ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö- och energiteknik V10, LMS893

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-25 - 2010-06-06
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

58 svarande

Högst 15 timmar»11 18%
Cirka 20 timmar»17 29%
Cirka 25 timmar»14 24%
Cirka 30 timmar»9 15%
Minst 35 timmar»7 12%

Genomsnitt: 2.72

- Mycket grupparbete utanför lektionstid» (Cirka 20 timmar)
- Inlämningarna i miljödelen har tagit väldigt mycket tid men givit föga tillbaka. » (Cirka 20 timmar)
- Hans gav oss orimligt många inlämnings uppgifter och obligatoriskamoment för att vara en "halv" kurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» (Cirka 25 timmar)
- Mycket inlämningsuppgifter och projekter att lämna in, speciellt på miljö delen. För mycket arbetet för en halvkurs.» (Cirka 30 timmar)
- Det var väldigt mycket med projekten» (Cirka 30 timmar)
- På tok för många arbeten i Miljö-delen, denna kursen kräver lika mycket kraft och ENERGI som 2 helt separata kurser. Dela på kursen eller smala av innehållet!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»0 0%
25%»5 8%
50%»14 24%
75%»21 36%
100%»18 31%

Genomsnitt: 3.89

- Karens undervisar i lagom tempo så att man hänger med, mycket bra :)» (25%)
- Miljö föreläsningarna sållades bort då det i regel var väldigt flummiga då man gick på dem» (50%)
- Har skippat miljödelen, totalt ointressant, dåligt upplägg, osammanhängande, energi delen jättebra, miljö med hans-->DÅLIGT ett förslag, dela på kursen....» (50%)
- Hans är svår att förstå» (50%)
- Energiföreläsningarna med Karen är välplanerade och informativa så dessa går man på. Miljöföreläsningarna med Hans är ostrukturerade och innehållslösa så dessa undviker man.» (50%)
- Efter några gånger av miljöföreläsningar kände jag att det inte var någon idé att gå dit. Detta pga att de var mycket ostrukturerade, det kändes som att dom hade förberetts på kvällen då Hans råkat hitta en hemsida på kvällen innan som råkade nämnt "hållbar utveckling" eller "miljö". Miljödelen var oxå mycket otydlig med vad som skulle göras och det kändes som att flera av uppgifterna koms på under kursens gång. » (50%)
- har inte deltagit i miljödelen då den inte givit så mycket» (75%)
- Hans kunde gjort sina föreläsningar betydligt mer pedagogisk. Upplägget kändes väldigt klurigt. Såg ingen röd tråd genom det hela.» (75%)
- Struntade i många av miljöföreläsningarna tyckte att de inte var speciellt givande.» (75%)
- missade de flesta föreläsningarna de sista 2 veckorna då det inte fanns tid till annat än inlämningsuppgifterna.» (75%)
- inte varit på så många miljöföreläsningar då dessa inte gav något, svårt att veta efter vad det var han egentligen hade sagt.» (75%)
- Endel mijöföreläsningar var lite svåra att föstå vad man skulle lära sig så därför var min närvaro inte 100%» (75%)
- Jag hade obligatoriska moment godkända från tidigare år.» (75%)
- Mycket stor skillnad på Karen och Hans föreläsningar, då jag upplever Hans föreläsningar som väldigt ostrukturerade/oplanerade. Man visste inte vad han ville förmedla. Detta gjorde att väldigt många slutade att gå på hans föreläsningar. Hans behöver jobba mycket med tavelteknik, presentationsteknik samt att sträva efter någon form av röd tråd för varje föreläsning. Klara och tydliga kriterier behövs också framarbetas för arbeten redovisningar i miljön.» (75%)
- knappt... Kanske nittio.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

58 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 3%
Målen är svåra att förstå»6 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 43%

Genomsnitt: 3.25

- Målen för Miljö delen var komplicerade och otydliga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen är tydliga i eneegidelen, men målen i miljödelen var inte tydliga. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Miljö målen är otydliga och kunde varit tydligare » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vissa saker i målen går man inte igenom» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Främst miljödelen. Visst är det karakrtären på ämnet som gör det svårt men det borde ändå kunna bli mer konkret.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Miljödelen: Jag använder mig av en sammanfattning som en elev gjort tidigare för att förstå vad jag skulle kunna. Av Hans fick vi berg av information Och dålig vägledning i vilket som var viktigt. Detta måste förbättras till nästkommande år!!!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra med kundkapsmål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Karen gick igenom detta väldigt bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket tydligt att gå igenom de på föreläsningarna som Karen gör. Miljödelen hade mycket oklara mål under kursens gång då d kändes som att de sattes ihop under kursens gång. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

56 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»38 67%
Nej, målen är för högt ställda»18 32%

Genomsnitt: 2.32

- Återigen, Energidelen har bra mål och uppfylls men Miljödelens mål är oprecisa och innefattar löst och övergripande ämnet så man kan göra lite vad som hellst av denna kursen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Om man vet vad man ska kunna!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock är det mycket olika arbeten som Hans har som gör att belastingen känns aningen hög!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Känns som två 7,5 poängs kurser» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är helt sjukt vad mycket projektarbeten det var. Varför ska man ha så många projekt och sedan en tenta samt en laboration? Fick inte ut något av miljö delen. Det var bara jobba som åsna varje dag för att klara deadline. Projekten borde bantas ner så att man får mer kvalite ur kursen än kvantitet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Miljö målen är för högt ställda» (Nej, målen är för högt ställda)
- Faktum är att man lär sig i stort sett en hel bok utantill (Miljö) och väldigt mycket att läsa i energitekniken. Förutom detta ska man även hinna med 4 projekt (3 i miljön) och 1 i kvaliten. Vi avslutar med att kunna en labb i energin. Denna läsperiod är för belastande och bör ses över. Läsperioden är inte bra.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Miljö delen hade för mycket innehåll, flera inlämningar och nån redovisningar + halva tentan omfatta miljö. hur ska man lära sig allt när det är 2 kurser i en?» (Nej, målen är för högt ställda)
- Miljödelen är helt hemskt stor i proportion mot energin...» (Nej, målen är för högt ställda)
- (2st 5-personers gruppinlämnaingar i miljö) + (2 arbeten i miljö) + (1 lab + inlämning i energi) + (100 uppgifter i energi) + (1 studiebesök i miljö) + (massvis med text som skall genomläsas och bearbetas i miljö) + (2 tentor i en tenta) > 7,5 hp. Alltså, arbetsmängden ät större än vad kurspoängen visar. thats it.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»3 5%
I viss utsträckning»20 35%
Ja, i hög grad»32 56%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.57

- En del utav det som kom på tentan, stod inte med i målen (miljödelen)» (I viss utsträckning)
- Det var 70% miljöfrågor på tentan, det ska ju vara 50/50 miljö energi i denna kursen.» (I viss utsträckning)
- Tycker att miljödelen på tentan hade en alldeles för stor andel. » (I viss utsträckning)
- Återigen miljödelen blir svår att studera till då karaktären på ämnet är så löst vilket gör det mycket svårt att veta vad som kan vara värt att kunna till en tentamen.» (Ja, i hög grad)
- Antar jag.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»9 15%
Ganska liten»21 36%
Ganska stor»23 40%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2.38

- Denna kurs (egentligen kurser, för ni har tryckt in två olika kurser i en och samma för att få det att verka som en kurs) är den mest luddiga man läst hittills. Pedagogiken är i nivå med grundskolan och det är alldeles för mycket att lära sig. Skär ner på det, eller håll i kursen i onödan. För övrigt har man suttit och lärt sig det mesta själv!» (Mycket liten)
- karen är bra men Hans är väldigt ostrukturerad och det är svårt att hänga med på hans föreläsningar» (Mycket liten)
- Undervisningen är under all kritik!» (Mycket liten)
- Det är bara föreläsningarna med hans som varit till liten hjälp» (Mycket liten)
- energidelen har den hjälpt miljödelen har bara varit självstudier» (Ganska liten)
- undervisningarna för miljödelen var lite svåra att följa. då det alltid va föööör mycket info att ta in vid varje föreläsnings tillfälle. » (Ganska liten)
- Bra i energidelen, luddiga i miljödelen. » (Ganska liten)
- Fick läsa allt själv på miljö delen. Hängde inte med på Hans föreläsningar pga upplägget var inte så bra. Hittade helt enkelt ingen röd tråd genom det hela. » (Ganska liten)
- Miljöföreläsningarna var väldigt flummiga, svårt att följa en röd tråd. Läraren skrev inga bra anteckningar på tavlan, det lilla som skrevs var oftast svårläst.» (Ganska liten)
- ointressanta föreläsningar i miljödelen, väldigt låg närvaro på förläsningar -> omotiverande» (Ganska liten)
- Det är tur att Karen har sin del annars hade det blivit mycket liten. Mycket dåliga föreläsningar i miljö. » (Ganska liten)
- Att göra arbeten är lärorikt. Jag tycker att denna kurs skulle delas i två delar där miljön examineras med hjälp av arbeten och eventuell hemtenta. Som det är nu är otroligt dåligt oh rörigt. » (Ganska liten)
- Avser energidelen!» (Ganska stor)
- Hasse kan mycket, även om han kanske var lite tråkig som föreläsare ibland» (Ganska stor)
- Bra energiföreläsningar och räknestugor. Miljöföreläsningarna är verkligen dåliga, Hans ser inte själv vad han skriver på tavlan, han har ingen struktur alls för sina föreläsningar, Hans slänger ut inlämningsuppgifter på löpande band som man bara rafsar ihop och inte lägger någon energi på för att det är så många.» (Ganska stor)
- Energiföreläsningarna har varit bra, dock inte miljöföreläsningarna» (Ganska stor)
- Energi undervisningen var bra, miljön kunde varit tydligare med bättre struktur på svarta tavlan! Det räcker inte med att skriva halva ordet o sen låta resten bli en ålande orm av krita...» (Ganska stor)
- Skiljer sig i Miljö och energidelen» (Ganska stor)
- Ojämn kvalité mellan på Miljödelen, mycket bra på Energidelen.» (Ganska stor)
- Karens föreläsningar är toppen! Hon är riktigt duktig samt att man vill inte missa hennes föreläsningar för att lättare hänga med i kursen.» (Ganska stor)
- Energidelens föreläsningar och övningar är jag väldigt nöjd med!» (Ganska stor)
- Miljödelens föreläsningar saknar för det mesta en TYDLIG struktur, ämnet "miljö" är oändligt brett och behöver struktureras upp. Väldigt svårt att skriva användbara anteckningar när struktur saknas. Viktiga begrepp mm bör förklaras med text på tavla. » (Ganska stor)
- men bara till energi delen, miljödelen lika med noll» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»8 13%
Ganska liten»14 24%
Ganska stor»27 46%
Mycket stor»9 15%

Genomsnitt: 2.63

- Boken för energidelen är väldigt svårläst och tung att läsa. Skulle även vilja ha bokförlagets lösningar på övningsuppgifterna.» (Ganska liten)
- Inte kollat i miljöboken, endast räknat i energiboken, knappt läst något i den, ända bra kapitlet var de som de tagit bort, som numera ligger på nätet.» (Ganska liten)
- Skiljer sig i Miljö och energidelen» (Ganska liten)
- Anteckningar från föreläsningarna är mer betydande.» (Ganska liten)
- Det fanns ett par saker som läraren hade gått igenom på föreläsningen men inte fanns med i boken. missar man en föreläsning så måste man googla på det man har missat...» (Ganska stor)
- Avser energidelen» (Ganska stor)
- Termoboken: 9/10 miljöboken: har inte införskaffats» (Ganska stor)
- Återigen det här borde vara uppdelat på två kurser för energidelen har en bra bok med mycket exempel, dock borde fullständigt facit finnas. Miljödelen är ostrukturerad och det finns lite länkar och lösblad på hemsidan. » (Ganska stor)
- Utan böckerna, finns ingen människa i världen som hade klarat av kursen. (kurserna)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»11 19%
Ganska bra»22 39%
Mycket bra»22 39%

Genomsnitt: 3.16

- Fler mappar! Annars bra» (Ganska dåligt)
- Otroligt mycket utdelat material och annan information på kurshemsidan vilket gör den svåröverskådlig.» (Ganska dåligt)
- Omständigt att behöva anmäla sig till labbar via listor på föreläsningar, borde funnits på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Bra med mycket material men man borde skilja på enregi och miljö för att få en bättre överblick.» (Ganska dåligt)
- Något rörigt på hemsidan, annars bra.» (Ganska bra)
- Nya Utgåvor i Kurslitteraturen har gjort att facit och lösningsmallar till givna rekomderade tal ibland inte har stämmt.» (Ganska bra)
- Det ligger förmycket skräp på hemsidan, endast relevanta saker borde läggas upp där» (Ganska bra)
- lite rörigt, med det funkar. Borde vara bättre uppdelad vilka dokument som hör till vilken del i kursen.» (Ganska bra)
- Karens del fungerar. Mycket otydligt PM i miljön. » (Ganska bra)
- Det kom ut beskrivningar på arbeten. Men de var svåra att tyda. » (Ganska bra)
- Dela upp "utdelat material" på kurshemsida i en "miljömapp" och en "energimapp"» (Ganska bra)
- De la upp nästan allt på hemsidan! Lite bättre ordning så man hittar bättre bara» (Mycket bra)
- Inget att klaga på, allt lades utt som det skulle» (Mycket bra)
- Mycket snabba på att lägga ut material och påvisa ev fel i kurslitteraturen. Bra!» (Mycket bra)


Kursmoment

9. Vad tycket du om studiebesöket på Ekocentrum? (Fylls endast i av de som var på detta studiebesök.)

39 svarande

Mycket bra»16 41%
Ganska bra»12 30%
Ganska dåligt»4 10%
Dåligt»7 17%

Genomsnitt: 2.05

- Väldigt intressant besök och hon som guidade oss var väldigt ambitiös och duktig! Det var dock väldigt kort. En timme räcker inte... » (Mycket bra)
- Det var väldigt intressant. Tjejen som tog oss runt var väldigt bra!» (Mycket bra)
- Intressant. Bra.» (Mycket bra)
- Det var en intressant dag. » (Ganska bra)
- dem kunde ha tagit med lite mer information!» (Ganska bra)
- Totalt ointressant för min del, lärde mig inte något direkt heller.» (Ganska dåligt)
- ointressant» (Ganska dåligt)
- Guiden var sjuk så vi fick 10 minuters löst pladder om en pilgrimsfalk från Hans sen gick vi hem. Helt meningslöst.» (Dåligt)
- Vi hade ingen guide. Hade mycket hellre gjort ett besök på renova. » (Dåligt)

10. Vad tyckte du om studiebesöket på Renova? (Fylls endast i av de som var på detta studiebesök.)

23 svarande

Mycket bra»12 52%
Ganska bra»8 34%
Ganska dåligt»2 8%
Dåligt»1 4%

Genomsnitt: 1.65

- synd att man inte fick besöka båda ställena» (?)
- antagligen det bästa under hela kursen. som tur var, skulle vår lärare iväg så vi blev lämnade ensamma på Renova. blev riktigt bra!» (Mycket bra)
- Tråkigt att brandlarmet gick, förstörde en del av rundturen. » (Mycket bra)
- väldigt givande, bra människor som tog hand om oss» (Mycket bra)
- Intressant men kändes som att vi var för många då det blev hemskt trångt och man inte såg bra» (Ganska bra)
- Lite kul att vara med om att brandlarmet gick oxå :P.» (Ganska bra)
- Första delen var bra men rundvandringen gav inte så mycket.» (Ganska bra)
- Men det var omständigheter som var dåliga. Men det är en bra grej med studiebesök!» (Ganska dåligt)

11. Vad tyckte du om hållbarhetsövningen?

Innehöll rapport - energispar campus, individuell förändring.

57 svarande

Bra»5 8%
Ganska bra»19 33%
Ganska dålig»12 21%
Dålig»21 36%

Genomsnitt: 2.85

- För mycket arbete att lämna in hela tiden. Man hade inte tid för att plugga.» (Bra)
- Har varit i en ganska dårlig grupp som inte tagit hand om sin del. Sedan har kombinationen av alla små arbeten gjort att det blivit pannkaka av allt» (Ganska bra)
- Jobbigt med lata gruppmedlemar dock.» (Ganska bra)
- Den individuella förändringen skulle ha förklarats bättre, flera hade inte gjort förändringar under kursen så det kunde inte jämföras med vad man haft tidigare, ex bytt till låglampor vad genererade det i pengar samt miljö. Tycker att ett projektarbete räcker...» (Ganska bra)
- Går att utveckla betydligt mer dock, kanske del av examination? » (Ganska bra)
- Hade räckt med en rapport och med en bättre struktur nu blev det väldigt hattigt och väldigt flummigt» (Ganska dålig)
- helt onödig, tog onödig tid..» (Ganska dålig)
- Man kanske skulle ha haft en stor inlämning och skitit i tenta uppgifter?» (Ganska dålig)
- Tyckte det blev lite för mycket olika inlämningsuppgifter, hade hellre sett ett större miljöarbete och redovisningar för hela övningsgruppen. Mer åt kommunikations kursenhållet helt enkelt.» (Ganska dålig)
- Mellanstadiearbete som nästan bara gick ut på att samla info på nätet och sen sammanställa i en halvtaskig rapport» (Ganska dålig)
- Fjantiga små uppgifter som inte ger något utan bara är tidskrävande. » (Ganska dålig)
- Kändes som jag gick på högstadiet ungefär.» (Ganska dålig)
- Det är en bra idé. Men jag kände mig aldrig särskillt uppmuntrad att göra bra ifrån mig. Som sagt. Detta måste förändras till nästa år.» (Ganska dålig)
- Kändes som utfyllnad av kursen, blev väldigt många projekt som skulle göras samtidigt som det var massor med annat att studera och läsa» (Dålig)
- För mycket arbetsbelastning då det är en tenta som sitter o väntar i slutändan. Antingen sådana projekt utan tenta. Eller banta ner dessa projekt med 50% o ha en dugga.» (Dålig)
- Mycket slit för ingenting kändes det som. Tog alldeles för mycket av tiden, hade lärt mig mer att plugga på egen hand och haft en extra uppgift på tentan om just den delen.» (Dålig)
- Tanken var god men detta var något de flesta studerande skrev ihop på någon timma dan innan deadlinen. alltså menningslöst» (Dålig)
- Tar bara onödig tid. Går att lära sig om hållbarhet på andra sätt, läsa böcker, internet etc. Men att sitta i projekt timvis .. nej tack.» (Dålig)
- för mycket» (Dålig)
- av de fyra inlämningar var det bara den stora rapport och de olika strategier som var någorlunda bra. resten var slöseri med tid. mellanstadie nivå på allt som skulle hända efter vi hade lämnat in vår A3 plancher som lika gärna hade kunnat vara ett kollage...» (Dålig)
- SKulle behöva mer Tid o arbete för att bli bra. blev för ytlig och flummig» (Dålig)
- En uppgift man bara rafsade ihop för att få in något o slippa tänka mer på den. Dåliga förutsättningar och det var så många andra inlämningar i miljön så intresse och tid fanns inte.» (Dålig)
- Helt sanslöst tråkig.» (Dålig)
- För många olika datum med deadlines. Bättre att göra ett större arbete med mer djup inom något specifikt område.» (Dålig)
- Tyker faktiskt att dett är lite väl mycket "mellanstadieuppgift" bättre lägga mer tid på övriga uppgifter.» (Dålig)
- Dåligt men inte så svårt att genomföra.» (Dålig)

12. Vad tyckte du om övningen med miljöanalysmetoder?

Innehöll övning, metodjämförelse, rapport.

57 svarande

Bra»6 10%
Ganska bra»16 28%
Ganska dålig»22 38%
Dålig»13 22%

Genomsnitt: 2.73

- Kändes som att det var en väldig massa olika arbeten, man kunde gjort ett stort där man inkluderade smågrejorna också för nu kändes det som att man gjorde varje del lite halvdant.» (Ganska bra)
- Lite "vagt" om vad som skulle göras egentligen.» (Ganska bra)
- Svårt att förstå vad man skulle göra.» (Ganska bra)
- Bra övning, men lite oklart vad rapporten skulle innehålla» (Ganska bra)
- Återigen. Dåligt förklarat!» (Ganska bra)
- Då man behöver ganska mycket kunskap för att genomföra en miljöanalys, var det här projektet inte så lämpligt. det kändes så onödigt och man lärde sig typ inget nyttigt. Visst är det bra att lära sig om sånt, men det kanske blir mer givande om det sker på ett annat sätt...» (Ganska dålig)
- Lärde mig absolut inget på denna övning» (Ganska dålig)
- den är bra för att det var ett sätt att lära sig hur analysmetoderna fungerade, men att hitta på alla värdena gör att man tappar intresset för det inte är verkligt. ge en fulländad lista över all info som man själv ska leta upp och ge betyg på mtrl, skadelighet etc, så det blir som en trovärdig analys. men i stora hela väldigt ointressant eftersom vi själv skulle hitta på några betyg att ge...» (Ganska dålig)
- Kursen inehöll för mycket.» (Ganska dålig)
- Var ganska diffust om vad man skulle göra» (Ganska dålig)
- Det var svårt att förstå vad man skulle göra, det kunde ha varit lite bättre med information angående projektet. » (Ganska dålig)
- Det kändes inte relevant att applicera metoderna på det sättet vi gjorde i uppgiften.» (Ganska dålig)
- Raporten om hållbar utveckling hade kunnat bli mycket bättre oxh blivit mer intressant att skriva om det inte varit för alla andra småuppgifter som skulle göras. » (Ganska dålig)
- Oöverskådligt och rörigt - mycket skissa och gissa, väldigt lite verklighet.» (Ganska dålig)
- Tyckte ej denna del var relevant för kursen» (Ganska dålig)
- Tydligare instruktioner krävs då nuvarande är väldigt oklara.» (Ganska dålig)
- Jag tyckte det inte gav så mycket, utan det stressades igenom» (Ganska dålig)
- Detta var bland de tråkigaste i hela kursen, tog massa tid från andra viktigare grejer. Men det var inte så svårt» (Ganska dålig)
- För mycket arbetsbelastning då det är en tenta som sitter o väntar i slutändan. Antingen sådana projekt utan tenta. Eller banta ner dessa projekt med 50% o ha en dugga.» (Dålig)
- Metodjämförelsen var nyttig, man lärde sig en del på det. Men att sammanfoga det till en rapport var onödigt att göra. Hade räckt med ett par obligatoriska övningar där man fick öva lite på det istället.» (Dålig)
- Ennu en menningslös inlämningsuppgift som tog hemsk lång tid» (Dålig)
- för mycket» (Dålig)
- En övning i fantasi snarare än miljöanalysmetod. Vi skulle höfta och hitta på själva så en tärning hade givit oss ungefär samma resultat. Det saknades helt realiserbar och mätbar fakta att grunda metoderna på.» (Dålig)
- Vilka kriterier fanns? Vad skulle åstadkommas? Många visste inte vad som skulle ingå.» (Dålig)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»7 12%
Ganska bra»28 48%
Mycket bra»15 25%
Har ej sökt hjälp»6 10%

Genomsnitt: 3.27

- Det var ingen idé att ställa frågor svaren blev ändå extremt diffusa. » (Mycket dåliga)
- Karen gav tydliga svar till skillnad mot Hans då man fick försöka tyda hans kryptiska svar efteråt» (Ganska dåliga)
- Sökte man hjälp utanför konsultationstillfälle fick man ofta en kass attityd från examinatorn.» (Ganska dåliga)
- Frågade man om de dåligt formulerade uppgifterna blev man nästan utskälld. Hans ställde sig i försvars possition direkt liksom.» (Ganska dåliga)
- Skulle vilja ha mer avgensade svar i miljön. Tyckte uppgifterna kändes större en vad jag uppfattat dem att vara efter ha frågat om den hos läran.» (Ganska bra)
- Bra med övningar i Energi. » (Ganska bra)
- har dock sökt hjälp endast för miljö delen. och varje gång man var där fick man väldigt bra hjälp.» (Mycket bra)
- Mycket bra, även om Karen var lite vresig nån gång.» (Mycket bra)
- fanns ingenting att fråga om eftersom det mesta var på mellanstadienivå.» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 42%
Mycket bra»31 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.49

- Ingen har varit särskilt motiverad. Många känner som jag.» (Ganska dåligt)
- 5 personer i en grupp gör att de blir enkelt för någon som inte är så drivande att bara hänga på tåget.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»10 17%
Hög»25 43%
För hög»22 37%

Genomsnitt: 4.17

- Dock var belastningen över hela läsperioden hög med projektarbeten och tentor» (Lagom)
- Många tidskrävande grupparbeten på miljödelen» (Hög)
- Energidelen och Miljö delen skulle kunna vara 2 olika kurser. sammantaget känns kursen lätt mer än 7.5p i omfattning!» (Hög)
- Borde delas upp i två separata kursen.» (Hög)
- Den är hög då det är två delar. Det är alltid svårt att få två delar att fungera som en kurs.» (Hög)
- Många små inlämningar tenderar att bli jobbigt» (Hög)
- Det var för mycket arbete för den här kursen. och varje arbete bestod av olika delmoment. laborationen var också extra tidskrävande då man fick sitta och skriva "rapport" för den efter labb tillfället. Ni måste tänka på att vi läser en annas kurs också som också har ett projekt arbete. » (För hög)
- Som sagt, kursens innehåll motsvarar mer 2 separata kurser än en gemensam!» (För hög)
- Många projekt och deadlines att passa. Skulle helst skippat projekten och lagt tiden till att plugga inför tenta. Hade lärt mig mer då.» (För hög)
- för mycket för en kurs! det borde vara 15 poängskurs istället för 7.5» (För hög)
- Ge inte ut menningslösa inlämningsuppgifter som tar upp all vår tid när miljödelen bara ska innehålla 3,5hp!!! Tänk på att vi har andra kurser att tänka på och inte bara någon 3,5hp kurs!» (För hög)
- väldigt bra saker dok, tycker alla saker var jätte bra. Kul att rikta in sig mer på ett vist ämne och jag tyckte att bästa på hela kursen var att prata om de olika arbeterna i gruppen, jätte intresant!De var emelertid lite för mycke olika saker då Miljön inte i sig själv är 7,5 poäng. vissa saker han man ändå inte tid att göra ordentligt trots att de var bra saker. Det blev dessutom lite tid över för att plugga på det som hade gåtts igenom på lektionerna.» (För hög)
- alldeles för många obetydliga inlämningar... 2 hade räckt... desutom är det bara en 3.5 poängs kurs...» (För hög)
- Alldeles för mycket att göra för att vara en kurs. antingen får de smala av båda delarna eller ska man få 15 poeng för kursen.2 projekter plus 3 mindre inlämningsuppgifter plus obligatorisk stidiebesök på miljö delen plus tenta och labration plus labbrapport plus tenta på energi delen.Nästan 70 rekomenderade räkneuppgifter på energi delen och maassor med instudiefrågor på miljö delen.» (För hög)
- Förmycket löjliga inlämningar åt alla håll. Satsa på en ordentlig inlämning i miljö och skippa alla små meningslösa projekt.» (För hög)
- Ta bort alla småuppgifter som bara är tidskrävande och inte lärande. » (För hög)
- Miljön....» (För hög)
- Alla arbeten tar näst intill all tid som läggs på "miljö"-delen i kursen, på detta skall det sedan pluggas väldigt mycket teori inför tentan. Arbetena har inte något att göra med tentan. Att planera ett grupparbete för 5 personer tar mycket tid och energi. alla ska kunna mm. (Vi hade inlämningsarbeten i Vår andra kurs också, så det blev Väldigt mycket inlämningsarbeten). » (För hög)
- Inlämningsuppgifterna i miljö tog alldeles för mycket tid att göra.. samtidigt som vi hade en stor inlämningsuppgift i konstruktion» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»13 22%
Hög»24 41%
För hög»20 34%

Genomsnitt: 4.08

- Totalt 4 rapporter, en muntlig redovisning och en tenta i Miljö& Energitekniken 1 rapport och en tenta i andra kursen. Det blir inte mycket tid över till något annat än rapportskrivande.» (Hög)
- Omfattande grupparbete i båda kurserna vi läste gjorde att tempot var högt under hela läsperioden.» (Hög)
- För många moment i miljödelen som skulle göras. » (Hög)
- För många projektarbete och rapport-skrivande gjorde att man inte riktigt hann med själva pluggandet. man fick nästa gå genom allt två dagar innan tentan känns det som...» (För hög)
- För mycket på båda kurserna, många projektarbeten, hade ingen tid för tentaplugg. Ganska stressigt, många i klassen var nära breakdown!» (För hög)
- vi hade projekt i den andra kursen med, så det fanns inte så mycke tid att plugga som jag behöver.» (För hög)
- 4 projekt, 1 lab, 1 studiebesök. När ska man hinna tenta plugga? 2050?» (För hög)
- alldeles för många obetydliga inlämningar... 2 hade räckt... desutom är det bara en 3.5 poängs kurs...» (För hög)
- Man hade inte tid för att plugga, man la all tid på inlämningsarbeterna. Vi läste igentligen 3 kurser.» (För hög)
- I och med en stor konstruktionsuppgift i andra kursen tar alla inmälningar förmycket tid i förhållande till vad man lär sig på att själv sitta ner och räkna. » (För hög)
- Vi hade så mycket uppgifter och grupparbeten att man knappt hade någon tid över till att räkna de uppgifterna man behövde för att hålla sig ikapp.» (För hög)
- pust...» (För hög)
- Inlämningsuppgifterna i miljö tog alldeles för mycket tid att göra.. samtidigt som vi hade en stor inlämningsuppgift i konstruktion» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»6 10%
Dåligt»18 31%
Godkänt»24 41%
Gott»9 15%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 2.67

- Svårt att få ett grepp om vad allt handlade om, energidelen var ok. Men miljö var svårgreppat, projekten strulade dessutom till det mer och kändes överflödiga. Tentan har alltid sagts vara 100 poäng, vi skulle sedan få 10 bonuspoäng för projekten. 45% rätt skulle motsvara betyg 3. Nu var tentan på 90 poäng och sedan räknas bonuspoängen in i tentans poäng???? Känner mig lurad på projekten då de inte var till någon nytta och när poängen inte fyller samma sak som sagts tidigare i kursen, nu har man ju förlorat 10 poäng känns det som. Ångrar att jag inte skippade projekten och lade tid till att plugga annat istället. Hade förmodligen gått bättre då.» (Mycket dåligt)
- fruktansvärt dålig kurs. ett väldigt intressant och aktuellt område, men extremt tråkiga och dåliga föreläsningar och övningar» (Mycket dåligt)
- Energidelen: klart godkänd. Miljödelen: totalt underkänd. » (Mycket dåligt)
- Ointresserad/oengagerad lärare i miljö. » (Dåligt)
- Bara energidelen som "räddar" kursen från att inte vara "Mycket usel" » (Dåligt)
- Miljö delen var mycket dåligt» (Dåligt)
- För många grupparbeten. Öka omfattningen på arbetet och stryck tenta på miljödelen!» (Dåligt)
- För många olika arbeten i Hans del av kursen.» (Dåligt)
- Miljödelen drar med sig Termodelen ned till "dåligt".» (Dåligt)
- Trots dem negativa sakerna om projekten jag nämnt var det en bra kurs. Dock för mycket arbetsbelastning. Lärarna var på att svara på frågor när man frågade individuellt om något specifikt. Men pedagogiken kan bli mycket bättre hos båda lärarna.» (Godkänt)
- Det är inget fel på kurserna men det borde vara två separata kurser om båda delarna ska vara så stora.» (Godkänt)
- Energidelen: Mycket gott intryck! Miljödelen: Mycket dålig intryck!» (Godkänt)
- Energidelen var mycket bra, miljödelen kräver fortfarande en del arbete.» (Godkänt)
- kursen är bra, det är två intressanta ämne som ingår i kursen. men är det inte bättre att skjlia dem åt? miljö delen är så pass stor att den lätt kan vara en kurs för sig själv.» (Gott)
- Tack vare Karen! Hans måste förbättra sina föreläsningar då flera slutade gå på dessa då det var väldigt "tråkigt" det som är intressant ämne.» (Gott)
- Bra innehåll, aktuella ämnen. Dock är arbetsbelastningen hög vilket kräver en god struktur, som tyvärr var bristfällig. mycket diffusa saker som man får fundera fram själv. "vad menas egentlien??" Mer Lösningar efterfrågas till energin.» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Karen är jävligt bra som lärare och förklarar saker bra. »
- lärarna, böckerna och studiebesöket till ekocentrum!»
- övningarna.»
- Karen är en väldigt bra lärare, men har dock varit lite virrig på vissa lektioner»
- På energi delen är upplägget och arbetsbelastningn bra planerat. »
- Karen »
- Ingenting»
- studiebesök, fast vill alla åka till renova, bör man försöka fixa så det är möjligt istället? verkade vara mer populärt än ekocentrum.»
- Besöket hos Renova var riktigt bra, men lämna läraren hemma. Som sagt, det är inte mellanstadiet längre. Folk på högskolan klarar att gå på sånt själva!»
- Själva innehållet»
- Låt Karen Berntsson sköta även miljödelen av kursen så kanske det går att integrera hållbarhets aspekten i kursen på ett bra sätt.»
- Energi delen är helt ok!!»
- Karen är en mycket bra föreläsare och har välstrukturerade föreläsningar och säger aldrig ett ord fel. »
- Energidelen »
- Karen och hennes del. »
- Arbetet i miljön fast med mer fokus på det.»
- Karen, labbar»
- Labben, studiebesök.»
-
- bra studiebesök på ekocentrum»
- Examination»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- upplägget av kursen och all projektarbete och rapporter !!!»
- Alla dessa projekt kunde ha gjorts mer intressanta. Räcker kanske med ett, eftersom att det var en stor del på tentan också!»
- Det MÅSTE ske en förändring i miljödelen. År efter år kommer det in kommentarer att Hans gör att miljödelen inte blir intressant och att det är för många delmoment i kursen men det görs inget åt dette,,,, varför?»
- Mindre projekt! Försök få ut kvalite istället för en massa projekt. Miljö delen kändes som en röra med en massa projekt o deadlines. Vi klarade av alla deadlines genom noga planering. Men hade inte mycket tid över till annat skoj såsom extrem tenta plugg.»
- dela på kurserna..»
- Allt»
- ta bort något moment i miljödelen, gör den frivillig eller mindre omfattande»
- Antal projekt. Skär ner på dessa då projekten enbart är irritationsmoment med tanke på arbetsbelastningen för övrigt. Det är därför många får underkänt på miljökursen. »
- allt förutom Renova besöket. ny lärare! ta bort de 2 helt värdelösa inlämningar om idéer till förändring på campus och testa själva att spara på nått hemma. gör en lite större rapport av den stora inlämningen och ta bort resten.»
- Något mer konsultationstillfälle på Energidelen. Färre inlämningar/arbeten på miljödelen om såpass omfattande tentering ska vara kvar.»
- Man kanske ska dela upp kurserna istället, för nu fick man känslan om att bägge lärarna trodde att de hade en varsin 7.5p kurs.»
- Mindre mängd arbeten och tydligare mål med dem. Det var dock inte särskilt höga krav på arbeterna men det kändes mycket otydligt hur mycket arbete man skulle lägga ner. »
- Miljön och Energiteknik är två helt olika kurser och bör ej läsas gemensamt. »
- ändra på hela upplägget på miljödelen, kanske skippa tentadelen och lägga mer fokus på att göra riktiga arbeten»
- Mindre arbete att lämna så man hinner att plugga ochså.»
- Hans borde bytas ut! Mijö och energidelen borde vara två separata kurser om än små 4 hp kurser. Miljö är ett av Chalmers kärnvärden som man så stolt skryter med och så ges denna urdåliga kurs i miljö, fullständigt ostrukturerad. Skall man stå ut och profilera sig för miljötänk måste man också göra något bra av miljökursen på grundnivå. »
- Miljödelen bör genomgå en grundlig revidering. »
- Kursen borde delas upp i två separata kurser. Om det inte går borde man möjligen dela på terminen. Köra energi-delen de första veckorna, där man lägger in en dugga, och sen kör miljö-delen de sista veckorna.»
- Anmälningar till labbar och liknande bör ske via kurshemsidan»
- Hela Miljödelen. Otydlig, för många små "projekt", dålig föreläsare. »
- Mindre antal miljöarbeten»
- En konkretisering av Miljödelen och dess karaktär. Inte bara från Hans och Karen utan från samhället i allmänhet. Miljö är viktigt, gör det lättare att ta till sig.»
- Gör en stor, allvarligt menad och översiktlig gruppuppgift istället för alla smådelar. Göra ett litet kollage om individuella förbättringsmöjligheter, vilket skämt! Sånt gjorde man på högstadiet, när jag tänker efter är jag ganska säker på att jag redan gjort det på högstadiet. Känner mig gravt underskattad vad gäller kunskap och engagemang runt miljöarbete.»
- Hans måste hitta ett intressant sätt att göra sina föreläsningar!»
- Bättre struktur på miljöföreläsningarna, inte hoppa fram och tillbaka i powerpoint presentationen då det blir väldigt rörigt.»
- minska antal inlämningar eller dra ner på teorimålen inför tentan. Miljödelen är större är 3,25 hp. »
- Ett större projekt för miljön där studenterna examineras för miljödelen efter skriftlig/muntlig redovisning, alltså: ta bort miljödelen på tentamen och där bara tentera termon. Hans bör se över sin pedagogiska sida, fallerar totalt! Måste göra nåt åt sin presentationsteknik! »
- mindre arbeten i miljödelen, tydligare framställning av vad som är viktigt. »
- Införande av dugga, minskning av projektdel. Alt ihopslag»
- man borde vara mer tydlig i miljödelen, eventuellt svara på sina egna frågor... strukturera upp föreläsningarna så att det går att föra anteckningar som går att läsa, inte bara köra någon bokstavs kombination följt av allmänt flummande... skaffa fram kurslitteratur som går att läsa i»

20. Övriga kommentarer

- energiteknik frågorna i tentan var svåraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :"( »
- Både energidelen och miljödelen har varit för stora för att vara en del i en 7,5 poängs kurs. »
- Tackar Karen och Hasse för en trevlig läsperiod. Önskar er alla en trevlig sommar.»
- Både miljödelen och energi delen är jätte intressant men när det är för mycket information kan man inte lära sig allt, skulle vara bättre om dem var varsin kurs så att man kunde lära sig allt utan att stressa.»
- Dåligt att man trycker in två kurser i en.»
- Investera i en pedagogisk kurs för både Karen och Hans. Karen har en förmåga att kommunicea med alltför svåra och krånliga ord. Hans behöver förbättra sin pedagogik avsevärt.»
- men tanke på hur många inlämningar och obligatoriska övningar det finns, känns kursen inte som en 3.5 poängs kurs. desutom känns det som att man slösar mer tid på att gå på föreläsningarna och övningarna än om man sitter och läser själv. »
- Som tidigare sagt: kursens omfattning och insatts var betydligt större än 7.5p »
- Karen jättebra tydlig och bra föreläsare. Hans kan bli lite för luddig ibland.»
- Smala av kursen eller gör de till två separata kurser.»
- Låt Karen ta över hela kursen, hon har intresset att lära ut och kunskapen att planera och göra något vettigt av även miljödelen. »
- En kurs som bara inriktar sig på miljö och hållbar-utveckling skulle vara trevligt att ha. Om vad man ska tänka på både ur ett förtagsperspektiv och som konstruktör. Material-val och utformning.»
- anmälan till energilabben bör göras på hemsidan så att alla får samma chans att få "bra" plats. »
- Karen Berntsson är grym, jag hade en tveksam inställning till henne efter Termodynamikskursen, men har gjort en helomvändning. En av trevligaste, mest sympatiska och mest kompetenta föreläsare vi haft så här långt »
- Tycker energidelen varit bra, lagom labb osv. Föreläsningar miljö - dålig närvaro? vara lite mer konkret med innehållet och lägga mer tid på uppgifter. Hållbar utveckling bra uppgift, positivt överraskad av redovisningarna, bra sätt med mindre grupper. Skippa alla småinlämningar, gav inte så mycket och jobbigt med alla datum/tider för inlämmning. Som sagt bättre att lägga tid på större uppgifter.»
- Tyvärr var miljöföreläsningarna under all kritik. Rörigt upplägg under föreläsningarna gjorde det väldigt svårt att hänga med. Jag ser gärna att tavlans används mer som stöd och då inte att det skrivs huller om buller som det gjordes ibland, utan strukturerat så det går att följa.»
- I övrigt var allt bra! :) intressanta kurser! »
- Hans bör se över hur han skriver på tavlan, allting upplevs väldigt rörigt och man får hela tiden fråga vad det står, vilket i stor utsträckning stör föreläsningen för mycket. »


Kursutvärderingssystem från