ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS, ht13-Fysik, del A, LMA538, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-10-21 - 2013-11-17
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Helena Russberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»3 6%
Cirka 20 timmar»10 20%
Cirka 25 timmar»15 30%
Cirka 30 timmar»15 30%
Minst 35 timmar»6 12%

Genomsnitt: 3.22

- Hade velat studera mer, men den mesta av tiden gick åt att pendla.» (Cirka 20 timmar)
- Alldeles för lite insåg jag i slutet.» (Cirka 20 timmar)
- kursen konkurrerade med matematiken » (Cirka 20 timmar)
- Tiden jag lade ner på studierna ökade exponentiellt mot slutet. Sista tre-fyra veckorna snittade jag nog 60h/veckan» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»8 16%
100%»39 79%

Genomsnitt: 4.73

- Lite mindre då jag ibland gick ifrån en halvtimma tidigare eller så på Håkans (pratade om värmekapacitans och energi etc) föreläsningar då han var så opedagogisk och inte försökte få fram förståelse i oss eller visade mer information än vad han la upp på hemsidan.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 54%

Genomsnitt: 3.33

- Sett men inte gått in i detalj vad de innebär/relaterar till den undervisning jag tagit del av.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Man förstår när det börjar bli tajtare emot själva tentamenstillfället för begreppen kursmålen använder i vissa delar är helt obegripliga i början. Men som sagt, det fixar sig emot slutet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Per gick igenom målen både i början och i slutet av kursen, 5 av 5! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tror inte många följer kursmålen utan gör det läraren säger på föreläsningen.. Vilket kan var samma sak. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Men de är så obetydliga att man bryr sig inte så mycket och glömmer av dem. Räcker gott och väl att se dem en hång i början.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 83%
Nej, målen är för högt ställda»7 16%

Genomsnitt: 2.16

- Kan inte ge konstruktiv kritik då jag inte vet vad målen innebär.» (?)
- Svårt/omöjligt att komma som normalbegåvad utan tidigare erfarenhet och uppnå högre betyg. Hade gärna sett fler exercistillfällen. » (?)
- Men det är mycket nytt att ta in om man ej läst fysik tidigare och kan därför kännas tufft ibland. » (Ja, målen verkar rimliga)
- målen är rimliga men jag tycker att tentorna håller ett högre mått än vad föreläsningarna gör och därför har kursen känts väldigt svårt » (Ja, målen verkar rimliga)
- Tentauppgiftern var ju lite över svårighetsgraden man hade övat på, lite för stort hopp där.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 35%
Ja, i hög grad»18 40%
Vet ej/har inte examinerats än»11 24%

Genomsnitt: 2.88

- Det känns väldigt motsägelsefullt att man under kursen trycker så hårt på att den ingenjörsmässiga lösningsmetodiken är det viktigaste - så till den milda grad att 80% av poängen på tentan delas ut till lösningsgång och endast 20% för korrekta svar (det här fick vi information om under en av de första föreläsningarna) - för att sedan ha 30% av poängen på tentan dedikerade till problem där endast korrekt svar premieras med poäng, fullständig lösningsgång utgör källa till irritation (också enligt utsago på föreläsning). Jag hade mycket hellre sett att lösningsgången gav poäng på alla uppgifter. Det var nära att jag struntade i hela Del A på tentan i ren protest. Självbevarelsedriften hindrade mig.» (I viss utsträckning)
- Hade tidsbrist på provet hann inte bevisa att jag kunde det mesta. » (I viss utsträckning)
- Tentamen mycket svårare än materialet som blev utdelat för att kunna studera till tentan. Inga gamla tentor utgivna! Varför? Mycket få av övningsuppgifterna som blev utdelade höll samma svårighetsgrad som uppgifterna på tentan.» (I viss utsträckning)
- Kändes dock lite som att tentans problem låg på en ganska mycket högre nivå än de vi fick öva på innan.» (Ja, i hög grad)
- Provet kändes lite för omfattande då jag och flertalet av dem jag snackade inte hann med fullständiga uträkningar på allt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»9 18%
Mycket stor»35 71%

Genomsnitt: 3.59

- Kände att jag inte fick den hjälp jag behövde på övningstillfällena. » (Ganska liten)
- Per känns väldigt engagerad, men det övergår till att bli en smula ostrukturerat och lite för flummigt ibland. Mer fullständiga lösningsgångar på tavlan av riktigt svåra uppgifter hade varit givande.» (Ganska stor)
- De föreläsningar Per höll var enormt viktiga för att jag skulle lära mig medan föreläsningarna med Håkan snarare förvirrade mer än hjälpte.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»16 32%
Ganska liten»15 30%
Ganska stor»15 30%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.1

- Boken har inte hjälpt något alls, däremot anteckningarna från föreläsningarna har vart kanon!» (Mycket liten)
- jag köpte inte boken . utan skrev endast ner föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Har endast användt övningspappren och mina föreläsningsanteckningar.» (Mycket liten)
- Beror på hur man väljer och se det. Man får nästan all information man behöver via föreläsningar. boken kan vara bra som stöd och det blev vi informerade om från början. » (Ganska liten)
- I den utsträckningen att jag har haft en del uppgifter att arbeta med. Kommentarerna vi fick till uppgifterna var oftast obegripliga eller så gav dom information om en del av lösningen som jag redan klarat av. Vidare hade jag gärna sett att vi hade fått många gamla tentor att arbeta med, med fullständiga lösningsgångar. Jag lär mig bäst genom att härma och det blev svårt när vi fick se en fullständig lösningsgång vid endast ett tillfälle, genomgången av bonusuppgiften. Kursboken var helt värdelös. Läste i den några gånger, men oftast kändes det som att den bara skrapade på ytan.» (Ganska stor)
- Hade varit skönt att på något sätt ha en bättre lärobok då mycket av det vi gick igenom inte fanns i boken som vi skaffade. Om man ville få saker förklarat på annat sätt än det som läraren gjorde så var det svårt. » (Ganska stor)
- Heureka A eller B köpte jag inte men uppgifterna och material från hemsidan var suveränt!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»25 51%
Mycket bra»19 38%

Genomsnitt: 3.28

- Svårt att hitta alla uppgifter pga, så många olika namn på filerna» (Ganska dåligt)
- Allt fungerade bra, FÖRUTOM att det hade varit snällt om läraren kunde lägga ut gamla tentor tidigare och kanske framför allt mer än en gammal tenta. Man fick känslan av att han inte ville att vi skulle kunna förbereda oss, vilket kändes knäppt. » (Ganska bra)
- Svårt att hitta mer än 2 äldre tentor, hittade fler tillslut. » (Ganska bra)
- Mycket bra i sin helhet, men anser att föreläsningsdokument samt övningshäften bör läggas ut snarast möjligt så att eleverna själva kan planera sina studier -istället för att materialet läggs upp successivt som i nuläget. Tyckte det var hindrande och försvårade möjligheten att få ett helhetsperspektiv av kursen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»3 6%
Ganska dåliga»6 12%
Ganska bra»21 42%
Mycket bra»13 26%
Har ej sökt hjälp»6 12%

Genomsnitt: 3.26

- Lars larsson samt SI-ledaren för grp 10 var oangagerade och (si-ledaren okunnig)» (Mycket dåliga)
- Alldeles för få tillfällen!» (Mycket dåliga)
- Vid frågor om exempelvis frågor man kört fast på möttes man ibland av svar som inte var särskilt hjälpsamma. Man fick ibland känslan av att läraren blev irriterad när man ställde frågor.» (Ganska dåliga)
- Upplevde ibland obehag då frågor ställdes -att föreläsarna (både Håkan och Per) trivialiserade frågor eller gjorde narr av frågeställarna. Detta under enstaka tillfällen sett ur helhetsperspektiv, mänskliga faktorn? Ville ändå nämna det (är inte säker hur konstruktiv denna kommentar var egentligen). Samma obehag kände jag under grupp-lektionerna där min ledare var Håkan. Kanske för att t ex deras formulering inte gick in riktigt, och ställde man en fråga upprepades samma formulering -vilket ledde till frustration hos båda parter. » (Ganska bra)
- Väldigt många ställde frågor under raster så lite svårt att få någon luft där men han sa att han var tillgänglig på sitt kontor annars.» (Ganska bra)
- !!!Många gick fler andra gruppers exercistillfällen!!! speciellt fullt var det på Zoltans övningar då ryktet spred sig att han var en av de bättre. » (Ganska bra)
- Fler övningstillfällen per vecka hade varit bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»21 42%
Mycket bra»23 46%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.44

- Inte många har vanan att jobba tillsammans. » (Ganska bra)
- Studiegrupp, check!» (Mycket bra)
- Har ej sökt samarbete utöver SI-lektioner.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 18%
Hög»34 69%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.93

- Hög men under kontroll» (Hög)
- mellan lagom och hög.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 16%
Hög»33 67%
För hög»8 16%

Genomsnitt: 4

- På gränsen till för hög när man har familj att ta hänsyn till. » (Hög)
- Mycket för att man inte var studievan.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 6%
Godkänt»10 21%
Gott»22 46%
Mycket gott»12 25%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man känner sig ju för jävla korkad när man pluggar arslet av sig och det gå förjävligt ändå. Men man vet inte om det är pga en själv och borde ge upp eller om nivån helt enkelt är lagd för sånna som redan kan allt.» (?)
- Svårt att förlita sej på föreläsningsanteckningar och dokument som ska skrivas ut.» (Dåligt)
- Det var extremt högt tempo, kanske något FÖR högt, men jag har lärt mig mycket mer än vad jag trodde var möjligt under så kort tid. Dock så var kvalitén på undervisningen grundläggande för att jag skulle klara av det, så utan Per och hans tålamod hade det troligtvis inte gått. Håkan är bra på det han kan men dålig på att lära ut. Dåligt tålamod och hade ibland svårt att förstå att vi inte alltid hade tillräckligt med grundkunskaper. Per var tydlig och bytte aldrig några tecken eller principer, vilket Håkan gjorde då och då. » (Mycket gott)
- Tyckte det var fantastiskt kul, om än svårt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Per öhl»
- Per Öhl höll i både roliga och intressanta föreläsningar av hög klass! Vi hade även Håkan Wirdelius som höll i "energibiten" även han gjorde det bra.»
- Föreläsarna är alltid gott att dem förblir. Känns som att de 3 jag hade var, utbildade, pedagogiska och allmänt grymma.»
- Per Öhl. Väldigt entusiastisk och smittar av sig i sitt intresse för fysik. »
- Jonny.»
- material på internet, uppgifter och info.»
- SI!!!! Extremt givande, nyttigt och kul! Mycket duktig SI-ledare (Bergo)!»
- SI-lektioner.»
- Per Öhl»
- Per Öhls demonstrationer på föreläsningarna av mekaniska problem. Om någon inte förstår så tar han fram ett slumpmässigt objekt och visar på något sätt för personen eller får dem att försöka själva att trycka eller känna på den för att förstå logiken med krafterna som tillförs objektet.»
- att läraren tar upp bra och relevanta exempel till varje avsnitt som får en att reflektera till verkligheten.»
- Läraren»
- Bonusuppgiften! Kändes extremt mycket lugnare och tryggare när man hade det försprånget till tentan.»
- Per Öhl.»
- SI-passen! Jättebra att få diskutera i grupp och få saker förklarat av andra. Eftersom vi hade per både som övningsledare och på föreläsningarna var det skönt att få saker förklarade av någon annan. Dessutom var det svårt att få hjälp på övningarna för det var alltid så lång kö. »
- Pers engagemang, mycket bra. »
- hemtentan»
-
- Pedagogiken under föreläsningarna har varit mycket bra. »
- Lärarna på Exercise-lektionerna.»
- Per Öhl och hans formel»
- Bonuspoängsuppgiften som moment var extremt lärorik.»
- Per tkr jag var duktig och engagerad lärare med intresse.»
- Hjälpsamheten från läraren »
- Per Öhl»
- Per öhl»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler exercise tillfällen»
- Inget att klaga på, intressant och rolig kurs!»
- Eventuellt bör minst en gammal tenta finnas tillgänglig 2-3 veckor innan tentamen för att förbereda eleverna på svårighetsgraden. Den verkar extremt mycket högre en testtentan som funnits tillgänglig. »
- Ingenting, tycker det var väldigt bra.»
- Jag tycker det är mycket skönt om man går efter en bok istället för att ha massa olika paper man ska skriva ut hela tiden och»
- vet ej»
- Fler gamla tentor i GOD TID innan den riktigt tentan! Fullständiga lösningsgångar på många svåra problem. Ta bort del A på tentan och utöka del B, eller ge åtminstone poäng för lösningsgången på problemen i del A.»
- Ledare av SI-lektioner. Även fast de gav mig mycket var min ledare inte den bästa -taskig attityd och olämpligt förberedd flera lektioner (hade med sig uppgifter vi redan gått igenom, inte förberett sig tillräckligt osv). Vet inte ifall namn bör nämnas, lämnar det ute (känns olämpligt) men ja, sammanfattat: bättre förberedelser av SI-ledare.»
- Det kan läggas upp rekommenderade uppgifter för varje vecka. På det sättet är det mycket lättare att planera tid och faktiskt veta att man gör värdefulla uppgifter, sen om man stöter på problem kan man titta på andra uppgifter. På detta sättet sköts LMA164 del A, vilket var mycket bra för mig. Ger mer motivation till att jobba och det sätter mer press på att faktiskt göra de uppgifterna som står listade för just den veckan.»
- Skulle vara bra om man kunde ha mer än ett exercise tillfälle per vecka.»
- Per och Håkan skulle behöva samarbeta lite mer och gå igenom vilka tecken och principer de ska använda sig av så att de är lika. Jag själv trodde att Håkan tog upp helt nya saker under flera föreläsningar innan jag insåg att Per bara hade använt ett annat uttryck. Det var också lite svårt att hänga med när Håkan hoppade över steg i uträknandet och trodde att alla hängde med. Det var också lite tråkigt att vår SI-ledare i mekanik inte var så bra. Hon ville oftast inte visa facit utan bad oss tänka lite extra men förklarade sällan. Istället bad hon någon annan förklara, och visst, det är ju bra att förklara för varandra men hon kunde inte förklara, även om hon försökte. Så de mötena gav inte mig så mycket. Kanske borde tillägga att jag tillhörde grupp sju.»
- Svårt att ta igen det man missar om man är frånvarande från lektionen. Kurslitteraturen var inte mycket till hjälp.»
- Pers attityd! Fruktansvärt otrevlig vissa gånger och kränkande. Ex. min vän frågade om något han skrivit på tavlan "Vad menade du med det du skrev där, jag hängde inte riktigt med" Varpå per svarar, "Fråga vem som helst runt omkring dig så lovar jag att de kan svara" Inte okej, och tjejen blev väldigt sårad. Han var ofta på dåligt humör och hade en tendens att idiotförklara elever likt exemplet ovan. Om det är som Per säger att sju elever fick 5:a i Mekaniken förra året så kanske ni borde inse att tentan ligger på lite för hög nivå? Det var många som bröt ihop efteråt för att de stressat ihjäl sig. Tror nog att det skulle gå att ändra mekaniktentan så att man fortfarande testar samma kunskap men utan den stressen som bara gör att väldigt många elever mår dåligt. 45 min spenderade man säkert åt att bara sitta och knappa siffror på miniräknaren, vad är det för sätt att kolla vad vi lärt oss? »
- Att ha två föreläsare är en bra idé, men Håkan skulle kunna försöka krydda föreläsningar med lite av Pers engagemang så hade det blivit ännu bättre.»
- Se till att alla håller sig till sina exercistillfällen när tentan närmar sig. »
- Pers skämt»
- Mer tid med övningsledare i liten grupp. Skulle gärna ha följt boken (Heureka 1) mer.»
-
- Vi borde få tillgång till mer äldre prov lättare. hade bara 2 att öva på som blev utgivna av vår lärare och jag tycker minst 4 borde det finnas utgivna på kurshemsidan så man får en god chans att öva på riktiga tentauppgifter. om man har tillgång till fler prov kan man testa sig själv lite mera och se hur mycket tid som går åt till vad och hur man ska tänka strategiskt inför tentan. »
- Ibland gick Håkan alldeles för snabbt igenom uträkningarna, vilket gjorde att det blev lite svårt att hänga med ibland. »
- Att man har en till chans att skriva omtentamen innan man söker garantiplats.»
- Ge ut gamla tentor!!»
- Lägga mer vikt på tenta förberedelserna. Examinatorn bör gå igenom fler tal från riktiga tentor då det hjälper mer än vanliga uppgifter från hans häften! »
- si + lars larsson»
- Bonuspoängsuppgiften var lite olyckligt utformad då det fanns friktitionskrafter med som man skulle se som försumbara. Detta bör ändras.»
- Jag vet inte hur mycket kommunikation det var mellan SI ledare och föreläsare. Vi fick oftast matrial som låg långt före kursen. Vilket gjorde att man inte fick ut lika mycket av SI fysik som man fick av SI matte.»
- någon mer övningstillfälle skulle vara bra »
- Fler arberstillfällen, både exercise och si. Få kurslitteratur lista långt i förväg!!»
- Per öhls overhead-bilder. Värdelösa!!»
- En del av undervisningen där läraren, Per Öhl, är alldeles för rörig på tavlan vilket ger en stressad känsla. Sen att han kanske inte gör tentorna så svåra att ca 50 % varje år kuggar första gången. säger inte det att tentan kanske är för svår? Alla pluggar dag in och natt ut och kan trots det knappt klara tentan utan svårigheter. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Per Öhl som föreläsare + Håkan Per Öhl som övningsledare»
- inga»
- Min grupp hade Håkan som räkneövningsledare. Det kändes nyttigt att kunna höra förklaringar och exempel från flera olika personer. Det skulle kunna löna sig att titta närmare på det. Ett annat förslag är att göra kursen längre. Matten började två veckor innan, men matte har alla läst innan man kommer in. Fysik däremot är helt nytt för många. De första två veckorna på fysikkursen var ganska långsamma, lägg dom tillsammans med matten två veckor innan det börjar "på riktigt", det skulle ge mer tid åt att gå igenom svåra uppgifter på tavlan i slutet av kursen, kanske lägga mer tid på att öva på de tunga avsnitten som tex arbete&energi. »
- Tentamen kändes inte jätterelevant för vad vi jobbat med. Vissa saker vi lagt jättemycket tid på sågs knappt alls på tentan. Dessutom tycker jag inte om Del A av tentan då den bara innefattar svar. Minsta snedfel kan då ge noll poäng medans hela lösningen iaf hade gett något om den varit med.»
- Si ledare och exercise ledare för grupp 10 kunde inte hjälpa till så mycket med uppgifterna vi hade»
- Tack för den här läsperioden!»
- Många la minst 500kr på kurslitteratur som de inte en s fick nytta av. »
- Per Öhl har varit en fantastisk lärare. Han har gett oss alla förutsättningar för att kunna klara denna kursen.»
- Mycket besviken på att Pehr ofta gjorde narr av de som ställde frågor under föreläsningarna.»
-
- Ge ut gamla tentor!!»
- Per Öhl var en av de bättre lärarna jag någonsin haft!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från