ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduktionskurs bioteknik KKA040 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-01
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»18 78%
Cirka 20 timmar»3 13%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.3

- Introkurs som i princip inte krävde egenstudier» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 17%
100%»19 82%

Genomsnitt: 4.82

- Kunde inte vara med på studiebesöket!» (75%)
- Kan ha missat någon procent men så gott som 100% tror jag» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 43%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 17%

Genomsnitt: 2.26

- Min uppfattning av målen var "var med på allt så räcker det". » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- Känns som att kursen skulle innefatta fler poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vår arbetsinsatts är betydligt större än vad som visas i poängen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»2 10%
Vet ej/har inte examinerats än»11 57%

Genomsnitt: 3.26

- Var väl ingen examination?» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»6 26%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.73

- Det här är en kurs av självinlärning.» (Mycket liten)
- Var ju enbart undervisning, ingen självinlärning» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»7 31%
Ganska liten»11 50%
Ganska stor»2 9%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 1.95

- Har ej haft tillgång till något kursmaterial.» (Mycket liten)
- Har bara haft något fåtal sidor, som väl var bra men dom har knappt behövs användas» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 3

- Här har vår engagerade kursexaminatör gjort ett bra jobb!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»6 26%
Har ej sökt hjälp»7 30%

Genomsnitt: 3.78

- Gruppen har varit för stor.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»18 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 18%
Lagom»14 63%
Hög»2 9%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.09

- För hög i förhållande till poängen.» (För hög)
- Att sätta sig in i projektarbetet och skriva en rapport är för omfattande om man ser till att kursen bara omfattar 3 p.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 52%
Hög»8 34%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.6

- Har varit jobbigt att på förhand inte vetat hur mycket tid som skulle komma att krävas.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»12 52%
Gott»8 34%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.6

- Intressant kurs men lite otydlig.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna»
- Variationen på föreläsarna»
- Kursen är bra som den är.»
- Vet ej»
- Föreläsningarna av yrkesverksama biotekniker. Finns så mycket att lära från dessa människor och det var dessutom mycket inspirerande att möta dem.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen är bra som den är.»
- Vet ej»
- Information om kursens upplägg och krav.»

16. Övriga kommentarer

- En kurs med potential men den är inte bra att ha i första läsperioden då schemat redan är mycket pressat. Det finns ingen som har möjlihet att ge kursen den uppmärksamhet som den förtjänar. Flytta den till senare i utbildningen.»


Kursutvärderingssystem från