ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reaktorprocesser, LKT330, lp3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»3 33%
Cirka 30 timmar»3 33%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 3.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 22%
75%»3 33%
100%»4 44%

Genomsnitt: 4.22


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 33%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 2.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»1 14%
Vet ej/har inte examinerats än»4 57%

Genomsnitt: 3.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 66%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.33

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 77%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 3.22


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»7 77%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 4.22

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»4 44%
För hög»5 55%

Genomsnitt: 4.55


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Godkänt»4 50%
Gott»3 37%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.25

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulfs del.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det hade varit bra om man fick svar och/eller lösningar till Ulf"s del av tentan på den gamla tentor som fanns på kurshemsidan. Det hade varit bra med räknestugor där man kunde ställa frågor. Jag tycker att logg-diagram kompendiet kunde ha varit lite bättre, t. ex. lägga till några exempel med lösta tal eller ge ut några lösningar till några tal. »
- Jag har svårt för att förstå talad engelska då jag inte är van vid det. Visserligen utsätts man varje dag för engelska men inte av en teknisk karaktär. Jag är mycket bättre på att förstå när jag läser men jag tyckte att Dereks kompendium var oläsligt. Jag ansträngde mig verkligen men texten var ändå väldigt svårläst, tycker jag. Jag är av sorten som stör mig på minsta grammatiska fel och sådana distraherar mig så jag har ännu svårare at lära mig. Därför hade jag svårt att tillgodose mig någon kunskap. För mig skulle det förbättras om föreläsningarna var på svenska och kompendiumet var bättre strukturerat, alltid skriva upp formlerna man använder i uppgifter inför varje steg. Detta gör att studenter har lättare att tillgodose sig kunskapen, tror jag. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från