ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, TMV036, del C, Lp3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»15 25%
Cirka 20 timmar»14 23%
Cirka 25 timmar»14 23%
Cirka 30 timmar»12 20%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»2 3%
25%»5 8%
50%»2 3%
75%»14 23%
100%»37 61%

Genomsnitt: 4.31


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 44%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 37%

Genomsnitt: 2.47

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»36 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 24%
Ja, i hög grad»11 22%
Vet ej/har inte examinerats än»26 52%

Genomsnitt: 3.24


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»12 20%
Ganska stor»29 49%
Mycket stor»13 22%

Genomsnitt: 2.84

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»11 18%
Ganska stor»34 57%
Mycket stor»13 22%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»33 55%
Mycket bra»24 40%

Genomsnitt: 3.37


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»22 36%
Mycket bra»24 40%
Har ej sökt hjälp»11 18%

Genomsnitt: 3.71

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 25%
Mycket bra»41 68%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»22 36%
Hög»33 55%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.6

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»12 20%
Hög»39 65%
För hög»7 11%

Genomsnitt: 3.83


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 6%
Godkänt»21 35%
Gott»27 45%
Mycket gott»8 13%

Genomsnitt: 3.65

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- duggorna och lektionstillfällena»
- Utdelat material under föreläsningarna. Det är jättebra när man sedan ska gå igenom vad man gjort.»
- Bra föräläsningar, räkna svåra exempel»
- Hand-out"sen på föreläsningarna "Luydmila" skall bevaras»
- Övningsledarna. Mycket bra jobb av Agnes Ramle!»
- Lyudmila Turowska»
- Bra att ha duggor som hjälper en att vara i fas»
- Tydligt vad som gås igenom under varje föreläsning.»
- duggorna»
- osten»
- övningstillfällena »
- Det tidsmässiga upplägget där föreläsningarna oftast är på förmiddagen. »
- Kurshemsidan har funkat fint, att OH-bilderna legat ute är mycket uppskattat.»
- Systemet med duggor som ger extrapoäng till tentan»
- Lay"s bok»
- Muntor/duggor. Väldigt bra sätt att lära sig på samt ett bra sätt för lärare å se vad de ska lägga vikt på.»
- Duggor för bonuspoäng (för U->3 endast). Tydliga mål för vad du ska kunna. Nivån på tentan.»
- duktig föreläsare, duggorna»
- Lyudmila Turowska»
- Räknestugorna»
- alla OH-bilder som las upp på hemsidan var väldigt bra.»
- Bra med många exempel på föreläsningarna, dock kunde det vart lite långsammare ibland så att man kunde få chansen att komma ikapp i antecknandet.»
- Mycket bra förläsare»
- Övningsgrupperna, gärna fler sådana tillfällen. »
- Att det ges tid på matteövningarna till att få jobba själva och inte bara ha genomgång.»
- Övnignarna och övningsledarna»
- Övningstillfällena»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- studiouppgifterna i matlab har varit för svåra. skulle även önska ett extra lektionstillfälle per läsvecka.»
- Fler lärare under programeringstillfällena. Man får hjälp max en gång per tillfälle nu när vi är så många på en lärare.»
- Väsentligt mycket svårare tenta. »
- Tempot i slutet, ta hrllre det lugnt och stryk det du inte hinner med. Kanske lite för mycket tid i början på trivialare saker vilket gjorde det stressigt i slutet.»
- Bättre, mer givande föreläsningar! Mer exempel och mer räkneproblem, definitioner och teori är inte så givande när man sk lära sig räkna! Det är lätt att läsa in, men kursboken (calculus) har dåliga räkneexempel. Så mer räkning på föreläsningarna»
- Planeringen behöver justeras något, då det blev lite tight om tid framåt slutet. Det är viktigt att föreläsaren håller den planering som är sagd för att studierna ska fungera för studenterna. »
- Matte SI hade varit hjälpsamt.»
- tre kurser i KF är väldigt anstängande, vet ej om det kan lösas på bättre sätt men jag har helt nedprioriterat matten, därav inte gjort den»
- Ev. mer exercise-tid. Det är då man har chans att ställa frågor. »
- föreläsaren.»
- Jag förstår att det inte alltid går, men om det går att bättre följa planeringen. Annars blir de lite svårare momenten i slutet av kursen svårare att hinna med fullt ut.»
- Övningslektionerna - finns inte tillräcligt tid att ställa frågor.»
- Jag skulle gärna se att det fanns en repetitionsvecka där föreläsaren går igenom gamla tentor och sammanfattar det viktigaste i kursen.»
- Finns det en mer pedagogisk bok än Calculus?»
- hann inte med sista delen av kursen, så man kanske bör flytta någon del till ALA.B eller liknande. »
- 1. Vardagsmolekylsarbetet bör börjas redan i första läsperioden och fortsätta ända tills tredje ty det kändes som att man i slutskedet av arbetet bara stressade igenom det utan att faktiskt lära sig nått. »
- Fördelningen av uppgifter på tentan. För mycket av saker vi hastade igenom i slutet. En bättre blandning av linjär algebra och analys. »
- kanske tre föreläsningar alla veckor istället för två de flesta. Det var svårt att hinna med det som skulle hinna gås igenom»
- Utvärdera vilka kapitel som bör ingå i kursen eftersom kursen i dess nuvarande form är för stor för att rymmas i en läsperiod (det fanns inte tid att gå igenom alla planerade kapitel, t.ex. flödesintegraler).»
- Möjligheten till att ställa frågor på övningstillfällena. Genomgångar är bra men inte så bra att varje gång behöver bestå av 90min genomgång utan möjligheter till frågor.»
- Mycket stress då vi ständigt låg efter i föreläsningar - man kom i ofas med övningar, svår att själv ligga i fas då saker inte hade presenterats»
- Färre föreläsningar och mer tid för exempeluppgifter eller att lärare går igenom i mindre klassrum så man har större möjlighet att ställa frågor.»
- Mer tid på analysdelen och mindre på den linjära algebran eftersom den är sjukt mycket lättare än analysen och vi inte fick med det sista. Konstigt att så mycket tentapoäng hamnade på det sista vi gick igenom och inte hann lägga så mycket tid på.»
- Tydligare genomgångar»
- 1. Matlabhandledare som ställer samma krav på alla elever. Har upplevt väldigt olika behandling vid t.ex. redovisningar av veckans arbete. 2. Att matteföreläsaren håller sitt vecko-schema. Denna läsperiod har vi legat efter nästan från början, och har fått jobba själva i boken innan föreläsaren gått genom det vi jobbar med. »
- Tempot på föreläsningarna de sista veckorna, Det blev väldigt stressigt på slutet för hon låg efter planeringen och hann inte gå igenom allt. Tentan var dessutom onödigt svår med både det svåraste beviset och många jobbiga frågor så det var svårt att veta vad det var hon frågade efter. »
- Vi låg efter i undervisningen och missade därför att gå igenom några delar av kursen. Planeringen av undervinsningen skulle kunna bli bli bättre.»

16. Övriga kommentarer

- Mattekursen var jättebra, inspirerande föreläsningar, bra övningar och en ovärdelig mattesupport jämfört med kemikursen och Ala A som var totalt värdelösa på alla sätt.»
- För framtiden hoppas jag att det blir 4 mattekurser på grundnivå för Kf om matlab ska vara med, så att det finns tid att lära sig saker ordentligt.»
- Mycket bra kurs! Hållit en hög men samtidigt förståelig nivå vilket varit skönt!»
- Duggorna borde dock även ge bonus poäng för betyd över 3. Bra föreläsningar!»
- Gjorde tentan efter jullovet. Studerade uppskattningsvis två veckor heltid innan, hade vissa förkunskaper i linjäralgebradelen. Tycker det gick bra att studera på egen hand eftersom det fanns tydliga mål på kurshemsidan. Matlabdelen är mycket välgjord och på lagom nivå, bra för att se om man förstått kursinnehållet. Kännes lite konstigt att jag klarade tentan, med relativt bra resultat, efter så pass lite studier. gjorde den mest för att se om det gick, kanske var just dem tentan lite lätt.»
- Jag tycker inte att tentamen var upplagd på ett rättvist sätt. Mot slutet av kursen upptäckte läraren att det blev väldigt ont om tid och hon hann inte gå igenom allt. Hon strök då vissa kapitel och struntade i att visa exempel från de sista på övningslektionen. När tentamen sedan kom var det två stora uppgifter med mycket poäng som handlade just om de här sista kapitlen som hon inte visat några exempel från. Tycker det är orättvist och oschysst. »
- Saknar SI matte från Ala B.»
- Bra kurs i allmänt :)»
- Kursen ALA bör läsas i tre separata kurser (envariabelanalys, flervariabelanalys samt linjär algebra) för att få en bättre förståelse. Som det ser ut nu lär man sig saker utan att veta till 100 % dess innebörd eller betydelse för matematiken. »
- Lyudmila Turowska var en bra föreläsare.»
- Jag tycker att tempot likt det under denna perioden är bra, det ska vara högt eftersom detta är en teknisk högskola.»
- Tentamen var mycket svårare än föregående års tentor och omtentor.»
- Det är synd att det inte fanns någon SI-matte till denna kursen det hade verkligen behövts.»


Kursutvärderingssystem från