ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp 3 Professional English, LSP127

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-03-25
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»37 94%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.17

- Detta är den första 1,5 hp-kurs jag läst (av tre) som faktiskt inte krävt mer tid än vad 1,5 hp motsvarar. Tack för det.» (Högst 15 timmar)
- Cirka 4 timmar utöver de tre föreläsningar och ett seminarei jag var på. » (Högst 15 timmar)
- På tok för hög för att vara en kurs på 1.5 HP.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»3 7%
50%»0 0%
75%»3 7%
100%»33 84%

Genomsnitt: 4.69

- Det har varit lite otydligt vad som var obligatoriskt och inte.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 36%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 39%

Genomsnitt: 2.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 15%
Ja, målen verkar rimliga»24 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 9%

Genomsnitt: 1.93

- Efter 2,5 år på högskolan, varav den senste terminen bestod av undervisning helt på engelska för oss på elkraftsinriktningen kändes denna kurs som att vara tillbaka i ettan på gymnasiet i nivå. Bara idén att ha en engelskakurs efter att ha läst en hel termin helt på engelska kändes absurd.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Helt meningslöst att ha den här kursen, tvivlar på att någon utvecklat sin engelska. » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»5 14%
Ja, i hög grad»15 44%
Vet ej/har inte examinerats än»12 35%

Genomsnitt: 3.08

- Är ingen examination i denna kurs.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»18 47%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»6 15%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 1.89

- Jag har inte lärt mig något i kursen.» (Mycket liten)
- Vilken inlärning är det vi pratar om? Det bästa hade varit ifall jag bara hade översatt mitt CV och sedan skrivit ett personligt brev och bett någon engelskspråkig person kika på det.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»19 51%
Ganska liten»6 16%
Ganska stor»10 27%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 1.86

- Jag har inte lärt mig något i kursen.» (Mycket liten)
- Vilken litteratur.. Power point är inte kurslitteratur. » (Mycket liten)
- Har inte funnits någon relevant kurslitteratur, ett kompendie med exempel som ska skrivas av ev. byta namn på en del ställen bidrar inte till någon inlärning.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»18 46%
Mycket bra»15 38%

Genomsnitt: 3.17

- Tagit lång tid att rätta uppgifter på pingpong.» (Ganska dåligt)
- Olika dokument som skulle laddas upp laddades upp lite väl sent, nära inpå deadlines.» (Ganska bra)
- Det skickades många mejl från Anna-Lenas sida, men det är bättre med för mycket information än för lite. Trots att det blev lite kaosartat med grupperna i början så löste Anna-Lena det bra.» (Mycket bra)
- Första föreläsningen var lite svajjig men sedan var det inga problem att förstå.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»10 26%
Mycket bra»12 31%
Har ej sökt hjälp»14 36%

Genomsnitt: 3.97

- När man ska lära sig att skriva ett företagsmail och nivån på tips man får är: förolämpa inte öppet en medarbetare i ett mail som skickas till chefen och hela arbetsgruppen, vad ska man fråga då?» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»28 71%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.87

- De gruppuppgifter vi fått på lektionerna har känts så konstlade och oförberedda att det varit svårt att få ut något av dem även om samarbetet funkat. På vilket sätt var det tänkt att ett 20 min:s rollspel om ett företagsmöte ska förbereda en för arbetslivet? Hur ska man kunna ta det seriöst? Det blir ju bara några klasskamrater som sitter och larvar sig, inte ett riktigt företagsmöte! Inget står på spel och ingen bryr sig om vad resultatet blir. Detsamma gäller jobbintervjun och "peer response"-uppgifterna.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»4 10%
Låg»9 23%
Lagom»17 43%
Hög»2 5%
För hög»7 17%

Genomsnitt: 2.97

- Ställ högre krav och ha en riktig engelskakurs istället. Slå ihop de båda små obligatoriska kurserna och gör relevanta större uppgifter. Att kommentera andra studenters arbeten när så otroligt få lagt tid på dem är ingen ide endast slöseri med tid.» (För låg)
- Den bör också fortsättningsvis vara låg, då kursen är liten och ärligt talat inte lika viktig som de parallella kurserna.» (Låg)
- Med tanke på hur många poäng den är så var det helt lagom belastning.» (Lagom)
- Alldeles för hör i förhållande till antal poäng» (För hög)
- För hög för en 1.5 hp kurs.» (För hög)
- För hög belastning för att vara en kurs på 1.5 hp.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»14 35%
Hög»13 33%
För hög»10 25%

Genomsnitt: 3.76

- Två andra stora kurser som löpte parallellt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»12 30%
Dåligt»4 10%
Godkänt»16 41%
Gott»6 15%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig ingenting egentligen. Dock var gruppaktiviteterna rätt så underhållande.» (Mycket dåligt)
- Otroligt meningslös kurs med skrämmande dåliga exempel. Vissa av de exempel läraren visade oss kändes som att de egentligen skulle varit riktade till elever på en särskola. Vem tror att man kallar sin kollega för idiot i ett publikt mail? Kursen hade kunnat vara nyttig om de arbetsexempel vi hade haft hade varit aningen mer subtila och att man faktiskt hade fått tänka till för att se vad som borde skrivas annorlunda. Dessutom var de s k rollspelen antagligen det värsta moment under alla tre åren här. » (Mycket dåligt)
- Den mest onödiga kursen jag läst. Det ger ingenting att ha en kurs på 1,5 poäng när man har andra kurser. Man fokuserar på de kurserna som är givande. Därför fokuserade man inte på engelskan för den va varken givande eller professionell. Den va oseriös och gav helt enkelt ingenting för min utbildning.» (Mycket dåligt)
- Jag kan uppskatta att läsa lite mer engelska. Men då hade jag gärna gjort det på ett seriöst sätt som jag hade fått ut något av, jag är väldigt tveksam till om jag fått ut något av denna kurs alls. Tidsödande, stal tid från de andra ämnena som jag gärna hade kunnat lägga mer tid på eftersom de förbereder mig för mitt framtida yrkesliv. Detta har slösat min tid. » (Mycket dåligt)
- Hela kursen kändes onödig, att sitta på en lektion och ha "Role play" om ett problem på ett styrelsemöte för ett påhittat företag kändes inte direkt givande för mig. Hoppas att någon annan känt större användning för det än vad jag har. Att man sedan ska skriva en sammanfattning på sin projektrapport flera veckor innan själva rapporten ska vara färdig känns direkt oseriöst.» (Mycket dåligt)
- Känner inte att jag lärde mig någonting under kursen som inte kunde tagits med under den inledande engelskakursen i åk1» (Mycket dåligt)
- Skriva CV på engelska kan vilken student som helst. Kan man inte så använd ÖVERSÄTTNINGSPROGRAM. Bortkastad tid med en sådan här kurs.» (Mycket dåligt)
- Denna kursen var som att komma tillbaka till gymnasiet. Speciellt stor kontrast för oss som studerat masterkurser hela hösten (allt på eng). » (Dåligt)
- Kursen hade viss potential, men nivån var så skrattretande låg och uppgifterna så verklighetsfrånkopplade att det inte kändes som man lärde sig någonting, tyvärr.» (Dåligt)
- Nyttig men mycket liten kurs.» (Godkänt)
- Var väldigt rörigt i början då examinatorn inte hade koll på vad studenter läste för kurser. Trots att det borde funnits god tid att ta reda på det innan. Detta gjorde så att vissa studenters arbete under kursen (allt arbete) skedde under de två sista läsveckorna» (Godkänt)
- Borde varit större och mer omfattande» (Gott)
- Kursen var inte alls så ansträngande som jag hade förväntat mig, men det blev rätt bra till slut ändå. Det var trots allt bara en liten kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ett örsag till nästa år: Behåll bara "CV & Cover letter" och jobbintervjun och gör något vettigt av dessa delar. T ex ordna mer realistiska jobb att söka (ett för varje inriktning som går kursen, inte bara ett data-jobb utan bakgrundsfakta) och låt oss sedan få gå på en riktig intervju med antingen ett par lärare eller riktiga företagsrepresentanter som utgår från ett CV och cover letter vi fått lärarrespons på innan.»
- Mer disskusion i grupper på engelska»
- Bra lärare, som ändå trots en kurs på 1,5 poäng lyckas få till det rätt bra.»
- Gruppövningar är intressanta. Lärarna var bra.»
- Inget.»
- Tyvärr får jag nog säga att jag inte tycker att något vore värt att behålla.»
- Vet ej....läraren. Trevlig och med bra engelskt uttal.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Ingenting, ta bort den här riktigt dåliga kursen.»
- Man borde inte få ha kurser som är på 1.5 hp i ett program. Lägg ihop alla engelska kurser + introduktions så blir det en 7,5 HP och ha det som en valbar engelska kurs för dom som faktiskt är intresserade av det. Har inte gett min utbildning något speciellt alls. Mina engelska kunskaper är de samma som de var när jag började på programmet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- I kurskompendiet så är "CV"-avsnittet inkorrekt. Det är viktigt att notera att den finns olika konventioner för CV:n i USA, Australien och Storbritannien. Exempelvis har man inte rubriken "CV" på brittiska CV:n. Det finns inte heller ett CV för alla yrkesgrupper. Jag tycker man skall till nästa gång göra om det kapitlet så får man själv välja till vilket land"s konventioner man vill göra till. Det är ju meningen att det skall vara professionell kurs.»
- Ta bort den helt?»
- Ta bort den muntiga presentationen helt! Sådana har man gjort till döds och denna höjde ju inte ens nivån jämfört med gymnasiet. Gör plats för mitt förslag ovan.»
- Skulle kunna tänka mig att ej ha kursen och lägga dess 1,5 hp på att utöka en annan kurs.»
- Utökning»
- Kan tänka mig att många skriver att denna kursen borde läggas ner etc. Men det är helt fel tänk enligt mig. Kursen borde däremot omformas lite och rikta in sig lite mer specifikt på ett par uppgifter istället för flera. Detta skulle enligt min mening vara skriva ett CV med coverletter samt en arbetsi tervju. En ide är att lägga lite mer tid på att uttrycka sig väl samt ett par olika strategier för att skriva CV och coverletter. En annan ide är att ha en iscensatt arbetsintervju där kanske läraren med assistans av några fler lärare agerar intervjuare för en annonserat jobb som man söker. Detta skulle göra det hela lite mer trovärdigt och då ge en bättre träning än att sitta och bli intervjuad ihop med 4 andra studenter av studenter.»
- Lägg fokus på CV och skrivande av personligt brev. Be nån som faktiskt kan granska ett CV göra det, m a o låt inte andra elever bedöma. Skippa de totalt världelösa rollspelsmomenten. Ta istället hit någon som kommer från arbetslivet och låt dem genomföra en "riktig" intervju, kanske med mål att få oss registrerade i en CV-bas på något bemaningsföretag? Som det är nu gav den här kursen absolut ingenting annat än frustration över känslan att bli hånad vid varje föreläsning. »
- Kursen bör tas bort för alltid. Gav mig ingenting, den gjorde en bara förbannad för att den va så oseriös och oprofessionell.»
- Uppgifterna skulle ju kunna ses över. Samt de exempel som tas upp. Varför ska vi leka intervju och möte med varandra? Det fanns ingenting i de övningarna som skulle kunna förbereda en för en verklig sådan situation. Sätt ihop några bättre skrivuppgifter i så fall och när de sedan rättas så anmärk inte på att man "missat" att ta med någon del eller fras som man innan fått instruktioner att _inte_ ta med. Skapar en smula förvirring.»
- Hela kursens upplägg.»
- Slå ihop kursen till en 7,5 hp kurs och gör den till en valbar.»
- Slå ihop kurserna om engelska är ett måste. Ställ högre krav»

16. Övriga kommentarer

- Första engelska kursen i ettan var en högre nivå än denna. Det här med cv och presentation av sig själv och på sättet det tas upp är totalt onödigt för 95% av klassen.»
- Den här kursen behöver tänkas om helt för att bli givande. Nu är det för många, för små delar som blir så lätta att de blir irrelevanta. Koncentrera kursen på färre moment, som då kan tas upp i mer detalj. Höj framför allt nivån, vi är inte småbarn!»
- ingen tar 1.5hp kurser på allvar, man gör minsta möjliga för att bli godkännd och lär sig ingenting.»
- Förstod inte riktigt meningen med kursen. Om det var att man skulle lära sig möta arbetslivet i form av de övningar som gjordes, så skulle jag säga att det inte fungerade. Kan varit storleken på kursen som var så liten kanske, men i övrigt tror jag redan alla vet hur en arbetsintervju går till eller hur man skriver ett CV osv...»
- Känns som en utfyllnadskurs mest, men kan väl kanske vara bra att lära sig skriva CV om man nu inte kan det»
- Bra inslag med en del användbara tips inför CV- och cover letter-skrivning. »
- Det var för många små uppgifter. Ha en, 2 och gör dom ordentligt istälet för 3 som bara blir dåligt gjorda»
- En dålig kurs helt enkelt.»
- Jag ställer mig frågande till varför vi ens läser denna kurs.»
- Denna kurs utvecklade tyvärr inte min engelska ett dugg.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.48

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.48
Beräknat jämförelseindex: 0.37


Kursutvärderingssystem från