 »
- Laborationerna och boken.»
- Labb»
- Samma föreläsare!»
- Inlämningsuppgiften»
- Labborationerna och övningarna»
- Klas som övningsledare, han var mycket kompetent och pedagogisk.»
- Övningsledaren "Skåningen" är mkt bra, resten håller väl en mer tveksam nivå då fokus kan ligga på det triviala medans övningsledaren skyndar förbi sådant som vi elever har svårt med. Bra föreläsningar»
- Föreläsningarna, övningarna»
- Facit till övningsuppgifterna i boken»
- De mycket kompetenta övningsledarna och examinatorn.»
- Labbar, gärna fler Föreläsaren Jonas Fredriksson»
- Labbarna, föreläsare»
- Övningstillfällena»
- Boken tycker jag är bra, trots att den är på engelska. Övningsledarna var också bra, behåll dem. »
- Labbar och inlämningar»
- --»
- Omfattningen och upplägget på räkneövningarna (viktigt att räkneledaren löser problem tycker jag, räkna själv gör man hellre hemma eller i grupp i skolan vid annan tid)»
- Föreläsaren»
- Övningsledarna! Speciellt Oscar.»
- Föreläsare»
- Föreläsare, övningsledare och bok.»
- Laborationerna bör vara kvar det ger en extra förståelse.»
- Laborationerna och räkneövningarna.»
- Gruppuppgifterna, övningarna gav mycket!»
- examinatorn/ föreläsaren. Väldigt lätt att hänga med på hans föreläsningar. strukturerade.»
- Projektet»
- Inlämningsuppgiften var bra. Labbarna var okej, men lite obegripliga.»
- labbarna»
- Jonas»
- Föreläsaren.»
- upplägget på kursen. Det verkade fungera mycket bra. Jag är mycet nöjd och har fått ett bestående högre intresse av ett ämne jag från början hade en negativ inställning till.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationsanvisningarna skulle kunna tydliggöras något»
- Antalet hjälplärare till inlämningarna..»
- Ytterligare material på förstärkare utöver det som står i boken »
- Övningsinnehållet, det behöv mer tid för egen räkning ibland.»
- Läroboken»
- Labtiderna var värdelösa. Helst fler labbar på förmiddagarna!»
- Tentan, en del av frågorna var helt oförberedda och vi hade inte fått de minsta undervisning i det.»
- Tentaupplägget. Väldigt lätt tenta leder till att den blir lätt att klara men små missar ger stort poängavdrag vilket leder till att det blir svårare att skriva till sig överbetyg.»
- Räknestugor. Labbanra och deras nytta bör ses över. Man lär sig förvisso en del på dem, men inget mer än det man kan läsa sig till på 5 minuter. »
- Tentamen bör SPEGLA innehållet på kursen. Så var inte fallet detta år. Ni förändrade dessutom årets tentamen alldeles för mycket jämfört med företrädarna. Det höll på att kosta mig rejält....»
- Inget speciellt.»
- Fler handledare till datorövningarna»
- Den andra uppgiftens omfattning kom nog som en chock för de flesta av kursdeltagarna. Och den kom lite väl sent också. Vi hade redan mycket annat i övriga kurser att göra så det var svårt att pussla in en stor inlämning utöver det.»
- Skärpning med labbarna! Man ändrar inte en bokad labb dagen innan, särskilt inte två gånger. Vi var flera som drabbades båda gångerna. Och fatta att alla elever inte bor 10min gångväg från skolan, man kan inte vara i skolan till 21 och ha labb när ens sista vettiga buss hem går 20:15.»
- Se till att ha väl förberedda övningsledare med intresse av att lära ut!! »
- --»
- Detalj, men jag tyckte att laboration 1 fungerade dåligt, otydligt vad man egentligen skulle göra och vad vi faktiskt kom fram till!»
- Inlämning 2 kunde delas ut lite tidigare»
- Labbarna tycker jag var ganska obegripliga, man fick instruktioner för 3-4 steg framåt på en smått begriplig engelska. Otydliga instruktioner helt enkelt. »
- Den andra labben va stor att förstå vad den hade att göra med det vi hade läst.»
- Jag tycker att det mesta var bra.»
- Inlämningsuppgift 2 bör kanske ha ett lite annat format om den skall vara med fler år. Fler tillfällen att fråga på.»
- Fler praktiska moment så man får bättre förståelse för hur teorin tillämpas i verkligheten.»
- Kanske kunde vara aktuellt med en dugga? Hade med säkerhet fått mig att hänga med bättre i kursen lite tidigare.»
- stort tryck från de övriga två kurserna. labbarna och inl uppg borde ge ett särskilt poäng»
- Annan typ av tenta med mindre typ-tal Mindre projekt/labb upg då dessa tillförde lite.»
- Lite mer förklaringar kring labbarna. Hade i alla fall varit bra för en nybörjare som jag.»
- möjligt vis kan en dugga införas, en dugga gör trots allt att man börjar tidigare med seriösare plugg.»

16. Övriga kommentarer

- Intressant och rolig kurs!»
- kursen var bra och hade en lagom nivå/tempo.»
- Vissa delar av boken är lite tunna och ibland tom kassa»
- Kursen har varit mycket innehållsrikt.»
- Inga kommentarer»
- En av de bästa kurserna beträffande upplägg, planering, labbar övningar osv. Mycket nöjd.»
- Bra föreläsare och övningsledare»
- Bra kurs! »
- Rolig och intressant kurs. Årets examinator har undervisat på ett intressant och lärorikt sätt.»
- Bra övningsledare och föreläsare!!! En av de bästa...»
- En trevlig kurs.»
- Mycket intressant och lärorik kurs.»
- En bra kurs, bra föreläsare och bra upplägg»
- Hälsa föreläsarna och handledarna och tacka för en väl genomförd kurs!»


Kursutvärderingssystem från