ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-1 Stabilitet och fartygskonstruktion, LNC061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-24 - 2012-11-18
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»15 28%
Cirka 20 timmar»18 33%
Cirka 25 timmar»10 18%
Cirka 30 timmar»3 5%
Minst 35 timmar»7 13%

Genomsnitt: 2.41

- Vågar inte uppskatta» (?)
- Jag har slarvat mycket med den här kursen eftersom jag inte var så intresserad av ämnet, det mesta av mitt pluggande skedde veckan innan tentan. » (Högst 15 timmar)
- har endast studerat kursen hemma de två sista veckorna innan tentan. navigationskursen har tagit för stor plats» (Högst 15 timmar)
- Lågt studietempo. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 5%
75%»13 24%
100%»38 70%

Genomsnitt: 4.64

- Var mycket sjuk under LP 1» (50%)
- Jag missade några föreläsningar, för att jag helt enkelt var tvungen att vara på andra ställen. Jag är ledsen för det.» (75%)
- missat fyra föreläsningar pga av läkarintyg och diverse. Detta har försvårat lärandet då genom gångarna ger oerhört mycket» (75%)
- många föreläsningar där man får sitta och räkna fritt känns onödigt. bättre med någon slags räknestuga i halvklass» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 12%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 64%

Genomsnitt: 3.37

4. Jag upplever, efter avslutad kurs, att jag kan…,

Matrisfråga

- Får jag fräscha upp minnet lite innan så är det inga problem, annars är detaljerna suddiga. »

beskriva ett fartygs konstruktion och huvuddimensioner
53 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 9%
Ja, det kan jag»21 39%
Ja, med god marginal»27 50%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.41

relatera de krafter och påkänningar som påverkar ett fartygskrov
54 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 7%
Ja, det kan jag»23 42%
Ja, med god marginal»27 50%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.42

förklara grunderna i fartygs stabilitet
54 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 5%
Ja, det kan jag»24 44%
Ja, med god marginal»27 50%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.44

beräkna fartygs stabilitet, flytläge och djupgående
53 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 3%
Ja, det kan jag»18 33%
Ja, med god marginal»33 62%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.58

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»49 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

- Utan större svårigheter lärde jag mig det som krävs. Jag tycker i dagsläget att kunskaperna som finns bör räknas som krav för godkänt och sedermera lägga till fördjupande teori för högre betyg 4-5.» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 6%
Ja, i hög grad»46 92%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.96

- Var vissa moment om man jämför med föregående års tentamen, som inte var med på denna, men tyckte ändå att tentamen testade det viktiga.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»18 33%
Mycket stor»35 66%

Genomsnitt: 3.66

- Snappade inte upp allt under föreläsningen men det fick man kompensera genom att arbeta tillsammans eller läsa hemma.» (Ganska stor)
- Mkt duktig och hjälpsam lärare!» (Mycket stor)
- Jan Skoog har genomgående varit mycket bra. Pedagogisk, trevlig och intresserad av att ALLA ska lära sig. Har bara positivt att säga om Jan!» (Mycket stor)
- Jan är toppen!» (Mycket stor)
- Jan Skoog är en fantastiskt bra lärare!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»7 12%
Ganska stor»28 51%
Mycket stor»16 29%

Genomsnitt: 3.05

- Boken hittades i ett kärr, strax bredvid dödahavsrullarna. Den var ungefär lika begriplig och spännande.» (Mycket liten)
- Använde främst anteckningar samt en sammanfattning framställd av en student, Dan Fors. Denna var betydligt tydligare än kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- kurslitteraturen är svårtolkad och saknar exempel som kan underlätta lärandet. Därför är det viktig att man är på föreläsningarna då det annars är svårt att tillgodogöra sig den kunskap som målen kräver» (Ganska liten)
- Tyvärr inte särskilt bra bok. All inlärande kom från lektionerna» (Ganska liten)
- Bra med ett kurshäfte på svenska.» (Ganska stor)
- Främst har övningarna som vi fått under kursen varit till mycket stor nytta!» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 31%
Mycket bra»37 68%

Genomsnitt: 3.68

- Stabiliteten på ping-pong har varit jättebra. Dock har jag saknat material för att kunna ta igen de föreläsningar jag missade. Där har funnits pp-pres, och de funkar bra som repetition, men inte om man helt har missat en föreläsning. Och boken var som sagt bedrövlig.» (Ganska bra)
- Det enda jag egentligen saknar är en "måltrappa" att bocka för likt den vi hade i Terrester navigation. » (Ganska bra)
- Mycket bra av Jan att dela ut egna uppgifter på föreläsningarna, hjälper mycket! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 9%
Mycket bra»43 79%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 4.01

- Tyckte Jan var bra på att svara på frågor.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 29%
Mycket bra»34 62%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.7

- Har inte sökt så mycket samarbete, jobbar helst självständigt.» (Ganska bra)
- Facebook sida där vi klasskamrater hjälper med frågeställningar.» (Ganska bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 5%
Lagom»47 87%
Hög»2 3%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.98

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 5%
Lagom»46 85%
Hög»4 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.98


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 7%
Gott»17 31%
Mycket gott»33 61%

Genomsnitt: 4.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har lärt mig grundläggande stabilitet och kan det bra men hade utan större problem kunnat lära mig mer.» (Godkänt)
- Tycker Jan är en superbra lärare.» (Gott)
- Som sagt är jag inte intresserad av ämnet, men Jan Skoog är en bra lärare. » (Gott)
- Fick en känsla av att tentan den här gången fokuserade mer på "räkneuppgifter" än fartygsdata, dimensioner mm. Medan förra årets tenta var tvärtom vilket gör mig lite konfunderad. Förstår att man måste hitta ett samband där emellan, det sambandet tyckte jag Jan hittade bra men mot slutet känner jag att läraren kunde tipsat om att fartygsdata, fartygsdimensionerna mm var viktigare än va de kändes som.» (Gott)
- Jan skoog är en otroligt bra lärare.» (Mycket gott)
- Själva ämnet i sig är kanske inte det roligaste. Men Jan Skoog räddade upp det med sin entusiasm.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- läraren och böckerna»
- Powerpointsen var till väldigt mycket hjälp. De sammanfattade hela boken med väldigt bra referensmaterial»
- Att ha sammanfattande uppgifter att räkna på på räknetimmarna! Lärde mig väldigt mycket på att då och då få en sådan uppgift. Förstår bättre vad det är jag behöver kunna.»
- Det mesta.»
- Jan skoog som lärare.»
- Ur ett övergripande perspektiv tycker jag att kursen är utmärkt. Rätt saker behandlas i rätt ordning. Jag tror att Jan Skoog har fokuserat mycket på räkneövningar (jämfört med hur andra skulle ha undervisat) och det har varit jättebra.»
- Föreläsningarna är utmärkta och dem klargör tydligt de moment som vi behöver för att klara målen»
- Läraren»
- Genomgångar på specifika räkneövningar, och uppgifter som ska göras under räknepass. Något som är mycket bra är räknepassen!»
- Föreläsaren Jan Skoog.»
- Övningarna som delats ut, som Jan själv gjort, de har varit till mycket stor nytta för inlärningen. »
- räkneexempel som har varit i slutet att verje lektion borde bevaras!»
- Tiden att förklara igen och lösa uppgifter»
- jan skoog han är en utmärkt och pedagogisk lärare»
- En bra och engagerad lärare.»
- kursliteratur»
- Upplägget på kursen, samt lärare. Fungerade mycket bra med att dela upp långa pass med räkneuppgifter. Väldigt bra att man kunde välja att skriva ut kursmaterial själv.»
- Helheten är bra som den är.»
- räckna i helklass»
- Jan Skog.»
- Allt!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget! allt va bra!»
- Inget tycker jag! »
- Jag vet inte riktigt. Tycker att det är bra som det är.»
- Två saker har varit dåliga: dels boken, och dels att all undervisning skett i helklass, dvs 80 elever. Johan Hartlers experiment med halvklasser där vi undervisat varandra har varit suveräna. Samma sak skulle tveklöst gå att göra med Stabilitet.»
- Skulle vara bra ifall kurslitteraturen även innehåller exempel för att underlätta lärandet och öka förståelsen för de kunskaper som krävs»
- Bättre böcker»
- 4 timmars lektioner är för långa, vi hade bara några. Eftersom du delade in dom. Men det är bättre med 2 timmars lektioner.»
- Ny mer överskådlig kurslitteratur likt Dan Fors sammanfattning fast innehållande alla delar. »
- Jag vet inte, jag tycker det har varit ett bra upplägg på hela kursen.»
- Ett komplimenterande material som beskriver grunderna tydligare.»
- Jag gillar inte halvseriösa räkneövningar som dyker upp mot slutet av en teoretisk lektion, räknelektioner bör vara seperata från teorilektionerna. »
- inget»
- mer lektioner i halvklass och någon slags räknestuga»
- En fördjupande del för betyg 4-5.»
- lite mer information om vad som är basic och vad som är lite svårare.»
- Har inget att klaga på.»

17. Övriga kommentarer

- Jan skoog är en riktigt rolig och bra lärare! Jag hoppas att vi får ha honom i fler kurser. »
- I början uppfattade jag att det var väldigt mycket lyssna och inte så mycket göra. Men nu i efterhand förstår jag att det behövdes för att förstå allting. Vi fick ju dessutom gott om tid att göra och räkna till slut.»
- Det är svårt att få med nyanser i svarsalternativen ovan. Men jag tror att kursen skulle kunna vara lite tuffare. Jag tittade just igenom resultaten från tentan. En fjärdedel fick femma, hälften fick fyra, bara tre var underkända. Det är nästan ett "för" bra resultat.»
- Tyckte det var bra, har inte tittat om jag fått godkänt på tentan och ifall jag fått det är det mitt eget fel. Har inget att klaga på under kursen.»
- Jan är en väldigt bra föreläsare, det måste understrykas. Övningarna som delats ut har också varit väldigt bra för inlärningen och jag har bara positiva saker att säga om denna kurs!»
- Om schemalagda obligatoriska räkneövningar (likt de i Terrester navigation) kunde läggas till så skulle det vara mycket bra och lärorikt. »
- Jan Skoog gör att stabilitet blir roligt. Har svårt att tänka mig att vissa lärare skulle göra ett lika bra jobb. Kul med en positiv och rolig bild av studera i början.»
- Jan är en kanonbra föreläsare!»
- Tack & hej för den här gången!»
- Ett stort plus till Jan Skoog för att han har ansträngt sig och ställt upp med hjälp och svara på frågor och funderingar. I den nya boken Sjömanskap finns mycket beskrivet vissa delar som kursen berör på ett bra och lättförståligt sätt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.53

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.53
Beräknat jämförelseindex: 0.88


Kursutvärderingssystem från