ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmilöenkät M1 2014

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-17 - 2014-04-03
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

62 svarande

Mycket bra»39 62%
Bra»21 33%
Så där»1 1%
Dåligt»1 1%

Genomsnitt: 1.41

- Tycker stämningen bland elever är väldigt familjär och varm » (Mycket bra)
- bra. Väldigt bra. det är roligt, motiverande och utmanande. Men det är svårt att ha fritid och ett liv utanför chalmers. Det tar otroligt mycket tid. Det är betydligt högre krav och nivå än på andra högskolor.» (Mycket bra)
- Det är svårt att veta om man valt rätt ingenjörsutbildning i början av utbildningen, eftersom det är mycket teori och få tillfällen man får erfara hur man kan använda sig av det man lärt sig i verkligheten. » (Bra)
- vill ha mer kreativt arbete. Mer projekt! » (Bra)

2. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

62 svarande

Ja mycket»28 45%
Ja»29 46%
Någorlunda»3 4%
Inte alls»2 3%

Genomsnitt: 1.66

- Det känns inspirerande att det är en hög nivå på utbildningen som sätter krav på studenterna.» (Ja mycket)
- Ja,men ganska ofta är det svårt att förstå syftet med det vi lär oss. Det är så teoretiskt. Det känns som man förenklat verkligheten så drastiskt att det är svårt att bedöma när vi skulle kunna använda oss av våra beräkningsmodeller.» (Ja)
- Mycket. det är (oftast) givande kurser. lärorikt» (Ja)

3. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

62 svarande

Fantastiskt bra»19 30%
Bra»34 54%
Ganska bra»7 11%
Dåligt»1 1%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 1.9

- Om man skulle behöva hjälp med något så finns det alltid någon som är villig att hjälpa till.» (Fantastiskt bra)
- Vi är ett gött gäng grabbar med lite olika studienivåer vilket gör att vi kompletterar varandra ganska bra.» (Fantastiskt bra)
- De nya grupprummen är viktiga för att man ska kunna plugga i grupp på ett bra sätt. » (Bra)
- Alla strävar åt samma håll (oftast) och hjälps åt. det är häftigt» (Bra)
- Jag väljer aktivt att jobba mycket självständigt, därför kryssar jag i "Ganska bra". » (Ganska bra)

4. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp av lärare (föreläsare, övnigsledare och handledare)?

Kommentera gärna!

62 svarande

Mycket bra»20 32%
Ganska bra»38 61%
Dåliga»2 3%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»2 3%

Genomsnitt: 1.8

- Alltid gott om kompetenta lärare, ett undantag: redovisningstillfällena av matlab-matten i Linjär Algebra.» (Mycket bra)
- Lätt att få tag på lärare om man behöver hjälp och man får den hjälp man behöver» (Mycket bra)
- De allra flesta föreläsare och handledare är mycket tillmötesgående och vill hjälpa till.» (Mycket bra)
- De flesta föreläsare säger att deras dörrar är öppna och att man är välkomna med frågor. » (Ganska bra)
- Skulle vilja ha en enklare kontakt med lärare mellan övningar/föreläsningar» (Ganska bra)
- Lite för lång väntetid ibland» (Ganska bra)
- Önskar ibland att man kunde få mer hjälp såsom räknestugorna. » (Ganska bra)
- Ibland för få övningsledare, och bristande kvalitet på dessa övningsledare. Har varit bra med äldre studenter, vissa väldigt engagerade. Roligt när det är gamla faddrar som hjälper till för det känns som om dom verkligen vill hjälpa till.» (Ganska bra)
- Möjligheten finns absolut, men jag utnyttjar tyvärr inte den» (Ganska bra)
- Vissa kan var ganska osugna på att hjälpa till» (Ganska bra)
- Under övningar i en del kurser har det ibland varit väldigt lång väntetid för att få hjälp.» (Ganska bra)
- Kan vara lite svårt under vissa datorövningar då det blir lång väntetid» (Ganska bra)
- Ibland väldigt lång kölista på övningarna, framför allt på datorövningar.» (Ganska bra)
- Det händer relativt frekvent att man inte får hjälp under övningar vilket försämrar inlärningen. Dock ser jag inte någon direkt lösning förrutom att möjligtvis ha fler övningsgrupper.» (Dåliga)

5. Känner du dig bekväm med att ställa frågor under undervisningen (föreläsning, övning, lab, räknestuga etc)?

Kommentera gärna!

62 svarande

Ja, alltid»8 12%
Ja, oftast»41 66%
Tveksamt»11 17%
Nej, inte alls»2 3%

Genomsnitt: 2.11

- Beror mer på mig än något annat» (Ja, oftast)
- Det är svårt under föreläsningarna » (Ja, oftast)
- Inte under föreläsningar» (Ja, oftast)
- Jag brukar inte ställa frågor särskilt ofta, men jag känner mig bekväm när jag väl gör det.» (Ja, oftast)
- Föreläsningar är alltid lite tveksamt, man vill inte störa undervisningen för mycket. Osäkert om andra tycker det man ställer en fråga om är självklart.» (Tveksamt)
- Ofta som handledare/examinator/övningsledare osv. tar för givet att man besitter kunskaper som kanske inte är så självklara. Även om det är kunskap man "ska" ha så ska det inte kännas fel att fråga.» (Tveksamt)
- När jag upptäcker ett fel eller har en fråga brukar jag komma på svaret inom fem minuter och känner då att jag skulle störa andra mer än vad jag hjälper mig själv genom att fråga. Har för det mesta inga problem med att få svar på mina frågor i kurslitteratur eller internet.» (Nej, inte alls)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildning?

62 svarande

Mycket nöjd»29 46%
Nöjd»31 50%
Inte så nöjd»1 1%
Inte alls nöjd»1 1%

Genomsnitt: 1.58

- De verkar mycket intresserade av att göra utbildningen så bra som möjligt för oss studenter.» (Mycket nöjd)
- Vissa lärare håller inte kvalitén, synd när tidigare elever påpekat detta och att det inte förbättras/förändras till nästa år» (Nöjd)
- Väldigt osäker på hur stor inverkan de har.» (Nöjd)
- Har inte märkt av det så mycket med de tyder väl på att det fungerar som det ska.» (Nöjd)
- introduktionskursen till maskinteknik var dock väldigt rörigt» (Nöjd)
- Vi har inte fått så mycket information om vad som har hänt efter kursenkäterna besvarats. T.ex. envariebelanalys där jag gissar att fredrik fått massiv kritik. Vad är era åtgärder vore kul att höra» (Inte så nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

61 svarande

Nej»1 1%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»1 1%
Ja, fast det kunde varit bättre»20 32%
Ja»39 63%

Genomsnitt: 3.59

- Ingen åsikt riktigt.» (?)
- Sällan det är kursspecifika frågor på utvärderingarna utan oftast endast standardfrågorna. » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Lite dåliga svarsalternativ ibland» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Det hade varit meningsfullt att anpassa kursutvärderingens frågor till varje kurs tror jag. Dessutom borde svarsfrekvensen ökas :P» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Ofta dåliga svarsalternativ!» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Kommentarer på åsikter borde göras obligatoriska. Det säger så mycket mer än att klicka i att undervisningen var bra/dålig.» (Ja, fast det kunde varit bättre)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

59 svarande

Nej inte alls»1 1%
Någorlunda»11 18%
Ja men kan bli bättre»9 15%
Ja»38 64%

Genomsnitt: 3.42

- Svårt och veta! Man borde få en feedback på vad som har hänt efter kursen även om man inte är studentrepresentant» (?)
- Ingen aning?» (Någorlunda)
- ingen aning om vad som händer med dem eller hur de hanteras.» (Någorlunda)
- Det vet jag inte för vi får ingen återkoppling» (Någorlunda)
- Man skulle kunna få bättre feedback» (Ja men kan bli bättre)
- vet ej» (Ja men kan bli bättre)
- Jag vet faktiskt inte. Det är väldigt svårt att veta hur mycket inflytande man som individuell elev har över hur utbildningen utformas.» (Ja men kan bli bättre)
- Det är upp till en själv att göra den hörd, svara ordentligt på frågot osv..» (Ja)

9. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 22%
Hög»44 70%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.83

- Den är hög men det var man vetande om innan eftersom vi bl.a. läser i snabbare takt.» (Hög)
- Mycket hög arbetsbelastning, dock inget gott utan lite "ont".» (Hög)
- Det ska vara högt annars kan man läsa GU.» (Hög)
- Det är högt tempo. det ska va högt tempo. » (Hög)
- Arbetsbelastningen är hög, vilket jag tycker den ska vara på en teknisk högskoleutbildning.» (Hög)
- Stundvis mycket ojämn fördelning av arbetet. De två första veckorna i varje lp är för lätta.» (Hög)
- Det är högt tempo och mycket att göra men ska man bli civilingenjör så får man räkna med det.» (Hög)
- Det är väldigt svårt att ha en balans mellan studier och fritid. » (För hög)
- Man mår ofta lite dåligt pga mycket stress och det är svårt att koppla av» (För hög)

10. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

62 svarande

Högst 30 timmar»2 3%
30-40 timmar»7 11%
40-50 timmar»27 43%
50-60 timmar»20 32%
Mer än 60 timmar»6 9%

Genomsnitt: 3.33

- Jag har problem med motiveringen av olika orsaker och detta speglar inte den tid jag borde lägga ner, som det är nu klarar jag tentor med låg marginal eller inte alls. » (Högst 30 timmar)
- I snitt 40-50 timmar, siffran stiger såklart under tentaveckan. Jag har personligen ganska lätt att ta åt mig nya saker vilket gör att studietiden dras ner något.» (40-50 timmar)
- otroligt mycket tid. såklart påfrestande, men det är värt det för det man lär sig.» (50-60 timmar)

11. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

62 svarande

Ja»16 25%
Nej»46 74%

Genomsnitt: 1.74

- Personer i min omgivning som känner mig väl.» (Ja)
- SAMO som sedan kan berätta vart man kan ta sitt problem vidare. Studievägledaren » (Ja)
- Till lärare för att få hjälp med mina studier.» (Ja)
- Kurator, studievägledaren » (Ja)
- Vänner» (Ja)
- Lillian» (Ja)
- SYV, Kurator, Studiehälsan, föräldrarna, vänner» (Ja)
- Lilian » (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- Vem?» (Nej)
- Det skulle jag ta reda på vid behov. det är bara att bita ihop oftast, det går i vågot hur intensivt det är.» (Nej)

12. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

62 svarande

Aldrig»48 77%
Någon enstaka gång»14 22%
Några gånger»0 0%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.22

- Då har det varit att man inte blivit tagen seriös för att de har upplevt min fråga för trivial. Man har blivit dumförklarad. » (Någon enstaka gång)
- Göran Gustafsson, Ingenjörmetodik» (Någon enstaka gång)
- Spydig kommentar från Ingengöran» (Någon enstaka gång)

13. Har du någon gång upplevt diskriminering eller kränkning på Chalmers?

Om "ja", beskriv gärna situationen.

62 svarande

Nej»56 90%
Ja, diskriminering»3 4%
Ja, kränkning»2 3%
Ja, både och»1 1%

Genomsnitt: 1.16

- Jag skulle väl egentligen inte kalla det diskriminering, men jag vill dela med mig av att jag som icke-drickare kände mig väldigt ensam och utanför under mottagningen pga alkoholhetsen och elaka kommentarer av enskilda individer.» (Ja, diskriminering)
- Pga. att jag är kvinna och inte bör läsa det jag gör...» (Ja, diskriminering)
- Inte direkt till mig, men andra elever har fått kränkande kommentarer » (Ja, kränkning)
- Tycker att det ofta i undervisningen är så att män är normen på allt... När jag började på chalmers sa ansvariga att det strävad mot att vara runt 25 procent kvinnliga sökande! Och man nu till intagning fått in 22 procent och vad nöjda med det... Känns som en tråkig och nedvärderande kommentar....» (Ja, både och)

14. Vem skulle du vända dig till om du upptäcker/upplever diskriminering eller kränkning?

Kommentera gärna

62 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Programansvarig»27 43%
Studeivägledare»26 41%
Utbildningssekretare»1 1%
Lärare»9 14%
Studerandeombudsman»11 17%
Samo (teknologsektionens skyddsombud)»10 16%
Chalmers jämställdhetssamordnare»9 14%
Chalmers kurator»10 16%
Annan»12 19%

- Vet inte» ()
- Ingen aning» (Annan)
- Jämställdhetssamordnare visste jag inte existerade. Mer information! » (Annan)
- Lillian, hon känns som en fin o trygg människa att vända sig till. Sen har hon koll på allt så hon kan alltid hjälpa en vidare» ()
- Har förtroende för honom och är övertygad om att han skulle visa mig till rätt människor» (Programansvarig)
- Först och främst studiekamrater. det är oftast det enklaste och är ofta mest givande.» (Studeivägledare, Annan)
- Detta har jag faktiskt ingen koll på alls. Det är ju inte som på grundskolan då man kunde springa till fröken. Jag tror jag skulle lösa det på eget sätt, eller prata med vänner i klassen.» (Annan)
- Först och främst läraren, sedan studievägledaren och sedan programansvarig.» (Programansvarig, Studeivägledare, Lärare)

15. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

62 svarande

Ja, absolut»44 70%
Ja, kanske»17 27%
Tveksamt»1 1%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.3

- Fantastiskt bra upplägg på kurserna och hur de flyter ihop. Välplanerat.» (Ja, absolut)
- Har mest sett matte just nu så det ska bli roligare längre fram att få inrikta sig lite» (Ja, absolut)
- ja det tror jag» (Ja, kanske)
- Har funderingar på att byta program, men har verkligen inget med att maskin är dåligt! Har endast att göra med nytänt intresse för fysik... Så jag skulle lika gärna kunna svarat "Ja, absolut"» (Ja, kanske)
- skulle vilja gå TD» (Ja, kanske)Kursutvärderingssystem från