ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och produktutveckling för uthållig utveckling, PPU030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 13%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»5 33%
Minst 35 timmar»6 40%

Genomsnitt: 4

- det var främst de olika projekten som krävde mycket tid» (Minst 35 timmar)
- För mycket arbete!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 20%
100%»12 80%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 33%

Genomsnitt: 2.93

- Det var några delar i målen som var svåra att förstå..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Märktes att extra tid hade lagts på att utforma ett bra kursPM.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Själva målen är väl rimliga, men de har varit alldeles för mycket att göra. Duggan var mer som en tenta och det var för mycket ur boken o för lite från föreläsningarna. Visst, man ska ju läas i boken men som jag förstod det så var tanken att vi skulle först lära oss teoridelen och sen använda det i tillämpningsprojekten. Men de var inte mycket av dom frågorna som var från boken på duggan som man använde i projketet sen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 53%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Gick igenom kunskapsmålen innan duggan, men sen kom det annat från boken också...» (I viss utsträckning)
- duggan var i omfattning av en tenta, hållabarhetsanalysen av exjobbet var svårt att applicera på kursen (inte omöjligt, men klurigt)» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 2.93

- Hade stor kunskap om miljöproblematik redan innan kursen» (Ganska liten)
- Detta är ett stort ämne som ibland är svårt att greppa, men föreläsningarna hjälper självklart till. Men man kanske kunde ha några instuderingsfrågor efter varje pass som är frivligga att göra för att bättre ska komma ihåg vad som sagts. För det är ofta mycket som sägs och det är svårt att komma ihåg allt. Slidesen går ofta snabbt så det är även svårt att hinna antecka. Och om man gör det, så är det svårt att samtidigt lyssna noga på allt som sägs av föreläsaren. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.26

- Upplevde att kursliteraturen hade helt fel fokus. Den upplevdes i det stora hela som väldigt dålig.» (Mycket liten)
- Sämre kurslitteratur får man leta länge efter... » (Mycket liten)
- Dåligt val av kurslitteratur» (Mycket liten)
- Konstig kurslitteratur.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.26

- exempelvis kurs-pm fanns endast i docx-format (alla har ännu inte tillgång till nya MS Office)» (Ganska dåligt)
- Mycket bra att powerpoint-presentationer läggs upp på kurshemsidan. Även mycket bra med exempelrapporter och sånt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Mycket bra handledning i projekten. Kändes som att man alltid fick svar på de frågor man hade, både när de gäller projekten och annat i kursen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 20%
Hög»6 40%
För hög»6 40%

Genomsnitt: 4.2

- Det har varit mycket att göra. Många småuppgifter som tar mer tid än vad som verkar planerat.» (Hög)
- arbetsbelastningen blev hög pga. de olika arbeterna plus en stor dugga, alltså pga. att det var så många olika moment» (Hög)
- väldigt många olika delmoment, lite för många olika mindre projekt. hade kanske varit bättre med endast ett projekt istället. Duggan var lite för stor och det var svårt att hinna med att lösa uppgifterna då tiden inte riktigt räckte till.» (Hög)
- Lagom i början - för hög i det avslutande arbetet» (Hög)
- Det är för många inlämningsuppgifter. Fokusera på färre uppgifter. Det kan i och för sig vara bra att lämna in vissa grejer så att eleverna verkligen genomför övningarna, men kanske inte ha krav på att vissa saker måste vara uppnådda för godkänt. Förjupningsprojektet tog väldigt mycket tid, lätt över 10 timmar per person. Där skulle man kanske skippa rapportinlämningen och bara ha redovisning i tvärgrupper istället med planscher. » (För hög)
- Lite väl hög för 7,5 poäng. För många saker att göra.» (För hög)
- Exjobbet har fått lida mycket under denna kurs. För många moment med olika rapporter, övningar och andra obligatoriska delar. Den har helt enkelt tagit för mycket tid i anspråk!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 14%
Hög»8 57%
För hög»4 28%

Genomsnitt: 4.14

- Läser inte enligt den ordinära kursplanen så frågan besvaras ej» (?)
- Exjobbet och denna miljökurs känns väldigt stort. Kursen har varit väldigt intressant, men det drar ner när det blir så mycket att göra.» (Hög)
- Skulle gärna haft mer tid för exjobbet.» (Hög)
- När man fått lägga så mycket tid på denna kursen har exjobbet fått lida för det...» (För hög)
- Eftersom kursen tog så mycket utrymme har exjobbet hamnat efter. Mpnga moment i exjobbet hade vi behövt göra på dagtid vilket man inte hunnit för att denna kurs tagit all sån tid i anspråk!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 20%
Godkänt»7 46%
Gott»4 26%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.2

- Kursen upplevdes som den låg på fel nivå och definitivt i fel skede av programmet. De inlämningsuppgifter som rörde personligutveckling och mijöaspekter kring examensarbetet upplevdes som helt meningslösa och helt malplacerade.» (Dåligt)
- Intressant kurs som dock är för splittrad. Intentionen är god men innehållet är för brett och därmed blir arbetsbelastningen oerhört hög!» (Dåligt)
- Med nöd och näppe» (Godkänt)
- Intressant kurs, men för mycket att göra.» (Gott)
- Innehållet i kursen var mycket intressant och allmänbildande. Jag har pratat med andra chalmerister om sina miljökurser och många på andra program har varit väldigt missnöjda med sina miljökurser. Jag tycker att våran kurs har varit riktigt bra och har ökat mitt intresse för miljöfrågor mycket.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsningarna var väldigt intressanta, mer sådant.»
- De olika gästföreläsningarna»
- Gästföreläsningarna. De har varit väldigt intressanta»
- Föreläsning om hur man kan ta efter från naturen, med tjejen från universeum»
- Tillämpningsprojektet va intressant, för då får man en bild hur kursen kan appliceras på verkligen. Det var mycket bra handledning där också. Och bra med exempelrapporterna och de frågorna från nutek så att man fick ett grepp om vad exakt man skulle göra. Det var svårt att riktigt greppa det i början. »
- det allmäna miljöarbetet (ekosystemtjänster, etc.), dugga (kanske lite mindre), förändraingsuppgiften, natur-inspiration gästföreläsningen »
- vet ej»
- Duggan. Men Duggan var för lång i förhållande till tiden för duggan!»
- Att examensarbetet kommer in i tillämpningsprojektet.»
- Det stora sammarbetet med personer och organisationer utanför chalmers.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort hållbarhetsfördjupningen! Den uppgiften krävde onödigt mycket tid för vad den gav. Visst gav den en viss helhetssyn, men i sammanhanget av hela kursen var den i stort sätt meningslös.»
- Projekten. För mycket med två projekt som ska ha rapport och muntlig redovisning (+ förändringsuppgift+ övningar)»
- Mer tydligt om vad som väntas av olika uppgifter och inlämningar.»
- när kursen kommer, byt år och läsperiod»
- Färre inlämningsuppgifter, och lättare dugga. Nu var det som en tenta, och de va för kort tid på den dessutom. Och tentafrågorna borde baseras mer föreläsningarna. Mer exakta instruktioner till uppgifterna borde ges också. Det var ofta svårt att förstå exakt vad man skulle göra. Som t ex. rollspelsövningen. Kul ide, men det blev inte någon rollspelsövning. Istället satt vi o samlade massa fakta om olika materials miljöpåverkan. I den övningen borde man ge alla data till gruppen så att man kan sitta o diskutera utifrån rollerna direkt. Som när vi gjorde rollspelsövningen "kolgruvan" i ekonomi och organisationskursen. Den var mycket bra. »
- Se till att alla kan få vettiga projekt. Rätt meningslöst att göra något halvklart för exjobbet. Hälften kan inte applicera miljötänk på sitt exjobb, och för vissa av dom som kan göra det, så ger det inte särskilt mycket. Något intressantare kurslitteratur vore ju inte fel...»
- hållbarhetsanalysen exjobbet, bil-labben - gav inte så mycket som den hade kunnat göra»
- Försöka tidigarelägga kursen i utbildningen. Det känns mer relevant att läsa denna kurs i 1:an och har med sig den kunskapen igenom alla kommande projekt. Skulle även vara bra att få in en objektiv lärobok, den som användes nu kändes väldigt riktad. »
- kankse inte lika många delmoment»
- Minska arbetsbelastningen. Två olika projekt i samma kurs känns både orimligt och onödigt!»
- Tydlighet i vad som är målet med övningarna och vad man ska få ut av dom. Rollspels övningen var inget rollspel när det utfördes utan bara att fylla i en lista.»
- Förändra rapporten om olika miljöproblem (ej exjobb/miljöbro uppgiften)då den tog väldigt mycket energi från exjobbet.»
- Handledare bör ta studenters åsikter på större allvar. »

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs som är mycket viktig att ha med sig. Tyvär är innehållet inte tillräckligt anpassat till vår utbildning. Skräddarsy mer och låt oss lägga energi på sådant som berör vår utbildning. Projekten om olika miljöpåverkan från olika industrier har ju egentligen ingen tydlig relevans för produkutveckling!»
- En stor del av föreläsningarna handlade om bilbränslen, men detta dök inte alls upp i duggan.»


Kursutvärderingssystem från