ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-2 Grundläggande säkerhet, SJO112

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»7 58%
Cirka 20 timmar»1 8%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»2 16%

Genomsnitt: 2.25

- Beroende på om man hade en vecka med brand eller överlevnadssäkerhet eller bara vanlig medicinföreläsningar i skolsal så blev det inte så många timmar under genomsnitt veckan under läsperioden. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 83%

Genomsnitt: 3.83

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Inte säker p.g.a att jag kanske inte förståd målen till fullo.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 66%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Väldigt enkelt test där det nästan gick att klara testet med logiskt tänkande och ingen kunskap plus att det vara samma test som låg ute på kurshemsidan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»9 75%

Genomsnitt: 3.66

- Brandövningar, överlevnadsegenomgång har lärt ut mycket och brett samt bra att man fick testa mycket under perioden.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»6 50%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 1.66

- Lärde mig allt genom att lyssna på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Kunde lika gärna ha struntat i att köpa boken.» (Mycket liten)
- Någon enstaka sak att lära sig bara.» (Ganska liten)
- Man behövde knappt titta i » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.08

- Ingen gammal tenta på pingpong eller liknade, lektionsmaterial fanns däremot på pingpong» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»3 25%
Lagom»8 66%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.58

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»6 50%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 16%
Gott»8 66%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra saker att kunna, karlholmen och livräddningsplatformen var bra genomfört. De andra momenten gav inte lika bra intryck.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- brandövningarna»
- kanske lite mer Praktiska övningar i L-ABCDE»
- Ge ut någon övningstenta/Dugga Mer simulerande sjukvårsföreläsningar»
- Alla övningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer brandövningar»
- Hålla Tentan tidigare, ifall man skulle misslyckas på den.»
- Se punkt 14.»
- Testet, kändes lite väl enkelt. Speciellt med tanke på att det vara samma prov som tidigare och det som låg ute på hemsidan»

16. Övriga kommentarer

- bra och rolig kurs»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från