ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 10/11 Mätteknik, LBT332

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-23
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) känna till hur mätningar utförs
2) känna till hur mätdata analyseras


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 2.71

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 50%
Ja, i hög grad»3 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- För lite föreläsningar.» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 2.71

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»2 28%
Ganska dåligt»2 28%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 2.42

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»5 71%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 71%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 2.57

- Svårt att få hjälp i och med att det inte fanns någon på plats i skolan som kunde hjälpa, fick gå över telefon eller mail.» (Ganska dåliga)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»2 28%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.57


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fältövningen»
- Mycket bra med en laboration innan den slutliga övningen.»
- Labbarna som gav mycket förståelse var bra.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Första laborationen. Antingen dela upp den i två pass eller minska antalet moment under labben.»
- Större möjlighet för konsultation (inte bara genom mailkontakt). Laborationsrapporten skulle kunna lämnas tillbaka innan fältövningen genomförs.»
- Mer föreläsningar. Den muntliga redovisningen på sista labben kändes lite överflödig i och med att alla grupper i princip visade samma resultat en efter en, det hade räckt med uppföljningen/avslutningen där man jämförde gruppernas resultat istället.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från