ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht10 Mikrodatorsystem, LEU240

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-14 - 2011-01-18
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»3 37%
Cirka 20 timmar»4 50%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Mycket tid fick läggas på labbar då lärare sällan var närvarande under längre tid på dessa.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»1 12%
25%»1 12%
50%»0 0%
75%»2 25%
100%»4 50%

Genomsnitt: 3.87


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 37%

Genomsnitt: 2.87

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»2 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 33%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»6 75%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- Mer ledning skulle kunna behövas som vore specifik för labbarna. Ibland lades tid på mindre relevanta områden som t.ex. hur man omvandlar binära tal till dec. Något som dom flesta förmodligen redan kan.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.62

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Ganska dåligt»2 25%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.62

- Bättre struktur behövs. Svårt att hitta rätt manualer. Filer för kodsnuttar ligger ej för sig själv utan dessa ligger bland pdf-filer.» (Mycket dåligt)
- Svårt att hitta det man söker på hemsidan. Borde organisera om så det blir enklare och mer logiskt att hitta det man söker.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»2 25%
Ganska dåliga»3 37%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- Man var tvungen att leta upp lärare när hjälp behövdes och då var det svårt att beskriva problemet när man ej hade all apparatur framför sig. Verkade som läraren ej var allt för entusiastisk för att hålla i kursen.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 25%
Lagom»3 37%
Hög»3 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 37%
Hög»2 25%
För hög»3 37%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 62%
Gott»2 25%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- En kurs som hade kunnat vara riktigt rolig. Det man lärde sig främst var att läsa manualer. Tyvärr upprepades detta moment (lista ut manualer) för varje ny uppg. under labben vilket blev väldigt tidskrävande.» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre ordning på labbsalarna. Saknades alltid något inför varje labbtillfälle. Inte tillräckligt många oscilloskop, fungerande spänningsregulatorer o.s.v.»
- Om nu läraren inte har tid för kursen skulle man i alla fall kunnat försöka hitta några handledare som kunnat hjälpa till. Kändes väldigt tråkigt som det var nu.»

16. Övriga kommentarer

- Hade önskat mig en genomgång av labbsalarna och de labbkort vi skulle jobba med innan vi startade. I och med att läraren var svår att få tag i gick mycket tid åt till att hitta rätt komponenter och delar.»


Kursutvärderingssystem från