ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Strömningslära och termodynamik, SJO700

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»3 9%
Cirka 20 timmar»2 6%
Cirka 25 timmar»11 35%
Cirka 30 timmar»8 25%
Minst 35 timmar»7 22%

Genomsnitt: 3.45

- mycket mer timmar är nerlagt!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»7 22%
100%»22 70%

Genomsnitt: 4.61

- Alla föreläsningar, inga övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 61%

Genomsnitt: 3.48

- Känns väldigt omfattande när man läser dem första gången, men framstår allt eftersom kursen går som rimliga. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- väldigt många delmål...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 70%
Nej, målen är för högt ställda»9 30%

Genomsnitt: 2.3

- Gäller framförallt matematik B kan jag tro, och man kan fundera över hur många som har ett godkänt i den kursen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- det är svårt att hinna läsa in allting, tempot är för högt så man hinner inte behandla eller låta det gå in i hjärnan innan det är dags för nästa svåra moment. detta tycker i alla fall jag resulterar i en yt-inlärning, och för mig är det inte bra, för detta ska jag kunna i mitt framtida jobb, så man måste sätta sig och läsa igenom kursen igen! senare, även om man blev godkänd, just för yt-inlärningen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 16%
Ja, i hög grad»19 61%
Vet ej/har inte examinerats än»7 22%

Genomsnitt: 3.06

- En såpass stor kurs att det ej går att utforma en tenta efter alla uppsatta mål. Dock bra tenta!» (I viss utsträckning)
- sjukt svårt, väldigt mycket!» (I viss utsträckning)
- Den var lite svår, hade gärna sett att det funnits med en tydlig uppgift av det lite lättare slaget där man kunde få in bernoullis ekvation» (I viss utsträckning)
- Åtta frågor per del är rimligare för att testa om jag har uppnått målen eller ej men då krävs det antagligen två separata kurser.» (I viss utsträckning)
- tentamen skiljde sig mycket mot tidigare tentamens och kursens fokus» (I viss utsträckning)
- Lite längre tid vid examinationen skulle varit bra, 1-2 tim mer.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»16 51%

Genomsnitt: 3.45

- som ovan, tempot är på tok för högt, hade kanske gått om man bara hade denna kursen, men nu har man ju andra parallellt, så man hinner inte med allt.» (Ganska stor)
- Bra och relevanta föreläsningar för det mesta. Däremot är dubbelpass inte alltid någon höjdare. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»10 32%

Genomsnitt: 3.09

- böckerna som vi har är överlag inte särskilt pedagogiska, och därmed svåra att förstå, det är inte bara lågstadieelever som ska ha pedagogiska böcker. bara för att eleverna är "vuxna" så betyder inte det att man ska ha böcker som är riktigt svåra att förstå.» (Ganska liten)
- En ganska tung bok med mycket att läsa, det krävs tid bara till att se vad man behöver läsa, därför var det bra med en tydlig kursplanering. » (Ganska stor)
- Enormt bra kursmaterial! Det ska mats ha en eloge för!» (Mycket stor)
- Extremt välarbetat material ifrån lärarens sida, med föreläsningsanteckningar och lösningsexempel.» (Mycket stor)
- Mycket bra att Mats lagt ut både frågor och svar på nätet. Lättare att räkna uppgifter när man kan ta stöd av fullständiga uträkningar!!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»30 96%

Genomsnitt: 3.96

- Ping Pong används av Jarlros på ett föredömligt sätt. Vidare är det utdelade materialet mycket bra! En eloge för detta!» (Mycket bra)
- Föreläsningar, gamla tentor mm. Allt fanns upplagt på internet, mycket bra!» (Mycket bra)
- Vad kan man säga, komplett lösning till alla tal i boken jag gav mig på att räkna är utomordentligt bra och räddade mig många kvällar hemma på kammaren. Detsamma gäller gamla tentor, att få hela lösningen och inte bara svaret betyder mycket. » (Mycket bra)
- Enda funderingen är varför det finns två system som används (pingpong och studieportalen). Varför ej slå ihop dessa till ett????» (Mycket bra)
- Utmärkt. Väldigt uppskattat med allt Mats lagt ut på PingPong.» (Mycket bra)
- examinatorn har varit riktigt bra påa tt lägga ut material» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»19 61%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.77

- visst kunde man ställa frågor, men i vissa fall kunde man få så dumma svar som att: det har jag redan sagt på lektionen, det ska du kunna nu. om man inte har förstått så ska man väl kunna fråga???» (Ganska bra)
- Får man telefonnummer till läraren med uppmaningen att ring när ni vill, kan inte betyget bli annat än bra. » (Mycket bra)
- Hjälpbehovet minskar när det finns färdiga uträkningar att titta på och självständigt kontrollera var man gjort fel..» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»25 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Enda som kan påpekas var att i min grupp på strömningslabben var vi 4 personer varav en inte gjorde ett jävla piss, han var inte med en endaste gång då vi skrev labbrapporten, jag tyckte att vi skulle utelämna hans namn på rapporten men det tyckte inte mina kamrater fasten det inte var någon vi umgås med.Vi lyckades inte få tag på han då vi skulle skriva rapporten för han försvan innan vi kunde få tag i han och när vi väl fick tag på han (efter inlämning verkade han inte bry sig nämnvärt) Kanske till nästa gång kan man påpeka att det inte är ok att åka snålskjuts på någon annan, vi kommer ju aldrig jobba med den här killen igen men någon annan kanske råkar få med han i gruppen en annan gång.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 6%
Hög»21 67%
För hög»8 25%

Genomsnitt: 4.19

- Det mesta är nytt om man inte läst så mycket fysik tidigare. » (Hög)
- hade varit lagom om vi inte hade haft elteknik 2 samtidigt, med alla stora inlämningsuppgifter.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 16%
Hög»15 48%
För hög»11 35%

Genomsnitt: 4.19

- I kombination med kursen i ELteknik 2 blev det 8 (?) inlämningsuppgifter på 10 veckor, fler mot slutet vilket inneburit att det blivit svårt att hinna läsa själva kursboken!» (För hög)
- satt i skolan från 8.30-20.00 i stort sett varje dag. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 29%
Gott»14 45%
Mycket gott»8 25%

Genomsnitt: 3.96

- För bred kurs på så lite tid.» (Gott)
- Väldigt lärorik kurs, men det blir lite mycket. Det är svårt att ta in allt. Bäst hade varit att splitta kursen i två delar. då hade den varit lättare att ta till sig. » (Gott)
- kursen är abstrakt och svårförståelig. Mats Jarlros är dock mycket kunnig.» (Gott)
- Mats är kanon, ställer krav på kunskap och duktig föreläsare.» (Mycket gott)
- Skönt när Mats kräver arbetsro av klassen under föreläsningarna!!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt!!!»
- Lärarern!»
- Laborationer»
- Allt, mycket bra föreläsningar och räknestugor, man har alla möjligheter att göra bra ifrån sig i denna kurs. »
- Föreläsaren! Lösningar till talen på samma sätt som nu. »
- labbarna samt inlämningsuppgifterna»
- Tycker hela upplägget fungerade riktigt bra»
- Laborationerna, jag tyckte speciellt mycket om värmeväxlar laborationen. Det är roligt och nyttigt att höra berättelser och exempel ifrån värkligheten»
- Läraren»
- Laborationerna»
- Räkneövningarna - behövs för att få tillgång att fråga om hjälp med uppgifter.»
- -Mats-!!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag kan bara hoppas att nästa kull elever får fler "lösta exempel", vilka för min del har gjort mycket!»
- Overhead bilderna borde verkligen skippas och istället använda projektor och dator! Väldigt opedagogiskt och svårt med overhead när det finns alternativ som är så mycket bättre»
- De är en väldigt stor kurs, kanske minska ner den eller dela upp den i två kurser.»
- Mer Laborationer»
- Godkänt nivån»
- Tycker det lätt går inflation i halvdana overhead-bilder. Man orkar se ett par stycken men efter 5e bilden med svårtydliga diagram börjar intresset svalna.»
- tycker inte sammanslagningen av dessa två kurser fungerat bra(strömning och thermo), blev alldeles för mycket.»
- bättre info om gruppindelning..»
- Lägre tempo, mer grundläggande innehåll»
- Boken kan vara en lite "för" akademisk ibland och ger inte direkt solklara förklaringar, vilket kan göra de lite kämpigt om man missar nån föreläsning.»

16. Övriga kommentarer

- Jarlros skriver som en kratta men kompenserar detta väl genom att lägga ut föreläsningsmanuskript!!»
- För mkt av den lärarledda tiden ägnas åt rena uträkningar, det handlar alltså mer om att titta på Mats när han räknar än om kursinnehållet som sådant. Detta tycker jag är helt ointressant. Bättre då att det bollas mer med själva koncepten anser jag. »
- Mats Jarlos är en fantastisk lärare, engagerande, pedagogisk, rolig och en outtömlig källa på kunskap.»
- lägg upp en fil med alla historier på pingpong!»
- Förstår faktiskt inte detta med "bonuspoäng" som delas ut efter avklarade delmoment. Studerar man på högskola ska man väll klara av en tenta med godkäntkrav 40%???»
- Mycket bra, rolig kunnig och pedagogisk lärare!»
- Väldigt svårt att veta var fokus på kursen stod, då kursens mål var ca 20 punkter per del, det man pluggade på till tentamen och som man trodde var viktigt för sin lärdom, stämde inte alls. Bättre att skilja dessa kurser åt, tror man får ut mer av det då.»
- Bra kurs, tycker upplägget med labbar, föreläsningar och övningar är bra.»


Kursutvärderingssystem från