ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik med Energiteknik 2012, MTF042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-01 - 2012-03-19
Antal svar: 97
Procent av deltagarna som svarat: 74%
Kontaktperson: Fredrik Normann»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

95 svarande

Högst 15 timmar»15 15%
Cirka 20 timmar»32 33%
Cirka 25 timmar»33 34%
Cirka 30 timmar»13 13%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 2.52

- 3 parallella kurser där IKoT tar väldigt mycket tid gjorde att man fick fokusera främst på konstruktionsuppgiften + föreläsningar för att hinna få gjort saker i de andra kurserna» (Högst 15 timmar)
- 0 h» (Högst 15 timmar)
- Alla föreläsningar och övningar plus egen ränkne tid.» (Högst 15 timmar)
- Blev mer och mer när man närmade sig deadline till labb och konstruktionsuppgift.» (Cirka 20 timmar)
- Konstruktionsuppgiften tog mycket tid!» (Cirka 20 timmar)
- Försökte räkna tal under kursens gång men det blev svårt då både konstruktionsuppgiften och labben var mycket omfattande. Då IKOT denna period också tog mycket tid så kändes det som att det var svårt att hitta tid till att sitta med de uppgifter man "skulle" räkna på egen hand. I och för sig tycker jag det var positivt att föreläsningar låg uppe på kurshemsidan så att de var lättillgängliga och fanns att hämta innan föreläsningen! Stort plus!» (Cirka 25 timmar)
- Lagom med tid.» (Cirka 25 timmar)
- Har varierat mycket, de första veckorna nästan inget, sedan en hel del tid när konstruktionsuppgiften och laborationen kom. Fanns då inte mycket tid över till övningsuppgifter. Mycket dåligt tidsupplägg i kursen. Hade varit bättre att börja med laborationen och konstruktionsuppgiften tidigare i perioden så att inte allt arbete behöver göras i slutet på perioden.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

95 svarande

0%»4 4%
25%»18 18%
50%»24 25%
75%»23 24%
100%»26 27%

Genomsnitt: 3.51

- Tyvärr var varken övningar eller föreläsningarna varit bra. Övningsledaren som jag hade verkade inte kunna något som hade med konstruktionsuppgiften att göra och han sa fel till oss flera gånger. Han verkade inte ens ha läst igenom uppgiften! Jag slutade gå på föreläsningarna eftersom föreläsaren i termo inte kunde svara på frågor eller ge exempel som någon förstod. Det finns så mycket som behöver förbättras att kurser i pedagogik och hur man föreläser är att rekommendera samt att de som undervisar är mer förberedda. » (25%)
- 2 föreläsningar pga kass föreläsare» (25%)
- Har varit på ungefär tre föreläsningar, men dessa var föga givande. Läste istället powerpointpresentationerna från förläsningarna i efterhand. Tycker att det skall vara fler relevanta exempel på föreläsningarna, samt att det är bättre att skriva på tavlan än att visa powerpointpresentationer. Övningarna var dock bra, men kunde vara fler eftersom de mest användes till att arbeta med konstruktionsuppgiften.» (25%)
- Var på föreläsningarna första veckan. Föreläsaren var duktig men fruktansvärt tråkig att lyssna på. Jag lärde mig mer på att läsa själv och gå på övningarna, vilka var väldigt bra.» (25%)
- Knappt gått på några föreläsningar alls då jag tyvärr inte tyckt de va bra. Jag gillar inte när man bara kör powerpoint, och mycket material kändes ganska oplanerat. » (25%)
- Tappade tyvärr helt intresset under termodynamikdelen då jag ansåg att föreläsningarna var röriga och ostruktererade. Tyckte att powerpoint användes på alldeles fel sätt. Känns som att det är alldeles för lätt att få elever oengagerade med den undervisningsformen. I alla fall när det gäller kurser där det ingår en stor del räkning. Jag tror att många med mig tycker att man får ut mycket mer av föreläsningen ifall föreläsaren exempelvis vid lösning av ett tal eller en härledning gör den systematiskt steg för steg på tavlan istället för att hela svaret plötsligt dyker upp på en powerpoint sida och sedan hastigt gås igenom. Man glömmer det lika fort som man sett dett. Det hinner inte sjunka in.» (50%)
- Extremt dåliga föreläsningar» (50%)
- Föreläsningarna ger inte så mycket som man hoppas på, borde vara mer räkneexempel och tillämpningar, känns alldels för teoretiskt och känns mer som om man läser på ett fysikinstitut när man går kursen, att föreläsningarna inte är tänkta utifrån ett ingenjörsmässigt perspektiv utan mycket teorier och annat som vi ej har någon nytta av. » (75%)
- 100% utan v7 då jag ej deltog. » (75%)
- tyvärr» (100%)

3. Hur har du prioriterat kursen i förhållande till andra kurser under perioden?

95 svarande

Lägre»14 14%
Lika»28 29%
Högre»53 55%

Genomsnitt: 2.41

- lägre än ikot men högre än hållbar produktutveckling» (Lägre)
- Slutade nästan helt gå på föreläsningar men det var också mycket för att det var många inlämningsuppgifter i både Termo och IKOT denna läsperiod som var mycket tidskrävande.» (Lägre)
- Lägre än IKOT, högre än Hållbar Produktutveckling» (Lägre)
- Den hade låg prioritet fram tills veckan innan tentan då både en jättekonstruktionsuppgift och en klurig labbrapport skulle in.» (Lägre)
- IKOT tar all tid» (Lägre)
- Lägre än IKoT då vi har löpande inlämningar varje vecka som måste prioriteras. Högre än Hållbar Produktutveckling då vi även i Termon hade konstruktionsuppgiften, och då kursen kändes allmäng "svårare".» (Lika)
- Prioriterar kurserna lika eftersom man vill klara alla kurser, men har lagt ner mer tid på termodynamiken än hållbar produktutveckling som vi läser samtidigt, för att klara de obligatoriska momenten i kursen såsom konstruktionsuppgift och laboration. » (Lika)
- Lika mycket som IKOT, mycket mer än "hållbar utveckling".» (Lika)
- Eftersom vi hade ett väldigt stort projekt och ämnen är ganska svårt att få grepp om har jag behövt lägga mer tid.» (Högre)
- Mycket krävande kurs» (Högre)
- Konstruktionsuppgift + lab» (Högre)
- Högre än Hållbar Produktutveckling, men IKOT har tagit mycket tid.» (Högre)
- Den har varit mer omfattande än många andra. Därför har jag valt att lägga mer tid. » (Högre)
- Mer intressant kurs än de övriga.» (Högre)
- Jag har prioriterat termon högre än hållbar produktutveckling och på samma nivå som IKOT. » (Högre)
- Högre än hållbar produktutveckling, lika som IKOT.» (Högre)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen och kurs-pm fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

94 svarande

Jag har inte läst målen»18 19%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»40 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 36%

Genomsnitt: 2.95

- Målen täckte inte riktigt in hela kursen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mål gällande beräkningar och energiteknik kunde varit tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket bra och tydliga, blev en checklista i tentaveckan» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

84 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»68 80%
Nej, målen är för högt ställda»16 19%

Genomsnitt: 2.19

- Rimliga mål även om de är väldigt många. » (Ja, målen verkar rimliga)
- ingen aning» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är alldeles för mycket. Kursen innefattar för mycket. Lär mig hellre lite mindre men mer ordentligt» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är så EXTREMT mycket information att lära sig utantill inför tentan. Det är väl helt okej om man har fotografiskt minne, men för oss som lär oss genom att förstå hur saker fungerar blir det inte lätt. Det känns tråkigt att termodynamiken fått kliva tillbaka för att vi ska memorera >200 Powerpointbilder, och ingen av dem har ju nån som helst information som motsvarar mer än grundskolenivå. Nu kan jag i stort sett ingen vettig termodynamik och har redan glömt allt random jag satt och försökte knöka in i huvudet inför tentan.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

88 svarande

Nej, inte alls»5 5%
I viss utsträckning»36 40%
Ja, i hög grad»34 38%
Har inte examinerats än»13 14%

Genomsnitt: 2.62

- tentan var väldigt svår!!!» (?)
- Exempeltentan testade bättre och var för vilseledande.» (Nej, inte alls)
- Jag tycker inte examinationen testar målen, väldigt lite av det som behandlades på tentan står i målen. » (Nej, inte alls)
- Alldeles för svår tenta! Inte i närheten av svårhetsgraden på övningstentamen.» (Nej, inte alls)
- Kände att tentan inte speglade va de hade lagt tyngd på, på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Lite förbränning/energiteknik i förhållande till antalet föreläsningar som hölls inom det.» (I viss utsträckning)
- Tyckte exempeltentan var mycket enklare. Förstår att det är svårt att göra olika på samma nivå men saknade verkligen fler tentauppgiftet eller exempeltentor. » (I viss utsträckning)
- Jag tyckte tentan innehöll mer än kursmålen» (I viss utsträckning)
- Tycker räkneuppgifterna var bra, men det är dumt att ha 12 poäng på en uppgift där man bygger vidare på sina svar hela tiden. Kan bli ganska missvisande om vad man kan när man kanske strular till det något på de tidiga deluppgifterna. » (I viss utsträckning)
- Termodynamikdelen på tentan examinerade väl snarare den gamla termodynamik-kursen, då flera frågor kom från de gamla tentorna. Det var ju en trevlig käftsmäll, hade jag vetat att det överhuvudtaget skulle vara den nivån hade jag gladeligen studerat därefter, men exempeltentan vi fick ut lovade annat. » (I viss utsträckning)
- Svårt att fortsätta räkna en uppgift ifall man inte kan det inledande momentet. Mycket poäng på få räkneuppgifter som var för stora.» (I viss utsträckning)
- Tentan examinerade mer än behövligt!» (Ja, i hög grad)
- Väl mycket teori i förhållande till poäng. Lite tight om tid. Vid 13:20 satt väldigt många kvar på tentan.» (Ja, i hög grad)
- Lite mycket djupa detaljkunskaper på teorifrågorna på tentan.» (Ja, i hög grad)
- I för hög grad! Tentan var otroligt svår och kanske krävde lite mer än vad som uttrycktes i målen. » (Ja, i hög grad)
- Varför har ni med denna frågan?» (Har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

95 svarande

Ingen alls»12 12%
Mycket liten»24 25%
Ganska liten»26 27%
Ganska stor»28 29%
Mycket stor»5 5%

Genomsnitt: 2.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag slutade lyssna efter fem minuter på de föreläsningar jag var på första veckan sen slutade jag gå på dem. Det var även särskrivningar på flera ställen i föreläsningsslidesen.» (Ingen alls)
- Däremot har power-pointsen varit givande.» (Ingen alls)
- vår handledare kunde inte uppgiften och gav oss fel information flera gånger.» (Mycket liten)
- Lärde mig inget från de första föreläsningarna och slutade sedan gå på dem. Gav mer att plugga själv. Var även på någon föreläsning om förbränning som var något bättre.» (Mycket liten)
- Fixa erfaren föreläsare till nästa år!» (Mycket liten)
- Övningarna har varit mycket bättre än föreläsningarna» (Ganska liten)
- Ganska liten. Tycker att övningarna har varit bra.» (Ganska liten)
- Att det var ca 20 personer på föreläsningarna efter två veckor är väl ganska talande för hur givande klassen tycker att de är. Jämför med inledande matematik då hela föreläsningen gjordes på tavla av en engagerad och motiverande föreläsare och majoriteten av klassen var på plats... Powerpoints är inte bra för inlärningen. » (Ganska liten)
- Övningarna har varit jättebra, men förläsningarna har inte varit särskilt lärorika.» (Ganska liten)
- För mycket powerpoint, allt som gicks igenom på föreläsningarna står i kursboken. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna får gärna vara på tavlan. Värdelöst med PP. Ta lärdom av Mekanik-dynamik Boström.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit jätte bra» (Mycket stor)
- Lärde sig väldigt mycket om ång- och gasturbincyklerna i konstruktionsuppgiften och värmepumpen i labben. » (Mycket stor)
- Främst övningstillfällena.» (Mycket stor)

8. Hur har föreläsningarna fungerat?*

Matrisfråga

- Föreläsaren håller inte universitetsnivå.»
- I början var de ordinarie föreläsningarna dåliga, gick inte på dem efter några tillfällen. Blev tydligen bättre efter mittmötet med utvärderingsgruppen.»
- Bra gästföreläsare, mycket sämre annars.»
- Hållbar Energiomvandling-föreläsningarna var super! Termodynamiken kunde varit mer strukturerad. Bra om föreläsaren kan svara på relevanta frågor.»
- PPT. Är ingen anledning att bara rabbla massa som står där på Power Point. Bättre att gå igenom de viktigaste ordentligt och minska föreläsningarna till ca 60 %»
- Använd inte Powerpoint vid vanliga föreläsningar, intresset sjunker snabbt när det är svårt att skriva av.»
- Såväl förbränning, motorer, kraftverkskomponenter som Hållbar Energiomvandling var intressant men det är otroligt mycket text och information som man anser att vi ska lära oss. Tycker inte heller att tentan examinerade dessa delar på ett bra sätt.. Kanske det skulle vara en förbättring om föreläsningarna mer riktar in sig på att lära oss just de delar som är väsentliga och dra ner lite på det andra eftersom det blir lite väl mastigt. JAg vill också föreslå att Termodynamik och Energitekniksdelen av kursen bör göras på tavlan istället för powerpoint. PP suger! Jag är iaf av den åsikten att en vettig takt att lära i är den takt som går att skriva på tavlan. och på det viset kan föreläsaren poängtera vad som är väsentligt och vad som är mindre viktigt. Jag lär mig bäst när jag skriver. Har haft föreläsare som fyllt alla nio tavlor varje 45 minuters undervisning så det borde vara möjligt att ge oss all information vi behöver på det viset... Det verkar också som att Fredrik inte helt kan kursen. Kan aldrig ge några svar på frågor som man ställer på föreläsningarna »
- Lite flummiga föreläsningar. Ingen bra struktur skulle behöva slipa på taveltekniken och inte stå slappt med händerna i byxfickan, ger för mycket av ett slacker intryck. Framför allt gäller detta fredrik.»
- Hade varit kul med mer engagemang i termo och energiteknik delen!»
- Fredriks delar var lätta att förstå, men kändes som om det var väldigt stor nivåskillnad på det som var på föreläsningarna och uppgifterna vi skulle räkna.»
- Lite väl mycket power-points, svårt att koncentrera sig»
- Jag var på en förbränningsföreläsning och han var mycket intressantare att lyssna på än Fredrik.»
- Engagerade föreläsare betyder väldigt mycket, vilket var fallet hos de två sista gästföreläsningarna. »
- Powerpoints - studentens mardröm nummer 1. Det är väldigt enkelt att rabbla igenom 60 sidor på en förläsning men vad är poängen med det då folk lika gärna kan stanna hemma och göra det i sin egna takt. Är man tvungen att ha powerpoints så bör man besöka Mikael Enelund och lära sig av en som kan den ädla konsten att fylla dom med i stort sett ALLT man behöver veta, och sedan gå igenom det svåra ordentligt på föreläsningen.»
- Lite mer energi och vältalighet hade varit trevligt!»
- PDF är tillräckligt för mig.»
- Fredrik var verkade helt ointresserad av det han undervisade och hans föreläsningar var tråkiga och svårbegripliga!»
- Problemet med föreläsningarna var att det var svårt att hitta den röda tråden. Satsa på väl genomgångna föreläsningar och strunta i långa PP visningar. Kör på tavlan istället med mycket exempel! »

Termodynamik (Fredrik)*
97 svarande

Ej deltagit»7 7%
Mycket dåligt»24 24%
Ganska dåligt»35 36%
Ganska bra»27 27%
Mycket bra»4 4%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Energiteknik (Fredrik)*
97 svarande

Ej deltagit»23 23%
Mycket dåligt»14 14%
Ganska dåligt»24 24%
Ganska bra»33 34%
Mycket bra»3 3%

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Förbränning (Magnus)*
97 svarande

Ej deltagit»25 25%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 7%
Ganska bra»47 48%
Mycket bra»18 18%

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Motorer (Gästföreläsare)*
97 svarande

Ej deltagit»32 32%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 7%
Ganska bra»28 28%
Mycket bra»30 30%

Genomsnitt: 3.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kraftverkskomponenter (Gästföreläsare)*
97 svarande

Ej deltagit»36 37%
Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»6 6%
Ganska bra»38 39%
Mycket bra»14 14%

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Hållbar Energiomvanndling (Gästföreläsare)*
97 svarande

Ej deltagit»29 29%
Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»33 34%
Mycket bra»32 32%

Genomsnitt: 3.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

95 svarande

Inte deltagit»8 8%
Mycket liten»14 14%
Ganska liten»25 26%
Ganska stor»24 25%
Mycket stor»24 25%

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var tvungen att prioritera bort dom för att få tid till konstruktionsuppgiften» (Inte deltagit)
- Fick lägga all fokus på konsturktionsuppgiften och labrationen.» (Mycket liten)
- Otroligt svårt att få hjälp, kunde sitta o vänta i en timme ibland.» (Mycket liten)
- Det tar alldeles för lång tid att få hjälp och därmed dras hela tempot ned. Eftersom det inte finns rättningsmall kan studenter inte själv felsöka var problemet ligger, när övningsledaren ska sätta sig in i problemet måste han gå igenom allt från början och sedan kolla vad som blev fel. Detta är väldigt tidskrävande» (Mycket liten)
- Dåligt förberedd räkneövningsledare, räknade fel och rörde till saker.» (Mycket liten)
- All kraft gick åt rya-uppgiften då vi mest fick sitta och felsöka uppgifter för att se var vi gjort fel då övningsledaren inte kunde hitta felen.» (Mycket liten)
- Svårt att hänga med min handledare men efter att jag satt mig hos en annan lärde jag mig mycket mer.» (Ganska liten)
- Skulle vilja att det räknades mera exempel upg» (Ganska liten)
- Tycker övningsledarna ska vara säkra på de räkneuppgifter som delats ut. Svårt för studenter att lära sig och förstå när inte övningsledarna kan uppgifterna.» (Ganska liten)
- Man vill att ni ska dela ut ett facit, inte behöva springa omkring och fråga om hjälp hela tiden.» (Ganska liten)
- Se till att övningsledarna är tillräckligt duktiga för att kunna svara på frågor om uppgifter och konstruktionsuppgiften. Som det var nu fick vi vänta till nästa lektion så att övningsledaren kunde kolla upp svaret innan vi kunde gå vidare.» (Ganska liten)
- Man har inte hunnit räkna mer än konstruktionsarbetet och labben.» (Ganska liten)
- Bra med räkneövningar men hade en dålig övningsledare. » (Ganska liten)
- Tycker att övningarna var bra, lärde mig en del av dem. Däremot behövs fler övningstillfällen.» (Ganska stor)
- Här lärt mig det jag kan i kursen nästan uteslutande vid dessa tillfällen.» (Mycket stor)
- Det är räkneövningarna som ger förståelse. Mer räknetal på tavlan!» (Mycket stor)
- Vi har haft Henrik. Han har varit väldigt pedagogisk och hjälpsam. Det är svårt att lösa tal på egen hand eftersom man inte vet hur man ska göra eller hur man ens ska ställa upp en bild eller tänka. » (Mycket stor)
- Vår övningsledare Emil var mycket duktig, pedagogisk och engagerad. Han var tillmötesgående och hjälpsam. » (Mycket stor)
- Herik Jilvero är underbart bra! Ställer upp otroligt mycket.» (Mycket stor)
- Alldeles för få övningar med enbart fokus på räkning.» (Mycket stor)

10. Hur mycket tavelräkning vill du ha under räkneövningarna?

94 svarande

Mer»32 34%
Lika mycket»55 58%
Mindre»7 7%

Genomsnitt: 1.73

- Fler tillfällen för att räkna och för räknerledarna att visa hur man ska tänka, ställa upp figurer och hur man löser tal. Föreläsningarna visar inte alls hur man skall tillämpa det man lärt sig för att lösa uppgifter och det är ju det i grund och botten det handlar om... » (Mer)
- Skulle behöva ha fler räknestugor i början utav kursen, särskilt. Jag och många med mig löste knappt några tal alls de första fyra veckorna för det är svårt att förstå övningsuppgifterna...» (Mer)
- Fler övningar över lag.» (Mer)
- Lagom mycket som det var, hann både med tavelräkning och räkning av egna uppgifter.» (Lika mycket)
- Fungerade bra att räkna ungefär ett tal på tavlan för att man sedan skulle få lite möjlighet att räkna själv och fråga om hjälp.» (Lika mycket)
- ev ett tal till » (Lika mycket)
- Bra att gå igenom på tavlan halva tiden och arbeta självständigt och kunna få hjälp resten av tiden.» (Lika mycket)
- Det var bra att räkna en uppgift på tavlan och gå igenom den tydligt för att sen räkna själv resten av tiden. » (Lika mycket)
- Bra med ett exempel från varje kapitel, men sen ger det mer att räkna själv. » (Lika mycket)
- ingen» (Mindre)

11. Vad tyckte du om konstruktionsuppgiften (Design av Rya-kraftvärmeverk)

95 svarande

Mycket dålig»7 7%
Ganska dålig»10 10%
OK»17 17%
Ganska bra»36 37%
Mycket bra»25 26%

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tog väldigt långtid i förhållande till vad man lärde sig.» (Mycket dålig)
- Luddig formulering av frågorna. dåligt med deadline för returer samma dag som tentan, borde vara tidigare så man vet om man gjort rätt eller inte, det kan ju vara bra att veta inför tentamen.nu gick hela tenta veckan åt till att göra en uppgift som man endå inte vet om man gjorde rätt på inför tentan istället för att plugga på tentan och läsa teori. mycket dålig planering med konstruktionsuppgiften, annars tycker jag att tanken med den var bra men att formulering av frågeställning kunde göras tydligare.» (Mycket dålig)
- Extremt otydliga frågor, använd inte ordet "beräkna" när vi redan svarat på samma fråga tidigare. Detta gör att man utgår från att man inte räknat ut svaret innan dvs ni söker något nytt, vilket leder till mycket tid slösad på att lista ut vad det är frågan syftar på. Hela uppgiften borde dessutom vara indelad i tre inlämningar så att man inte blir sittande sista veckan med en hel konstruktionsuppgift att nysta i när dessutom de som rättar gör detta på helt olika sätt.» (Mycket dålig)
- Tanken var bra men det skulle ha lagts upp som Maskinelementuppgiften. Att man lämnar in del för del var sig. Eftersom uppgifterna bygger på varandra så om man har fel tankesätt i första uppgiften så kommer man även ha det i efterföljande och då blir allt fel.» (Mycket dålig)
- För stor, borde ha delat upp den i 3-4 mindre inlämningar» (Mycket dålig)
- Dåligt formulerad så det var svårt att förstå vad själva uppgiften var i flera fall!!! Den var också onödigt krångligt utformad tex när vissa data och index byttes ut i del 3. Pga upplägget var majoriteten av tiden laggd på saker som inte hade med att lära sig termo och energiteknik. » (Ganska dålig)
- Tog lite väl mycket tid.» (Ganska dålig)
- Uppgiften var egentligen bra och upplägget skulle ha varit väldigt bra om det inte varit för att IKOT tog alldeles för mycket tid. Blev ändå att man försökte göra hela Konstruktionsuppgiften sista veckan, och den är alldeles för stor för det. Kan vara bättre att prata ihop er med IKOT-kursen och kolla av vilka veckor som förväntas vara lugnare och lägga in delinlämmningar då.» (Ganska dålig)
- Uppgiften skulle varit uppdelad i tre eller fyra mindre delinlämningar, detta vart mycket rörigt. Man skulle har lärt sig jätte mycket mer om man hade varit två personer på uppgiften samt haft fler delinlämningar!!!» (Ganska dålig)
- Tycker att uppgiftens upplägg var dåligt. Mycket tidskrävande och uppgiften startade för sent i perioden. Hade varit bättre att starta i början av perioden och ha delinlämningar, så att inte allt arbete behöver göras samtidigt. Mycket tid lades på uppgiften och inte mycket tid fanns över till de övningsuppgifter som även finns i kursen. Tycker dock att konstruktionsuppgiften i sig var relevant och lärorik.» (Ganska dålig)
- Det hade varit bra om den var uppdelad i tre delar så som deluppgifterna var uppdelade och kontinuerliga inlämningar istället för allt på slutet. Gärna en del om förbränning i slutet också för att sammankoppla till den delen av kursen. » (Ganska dålig)
- Var för tidskrävande och vissa delar försvåra. Handledaren hade ingen koll så att vi skulle göra på ett visst sätt som sen visade sig vara fel så fick göra om hela tiden..» (Ganska dålig)
- Upplägget kunde vara mycket bättre. Dela upp den i tre inlämningar över perioden så att inte allt kommer i en klump på slutet. Det måste varit mycket att göra för de som rättade också, särskilt som de flesta fick retur. Man får också en bättre bild av vad som förväntas av en om man delar upp uppgiften så man inte gör samma misstag på alla tre uppgifter.» (Ganska dålig)
- Tar för mycket tid och ger för lite.» (Ganska dålig)
- Tyckte att man lärde sig mycket på uppgiften men vissa frågor kändes konstigt formulerade och det var stundtals väldigt svårt att förstå vad man egentligen skulle räkna ut. Den kanske var lite väl tidskrävande.» (OK)
- Tog väldigt mycket tid så man hann inte räkna så mycket annat innan tentaveckan» (OK)
- Den var bra men hade kanske önskat lite mindre uppgifter med inom fler områden. Det är på dem man lär sig mest.» (OK)
- Bra tänkt uppgift, synd bara att väldigt mycket tid lades på renskrivning. » (OK)
- Bra, men alldeles för arbetskrävande» (OK)
- Den var stor och energiteknik kändes väldigt flummig.» (OK)
- FÖR STOR DOCK» (OK)
- För tidskrävande » (OK)
- Bra uppgift i helhet dock är det mycket dumt att deadline för retur är på tenta dag, tentaperioden går ju då åt till att rätta upg och inte plugga till tentor, lika så med labben.» (Ganska bra)
- Tung men bra.» (Ganska bra)
- Bra i det avseende att man lärde sig mycket. Den kan dock förbättras avsevärt på en rad punkter. Exempelvis är många frågor luddigt formulerade vilket innebär att man måste fråga handledaren väldigt ofta för att ens förstå vad som efterfrågas. Tydligare frågeställningar hade gjort att man hade kunnat arbeta mer självständigt. Sedan borde ni döpa om den. Konstruktionsuppgift innebär för mig att man konstruerar något, som när vi dimensionerade axel och lagringar i maskinelementkursen. Detta var mer en väldigt omfattande beräkningsuppgift.» (Ganska bra)
- Täkte av för labben relevanta områden. Blev väldigt mycket vikt på just de avsnittet.» (Ganska bra)
- Eventuellt lite för svår, tog väldigt mycket tid.» (Ganska bra)
- Vissa frågor var otydligt formulerade och övningsledarna behöver få en grundligare genomgång av uppgiften så att de vet vad som eftersöks och hur man skall gå till väga.» (Ganska bra)
- Den tog väldigt mycket tid men den gav ganska mycket också» (Ganska bra)
- Den har varit väldigt lärorik men kan definitivt förbättras. Det skulle vara bättre att dela upp inlämningen i tre. Så varje deluppgift lämnas in var för sig så behöver det inte bli så mycket precis innan tentan. Förslagsvis så borde de rätta svaren finnas tillgängliga betydligt tidigare för det är otroligt tråkigt att sitta och felsöka en hel rapport pga ett följdfel från deluppgift 1. Jag anser också att en tabell med alla variabler som vi ska finna värden på skulle underlätta. Då slipper vi hitta på egna index på allt och det skulle bli lättare för er att rätta. Skulle även innebära betydligt mindre bläddrande i papper för att finna alla olika värden så behövs för att lösa alla deluppgifter. Men definitivt dela upp inlämningarna så man slipper sitta med det i tentaveckan. Det är dumt att kräva att man ska lämna in en handskriven rapport också. Tar alldeles för mycket tid från det som är väsentligt. Tycker även att man bör göra konstruktionsuppgiften i grupper om två personer. Tre personer är för mycket för det är svårt att hålla alla delaktiga och det blir alltid någon som hamnar utanför och därigenom inte lär sig lika bra och lika mycket. Är man två så kan man diskutera med någon men det kräver också att båda är delaktiga. Ger bättre resultat. Maskinelement är en kurs med väldigt bra och givande konstruktionsuppgifter. Värt att titta på. » (Ganska bra)
- LIte otydligt vad som skulle räknas på ibland. beräknade fel saker osv. be någon som inte är så insatt att läsa genom för att se om de fattar. var lite konstiga syftningar och olika verkningsgrader som var lite flummiga, typ beräkna av turbinen genererad el borde ju inte innebära minus generatorn utan det borde ju komma på netto prod el osv.» (Ganska bra)
- Man lärde sig räkna på det men den var väldigt omfattande» (Ganska bra)
- Mycket bra och lärorikt, väldigt kul. Dock skulle rapportskrivningen kunna dras ner på. Vi lärde oss absolut ingenting på att skriva rapporten men det tog ändå ett himla tag att renskriva. Kanske rekommendera folk att använda sig utav Matlab eller nåt liknande till nästa år, inte för att det är svåra beräkningar men för att det blir så extremt många värden att hålla koll på, och kan bli väldigt jobbigt att räkna om pga följdfel.» (Ganska bra)
- Uppgiften var bra men kanske lite för omfattande och tog för mycket tid. Gjorde att det var svårt att hinna göra de övriga räkneövningarna.» (Ganska bra)
- Skulle haft löpande deadlines för varje deluppgift.» (Ganska bra)
- Lärde mig mycket på det, dock väldigt tidskrävande» (Ganska bra)
- Men hade lärt mig mer av att räkna uppgifter så den kanske inte skulle vart så stor.» (Ganska bra)
- Om man bortser från övningsledaren.» (Ganska bra)
- själva uppgiften var bra men frågorna kan förtydligas, det var svårt att förstå vad som menades iland» (Mycket bra)
- Gav god förståelse. Bra att det inte var deadlines på varje del utan endast en i slutet, gjorde att man inte kände sig så stressad.» (Mycket bra)
- Tycker att deadlinen kunde ha varit tidigare» (Mycket bra)
- Gav god förståelse!» (Mycket bra)
- Gav väldigt bra förståelse för kursen, och var väldigt intressant eftersom den kändes väldigt verklighetsanknuten» (Mycket bra)
- Till nästa år måste uppgiften göras mer lättförstådd. Det blev många missförstånd med vad man sökte.» (Mycket bra)
- Tyvärr var KU och Räkneövningarna de enda delarna där man faktiskt lärde sig något. » (Mycket bra)
- Den var dock lite för omfattande, men den har underlättat för inlärning. » (Mycket bra)
- Väldigt intressant och verklighetstrogen konstruktionsuppgift. Dock hade det varit bra med tre olika delinlämningar tidigare veckor, detta hade underlättat studenternas arbete för då hade vi kunnat rätta värderna från A och jobbat med de rätta värderna i fortsättningen. Vi försökte kolla upp de rätta värderna på övningen men detta tog för lång tid från övrig verksamhet. » (Mycket bra)
- Den tog dock för mycket tid men var bra för att förstå kursen. Kanske bra att inte lägga detta projekt samtidigt som man har både IKOT och en ganska rejäl labbrapport/labbarbete» (Mycket bra)
- Väldigt givande, dock tycker jag att uppgifterna bör vara bättre formulerade.» (Mycket bra)
- Det mesta av det jag lärt mig om termodynamik beror på konstruktionsuppgiften» (Mycket bra)
- Deltog till större förståelse. » (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om labborationen?

95 svarande

Mycket dålig»6 6%
Ganska dålig»21 22%
OK»37 38%
Ganska bra»25 26%
Mycket bra»6 6%

Genomsnitt: 3.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- 2h som man sitter och väntar på mätvärden kallar inte jag för 2 lärorika timmar! dessutom trodde jag att vitsen med en labb är att man ska vara klar på labbtillfället? Så var det ju inte med denna labb utan det blev en till inlämningsuppgift som inte stod med i kurs-pm. Tråkigt att ni rättat labbarna olika och att vi fick retur på saker som inte var fel när ni kollade en andra gång.» (Mycket dålig)
- Tyckte man lärde sig mer om att skriva en rapport än om värmepumpar» (Mycket dålig)
- Att labbledaren säger att det ser rätt ut när man har en verkningsgrad på 150% borde vara ett tecken på att laborationen inte är bra. En laboration ska visa hur teorin hänger ihop med verkligheten men i detta fallet var det inte alls i närheten. Labbledaren gav ingen konstruktiv hjälp utan pekade bara på vad som var fel. Sen borde labbrapporten lämnas in 1-2 veckor efter att man gjort labben så att man kommer ihåg vad man gjorde på labben istället och så att alla har lika lång tid på sig.» (Mycket dålig)
- Värdelös när alla värden var missvisande. Det var kul att se hur en värmepump fungerar så labben kan va kvar om den ger bättre värden. Lite svårt att dra några slutsatser när man, som i vårt fall, får ut mer energi än vad man totalt stoppar in. Tycker att labbrapporten va onödigt stor, det var mycket att skriva som inte gav något, det tog mest tid utan att man lärde sig något. » (Mycket dålig)
- Väldigt konstig labb där man bara står och slösar 30 min.» (Mycket dålig)
- Inga uppgifter stämde och man fick helt orimliga svar. Labben skall ge verklighetsförankring men var totalt overklig.» (Mycket dålig)
- Bra för att se hur det fungerar men det var väldigt svårt att dra några slutsatser.» (Ganska dålig)
- Jag tyckte att labben gav mig en bra förståelse över hur ett värmepumpsystem fungerar. Dock kändes det lite tråkigt att man skulle sitta och "vänta" i nästan en och en halv timme för att sedan skriva av några värden.» (Ganska dålig)
- Utrustningen verkar kass. Evighetsmaskin? Tänk igenom labben innan ni introducerar den» (Ganska dålig)
- Det kändes svårt att dra några faktiska slutsatser av laborationen eftersom de värden vi fick var tämligen förvirrande.» (Ganska dålig)
- mätdata helt fel » (Ganska dålig)
- Nyttigt att se anläggningen men labben i sig gav inte så mycket. » (Ganska dålig)
- Tyckte inte att laborationen gav så mycket.» (Ganska dålig)
- Det kändes meningslöst att vara på en laboration i två timmar för att under 10 min läsa av värden som inte stämde. Det var dock intressant att ha sett en och få en inblick i hur den fungerar. » (Ganska dålig)
- Kändes som att labben bara klämdes in i schemat av ren principsak. » (Ganska dålig)
- Vi fick stå och ta tid på att en mätare skulle slå över. Jag repeterar stå i 10min för inget. Kunde lika gärna introducerat värma pumpen i smågrupper och vissa hur det funkade sen gett oss olika värden som varit mätta innan.» (Ganska dålig)
- Tråkigt snudd på meningslös» (Ganska dålig)
- Missade det bra med labbar, att man ska få känna på det i verkligheten. Man kollade bara mätvärden som senare visade sig vara helt åt skogen och gav värden som inte ens närmade sig realistiska. Och det som faktiskt gick att räkna på var inget nytt som inte konstruktionsuppgiften berörde. » (Ganska dålig)
- En bra uppgift, men dåligt upplagd. Lite tid under laborationen och oklart hur labbrapporten skulle utföras och vad den skulle innehålla. » (Ganska dålig)
- ger väldigt lite att läsa av tre värden och sedan räkna på värden som var helt uppåt väggarna» (Ganska dålig)
- Bra idé men svårt att få ut något av den då det kändes om att inget stämde (speciellt energibalansen)» (OK)
- den tog för mycket tid, tillsammans med allt det andra så blev det totala för mycket tid. » (OK)
- Uträkningarna hade inte så mycket med laborationen att göra då alla värden var så opålitliga. Handledarna sa att vi skulle välja värden ur boken istället och resultatet blev än evighetsmaskin, långt i från det verkliga scenariot. Tyckte dessutom att det var dåligt att vi behövde skriva labbrapport, då det var den stressigaste veckan under hela läsperioden.» (OK)
- Kändes lite rörig i sitt upplägg då värdena inte stände alls. Jag hade också tyckt att det varit bättre att ha en längre labb så att man hade hunnit göra mer av beräkningarna då lärarna var på plats för frågor. Kanske även en kort genomgång hur dessa skulle gå till» (OK)
- Laborationsrapporten kändes för betungande med tanke på att själva laborationen bara var i 2h.» (OK)
- Tillsammans med konstruktionsövningen och allt som var på gång i de andra kurserna i slutet av läsperioden blev det väldigt tungt. Laborationen var den av de som kändes överflödig.» (OK)
- lite svårt att först greppa vad som skulle göras» (OK)
- Kul med labb, tror jag hade fått ut mer av en mer omfattande genomgång av den.» (OK)
- Att få se hur saker fungerar var bra, dock väldigt luddigt vad rapporten skulle innehålla.» (OK)
- Bra labb men dålig uppföljning» (OK)
- Lite synd att de olika mätarna fungerade med varierande resultat och att flödesmätarna inte var installerade än. Annars bra att få se de olika komponenterna IRL.» (Ganska bra)
- Det var bra att få göra den. Och provet innan var nyttigt. Kände dock att rapporten var överflödig. Förstår dess poäng men tror att det finns andra sätt, tex en liten inlämningsuppgift på det också.» (Ganska bra)
- Fick lite större försåelse men ingen jätterevolution » (Ganska bra)
- Hade gärna haft inlämningen tidigare så att inte den och konstruktionsuppgiften inte krockat och legat på samma tid.» (Ganska bra)
- Kul att titta på, dock så var det ju inte så mycket mer att se på än en himla massa rör åt alla håll. Blir liksom lite meningslöst när man ändå inte kan urskilja den faktiska kretsen, kanske går att renodla lite. Även synd att utrustningen inte hade bättre el-mätare då man får så stort fel i beräkningarna. Felar det på 200-300% så försvinner ju kopplingen teori-verklighet, och det är väl poängen med en laboration?» (Ganska bra)
- Synd att värderna var så varierande» (Ganska bra)
- Någon teorigenomgång i anslutning till laborationen hade varit bra.» (Ganska bra)
- Lärde sig mycket men i och med att den låg så sent i samband med konstruktionsuppgiften blev det väldigt mycket att lämna in i slutet och det tog väldigt mycket tid från tentapluggandet. Men underlätta konstruktionsuppgifts-inlämningen så skulle det bli mindre belastning. » (Mycket bra)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

95 svarande

Ingen alls»3 3%
Mycket liten»6 6%
Ganska liten»10 10%
Ganska stor»53 55%
Mycket stor»23 24%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Om man inte räknar in Data & Diagram som har varit till stor hjälp för att kunna räkna uppgifterna. Läroboken däremot innehöll så pass mycket härledningar och irrelevanta formler så att den snarare vilseledde.» (Mycket liten)
- Data och diagram var guld.» (Mycket liten)
- Tycker man ska skriva på tavlan i en räknekurs, och mer exempel!! » (Mycket liten)
- Läroboken har inte gett mig något. Powerpointsen har varit bra att gå tillbaka i men jag hade föredragit egna anteckningar. Går åt mycket printerquota att skriva ut alla pp.» (Ganska liten)
- Räkneövningshäftet var relativt dåligt. Svårt att bli inkastad i väldigt svåra tal och att de lösta talen inte ger någon ledning i hur man löser de "egna räkneuppgifterna". » (Ganska stor)
- Tycker att det skall finnas lösningar till uppgifterna i övningshäftet. Det är extremt frustrerande att bara få ett värde som svar i facit eftersom att det i då är mycket svårt att veta var det går fel.» (Ganska stor)
- Kursboken är mycket bra, synd att man inte fick ha med den på tentan.» (Ganska stor)
- Boken var bra och tydlig. Räknehäftet var också ganska bra förutom att det var fullt med särskrivningar.» (Ganska stor)
- Kursboken är väldigt bra! Övningshäftet är inte så bra. Exemplena hjälper en faktiskt sällan någonting för det är alltid någon annan grej som är det svåra. även en del enhetsfel och fel i facit, vilket kan få en att bli flintskallig när man sitter på sin kammare och kämpar för att försöka få ett svar som är fel...» (Ganska stor)
- Ogillade att räknehäftet inte innehöll lösningsgångar. » (Ganska stor)
- Bra bok» (Ganska stor)
- Tycker att läroboken har varit väldigt bra. Bra skriven, bra upplägg och bra exempel!» (Mycket stor)
- Boken var bra. Häftena ganska bra. Räkneuppgifterna var bra» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

95 svarande

Ingen åsikt»3 3%
Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»42 44%
Mycket bra»46 48%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag gjorde labben 7/2 och eftersom man var tvungen att göra ett prov innan man fick göra den tänkte jag försöka klara det dagen innan. Trodde jag... Hela eftermiddagen och kvällen kom man inte åt några dokument! dagen efter fick jag smita från min ikot-grupp för att göra detta prov och blev färdig i sista sekund.» (Mycket dåligt)
- Bättre om man får slidsen innan föreläsningen så man kan hänga med!» (Ganska dåligt)
- Allt material som fanns på pingpong var lätt att komma åt och lätt att hitta!» (Ganska bra)
- Som alltid med pingpong och kursportL, kraschar ibland» (Ganska bra)
- Fungerade överlag bra. Bra att lägga upp powerpointpresentationer från föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Det fungerade bra. Ping-pong är inte optimalt bara» (Ganska bra)
- Bra med pingpong dugga.» (Mycket bra)
- Ping pong fungerar bra och materialet kom upp i tid på hemsidan.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

94 svarande

Har ej sökt hjälp»3 3%
Mycket dåliga»7 7%
Ganska dåliga»12 12%
Ganska bra»36 38%
Mycket bra»36 38%

Genomsnitt: 4.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom man var låst på en övningsledare gick det inte så bra om man inte tyckte att den personen funkade.» (Mycket dåliga)
- Frågor kunde ställas, men inga bra svar» (Mycket dåliga)
- Var tvungen att köa i timmar på räkneövningarna, vilket suger. När man väl söker hjälp utöver dessa övningar, var möjligheterna goda dock.» (Mycket dåliga)
- Ganska ofta svårt att få svar från både föreläsare och övningsledare då de själva inte verkade veta hur det skulle vara.» (Ganska dåliga)
- Dela ut facit.» (Ganska dåliga)
- många gånger har det inte funnits någon som kan ge ett bra svar» (Ganska dåliga)
- Övningsledarna som är med borde under den tiden inte vara så bokade med sitt eget arbete att tillfällena då man kan få hjälp begränsas som de många gånger gjordes.» (Ganska dåliga)
- Fick gå upp till institutionen utanför schemalagd tid för att få den hjälp man behövde» (Ganska dåliga)
- Var svårt att få hjälp på övningar eftersom många behövde hjälp samtidigt. Men samtidigt brukar det vara så.Tyckte det var väldigt bra att man kunde gå upp till institutionen och fråga om hjälp. Gjorde det många gånger under kursens gång.» (Ganska bra)
- Bra att ni har dörren olåst och släpper in oss vanliga "dödliga".» (Ganska bra)
- Möjligheterna fanns, men man fick inte ut direkt något utav det. Då övningsledaren inte kunde förklarar eller själv visste hur saker hängde ihop.» (Ganska bra)
- Väldigt svårt i början när man inte förstår termodynamik. Då hade det varit bra med fler tillfällen till räknestugor. Fler räknestugor rakt igenom hade varit bra. » (Ganska bra)
- stackars Henrik kan inte ha fått gjort mycket på sitt kontor då vi sprang där hela tiden. Kanske fler schemalagda räknestugor? » (Ganska bra)
- Ganska lätt att gå in på institutionen och be om hjälp. Uppskattas. » (Ganska bra)
- + för Henrik Jilvero » (Mycket bra)
- Anton Larsson är bäst.» (Mycket bra)
- Har fungerat bra, mycket hjälpsamma övningsledare.» (Mycket bra)
- Jag var uppe hos Emil flera gånger och han var alltid hjälpsam.» (Mycket bra)
- Övningsledarna fanns ofta på plats så det var lätt att komma i kontakt och ställa frågor till dom. Även på övningarna var de väldigt hjälpsamma.» (Mycket bra)
- På övningarna väldigt dåliga pga tidsbrist. Alla handledare var väldigt hjälpsamma när man kan upp på instutionen och frågade frågor och därav mycket bra som betyg. » (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

95 svarande

Har ej sökt samarbete»0 0%
Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»26 27%
Mycket bra»65 68%

Genomsnitt: 4.63

- Svårt när personer innom gruppen prioriterar olika kurser. och att ingen vill arbeta med konstruktionsuppgiften i dagarna innan tentamen, detta medför att arbetsbördan läggs enbart på någon eller några få i gruppen, detta är inte meningen antar jag!» (Mycket dåligt)
- Svårt att få tre st personer att samlas för labb eller konstruktionsövning» (Ganska dåligt)
- Fungerar alltid ganska bra när man får välja grupp själv. » (Ganska bra)
- Hade varit enklare att lära om man var två och två i konstruktionsuppgiften och laborationen. (Framför allt i konsturktionsuppgiften.) » (Ganska bra)
- Arbetet med konstruktionsuppgiften och labbrapporten flöt på bra.» (Mycket bra)
- Då föreläsningarna höll en så låg nivå så var andra studenter bra att ha. Genom att pussla ihop det vi tror oss ha förstått av kursen så kunde vi få ett någorlunda helhetsperspektiv.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

95 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»24 25%
Hög»52 54%
För hög»18 18%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom vi både hade en bamse konstruktionsuppgitf, en labbraport, uppgifter att göra och en hel del fakta att plugga in.» (Hög)
- Blev väldigt mycket sista veckan eftersom både labbrapport och konstruktionsuppgift skulle in samma dag. Tyckte det var lite konstigt att de som hade labben i lv4 skulle lämna in labbrapporten samtidigt som oss som hade den i lv6. Kändes som att vi fick väldigt mycket att göra på slutet men det handlar väl också mycket om hur man planerar sin tid.» (Hög)
- Konstruktionsuppgiften tog rätt mycket tid vilket gjorde att man inte hann räkna så många räkneuppgifter.» (Hög)
- Pga konstruktionsuppgiftens mastighet» (Hög)
- Labb och konstruktionsuppgiferna var svåra.» (Hög)
- De obligatoriska momenten tog för lång tid och arbetet bör spridas ut över hela perioden.» (Hög)
- Till en början låg sen kom allt i en klump på slutet, särskilt när vi fick retur både på konstruktionsuppgiften och laborationen under tentaveckan.» (Hög)
- Som sagt tycker jag konstruktionsuppgiften tog för mycket tid. Vill man ha en så stor uppgift får man sänka kraven i övrigt vad gäller beräkningar i termon.» (Hög)
- Väldigt hög allmän detaljnivå på kursens alla delar. Självklart ska man kunna räkna på ett kraftverk, men » (Hög)
- Allting samlades upp mot deadline och det kändes inte som man hade lärt sig tillräckligt mycket för att kunna börja "i god tid".» (Hög)
- Det kändes som att det var alldeles för mycket att läsa när det förutom boken tillkom en hel drös med kompendier. Konstruktionsuppgiften tog lite väl mycket tid även om den var bra» (För hög)
- Alldeles för mycket runt om kring förutom termodynamiken. Väldigt mycket information på alldeles för kort tid. Återigen föreslår jag att den mesta föreläsningen bör ske på TAVLA och inte via pp för det går att mosa in alldeles för mycket information. Det är en genväg. Bara för att informationen swischat förbi på en slide betyder ju inte att vi kan lära oss det. Föreläsningarna är väl ändå till för att lära studenterna något? Annars kan vi ju alla lika gärna gå hem o sätta oss och läsa boken eller powerpointsen på egen hand så skulle vi ju spara mycket pengar och tid. Lär oss det som är väsentligt och strunta i resten. Om det som vi bör kunna om sol-, vindenergi, kärnkraft, biomassa etc etc är en grundläggande förståelse om hur det fungerar och för och nackdelar så se då till att betona detta på föreläsningarna. Jag minns inte ens att det förklarats vad det är för skillnad på de olika kärnkraftsverken. Inte heller är det jätteenkelt att hitta väsentlig information i djungeln av text som man har i form av pp-slides... Anteckningar vore enklare. Betona det som är väsentligt, slåå ihop all övrig information, som är otroligt intressant men inte ger mig något inför tentan, till en föreläsning.» (För hög)
- för höga krav på utantill-kunskaper. Vi ska väl bli ingenjörer, m.a.o folk som tänker och förstår och inte vandrande grundskole lexikon?» (För hög)
- Kursen ligger redan i en hög arbetsbelastat period med en projektkurs. Att då få in en labbrapport, omfattande inlärning och en 5h tentas kändes för mycket för 7,5hp» (För hög)
- Konstruktionsuppgiften tog för mycket tid!» (För hög)
- Med tanke på att jag tydligen inte har lärt mig nåt av det man skulle kunna trots att jag gjort allt man ska.» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

95 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»27 28%
Hög»39 41%
För hög»28 29%

Genomsnitt: 3.97

- IKOT tar väldigt mycket tid och att den största inlämningen i den kursen hamnar samtidigt som man ska göra både laborationen och konstruktionsuppgiften är dåligt» (Lagom)
- Tyvärr blev hållbar produkt utveckling lidande eftersom jag inte hade någon tid att sätta mig in i den.» (Hög)
- Hög belastning. Tror det beror mycket på att det både var grupparbeten i Termodynamik och IKOT som tog mycket tid från de egna studierna. Eftersom IKOT hade deadline varje vecka prioriterade men den kursen och de andra kurserna blev ofta lidande av detta...» (Hög)
- Ikot tar tid» (Hög)
- Över lag inte så svåra moment men mycket tidskrävande jobb som heller inte varit så givande» (Hög)
- Tre parallella kurser ökar alltid belastningen så det är inget specifikt för just den här kursen.» (Hög)
- Det har varit lagom mycket att göra under hela perioden tills vi kom till de sista två veckorna... Då hade alla kurser stora inlämningar samtidigt! De sista veckorna var nog den stressigaste tiden hittills under mina snart 2 år på Chalmers. » (Hög)
- läser dock en extra kurs ut över dom vanliga. 4 st totalt.» (För hög)
- Egentligen rolig och således inte För hög utan bara hög, men har inte varit så här trött sen jag började på chalmers» (För hög)
- ikot tar mycket tid och med termons alla del uppfifter, tenta konstruktion och lab så blev det ingen tid över till den tredje kursen hållbar produktutveckling vilket var synd. » (För hög)
- Allt kom samma vecka. Tung inlämning och redovisning i IKOT samtidigt som labbrapporten och projektet skulle in.» (För hög)
- I början mycket lite arbete och i slutet allt samtidigt med konstruktionsuppgift och laboration i termodynamiken, konceptval samt presentation i IKOT samtidigt som man vill börja plugga till tentor.» (För hög)
- se alla övriga kommentarer. » (För hög)
- Termo med dubbla "projekt" samtidigt som IKOT är ingen bra kombo.» (För hög)
- IKOT tar ALL tid» (För hög)
- Pga IKOT projektet.» (För hög)
- IKOT prioriterades och tog mycket tid och energi. Energi som jag gärna hade lagt på Termodynamiken.» (För hög)
- Främst IKOT:ens orsak. » (För hög)
- 3 kurser samtidigt är aldrig en bra kombination» (För hög)
- Problem när Ikot har deadline varje vecka. Jag har lagt alldeles för mycket tid på Ikot, och för lite på termo» (För hög)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

97 svarande

Mycket dåligt»7 7%
Dåligt»24 24%
Godkänt»41 42%
Gott»23 23%
Mycket gott»2 2%

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hela kursen känns dåligt planerad och förberedd.» (Dåligt)
- Osäkra föreläsare, samt inte tillgång till något facit.» (Dåligt)
- Är tyvärr väldigt besviken på en kurs jag från början såg mycket fram emot.» (Dåligt)
- Dåliga föreläsningar, konstruktionsuppgift och laboration startade för sent i kursen, mycket fel i samt för få övningstentor, fanns endast en. Bra övningar och övningsledare. Överlag dåligt planerad och ostrukturerad kurs.» (Dåligt)
- Det är ett otroligt intressant ämne men den här kursen har inte gjort ämnet rättvist och det är synd. Hade gärna kunnat mer men känner inte jag fått det stöd från föreläsningar som jag hade kunnat få. Föreläsaren (Fredrik) visade inte heller speciellt stort engagemang eller entusiasm för kursen så det är svårt för mig att känna mig intresserad. Tycker inte heller att övningstentans teorifrågor motsvarade tentans teoridel. Tentan var också löjligt mastig. Om nu hela teoridelen togs direkt från tidigare tentor så hade det ju kunnat vara intressant att informera eleverna om att gamla termotentor kunnat vara bra att plugga för de mer visade nivån på tentan är övningstentan. » (Dåligt)
- Tycker föreläsningarna varit dåliga och mer kontinuerliga inlämningar hade uppskattats. » (Dåligt)
- Väldigt mycket information som sedan ska formuleras ner i en tenta. Teoridelen på tentan var bra men räkneuppgifterna var komplexa och jag ser ingen mening i att man ska kunna lära sig alla de olika räknesätten i huvudet när det finns en väldigt bra bok att tillgå.» (Dåligt)
- Ointressant föreläsare och dåligt upplägg gör att kursen får ett dåligt betyg. Jag tycker ämnet är intressant och Emil var väldigt duktigt.» (Dåligt)
- Tentan hade alldeles för många och orimligt svåra frågor» (Dåligt)
- Ämnet Termodynamik är roligt och intressant ämne och jag såg framemot att ha en kurs i det men föreläsningarna har varit så dåliga att det var ångestfullt att ens tänka på ämnet ett tag.» (Dåligt)
- Föreläsaren är dålig!!!» (Dåligt)
- Man behöver se flera lösningar och lösningsgångar för att bättre kunna hantera så stora och omfattande tal som tentamen hade, man var dåligt förbereda och tentan var taskig» (Dåligt)
- Någonstans mellan godkänt och underkänt. Speciellt föreläsningarna i termodynamik som var undermåliga.» (Dåligt)
- Bra kurs men svårt att lära sig när man inte riktigt får svar på frågor» (Godkänt)
- Har känts som att de som hållt i kursen velat göra allt så enkelt så möjligt för sig själva, vilket har resulterat i att det har blivit väldigt svårt för oss. T ex powerpointföreläsningarna, där räkneexempel inte räknas på tavlan gör att man inte förstår särskilt mycket. Har även varit väldigt dåligt med bra förklaringar på "svåra begrepp t ex entalpi, entropi, volymändringsarbete/teknisktarbete". Jag tycker det är synd att de som borde ha fattat kursen, inte kan sätta ord på dessa begrepp och förklara på ett pedagogiskt sätt. » (Godkänt)
- Saknade fler tentor, Repetitions PP var jättebra!» (Godkänt)
- Konstruktionsuppgift bra, resten skulle kunna förbättras.» (Godkänt)
- Den absolut mest intressanta kurs som jag läst på chalmers. Med bättre föreläsningar hade den varit hur rolig som helst. » (Gott)
- Väldigt intressant kurs, synd att den låg i en så tung läsperiod då det krävs mycket tid att förstå den.» (Gott)
- Väldigt bra kurs med » (Gott)
- Mycket intressant, relevant och givande kurs. Menar dock att föreläsningsanteckningarna borde vara lättare att koppla ihop med räkneuppgifterna.» (Gott)
- Allt var bra förutom att exempeltentan återspeglade inte riktiga tentan alls. Hade varit bättre att inte ge någon exempeltenta.» (Gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inte mycket»
- konstruktionsuppgiften»
- Laborationen»
- Konstruktionsuppgiften samt dess upplägg utan del-deadlines»
- Konstruktionsuppgiften och duggan»
- Konstruktionsuppgiften. Var bra trots att den var tidskrävande, den gjorde att man lärde sig mycket. Övningar var jättebra, bra övningsledare och bra upplägg!»
- Föreläsningarna»
- Konstruktionsuppgiften men kortare.»
- Räkneövningarna och gästföreläsningen med motorer borde vara obligatorisk. »
- konstruktionsuppgiften, upplägget»
- Övningar och gästföreläsare»
- bra övningar, bra att föreläsningarna finns att tillgå på kurshemsidan»
- Konstruktionsuppgiften, dock med nytt namn och tydligare frågeställningar.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Någon typ av konstruktionsuppgift och duggan»
- Förbränningsdelen var bra. Sen föreläsningarna om sol, vind hade inte så mycket med ämnet att göra då allt sånt ändå kom in som del i hållbar produktutveckling.»
- Motorföreläsningen, labben och henrik. »
- mycker bra powerpoint på pingpong»
- Konstruktionsuppgiften. Samt upplägget med den att man inte har delinlämningar utan bara en slutinlämning, gjorde att man inte blev lika stressad.»
- Konstruktionsuppgiften och labben!»
- Anton Larsson.»
- Övningar»
- Konstruktionsuppgiften, fast kanske en kortare eller mer vägledd version.»
- Räkneövningarnas upplägg.»
- Bra fråga.»
- Konstruktionsuppgiften! Mkt givande»
- En modifierad konstruktionsuppgift. »
- En bra konstruktionsuppgift och väldigt trevliga gästföreläsare. En intressant kurs över huvudtaget.»
- Övningsledaren Emil»
- räkneövningarna som de är, och konstruktionsuppgiften. »
- Konstruktionsuppgiften, med ett lite annorlunda upplägg, kanske lite mer som i Maskinelment där nästan alla viktiga delmoment gås igenom ordentligt»
- Föreläsningsanteckningarna»
- Gästföreläsarna»
- Övningarna: Det var där som man lärde sig något överhuvudtaget. Vi fick inte bara hjälp med uppgifter utan även med förståelse av de nya begrepp som Termodynamiken innehåller, något som inte föreläsningarna kunde. Konstruktionsuppgiften: Ett bra och klokt sätt att lära sig och applicera redan det man kan på något verkligt. Jag tycker dock att man ska göra som i maskinelements-kursen och ha deadlines för olika delsteg. I dagsläget så väntade många med att göra KU till de sista veckorna då det redan var inlagt en massa annat. Turligt nog gjorde inte jag det.»
- Konstruktionsuppgiften, den var mycket givande. »
- PP slides»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgift»
- Lab+konstruktionsuppgift»
- 5 timmar till tentan. Konstruktionsuppgiften. »
- Konstruktionsuppgiften och laborationen, men små förbättringar på konstruktionsuppgiften.»
- Labb»
- Övningar. Patrick :)»
- Det är bra som det är!»
- konstruktionsuppgift + labb»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften fast lite omgjord så att man kontinuerligt kan jobba med det. »
- Konstruktionsuppgiften + förbättrad lab»
- Alla gästföreläsare + förbräning»
- KOnstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften och labben.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt i princip. Skaffa föreläsare som kan föreläsa, en examinator som kan förmedla viktig info i kursen.Handledare som kan hjälpa oss med konstruktionsuppgiften. Labben var ett skämt och bör verkligen förändras.»
- laborationen, man kunde i princip göra samma sak i en uppgift utan att göra en laboration på det»
- deadline för returer på labben och konstruktionsuppgift borde vara ca en vecka innan tentan då har man ju förhoppningsvis en rätt upg att öva på inför tentamen.»
- Föreläsningarnas pedagogik»
- Övningsledare borde lära sig räkneuppgifterna innan kursstart»
- Dela ut facit. Garanterat.»
- Tycka det vore roligt med någon mer intressant labb, labben var ruskigt tråkig. Kanske något studiebesök på värmeverk eller beräkning på laddtryck i en kolvbaserad motor eller dylik.»
- Föreläsningar. Skulle gärna se att fler föreläsningar skedde på tavlan, i alla fall under de delarna som innehåller mycket räkning.»
- Inlämmningstid och dylikt till konstruktionsuppgiften»
- PowerPoint föreläsningarna är värdelösa.»
- Mer praktiska räkneuppgifter, ej så tung teori som verkar väldigt abstrakt speciellt i början på kursen på föreläsningarna. »
- Mer utförlig formelsamling»
- Kvalitativa föreläsningar som visar tydligare vad som kommer att examineras»
- konstruktionsuppgiften»
- Mer tavelföring och mindre powerpoint.»
- Ingen dugga på dator. Bättre att köra på riktiga räkneduggor så man håller sig i fas bättre. implementera teorin i duggorna.»
- Tycker att labbprov, konstruktionsuppgift, labbrapport och dugga är lite väl mycket. Speciellt när labbrapporten och konstrukitonsuppgiften hade deadline samma dag.»
- Slopa sol- och vinddelarna och byt föreläsare i terodynamiksdelaran!»
- Fredrik, känns som att han hellre vill vara någon annanstans och inte kan ta kritik. »
- planering av konstruktionsuppgift»
- Mer förberedda övningsledare och föreläsare»
- Föreläsningarna var inte alls bra! Det är väldigt svårt att hålla sig fokuserad och hänga med när man endast visar power-points, det leder i sin tur att man får det väldigt svårt att lära in allt på egen hand. När det väl skulle gås igenom på tavlan, så gjordes detta väldigt slarvigt! En bättre kombination av föreläsning på tavlan och projektorn måste föras in, annars förlorar studenterna intresset snabbt.»
- Övningshäftet bör få facit.»
- PPT föreläsningar»
- Föreläsningarna. Bättre power-point-presentationer eller skriva på tavlan. Jag upplevde också att föreläsaren inte alltid var särskilt förberedd»
- Inga powerpointföreläsningar, dela upp konstruktionsuppgiften i tre inlämningar, ha en övningstenta som liknar slutgiltiga tentan mer. Just nu hjälpte teoridelen på övningstentan ingenting.»
- Föreläsningarna måste förbättras samt arbetsfördelningen borde jämnas ut över perioden.»
- Det mesta. Sluta med powerpointspresentationer och skriv på tavlan istället. O då med sådan stil och text så det går att läsa och följa så man slipper ägna tid åt att försöka tyda vad som skrivs istället för att lyssna på vad som sägs. »
- Mindre power points på föreläsningarna»
- Föreläsningarna. De måste inspirera och göra en intresserad. Nu har man inte känt sig delaktik alls under föreläsningarna då det endast har varit oklara power-point presentationer»
- Engagemanget på föreläsningarna. »
- Kursens största svaghet var nog att det fanns mycket få lösta uppgifter både till tenta och till övningsuppgifter. Man fastnade ofta och då hade det såklart varit bra att få en hjälpande hand. Detta hade t.ex. kunnat åtgärdas med mer övningsräkning i räknestugorna. Det var tydligt att arbetsbelastningen på övningsledarna var för hög då man fick hjälp max två gånger per räkneövningstillfälle.»
- Tentan. Kursboken skulle vara ett bra komplement att ha med sig på tentan och då kanske man kan lägga ännu större fokus på en bra labration och konstruktionsuppgifter. Det är ju på de momenten man lärde sig något.»
- konstruktionsuppgiften tog alldeles för lång tid vilket ledde till att man inte hann räkna så mycket i övningsboken..»
- Upplägget på kursen. Laboratioen och konstruktionsuppgiften är det viktigaste att förändra så att de sprids ut bättre under läsperioden»
- Mer engagerande föreläsningar»
- Föreläsningarna var ju inte överdrivet populära, Övningskompendiet behöver gås igenom och kanske göras om en del.»
- Möjligheten att få hjälp»
- Hela upplägget. Andra på labb och konstruktionsuppgift. Och se till så att det finns en ny föreläsare istället för Fredrik som inte alls verkar vilja vara där»
- Föreläsningarna: Då termodynamiken innehåller så många nya begrepp som vi inte hört om förut så bör föreläsningarna gå ut på att förklara dem mer ingående. Vad entalpier och entropier är, är ingen självklarhet då man tidigare läst mer om spänningar, skjuvningar m.m. Laborationen: Syftet med labben är bra men effekt blev dålig. Det skulle nog ge bättre resultat om labben gick ut på att studenterna ska få se en förstå hur den fungerar för att sedan få siffror som är exakta och som ger ett realistiskt resultat.»
- Förändra eller ta bort labben. Kan kanske bli en del av konstruktionsuppgiften.»
- Labben. Den låg för tidigt. Iaf för min del. »
- Powerpoint på föreläsningarna var inte helt ultimat.»
- Frågor om kärnkraft och liknande hör inte hemma i tentan tycker jag, om man vill ha med det ha det i duggan och ha ingen termodynamik i duggan så har man de kuriosa frågorna klara redan så kan tentan fokusera på riktiga frågor.»
- föreläsningarna. intressantare plägg. roligt ämne men tråkiga föreläsningar»
- Lösningsgång till alla uppgifter i kompendiet. Delinlämningar i konstruktionsuppgiften. »
- Föreläsningsanteckningarna.»
- Föreläsare»
- Inte bara powerpoint. Om det ska vara powerpoint så bör de inte leda förläsningarna, utan bara fungera som hänvisning under tiden. Ungefär som hur Enelund använde PP under Hållf-kursen.»
- Det är bra som det är!»
- Konstruktionsuppgiften. Den ska lämnas in i steg och rättas löpande, Se Maskinelement!»
- Ta bort labben och sätt in bättre övningsledare och strukturera upp Fredriks föreläsningar.»
- Labben. »
- Ta bort powerpoint, dela upp konstruktions uppgiften och lägg till övningar där man bara kan få hjälp»
- Föreläsningarna»
- Föreläsningarna i termodynamik var usla. »
- Övningsledaren och föreläsningarna i termodynamik»
- Använd bara powerpoint för korta introduktioner och sammanfattningar på föreläsningarna. Skriv vettiga anteckningar på tavlan, alternativt, skriv ut anteckningar och förklaringar i powerpoint. Glöm inte den röda tråden! »

22. Övriga kommentarer

- helt ok, ha dock med ange några av de lösta talen som rekommenderade uppgifter också.»
- Trevlig dugga och konstruktionsuppgift, eventuellt någon slags optimering eller iterering i matlab skulle vara roligt så att det inte bara var att räkna tal.»
- Föreläsningarna är hemskt tråkiga.»
- Tycker inte övningstentan och tentan var ett dugg lika i svårighetsgrad.»
- Tentan kändes VÄLDIGT mastig. Första gången majoriteten av alla tentander satt hela tiden ut, och många verkar ha tyckt att uppgifterna var omfattande, speciellt kraftverksuppgiften.»
- Emil var bra!»
- Under konstruktionsuppgiften så var handledaren i vår grupp väldigt dålig på att ge feedback på vad som var bra och dåligt utan han sa endast, det här är fel gör om! Dem måste kunna ges bättre feedback så att man man kan gå vidare med uppgiften annars sitter man i flera timmar och försöker hitta vad som är fel!»
- Otydligt i början vid val av grupper till laboration och konstruktionsuppgift. Vill även ha fler övningstentor att plugga på. Den som fanns var mycket dålig utan facit till teoriuppgifter och många fel i facit till räkneuppgifterna.»
- Föreslår också en förändring av duggan till nästa år. Förslagsvis bör ni kolla på hur dynamiken och hållfasthetes kurserna är upplagda. De duggorna motiverar. Två små poäng till godkäntdelen motiverar inte direkt mig. Inte heller att man bara har 30 minuter på sig att skriva duggan. Jag behöver tid för att tänka för att kunna svara rätt. Borde ju få en ärlig chans att komma fram till ett logiskt svar. Denna duggan så hann man inte alls tänka efter. Inte speciellt rättvist heller för de som kanske läser och tänker lite långsammare. Mer poäng och mer tid. Kanske fler duggor också. Även tentan kändes som att den var lite mastig och inte nog med tid. Och att fem timmar inte är nog med tid är väl ett bevis på att att tentan är liiiite för stor och alltså kursen också kanske lite för stor. Om en kurs ska göras om så vi ska få ytterligare en ny kurs så anser jag att föreläsare och övriga ska göra det ordentligt. Det vill säga tänka igenom vad som vi vill betona i kursen och vad som är väsentligt. Jag anser också att eftersom det till slut ändå är tentan som avgör om jag blir godkänd eller inte så tycker jag att det inte är mer än rätt att vi, precis som alla tidigare årskurser, ska få åtminstone ett par (med ett par menar jag MINST 3) tentor att plugga på. O då ska dessa s.kl. övningstentor ligga på samma nivå som tentan. Dvs, dessa övningstentor ska kunna ges som tenta. Den nivå bör de hålla. »
- Tentan var väldigt svår. Tycker att man bör få ha med sig ett mer omfattande formelblad/häfte...»
- Gör om gör rätt.»
- Patrick Hollenhauser (inte säker på efternamn) bra!»
- Kan man begära att alla NYA kurser ska lägga upp minst TVÅ exempeltentor?»
- Bra kurs, förutom förleläsningarna i termodynamik som inte gav mycket alls. Jag tycker räknekurser och kurser där man skall förstå lösningsgångar gör sig mycket bättre på tavla än på powerpoint. Föreläsaren måste kunna svara på frågor också.»
- Inga!»
- Övningstentan var mycket lättare än riktiga tentan så man blev missled.»
- Tentan var svår. »
- Tråkigt att vara misslyckade försökskaniner för en helt oplanerad kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.88

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från