ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi och organisation, LMT967, Lp3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»3 42%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»1 14%

Genomsnitt: 2.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»6 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 85%

Genomsnitt: 3.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 14%
Ja, i hög grad»3 42%
Vet ej/har inte examinerats än»3 42%

Genomsnitt: 3.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»6 85%

Genomsnitt: 3.85

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»5 71%

Genomsnitt: 3.71

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%

Genomsnitt: 4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.85

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 28%
Mycket gott»5 71%

Genomsnitt: 4.71

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet och föreläsaren!»
- Samma koncept som detta året.»
- Mycket bra kurs med en mycket inspirerande föreläsare, det bör bevaras!»
- Susanne»
- Lektionerna och övningarna var väldigt bra. Man lärde sig mycket på dem.»
- Projektarbetet, det fick mig att förstå teorin genom att tillämpa den i praktiken. Susanne som var en bra föreläsare, pedagogisk och rolig att lyssna på (även om ämnet i sig kan vara ganska torrt).»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjligtvis uppgiftsställningen för projektet till något som är enklare att tillämpa vissa upställningar på. Boken? Mycket fel i facit.»
- Fler övningar liknande de obligatoriska. »
- Boken var lite gammal och mycket tryckfel»
- Övningsboken var inte så bra då många svar var felaktiga.Ibland kändes det som om vi skulle kunna väldigt mycket detaljer. Tex exakta ordnnigen på balansräkning/resultaträkning utan hjälpmedel till tentan. Har hört från bekanta som läst liknande kurser att de har fått "mallar" för hur det ska se ut.»
- Ta bort regeln att man kan få minus om man svarar fel på flervalsfrågorna på tentan.»

16. Övriga kommentarer

- Jättebra föreläsare!»


Kursutvärderingssystem från