ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Dynamiska system med reglerteknik H11, LEU236

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»9 14%
Cirka 20 timmar»16 25%
Cirka 25 timmar»15 24%
Cirka 30 timmar»12 19%
Minst 35 timmar»10 16%

Genomsnitt: 2.96

- många olika moment» (Högst 15 timmar)
- Har missat en del lektioner men har lagt mycket tid på inlämningsuppgifter och plugg vid sidan om.» (Cirka 20 timmar)
- För att ta del i all undervisning, läsa litteraturen och göra laborationer och inlämningsuppgifter åtgår mer än 25 timmar i veckan.» (Cirka 30 timmar)
- Ni borde skriva hur stor del undervisningen och övningarna är så blir uppskattningen lättare » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»4 6%
75%»9 14%
100%»47 75%

Genomsnitt: 4.61

- Pga sjukdom främst och sömnproblem.» (50%)
- Mest föreläsningar, någon övning» (50%)
- Inte missat en enda föreläsning eller övning.» (100%)
- Bertil är en bra föreläsare. » (100%)
- Ej alla räknestugor» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 11%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»39 62%

Genomsnitt: 3.37

- föreläsaren va tydlig med vilka mål som skulle uppnås» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tycker det var dåligt att målen med kursen visades i mitten av läsperioden. Bertil ville inte visa målen för kursen i början, då vi ändå inte skulle förstå dem. Detta tycker jag är fel, jag vill gärna se kursens mål i början av kursen för att få en överskådlig syn. Sedan kan det vara jättebra att se målen i mitten av läsperioden också, för att repitera dessa.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra att visa dem halvvägs genom kursen, man förstår dem bättre då.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

56 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»50 89%
Nej, målen är för högt ställda»4 7%

Genomsnitt: 2.03

- Det hade kanske varit svårt att få in ännu fler saker i den här kursen men jag hade gärna gått på djupet lite mer teoretiskt.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 21%
Ja, i hög grad»40 70%
Vet ej/har inte examinerats än»5 8%

Genomsnitt: 2.87

- Väldigt lätt tenta» (I viss utsträckning)
- Tentan var betydligt svårare än de övningstentor som delats ut, man kände sig lite oförberedd på den svåra tentan...» (Ja, i hög grad)
- Det var en klurig tenta.» (Ja, i hög grad)
- Missade tentan pga sjukdom.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 16%
Ganska stor»20 32%
Mycket stor»31 50%

Genomsnitt: 3.3

- Eftersom jag har missat mycket föreläsningar har jag läst mest på egen hand och därmed kurslitteraturen varit mer hjälp än föreläsningar.» (Ganska liten)
- Mycket var enkelt att läsa sig till i boken som var bra. laborationerna kunde varit svårare, de gav inte så mycket. Förel"äsaren kunde gott visa på mer självförtroende. Jag uppfattar honom som VÄLDIGT DUKTIG OCH KOMPETENT men detta avspeglade sg inte på personens sätt att föreläsa. Föreläsningarna stördes av elever som inte höll tyst speciellt i början efter paus och när det närmade sig avslut av lektion. Onödigt och kräver en föreläsare som tillrättarvisar! » (Ganska liten)
- Görans höll (pedagogiskt & föreläsningens upplägg, presentation) bättre föreläsningar, och hjälpt inlärningen mer än Bertils» (Ganska liten)
- Skulle dock kunna vara mer förklarade exempel utan alla termer, utan hur man faktiskt gör.» (Ganska stor)
- Övningarna är det bästa. » (Ganska stor)
- Eftersom det räknas mycket tal under föreläsningarna så är det lätt att hänga med och sedan kunna fortsätta på egen hand efteråt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 13%
Ganska stor»25 41%
Mycket stor»27 45%

Genomsnitt: 3.31

- Jättebra bok! Mycket bra skriven Bertil! » (Mycket stor)
- Bra kursbok.» (Mycket stor)
- Mycket bra bok!» (Mycket stor)
- Materialet har dock varit grymt dyrt om man jämför liknande storlek på böcker från andra kurser» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Mycket bra bok och övningshäfte!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»29 46%
Mycket bra»32 51%

Genomsnitt: 3.48

- Studentportalen har fungerat dåligt, men hemsidan bra. Sålänge portalen fungerade har kurssidan fungerat bra.» (Ganska bra)
- Bra att få övningstal utdelat och att de gås igenom.» (Mycket bra)
- Bra med tillgång till OH och dyl. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»7 11%
Ganska bra»18 29%
Mycket bra»27 43%
Har ej sökt hjälp»9 14%

Genomsnitt: 3.58

- Svårt att hinna fråga på övningar. Man får enbart 10-15 minuter precis i slutet av övningspasset. » (Ganska dåliga)
- För att veta hur alla uppgifter skulle lösas behövde man all vägledning som gavs via tavla på övningstid och då fanns ingen tid kvar för att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Övningarna bra men mycket tid gick till förelsäning och lite lite frågestund...» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»21 33%
Mycket bra»34 54%
Har ej sökt samarbete»6 9%

Genomsnitt: 3.72

- Omotiverad labpartner. » (Ganska dåligt)
- Vi har pluggat ihop en hel del. Dock lite före sent då vi hade fullt upp med inlämningar och med Javalaborationer.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»28 45%
Hög»24 38%
För hög»8 12%

Genomsnitt: 3.61

- Eventuellt något lågt tempo på föreläsningarna.» (Lagom)
- Känns som om kursen tryckte ihop inlämningarna lite för mycket. Tog en hel del tid och när alla inlämningar och tillsammans med de tyngre javalabbarna pockade på i slutet blev det för mycket och det fanns inte så mycket tid för att tentaplugga som vi hade hoppats på. Kändes dock lite för lugnt i början av kursen och vi skulle fått ut inlämningarna tidigare och chansen att göra de tidigare.» (Hög)
- Om ni hade delat inlämningsuppgifterna tidigare än vad ni hade gjort kunde det vara lättare för oss när det gäller belastningen under läsperioden» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

62 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»16 25%
Hög»30 48%
För hög»14 22%

Genomsnitt: 3.88

- För hög om vi pratar om både javan och reglertekniken tillsammans.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 8%
Godkänt»12 19%
Gott»24 38%
Mycket gott»21 33%

Genomsnitt: 3.98

- Kursen saknade gnista och blev således mycket tråkig med mycket hårt räknande som kändes onödigt. Hade hellre räknat och tolkat mer i matlab än att sitta och slita med papper och penna.» (Dåligt)
- LEU236 har absolut inget med ett dataingenjörsprogram att göra. Jag vet att många delar denna tanke med mig. Ni på chalmers måste inse att ingenjörsyrken utvecklas och det måste också programmen göra.» (Dåligt)
- Kursen känns för mig som tänkt gå mot mjukvaru-hållet något oväsentlig...» (Dåligt)
- Kursens tentamen var mycket svårare än vad tidigare tentamen varit. Även uppgifterna till inlämningsuppgifterna var rena barnleken och sen kommer tentan som ett knytnävsslag.» (Dåligt)
- Intressant kurs.» (Gott)
- Det skulle va bättre om ni hade skaffat några av utrustningarna som nämnts i kursen. Vi ville gärna se de apparaterna och utrustningarna som kursens handlar om. Liksom givarna och regulatorerna och inte bara bilder.» (Gott)
- Större krav på oss elever bör ställas både under föreläsning men oxå på labbar» (Gott)
- Bertil har lyckats att få mig mer intresserad av reglerteknik!» (Mycket gott)
- Rolig kurs. » (Mycket gott)
- Knyter ihop de flesta tidigare ämnen vi läst, svårt men intressant.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labrationerna»
- Matlab och mer matlab.»
- Hela kursen - men jag ska inte behöva gå den.»
- Allt ska med »
- Kurslitteraturen och föreläsningar mycket bra av Bertil! Dock en hel del småfel som bör rättas. Vi hittade dagen innan tentan en pdf-fil som innehöll rättningar. Borde fått tidigare.»
- Bertil! Han är väldigt pedagogisk och går igenom allt på ett sett som gör allting väldigt begripligt.»
- Bertil förklarar väldigt bra! Det bör bevaras :)»
- Detta ämne undervisas i många högskolor i Landet med hjälp av olika kurslitteratursböcker och används olika termar i olika högskolor ofta för samma sak eller för samma betydelse. Dessutom är det svårt att översätta dem till engelska för att vidare utveckla våra kunskaper. Jag tycker att det är viktig att ni gör en svenska-engelska ordlista som kan används som ett hjälp medel när vi tillexempel jobbar med Matlab eller letar efter något relevant på internet. Helst om alla högskolor i Landet kommer överense om alla relevanta termerna.»
- Bertil är i övrigt en bra föreläsare ,mycket kunnig och kompetent. Visa bättre pondus och självförtroende bara...»
- Att få ha boken med på tentan.»
- inlämningsuppgifterna, mkt lärorika»
- BERTIL! underbar förläsare. Utan tvekan den bästa jag har haft på chalmers än så länge»
- inlämningsuppgifterna och labb»
- Boken och Göran.»
- Bertil»
- Bertil. Tydlig med vad man behöver kunna samt bra repetioner på föreläsningarna.»
- Undervisningplaneringen bertil hade detta år. Han hann gå igenom allt väsentligt och började repetera i perfekt tid och gav utrymme för egna studier.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Bertil thomas»
- Övningstillfällena, gärna fler och med fler lärare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle vilja att man ficka labba med en riktig regulator tidigare.»
- Mindre manuell räkning.»
- Läs svar på 16»
- Ta bort labledaren på lab2. Han var oförskämd och långsynt och se till att det finns platser till alla. Bara för att vi kom lite sent var han jättearg och ville inte att en av oss skulle få genomföra laborationen då han kom 45 minuter sent. Detta trots att vår grupp inte hade kommit igång ordentligt eftersom vi också var sena. Vi övertalade labledaren att vi skulle gå igenom det lilla som hade gjorts och sen köra på. Vi gjorde det och hann med alla moment och med rätt svar på frågorna innan tiden var slut. Ändå var labledaren arg och sur. Hur kommer det sig att han inte var arg och sur på de som gick när det var 1-1,5 timme kvar?!»
- Det hade varit bra med en dugga mitt i läsperioden.»
- Det är ganska tröttsamt att sitta och lyssna och titta på OH-bilder samtidgt»
- använd inte så mkt av overheaden, skriv gärna mer på tavlan. Kan hända att man inte orkar lyssna när man bara stirrar på det du visar upp på overhead»
- fler övnings pass»
- Lite högre krav under laborationerna bör inte skada»
- Färre inlämningsuppgifter! Vi hade inlämningar i båda kurserna så det blev många labbar och många rapporter att skriva.»
- ingen kursbok på tentamen, känns helt enkelt oseriöst»
- INGET.»
- fler gamla tentor»
- Fler övningstillfällen. »
- Antalet rekomenderade uppgifter att räkna igenom till varje vecka kan höjas med ett par tal. Inlämningsuppgift 3 var helt okej men jag skulle personligen vilja se något lite mer att bita i. »
- Man bör ta bort att ha boken med sig på tentan, för dem teoretiska frågorna som man behövde boken till var ej så relevanta för just inlärningssyfte och förståelse över kursen.»
- Inte lika många inlämningsuppgifter och rapporter. De ökade nämligen arbetsbelastningen och hade varit svårt att klara av om inte min arbetskamrat hade stöttat upp det mer än vad man borde.»
- Minska kursinnehållet.»
- Fler poäng på tentan, 1 poäng för 2-3 frågeställningar känns lite fel, borde snarare vara ett poäng per frågeställning. »
- Gapet i svårighetsgraderna mellan tentamen och inlämningsuppgifter+räknetal»
- inget»
- Mindre inlämningsuppgifter. Vi var så upptagna med inlämningsuppgifterna att vi knappt hann plugga på de vanliga övningsuppgifterna.»
- Tempot var lite lågt i början och kan skruvas upp betydligt. Det skulle förhoppningsvis göra att arbetsbördan blir jämnare fördelad över läsperioden.»

16. Övriga kommentarer

- Säkert jättebra kurs om man är intresserad av detta, och om den kan vara bra till framtida jobb. Däremot skulle jag aldrig tro att jag kommer få användning av kursen. Det är lätt att säga detta om mattekurser också, men där får man verkligen tänket. Jag har ingenting emot kursen mer än att det verkligen verkligen känns som att jag inte behöver den.»
- Dyr kurslitteratur. (framförallt uppgiftsboken)»
- Installera gärna ventilation i babord/styrbord»
- Kursen var väldigt intressant. Boken var bra och lätt att hänga med. Lärarna var mycket bra. Men vi behövde mer övnings pass om vi hade två varje vecka kunde vara bättre. »
- Göran toppenbra under övningar, alltid fullsatt, (vet inte hur Morgans var).»
- Tack Bertil för den i särklass mest intressanta kursen hitills. Ser fram emot uppföljningskursen »
- Bra och tydliga föreläsningar. tycker det var lätt att få förståelse för reglersystem»


Kursutvärderingssystem från