ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylär bioteknik, KMB056, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»4 28%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.28

- labbade heltid i två veckor. efter det har jag inte gjort många knop» (Högst 15 timmar)
- Mest tid under lp1» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 6%
100%»14 93%

Genomsnitt: 4.93


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 26%

Genomsnitt: 2.2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»6 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 25%

Genomsnitt: 3

- Jao, det är ju en labbrapport.» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentan var bra men väldigt svår. (Detta betyder ju inte att den var onödigt svår)» (Ja, i hög grad)
- Tyckte tentan var riktigt välskriven! Mycket av det vi gått igenom kom, vilket alltid känns skönt. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 3.14

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.58

- Tung bok, inte lika bra som ex. The Cell.» (Ganska liten)
- Kursboken är ganska svårläst och ibland svår att söka information i.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.41


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.61

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»13 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»4 28%
För hög»5 35%

Genomsnitt: 4

- Labbarna tog ganska mycket tid.» (Lagom)
- Det kan vara skönt att ha en del av kursen utan att känna pressen från tentor. Dock upplevde jag att 2 veckors laborationer blev en väldig belastning. Skulle hellre ha delat upp kursen på två tentor än att ha 2 veckor uppbokade + labrapport och projekt. Att dessutom ha obligatorisk närvaro på föreläsningarna gör att mycket tid blir uppbokat.» (För hög)
- Absolut i den andra delen med laborationerna. För mycket jobb för 4,5 högskolepoäng. » (För hög)
- Laborationsdelen var väldigt jobbig. Första veckan var det nästan för lite att göra men andra veckan hade vi knappt några pauser alls. Det var väldigt slitsamt och många mådde dåligt av det. Jag har förståelse för att vissa moment måste göras på tid och så men det var väldigt stressande att inte ha klar för sig vad som skulle göras och sen få göra om allt eftersom man gjorde fel. Det kanske hade varit bra att åtminstone vara tre i gruppen så att man kunde gå och pausa iaf en i taget medan de andra två labbade. Det var väldigt tungt att bara vara två och känna sig så stressad och tvungen att vara på plats hela tiden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 15%
Hög»6 46%
För hög»5 38%

Genomsnitt: 4.23

- För hög under lp2 i och med labbarna och den andra mycket krävande kursen.» (Hög)
- se ovan» (Hög)
- Nästan 3 veckors laborationer, inlämningar, rapporter, seminarier, projekt, tentaplugg och stress med val av kandidat/kurser. Tycker att denna period varit bland de värsta någonsin. BRT kräver väldigt mycket övning och räkning, vilket är omöjligt att hinnas med när så mycket tid är uppbokat till andra obligatoriska små projekt. » (För hög)
- För mycket projekt och inlämningar. Med labbarna så har man svårt att hinna med allt. Specielt då alla inlämningar och projekt behövs för att bli godkända i kurserna.» (För hög)
- Framför allt handlar det åter igen om laben. Det måste gå att göra så att folk får rast någon gång.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»7 50%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.78

- väldigt bra och intressant kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var mycket bra, de tog upp det mesta och gav väldigt mycket om man hängde med. Bra med föreläsningar i lp 2 och att ha 75% obligatoriska. »
- Föreläsningarna var ofta mycket spännande/intresseväckande men måste det vara så många? Var bortrest 1 vecka vilket gjorde att jag bara kunna missa 1 utöver det. Skapar stress eftersom man inte vet hur allvarligt det är att missa fler. Kanske ta bort ett par eller utöka antalet som får missas till 4?»
- Frivillig/obligatoriska föreläsningarna var bra!»
- Det var en intressant laboartion trots att den misslyckades.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- I labkursen vore det bra om det fanns möjlighet att studenterna gör mer av arbetet, (lab1), kanske ex förbereda gelen»
- lab 2 måste bli mycket mer organiserad! det var väldigt virrigt... hade även varit bra om vi kunde fått ut handledningen innan labben påbörjades»
- Om det är möjligt skulle läshänvisningar till boken hjälpa, Vissa av föreläsningarna i lp 2 var väldigt intressanta och vissa var på lite fel nivå (repetition). En del kunde ha räckt med 45 minuter. »
- Snälla, snälla, snälla försök att minska belastningen! Kan 1 grej tas bort skulle det underlätta oändligt. tex 1a labveckan. var helt onödigt eftersom payam gjorde allt åt oss. Eller seminariet om okänt protein. Mycket jobb för ingenting. dessutom gjorde vi ju liknande sökningar i lp1.»
- Tentan borde bli enklare, så specifika frågor för så omfattande kunskap och så snål med rättning från läraren är fel. Att laborationerna i andra delen sätts i början av läsperioden, när man har gått om tid!»
- FunGeneprojektet kändes inte helt relevant, och informationen kring det var lite luddig. Kanske förkorta laben med, alla moment känns inte relevanta. Böev mycket väntetid.»
- Fler raster på laben. Man klarar inte av att vara koncentrerad och göra rätt så många timmar i sträck utan paus.»

16. Övriga kommentarer

- MKt bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från