ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk miljövetenskap, KKM051, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»25 71%
Cirka 20 timmar»6 17%
Cirka 25 timmar»1 2%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 1.54

- har noga läst och sammanställt toxikologibokens innehåll eftersom långt ifrån allt täcks på föreläsningarna.» (Högst 15 timmar)
- i stort sett 0 timmar per vecka...» (Högst 15 timmar)
- Prioterade de andra två kurserna.» (Högst 15 timmar)
- Tyvärr den minst prioriterade kursen denna läsperiod, men helt klart den intressantaste!» (Högst 15 timmar)
- Gick på någon enstaka föreläsning. Pluggade några dagar innan.» (Högst 15 timmar)
- Mycket konkurrens från de två andra » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»3 8%
25%»1 2%
50%»6 17%
75%»14 40%
100%»11 31%

Genomsnitt: 3.82

- jag har vart hos läkaren varje fredagslektion samt borta under nästan hela november så mina föreläsningar är lätträknade.» (0%)
- Jag gick inte på så många föreläsningar, satt och läste mycket själv. » (25%)
- Föreläsningarna om ekologi och kretslopp m.m. var nog de sämsta föreläsningarna jag varit på under hela min utbildning. Föreläsaren tittade ner i sitt papper och läste rakt av vad som stod. Gjorde mer nytta att läsa det själv hemma.» (50%)
- Vissa av föreläsningarna/föreläsarna var så pinsamma att man var tvungen att gå därifrån.» (50%)
- Vissa föreläsningar var inte så givande. En del var på engelska och jag hängde inte med 100 procent, det kändes som man skulle lära sig bättre om man läser själv. På en föreläsning så var det en föreläsare som läste direkt från häftet. Man kunde alltså lika gärna läsa det på egen hand. Efter rasten var det nog bara 4-5 studenter som satt kvar. » (50%)
- Gick inte på föreläsningen då det var högläsning, kändes som om man var tillbaka på mellanstadiet.» (75%)
- Man får väl räkna bort de timmarna man gick efter halvtid där föreläsaren stod och läste innantill. Inte speciellt inspirerande!!» (75%)
- Föreläsningarna har varit otydliga med vad som är relevant. Speciellt Ekologiföreläsningarna var väldigt ogivande.» (75%)
- Försök involvera studenterna. Vissa föreläsningar var högläsning av bok, inte nödvändigt på den här nivån. » (75%)
- De tre föreläsningarna om ekologi hoppade jag över eftersom det var högläsning ur häftet vilket inte gav speciellt mycket, resterande lektioner har jag försökt gå på!» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 40%
Målen är svåra att förstå»8 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 8%

Genomsnitt: 2.05

- Hela kursen spretar! Dels verkar den handla om toxikologi och kemiska effekter i kroppen vilket är nytt, spännande och har en relevant kursbok. Dels verkar den handla om Göran Petersson som gett ut "kursmaterial" utan en enda källa eller hänvisning till vetenskaplig studie, utan titeln Professor tycks vara tillräckligt för att sätta samman ett materieal som handlar om: Precis allting. Häri ligger STORA svårigheter i att förstå kursmålen.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag läste igenom kurspm några dagar innan tentan. Var står målen?? Hur ska man kunna plugga på en kurs där materialet är så diffust och inga tydliga mål finns?» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är otydliga och skulle i princip mena vad som helst inom området miljövetenskap, så lite har vi begränsat oss i alla fall. » (Målen är svåra att förstå)
- ger ingen ledning till vad vi skall kunna» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är inte den som testas på tentan» (Målen är svåra att förstå)
- Målen ger ingen vägledning. Denna kurs är extremt bred och går in djupt på väldigt mycket. Det behövs väldigt tydliga kursmål, mycket tydligare än i andra kurser. Kursmålen är i nuläget obefintliga. » (Målen är svåra att förstå)
- Kursens mål speglar inte det som föreläsningarna handlat om. I föreläsningarna läggs mycket mer betoning på riskanalys och liknande, detta nämns knappt i kursplanen. Dessutom står det att ett projekt om en bioteknisk produkt ska göras, vilket inte stämmer. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det stod inte så tydligt att man ska kunna olika beräkningar. Om man inte hade gått på föreläsningarna var det svårt att förstå det. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursen är något spretig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»14 66%
Nej, målen är för högt ställda»5 23%

Genomsnitt: 2.14

- målen ger ingen ledning!» (?)
- Tentan testar orimligt mycket saker speciellt detalj kunskap för att vara en 4,5 poängs kurs» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursen omfattar till 40% mkt komplicerad terminologi inom ekosystem som inte direkt verkar fylla något högre syfte än att vara just koplicerad ord. Vari ligger diskussionen, vetenskapen, forkningen eller strävan till en högre kunskapsnivå som civilingenjör? Kanske skulle man begränsa omfattningen av denna 4,5 poängs kurs. Dessutom finns material som handlar om polymerteknologi som vi innan denna kurs tenterat 4,5 hp i, är detta avsnitt verkligen nödvändigt att ytligt upprepa? Skapar onödig stress under en av de tyngsta läsperioderna under vår utbildning. Jag anser att hela kursen går bet på just "I förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal": Denna kurs innehåller allt som tidigare miljökurser redan behandlat (ex. miljöbalken, miljökonventioner, förbränning och koldioxidavskiljning, sulfatmassaprocessen, polymervetenskap m.m)Detta skapar en orimlig mängd kurslitteratur som måste detaljläsas! » (Nej, målen är för högt ställda)
- INTE OK tentamen, inte från undervisningen. Skäms på er att säga påstå att omtentan var representativ. skäms! :(» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen känns inte som en 4.5 hp kurs till arbetsbördan som lagts på extrem detaljkunskap.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen verkar baserat på tentan vara att kunna massa detaljer. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»6 21%
I viss utsträckning»11 39%
Ja, i hög grad»4 14%
Vet ej/har inte examinerats än»7 25%

Genomsnitt: 2.42

- Helt orimlig tenta för kursen» (Nej, inte alls)
- Jag tyckte att jag kunde mycket mer än vad examinationen testade. Vissa frågor var väldigt konstiga. Tex var en fråga: "Hur lyckades man med miljömål ett?" Jag tycker inte det är relevant att man ska veta vilket miljömål som är nummer 1 i häftet. Hade frågan visat vilket miljömål det var skulle jag nog kunna svara på den. En annan fråga var också väldigt konstig.» (Nej, inte alls)
- kunskaperna känns för spridda och utan sammanhang. har svårt att känna att jag kommer att kunna använda detta praktiskt» (Nej, inte alls)
- Enligt examinatorn skulle tentan vara uppbyggd på samma sätt som äldre, vilket den inte alls var. Från de utdelade häftena och boken kom inte många frågor, tentan var uppbyggd på ett jättedåligt sätt. » (Nej, inte alls)
- Bland de sämsta tentorna jag skrivit, byggde till 50% på total detaljkunskap och saker som inte har varit speciellt framträdande i kurslitteratur eller föreläsningar. Märklig fördelning på poäng på de olika delarna.» (I viss utsträckning)
- Var meningen med denna kursen att jag skulle kunna i vilken ordning miljömålen ligger? Alldeles för mycket omfattande detaljkunskap för att kunna vara realistiskt för en 4,5 hp kurs. Många frågor var diffusa och täcktes inte av kursmaterial.» (I viss utsträckning)
- Detaljkunskap och inte analyserande kunskap testades. Känns tråkigt då denna kursen skulle kunna ge en bättre inblick i förståelse för hur kemikalier påverkar människan och miljön, nu var uppfattningen att en otrolig detaljkunskap krävdes för tentan.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentan var väldigt olik äldre tentor, det hade varit bra med en övningstenta då det var nya föreläsare i kursen i år. » (I viss utsträckning)
- Examinationen byggde på föreläsningarna (vilket är bra eftersom det speglar kursen), men mycket kursmaterial saknas till detta. Om man inte varit med och tagit väldigt noga anteckningar finns det ingenstans att hitta en del av informationen som frågades efter på tentan. » (I viss utsträckning)
- Det blev tyvärr snarare ett glosförhör än något där man fick använda sina egna kunskaper och applicera dem på problem eller att helt enkelt få analysera.» (I viss utsträckning)
- Om man ser till vad kursen innehållt tidigare år var det som natt och dag om man kollar på nivån som tentorna har legat på. Ren detaljkunskap rakt av. Kursen är så plottrig i sig att det är svårt att hålla koll på allt den innehåller och sedan kommer enbart detaljfrågor. Jag hoppas de rättar snällt för annars lär kuggstatistiken vara rätt hög. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»10 28%
Ganska liten»18 51%
Ganska stor»3 8%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.02

- Föreläsningarna gav överlag inte mycket till inlärningen.» (Mycket liten)
- Gregs föreläsningar var bra. Men de flesta andra var tragiska. Gunilla Clancy som stod och läste innantill och visade så grundläggande youtube-filmer så man kände sig förolämpad. Sedan har vi Göran som endast föreläser om sina egna åsikter. "Feta människor jobbar på bensinmackar eftersom det finns så mycket varmt bröd där" Är detta högskolan??» (Mycket liten)
- Undervisningen har varit obefintlig för inlärandet. Det krävs mer strukturerade föreläsningar och betoning på vad som faktiskt är relevant för kursen. Alla föreläsningar har haft dåligt upplägg och varit svåra att ta till sig.» (Mycket liten)
- gav i stort sätt inget» (Mycket liten)
- Flera dåliga föreläsare» (Mycket liten)
- Deltog inte i så mycket av undervisningen.» (Mycket liten)
- Oinspirerade och byråkratiska föreläsningar» (Ganska liten)
- tydligen» (Ganska liten)
- Man har ju plockat saker här och där på föreläsningarna, men tentan gick ju i detalj, så det hjälpte inte så mycket. » (Ganska liten)
- Det hade varit skönt att inte ha så många olika föreläsare, om man mer hade haft samma så blir det mer struktur på kursen. Föreläsningarna om ekologi och ekotoxologi borde förbättras radikalt! Föreläsaren borde inte stå och läsa innantill precis vad som redan står i motsvarande avsnitt i Göran Peterssons bok. Det kan man läsa hemma. Det kunde ha betonats mer hur allt är ihopkopplat eller på något annat sätt gjort föreläsningen mer intressant än att bara läsa innantill. Det hade underlättat att ha alla föreläsningar på svenska. Eller i alla fall föreläsningsslidsen på svenska då tentan är på svenska och man inte kan motsvarande begrepp på svenska som man fått på engelska. Tror även att de avsnitten hade varit lättare att ta till sig om föreläsninarna varit på svenska. » (Ganska liten)
- De flesta föresläsningar var ytliga och man förstod sällan vad man skulle ha fått med sig. Förutom Göran Peterson, hans föreläsningar var bra. Mycket bra att man fick slides. » (Ganska liten)
- Förvirrande föreläsningar gav inte mycket. Utskrivna PP:s gav mer till inlärningen. » (Ganska liten)
- Undervisningen om helt nya saker så som riskanalys, toxikologi och miljölagar hjälpte min inlärning, men inte de föreläsningar bland annat ekologi och hållbar utveckling (vi kemister har haft samma föreläsning om hållbar utveckling 2 gånger tidigare) » (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit väldigt varierande. Vissa har varit till hjälp andra har varit meningslösa och inte tillfört något utöver boken. Den om miljöledningssystem var svår att hänga med i.» (Ganska liten)
- Stor variation på föreläsningskvalitet.» (Ganska liten)
- Med tanke på hur tentan såg ut gac det inte mycket.» (Ganska liten)
- Mkt spretig kurs. Föreläsningen tar inte upp det som är sagt som kurlitteratur för den delen.» (Ganska stor)
- Med ett stort undantag för Gunilla Clancy. En mumlig föreläsning utan förståeligt syfte där 70% av åhörarna lämnade i andra halvlek och inte kom tbx för andra föreläsningen. Detta var något av ett lågvattenmärke för föreläsningar jag lyssnat på under dessa 2,5 åren.Greg Peters har hållit bra, relevanta och intressanta föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»8 22%
Ganska stor»15 42%
Mycket stor»6 17%

Genomsnitt: 2.6

- Varför frågas inte saker som står i kurslitteraturen? alternativt kan man ju ha en kurslitteratur som förklarar de viktiga delarna, istället för att fylla text med självklarheter.» (Mycket liten)
- Var hittar jag kurs material om Riskbedömning. Gregs föreläsningsmaterial finns men är inte täckande och är mycket snurrit. Tydligare information om kurs material! » (Mycket liten)
- tentan testade bara små detaljer som nämts i förbigående på föreläsningarna, gav inget att läsa kursliteraturen.» (Mycket liten)
- Bättre kurs litteratus, dåliga OH från föreläsningar» (Mycket liten)
- Har ej läst och har ej behövt» (Mycket liten)
- Väldigt dåligt att det inte finns kurslitteratur till allt som kommer på tentan. Hur ska man då plugga? Vissa av de slides som delades ut på föreläsningarna var inte bra att plugga på. Hur ska man lära sig om Reach och miljöledning till exempelvis om det ej finns någonstans att läsa om det. Alla har inte alltid möjlighet att gå på alla föreläsningar!» (Ganska liten)
- Köpte aldrig böckerna som rekommenderades. Tyckte det kändes som en onödig utgift. » (Ganska liten)
- Som ovan, frågorna på tentan kunde inte besvaras mha av kursmaterialet.» (Ganska liten)
- Då föreläsningarna varit obefintliga för inlärandet måste jag ju ta till mig information på något sätt. Toxikologi boken är stor del kurslitteratur enligt kursPM även om det är mycket text och mycket fakta kunskap så är toxikologidelen inte speciellt stor poängmässigt för den tid som lagts ned på att plugga in 150 sidor fakta.» (Ganska stor)
- Allt som behövs, och lite till, står i boken. Boken känns som om den är gjord för högstadieelever, vi har trots allt gått några år på kemiteknisk linje, man borde veta vad en dipolbindning är. » (Ganska stor)
- det skulle varit skönt med någon mer samlad kurslitteratur. Det var väldigt spritt och den enda boken som fanns motsvarade en föreläsning. Allt som man behövde kunna stod dock inte i föreläsningsanteckningar och kursmaterial. Till exempel stod inget om frågorna som gällde REACH på tentan på föreläsningssildsen. Inte heller vad SIN står för i SIN-listan. Tycker att man borde kunna hitta allt man behöver kunna i kursen skrivet i kursmaterialet och inte bara få viss information muntligt på föreläsningar. Det ger inte alla samma förutsättningar i och med att olika personer lär sig på olika sätt. » (Ganska stor)
- Den kurslitteratur och kursmaterial som finns ger en väldigt skev bild av vad som är viktigt i kursen. Exempelvis finns det en hel bok om toxikologi som består av en föreläsning, medan det om riskanalys (som vi haft minst 2 föreläsningar om) endast finns powerpoint att läsa. Dessutom saknas det mycket information om exempelvis miljöstyrning och REACH, denna information finns bara ifall man antecknat bra. » (Ganska stor)
- Jag tycker att allt man ska kunna borde finnas i kursmaterialet. Men beräkningar och sånt fanns inte. » (Ganska stor)
- Han inte läsa något i boken pga arbetsbelastningen under läsperioden.» (Ganska stor)
- Som sagt. Många moment som innefattas av kursen behandlas ej på föreläsning. Kurmaterialet bör dock enligt min åsikt revideras kraftigt med åtanke på vad vi redan läst sedan innan för att motsvara 4,5 hp, samt vad som faktisk är saklig vetenskap och inte godtyckliga slutsatser (Läs Göran Peterssons material). Toxikologiboken är bra och innehåller faktiskt mkt av det som ytligt tas upp i Göran Peterssons material. » (Mycket stor)
- Boken på nätet var bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»8 22%
Ganska bra»20 57%
Mycket bra»5 14%

Genomsnitt: 2.8

- inga meddelande ALLS om bonuspoängen, vilka krav som ställs.» (Mycket dåligt)
- Fler tentor » (Ganska dåligt)
- Det var väldigt svårt att tyda vad som skulle ingå i kursen, typ vilken kurslitteratur som var aktuell. Det var även för lite utdelade uppgifter att träna på (inga alls).» (Ganska dåligt)
- t.ex. dålig info om vart projektet skulle lämnas in» (Ganska dåligt)
- Har inte sett det själv men enligt vänner fattades vissa essentiella delar va kursen» (Ganska dåligt)
- Böckerna var bra men alla föreläsnings anteckningar går inte att få tag på. Det blev svårt att få en bra översiktlig bild över vad som var mest relevant.» (Ganska bra)
- Det vore bra om Greg kunde skriva ett meddelande när det lagts upp nya saker så man vet det.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»7 21%
Ganska bra»11 34%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»13 40%

Genomsnitt: 3.53

- va inte lätt att få reda på vad vi skulle kunna» (Ganska dåliga)
- man kan alltid haffa Greg efter en föreläsning.» (Ganska bra)
- Har ej testat» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 23%
Mycket bra»21 61%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.79

- Var ju bara ett grupparbete men det funkade bra. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»1 2%
Låg»5 14%
Lagom»24 70%
Hög»3 8%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.94

- Under perioden var arbetsbelastningen låg, men det beror framför allt på att inga tydliga mål är uppsatta så det är svårt att veta vad man ska plugga på. » (Låg)
- Lägg ut tentan LV1, så folk vet vilken nivå det ligger på. » (Låg)
- Har ej gjort något efter skolan förutom dagen före tentan och fick en 4:a» (Låg)
- Tills tentan kom som var totalt orimlig för kursen» (Lagom)
- Den spretar åt alla håll och kanter, vilket gör att det blir mycket information på liten andel hp.» (Hög)
- i och med all kurslitteratur som tycks handla om allt på en gång.» (Hög)
- Kursen är för spretig och för ingående på varje delmoment för att bara vara 4.5hp.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»6 17%
Hög»13 38%
För hög»14 41%

Genomsnitt: 4.17

- Tre kurser för andra läsperioden i rad. Man prioriterar lätt bort de kurser som anses vara "lättare". Alternativt den som man anser att man har minst chans att klara. » (Hög)
- KRT» (Hög)
- Denna läsperiod är ett rent stressmoment redan innan lv 1!!!!» (För hög)
- Det var svårt att hinna med alla tre kurser. » (För hög)
- Denna kursen kommer i kläm då vi läser reglerteknik och kemisk reaktionsteknik samtidigt.» (För hög)
- Jobbigaste läsperioden någonsin, ej hälsosam för någon...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»9 25%
Dåligt»11 31%
Godkänt»11 31%
Gott»3 8%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.31

- En kurs som borde bli bättre. Att ha 5 föreläsare drar isär kursen något enormt, så oklart vad som krävs från alla delar. Vad är relevant? Även faktakunskap som vad SIN står för är i sammanhanget ganska onödigt då det är mer intressant att veta vad SIN-listan innebär? Vart dras gränsen? Om den dras vid ovan nämnda exempel så ligger kursen definitivt inte på en 4.5 hp nivå, utan då krävs antingen fotografiskt minne eller någon form av sjuk minnesteknik för att lyckas bra på tentan.» (Mycket dåligt)
- vissa föreläsningar var ju intressanta, medan andra var totalt meningslösa. » (Mycket dåligt)
- Skulle varit mycket bättre om det varit en tenta som testade hela kursen och inte några få detalj områden» (Mycket dåligt)
- 90% av av kurs innehållet känns inte relevant. Dessutom är det bara utantill kunskap. Kursen känns inte genomtänkt, den är alldels för bred, behandlar alldeles för många områden. Det finns inga övningsuppgifter att göra, hur ska jag veta om jag lärt mig något innan tentan? Föreläsningen med Gunilla Clancy bestod av att hon bokstavligt talat läste högt ur kurslitteraturen. Mycket oinspirerande och oförberett. » (Mycket dåligt)
- På tentan var det en specifik fråga om banan och salami!? Ungefär lika seriöst tog jag kursen.» (Mycket dåligt)
- Själva kurse i sig är bra, men tentan förstör hela bilden. Mycket missnöjd med tentamen.» (Mycket dåligt)
- En kurs som går ut på detaljkunskap är otroligt löjligt. Så lär man sig inte något permanent, man bara pluggar in det inför tentan och glömmer det lika fort.» (Dåligt)
- Det är många föreläsningar och alla är med PP, och många blir svåra att hänga med då det är nya och svåra saker, som miljölagar och miljöledningsarbeten, reach osv. Hade gett mer om det kom mer i ett sammanhang och med övningar som vi hade på vissa lektioner, dessa var bra för då kunde man se vad man förstått resp. inte förstått, för ibland kan man tro att man förstår när man läser men i själva verket har man missförstått något.» (Dåligt)
- alldelles för mycket detaljkunskap, jag hade läst på GU om jag velat ha det. sen förstår jag att om en miljökurs krävs måste den antagligen utföras på ett sånt sätt, vilket gör att intrycket inte är "mycket dåligt"» (Dåligt)
- Tentan var alldeles för mycket detaljfrågor. Föreläsningar som består av youtubefilmer på vattnets kretslopp är pinsamt. Men kursen har ändå varit ganska okej med tanke på förutsättningarna (jättetråkigt ämne).» (Dåligt)
- Det är inget ämne som är jätte intressant och det känns lite som en flum kurs. Några föreläsningar av Göran Petersson var intressanta. » (Dåligt)
- Vissa av föreläsarna var under all kritik. Man kan inte hålla i en föreläsning genom att stå och läsa innantill. » (Dåligt)
- Ett hopplock av konstiga ämnen. Ibland känns det som dagisnivå på en del saker och sedan så varvas det med rena PP:s på kemiska strukturer i en och en halv timma. » (Dåligt)
- På grund av att tentan var mycket svårare än det man läser i kursmaterialet.» (Dåligt)
- Miljöundervisningen måste samordnas bättre med övrig undervisning för att den skall kunna användas praktiskt. de miljökunskaper vi lär oss måste kunna relateras till vad vi gjort tidigare. » (Dåligt)
- Greg Peters är duktig, Göran Petersson en god föreläsare med intressant innehåll samt underhållningsvärde och rum för diskussioner (till viss del).» (Godkänt)
- Kursen har helt klart kommit framåt, men antagligen hade en hemtenta funkat mycket bättre som examinationsform än saltenta. Tentamen tog upp mycket märkliga exempel och skulle kunna sätta 5a på den så hade manvart tvungen att ha pluggat in varenda detalj i hela litteraturen.» (Godkänt)
- Kursens innehåll är bra och det är bra att betona riskanalys och miljöstyrning. Men det går inte att examinera på något som inte finns god kursmaterial på, och det var otydligt med vad som var viktigt i kursen eftersom tidigare år har det inte alls varit lika stort fokus på riskanalys och liknande utan mer frågor på ekologi och toxikologi. » (Godkänt)
- Den här kursen ger kunskap om saker som alla andra kurser oftast glömmer bort. Här är det inte bara "Ämnet X är cancerframkallande och bör därför ej ätas" utan det talar lite mer om varför osv. Mycket mattnyttigt för kemister, även om flera inte verkar tro på det och ser allt med miljö som en hippierörelse.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Greg som kursansvarig. Boken i toxikologi (bra med svensk litteratur). »
- det frivilliga projektet»
- Greg har gjort mycket bra förändringar i kursen. Mitt intryck är att den har blivit mycket mer relevant än tidigare år. Gregs föreläsningar har varit bra och inspirerande. Chemsec arbetet och föreläsningen var bra. Gästföreläsningen om miljöaspekter var bra, men tentafrågan på detta kom lite som en chock då vi inte fått något tydligt direktiv om vad vi skulle kunna om detta.»
- Göran Pettersons föreläsning var intressant, men att man skulle kunna nämna alla olika antioxidanter vid namn från alla frukter och grönsaker är väll lite väl ingående? Räcker inte övergripande grupper?»
- Övningarna med riskassessments, projektet, »
- Det kursen handlar om.»
- Grupparbetet. Gregs föreläsningar. »
- Det mesta.»
- Göran Petersson och hans bok.»
- Det var bra att det fanns ett arbete så att man kunde få bonuspoäng.»
- Greg»
- Antingen ändras innehållet i kursen så att den matchar tentan eller tvärtom!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer info om projektet med bedömning och hur redovisningen förväntas vara.»
- Det är på tok för mycket och för utspridd litteratur för en 4.5p kurs. »
- Mindre spretig»
- Gunilla Clancy bör förbättra både retorik och tydligt tal. Göran Petersons läsmaterial. Det står inte i proportion till hans delaktighet under kursens gång i form av föreläsningar. GÄRNA: ett tydligare fokus på kroppen, toxikologi och riskbedömning. Detta var de enda områdena där vi helt saknar kunskap vilka kändes högst relevanta för en kemiingenjör att förvärva!!!»
- mer samanhang och stuktur»
- examinationen bör ges i form av miniprojekt. det går inte att täcka så mycket material som ni gör på en tentamen som skall motsvara så lite poäng. »
- Examinationen, projektet, clancys föreläsningar»
- Gunilla Clancys föreläsningar»
- Gunilla Clancys föreläsning var en katastrof. Göran borde utesluta sina egna åsikter ur sina föreläsningar. Magdalena Svanström upprepar mycket från KMS kursen i årskurs ett. Tydligare mål och tydligare kurs material är nödvändigt!»
- Hela kursen. Speciellt Miljöstyrningsdelen, helt oklart vad som var relevant därifrån. Förstod knappt vad frågan var på tentan, och infon som fanns tillgänglig från slidsen var den enda infon som gavs ut om detta, så jag måste missat någonting stort. Det kunde definitivt gjorts bättre.»
- examination, bättre med många inlämningar i en sådan kurs. »
- ekologi föreläsningarna, fler övningar, kanske övningsuppgifter att räkna och diskussions uppgifter så att det blir mer konkret»
- kursinnehållet, mer förståelse mindre ordkunskap. tentan bygde på att man kunde förkortningar som MIS. testar inte om vi förstår något om ämnet eller hur miljöförstöring fungerar eller hur miljöstyrning fungerar, bara om vi kommer ihåg vad alla förkortningar betyder»
- bättre tenta!!!!!»
- Det hade varit bra med någon form av indstuderingsfrågor för att få en större överblick av kursen och alla olika delar. Sen borde det även finnas uppgifter att öva på på den olika räkningarna vi hade. Ekologi- och ekotoxologiföreläsningarna borde förbättras. Man förväntar sig att föreläsaren ska ha så bra koll på ämnet att denna inte behöver stå framme och läsa innantill. Dessutom borde youtube-klippen med tecknade krokodiler som dricker vatten mm.. tas bort och att den tiden läggs på att undervisning. »
- mindre detaljkunskap tack! att ha läst just den sidan och just det stycket påvisar enligt mig inte något kunnande, sammanhang och allmänna principuträkningar är viktigare.»
- Kursens mål är att man ska få en ekologiskt baserad helhetssyn på den kemiska miljön. Är det verkligen ett bra sätt att kontrollera detta genom att ha massa detaljfrågor på tentan då. Jag tycker att tentans upplägg borde funderas lite över. »
- Det måste finnas kurslitteratur på allt som ingår i kursen som kan komma på tentan. Tycker inte det är rätt att man frågar om saker på tentan som endast har tagits upp på en föreläsning och inte går att läsa i någon kurslitteratur.»
- Kursen bör få en tydlig röd tråd. Varför ska man bara lära sig saker utantill, tentan behandlade bara detalj frågor. »
- Högläsningar ur en bok på föreläsningar när vi går i trean på en teknisk högskola är inte ok. Det funkar på dagis. Göran har rätt udda åsikter som är svåra att ta till sig. »
- Det måste vara tydligare med att toxikologi och ekologi inte är det centrala i kursen trots att det varit en stor del tidigare år. Projektet som görs skulle också kunna vara tydligare instruktioner på, exempelvis mer om hur presentationen ska vara. »
- tentan»
- Lite mer strukturerat. Den där kvinnliga doktorandens första föreläsning var bland det mest värdelösa jag varit på, hon läste innantill i 2 timmar. Andra gick jag inte på.»
- Tenta som ser i ett större perspektiv. Inte deltaljfrågor om salami eller något speciellt risksystem etc.»
- Det måste göras tydligare vad som ingår i kursen. Vad man förväntas att kunna. Allting kändes flummigt i allmänhet.»
- Minska omfånget på kursen och gör den snävare men vassare. T ex så har kemiteknik redan fått Svanströms Föreläsningar så det är bara repetition. »
- Tentan motsvarade inte något vi hade gått igenom»
- Tentamen!»

16. Övriga kommentarer

- INTE OK tentamen. Läs igenom och fundera på relevansen av detaljfrågorna. »
- Måttligt nöjd med tentan... Diffusa formuleringar på frågor som är svåra att besvara som det är..»
- Tentamen som låg ute på studieportalen sades vara representativ för den kommande tentamen. Det var verkligen inte så, är man medveten om att tentamen kommer att se i stort sett helt annorlunda ut tycker jag att man kan meddela det. »
- Det är inte riktigt okej att tentamen nästan endast är detaljfrågor när kursen är så bred men endast ger 4,5 hp. »
- Även om kursen personligen inte är någon favoritkurs så var vissa föreläsningar ok. Magdalena och Görans föreläsningar höll någon standard. Medan de flesta andra höll föreläsningar som saknade röd tråd i flesta fall och kändes inte speciellt givande överhuvudtaget.»
- väldigt stort fokus på detaljer på tentan, inte alls som man hade fått intryck av under kursen. »
- Allmänt flummig och bred kurs som de andra miljökurserna. En del repetition från föregående miljökurser och en del nytt, man kanske kan omarbeta alla kurserna så de blir mer specifika. Och väldigt stor bredd på vad man ska kunna, en del är kunskaper från högstadiet/gymnasiet som testas på tentan och annat är mycket mycket svårare!»
- bättre tenta!!!!!»
- Det är dåligt att bara en gammal tenta läggs ut där det inte finns facit och den inte gås igenom på en föreläsning. Tentan som lades ut kändes även väldigt irrelevant då den riktiga tentan innehöll helt andra saker som man inte alls var beredd på.»
- Man borde få ha valfri miniräknare på tentan! Det är ju bara plus och minus-räkningar man ska utföra och då hjälper inte en grafritande miniräknare nånstans! Jag tänker inte betala 200 kr för en miniräknare som man använder i en kurs, så nu gick en timme av tentatiden åt till huvudräkning som kunde lagts på nåt bättre.»
- Jag hoppas examinatorn tar tills dig detta och kommande tentor är uppbyggda som äldre.»


Kursutvärderingssystem från